108 találat (0,174 másodperc)

Találatok

1. 1911-01-11 / 4. szám
[...] án tartja tisztújító választását Forradalom Szaniszlón A szaniszlói román ajkn polgárokat valaki kit [...] korona pénzbüntetéssel súj­totta Pál György szaniszlói gazdát ki János nevű fiát [...] erejével támogatni fogja Ezután Károlyi Sándor áll igazgató tanitó Petőfi Sándor életét és költészetét ismertette Az [...]
2. 1905-06-21 / 41. szám
[...] Dezső Nagy Márton Rei er Sándor Rosenfeld Dezső Szenliványi József ilvásy [...] Kapnikbányára he­te át Hymen Schmied Sándor dorogi bányamérnök yezte Madán Ferenc [...] 18 án alakult meg a Szaniszlói hitelszövetkezet 90 taggal és 100 [...] filléres be­fizetéssel Működési köre csak Szaniszló községre terjed ki Igazgatósági elnök [...]
3. 1907-06-16 / 48. szám
[...] tisztelgett Koósnál akiknek nevében Füredi Sándor elnök mondott köszönetét az igazgatónak [...] segéd Nagyváradon a másikat pedig Sándornak hívják és 19 éves szűcs [...] m kir miniszter Reszege Piskolt Szaniszló és Mikola állomások kibővítésének közigazgatási [...] napjának d e 9 órája Szaniszló állomásra nézve ugyanaznap d e [...]
4. 1906-03-11 / 20. szám
[...] legényt Szántó Bálintot és Bujáki Sándort letartóztatta s a szatmári kir [...] o t zongorán kiséri Demjén Sándor VII o t 5 Három [...] meg Hirtelen halál Rác Bálint szaniszlói lakos földmives f hó 6 [...] Gergely községi mezőőr találta meg Szaniszló ha­tárában Dr Lang György körorvos [...]
5. 1900-09-04 / 36. szám
[...] Endre 2 2 koronát Fehér Sándor Kiss Pálné nt Biki Károly [...] Hady Lajos Kálik Lajos Juhász Sándor Beregszászi József Tasi Dániel Mónus [...] Lajos 1 1 koronát Bottyán Sándor N N 60 60 fillért [...] siker­rel működött Mezőgazdasági ismétlő iskola Szaniszlón Szaniszló község az első vármegyénk területén [...]
6. 1908-08-16 / 66. szám
[...] lelkésznek Szakaszra Székely Gyula segédlelkészt Szaniszlóról Szafmárra Szűcs Jánost Tiszaujlakról Szaniszlóra Vári Lajost Tibáról Tiszaujlakra Knauer Sándort Felsővisóról Beregszászba Kirchmájer Fe­rencet Nagybereznáról [...] 6 K Csaba Adorján Asztalos Sándor Orosz Alajos Fülöp Lajos Szatmári [...] Mór 3 3 K Papolczy Sándor dr Grósz Albert Nyisztor János [...]
7. 1912-01-28 / 8. szám
[...] továbbá Mezőpetri községet ideiglenesen a szaniszlói posta és távirda hiva­tal postai [...] feb­ruár hó 1 töl kezdve Szaniszlóról Mezőpetribe és vissza naponkint egyszer [...] ben kiazenvedett A kocsis Bogdan Sándor csak a kórház udvarán vette [...]
8. 1908-10-28 / 87. szám
[...] dr Fabró Henrik és Rákosi Sándor A bevonulás A fogadtatás után [...] püspöki titkár szentgyörgyi Jordán Károly szaniszló esperes Az országgyü ési képviselők [...] kir kamarás berencei Kováts Jenő Sándor és Miklós fiaival Jékey Zsigmond [...] Gyula dr Fechtel János Bőd Sándor Demjén Sán­dor Rédl Károly dr Haraszthy Béla [...]
9. 1906-08-19 / 66. szám
[...] Mertz István Somlay Elemér Horvát Sándor Szentpétery M Roóz Mihály Szűcs [...] Klein Mayer Klein Márton Papolczy Sándor Bartha Ferencné Bod­nár Károly Ficzere [...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szalka [...] gyógyfübort kérni Főraktár Unger Ulmann Sándor győgytárában Az 1906 1907 tanévre [...]
10. 1908-04-19 / 32. szám
[...] iskola Nyárádszerede Erdély 7 Szentpétery Sándor Tiszabecs 8 Nőipariskola Debrecen 9 [...] szombaton Vállajon 24 én vasárnap Szaniszlón 25 én hétfőn Kaplonyban 26 [...] ref Lenkei László rk Gyügyei Sándor ref Kalmár Sán­dor rk Marozsán Péter gk Csonka [...] rk Helmeczy Jó­zsef ref Kállai Sándor ref Kelemen Sándor r kath 351 engedmény de [...]
11. 1903-07-21 / 29.szám
[...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecséd M Szállta [...] gyógyfűbort kérni Főraktár Unger üimann Sándor gyógytárában AHAJ ujranövése A bel [...] 45 Raktár Szatmáron Unger Ullmann Sándor gyógyszer tárában a Szentháromság­hoz és [...] utcza 23 ezám Gróf Károlyi Sándor uradalmához tartozó Olcsva Apáti községben [...]
12. 1903-07-28 / 30.szám
[...] Sz Somlyó Ét Mihályfalva Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szalka [...] gyógyfűbort kérni Főraktár Unger Ulmann Sándor gyógytárábau SCHICHT SZ APPA N [...] 38 Raktár Szatmáron Unger Ullmann Sándor gyógyszer tárában a Szentháromság­hoz és [...] utcza 23 ezám Gróf Károlyi Sándor uradalmához tartozó Olcsva Apáti községben [...]
13. 1903-03-24 / 12.szám
[...] lenni Szatmári raktár Unger Ulimanr Sándor gyógyszertára Szatmár tPUNKSTBASSÉíl msla Neustem [...] márczius hó 16 napján Farkas Sándor kir bir végrehajtó Okmány táblák [...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szállta [...] gyógyfűbort kérni Főraktár Dnger ülraann Sándor gyógytárában ZAPPAN szarvas vagy kulcs [...]
14. 1908-05-31 / 44. szám
[...] képviselők Gyapay Pál főis­pán Jakab Sándor párttitkár Uhlarik Vilmos debre­ceni MÁV [...] Spitzer József Kótai Lajos Károlyi Sán­dor Marosán János Asztalos József Vargha [...] Adorján Vi lágossy Gáspár Szőke Sándor Szász János Makay Sándor Bodnár György stb akik vagy [...] a kerü­letben Szombaton Vállajon vasárnap Szaniszlón volt ahol Falnssy Árpád főispánnal [...]
15. 1909-11-14 / 91. szám
[...] Nyirvasvári Encsencs Piricse Pilis Csomaköz Szaniszló Vállaj Mérk és Csanálos közsé­gek [...] Hartman Irén Swartz Mária Négy Sándor Becze Béla Wagner Erzsébet Rostás [...] Margit Meghaltak október hónapban Oláh Sándor ref 69 éves májrák Nagy [...] Pilseni sört csapol mindennap Márkus Sán­dor a gróf Károlyi szálloda éttermeiben [...]
16. 1905-12-26 / 88. szám
[...] uj részvénytársaság létesült a Szálkái Sándor és Zsigmond féle gyárüzemek és [...] létesít Az igazgatóság tagjai Szálkái Sán­dor Mándy Sámuel Szálkái Zsigmond Mándy [...] tagjai Mandel Pál dr Pollacsek Sándor és Kemény Sándor Pisztoly a lakodalmon Lodinkás Vaszily [...] Nagy­bánya Komáromy István urad ispán Szaniszló Kölcsey Zoltán földbitokos Tunyog dr [...]
17. 1904-06-07 / 23. szám
[...] bízta meg a főispán Krémer Sándor színtársulata május 29 én kezdette [...] való közreműködéssel is megbízta A szaniszlói kerületbe Majercsik Sándor oklev jegyzőt a géresi kerületbe [...] az iskolán kívül Majd Károlyi Sándor egyesületi I jegyző az elmúlt [...] beszéd kíséretében adta át Károlyi Sán­dor udvari i és Ghezie Miklós [...]
18. 1906-09-05 / 71. szám
[...] bünügygyel A vád­lottakat dr Horvát Sándor védi Öngyilkos honvéd Ivanovics Péter [...] tszéki h elnök ifj Jákó Sándor j kir alügyész Korányi János [...] Nagykároly Kemény Kálmán urad intéző Szaniszló Madák Mihály iparos Nagykároly dr [...] gőzmalom tulajdonos Nagykároly Je ney Sándor földbirtokos Zsarolyán Jakab János bá [...]
19. 1906-10-21 / 84. szám
[...] t gl Teljes tisztelettel JOÓ SÁNDOR gf Pontos kiszolgálás Uj üzlet [...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M S [...] gyógyfübort kérni Főraktár Unger Ulmann Sándor gyógytárában
20. 1911-03-01 / 18. szám
[...] A bérlet HÍREK Dr Aáron Sándor halála Hivatásának lett ál­dozata dr Aáron Sándor vártnegyei főorvos kinek betegségéről mi [...] áldózata de mert dr Aáron Sándort mint kiváló orvost és lelkiismeretes [...] Láposhideg kut nagykárolyi Mezőterem t Szaniszló t nagysom­kuti Dánfalva 2 u [...]
21. 1909-06-16 / 48. szám
[...] nyomdász Sorbán Géza ács Tarsoly Sándor szabó és Bozsó Dániel lakatos [...] közt a jutalmat mire Tarsoly Sándor növendék köszönte meg az igaz­gatónak [...] beléletben változás történt amennyiben Ruprecht Sándor kir adóhiv főtiszt f hó [...] főkapitány Uj pénzintézet Nagykárolyban A szaniszlói Arina takarék és hitelegylel mely [...]
22. 1903-06-16 / 24.szám
[...] 38 Raktár Szatmáron Unger Ullmann Sándor gyógyszer tárában a Szentháromság­hoz és [...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szalka [...] illetve Írásbeli ajánlatok is Berecz Sándor urad tiszttartóhoz Tyúkodra u p [...]
23. 1901-12-24 / 52. szám
[...] Adorján fehér gyarmati főszolgabiró Jékey Sándor csengeri fő­szolgabiró Böszörményi Endre Első [...] Gőnyey István Domahidy Viktort Nagy Sándort és ináncsi Papp Kál­mánt Tiszteletbeli [...] fog épülni A terveket Kikeli Sándor készítette melynek költségelőirányzata 75000 koronára [...] kor Barta Kálmán Földváry Farkas Szaniszló 2 2 kor N N [...]
24. 1904-10-11 / 40. szám
[...] birtoka a melyet jelenben Mayer Sándor bérleményét képezi A nevezett tanyán [...] s majd a bérlő Majer Sándor egy boros futárt küldött be [...] művészi előadásért de különben Füredi Sándort aki varázs hegedűjével valósággal elragadta [...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szalka
25. 1907-04-28 / 34. szám
[...] A főszolgabírói állásra eddig Sepsy Sándor nagykárolyi és Gulácsy Tibor fehér [...] Károly helyére zálogházi pénztárnokul Papolczy Sán­dor kereskedőt választotta meg Legközelebbi országos [...] má­tészalkai járásra nézve Takács Ferenc szaniszlói la kost Lénárd Jenő márki [...] Balogh Margit ev ref Biró Sándor g kath Varga Lajos er [...]
26. 1903-09-01 / 35.szám
[...] 1 Helyettes körjegyző A Kereskényi Sándor körjegyző elhalálozásával megüresedett aranyosmegyesi körjegyzői [...] vallás és közoktatási miniszter a szaniszlói állami Óvodához Andriska Teréz oki [...] soro­kat írja a társulatról Krémer Sándornak a szatmári szinikertilet igazgatójának társulata [...] élethü és tulzástul ment Nagy Sándor és Papír Sándor igen jó erők akik betöltik [...]
27. 1906-08-12 / 64. szám
[...] r í lihá yfalva Piskoli Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M S [...] gyógyfűbort kérni Főraktár Onger Dlmann Sándor gyógytárábin m r Régi pénzek [...]
28. 1904-01-26 / 4. szám
[...] 7 aimári raktár linger üiimann Sándor Szentháromsághoz cím zeit gyógyszertárában Szatmáron [...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szalka [...] gyógyfűbort kérni Főraktár Unger Ulmann Sándor gyógytárában 3 H Xgj 3 [...]
29. 1904-09-13 / 36. szám
[...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskoll Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szalka [...] gyógyfübort kérni Főraktár Unger Ulmann Sándor gyógytárában
30. 1909-06-30 / 52. szám
[...] Makláry Zoltán Palkovits Géza Reich Sándor Schreiber József Simon Sándor Stern Jó­zsef Zommer József Megfelelt [...] Lázár József Lipcsey Miklós Mayer Sándor Nevilzky Lajos Rooz Endre Schréter Sán­dor Shwartz György Sepsy Sándor Würdiger Jenő Frenkel Pál Gerő [...] 3 tanítóval Pribék­falván 2 tanitóval Szaniszlón 4 tanítóval és Madará­szon 3 [...]
31. 1900-11-20 / 47. szám
[...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskolt Szaniszló Fábiánháza N F csed M [...] alatt foglalt ingatlanból a Stetiu Sándor nagykorú B 9 sorszám alatti [...] a pontja értelmében a Stetiu Sándor B 2 és Stetiu Juliánná [...]
32. 1903-04-07 / 14.szám
[...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szalka [...] gyógyfübort kérni Főraktár ünger Ulmann Sándor gyógytárában Olcsón készítek divatos női [...]
33. 1909-07-07 / 54. szám
[...] leány Nem Ne higyje azt Sándor Amit maga mond nem uj [...] elveik mellett állhatatosak maradnának Nem Sándor Minden igyekezete céltalan lesz nálam [...] perc komolyságát fontosságát Maga is Sán­dor épen olyan mint a többi [...] Papp Elek és társainak a Szaniszló köz­ségben tervezett állami elemi iskola [...]
34. 1904-11-13 / 48. szám
[...] Somlyó Ér Mihály falva Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szalka [...] gyógyfübort kérni Főraktár ÜBger Dlmann Sándor gyógytártttn C 0 7 Nyomatott [...]
35. 1901-02-05 / 6. szám
[...] ha sonminőségében a pécsihez Mutiu Sándor szat­mári s Csömör Elemér kassai [...] Félegyházi Pál gazdálkodó Szatmár Kávási Sándor földbirtokos Szinérváralja Németh Ignácz földbirt [...] földbirt Vámos Oroszi ifj Böszörményi Sándor földbiit Pettyén Hunyady Kálmán földbirt [...] föld­birt Géberjén Szilágyi György földbirt Szaniszló Székely János földbirt S Magyar [...]
36. 1912-06-02 / 44. szám
[...] Ma­gyar bank vezetőségéhez ahol Popovics Sándor bankkormányzóvál és Pranger vezértitkárral foly­tatott [...] iskolai gondnokság elnökévé kóródi Katona Sán­dor budapesti jogszigorlót a vármegye törvény [...] szinérváraljai adóhivatalhoz kinevezte Eljegyzések Debreceni Sándor dr fő­városi ügyvéd pünkösd másodnapján [...] illetve tanitó j nőt a szaniszlói Papp Gyula lacfalui állami elemi [...]
37. 1906-07-29 / 60. szám
[...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskoli Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szalka [...] gyógyfűbort kérni Főraktár Dnger Ulmann Sándor gyógytárában­Kérem a címre figyelni AH [...]
38. 1912-03-17 / 22. szám
[...] felemelése mellett bejelentse Uj iskola Szaniszló község képviselőtestü lete elhatározta hogy [...] a legjobb hírnévnek Örvendő Szűcs Sándor Fia szölőtelepát BIHARDIÓSZEGEN Ha a [...]
39. 1908-03-04 / 19. szám
[...] né­hol nem elég kedélyes Barna Szaniszlója pedig kifogástalan Az ő grófjánál [...] főorvos Kőrösmezei Antal dr Antal Sándor dr Fejes István ifj Jákó Sándor Rooz Samu dr Tanódy Márton [...] Tankóczi Gyula főkapitány dr Antal Sándor tiszti főügyész s Uray Gáspár [...]
40. 1903-08-11 / 32.szám
[...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szalka [...] gyógyfübort kérni Főraktár Unger Ulsmnn Sándor gyógytárában SCHICBT SZ 4 PPAN [...] 38 Raktár Szatmáron Unger Ullmann Sándor gyógyszer tárában a Szentháromság­hoz és [...]
41. 1906-11-11 / 90. szám
[...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ec cd M [...] gyógyfűbort kérni Főraktár Unger Ulniann Sándor gyogytárában­te
42. 1905-03-15 / 13. szám
[...] elő egy Szimfóniát mely a Sándor Venczel vezetése és betanítása mel­lett [...] énekkara 2 Nem­zeti dal Petőfi Sándor költeménye Szavalta Horváth Sándor 3 Kurucz nóták Előadta Nagy [...] a világszabadság nagy harcosainak Petőfi Sándornak és Táncsics Mihálynak emlékére a [...] Bossin József gyógyszerész Szilágyi Gyurka szaniszlói földbirtokos f hó 12 én [...]
43. 1904-06-14 / 24. szám
[...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskolt Szaniszló Fabiánháza N Ecsed M Szalka [...] gyógyfübort kérni Főraktár Unger Ulraann Sándor gyógytárában 3 3 n n [...]
44. 1905-07-30 / 52. szám
[...] ke­rületbe Róth Samu segédjegyzőt a szaniszlóiba pedig Molnár József segédjegyzöt anyakönyvvezető [...] országban adó mányokat gyűjteni Brebán Sándor h lelkézs két hó 1 [...] 1 drb okmány­nyal 2 Rostás Sándor 2 kötet könyvvel 2 drb [...] drb leveléző lappal 16 Becsek Sándor j 30 kötet könyvvel 17 [...]
45. 1903-10-20 / 42.szám
[...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskolt Szaniszló Eábiánháza N Ecsed M Szalka [...] gyógyfübort kérni Főraktár Unger Ulmann Sándor gyógytárában a 6 co CD [...]
46. 1904-08-16 / 32. szám
[...] augusztus hó 2 napján Farkas Sándor kir bir végrehajtó 957511904 tksz [...] tszék mint telekkönyvi hatóság Jeney Sándor kir tszéki albiró Értesités Tisztelettel [...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M S [...] gyógyfübort kérni Főraktár Unger Ulmann Sándor gyógytárában­ Szatmár város legújabban berendezett [...]
47. 1909-12-25 / 103. szám
[...] Kolb Dezső dr Weisz Samu Szaniszló Julin József Róth Lajos Roóz [...] feleségül Három havi börtön Jobbágy Sándor volt nagy­károlyi városi hagyatékügvi jegyzőt [...] Mária Fekete Jolán Mester Győző Sándor Kosztán Erzsébet Rosenberg Ignác Rosenberg [...] Pilseni sört csapol mindennap Márkus Sán­dor a gróf Károlyi szálloda éttermeiben [...]
48. 1905-04-26 / 25. szám
[...] Somlyó Ér Mihály falva Piskoli Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szalka [...] gyógyfübort kérni Főraktár Unger Ulmann Sándor gyógytárában m á ÍVÍ Ü [...]
49. 1904-11-15 / 44. szám
[...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskoli Szaniszló Fabiánháza N Ecsed M S [...] gyógyfűbort kérni Főraktár Unger ülmann Sándor gyógytárában MTi f fj
50. 1908-11-11 / 91. szám
[...] bő Zoltán Sprenger Ferenc Jakó Sándor Kacsö Karoly dr Fejes István [...] a sürgetést tudomásul vette Dnnay Sándor kér iskolai igazgató pedig arról [...] tagjai Markó Kálmán Unger Ullmann Sándor Blatniczky István Dinkgreve Károly Kanizsay [...] püspök Szatmárra segédlelkészül Szűcs János szaniszlói segéd i lelkészt helyezte át [...]