28 találat (0,266 másodperc)

Találatok

1. 1897-04-18 / 16. szám
[...] kisbiró és hivatalos komolysággal kéz­besíti Kerese pécsi sajtóügyi vizsgálóbírónak 149 vb [...] mé­száros indítottá ellenünk képviselve Kremmer István ismert dunaföldvári ügyvéd által a [...] a sok selymet hanem Klupp István nevű segédje prezentelgeti a nővérét [...] közlemények miatt Ezen följelentés foly­tán Kerese vizsgálóbíró folyó hó 20 ára [...]
2. 1906-05-27 / 22. szám
[...] megnyitó ülésén úgyszintén a Szent István szobor leleplezési ünnepélyén és jelen [...] itátkay Lászlót a földművelésügyibe Szhiha Istvánt az Erzsébet királyné szobor­bizottságba Rátkay [...] vissza Szekszárdra Az ügyvédi kamarából Kerese Kálmán sásdi ügyvéd elhalálozván irodája [...] pénz­táros Jasek Sándor jegyző Ágoston Istvánná Ács Lipótné Alacs Zoltánná Bodnár Istvánná Borzsák Endréné Döry Laszlóné Forster [...]
3. 1902-04-20 / 16. szám
[...] homályosság B D Adakozások Bezerédj István szobrára Bezerédj István szobrára az el­múlt héten Simontsits [...] Nagy György 30 f Szűcs István 20 f Bodai István 10 f Mester József 10 [...] Eibach Kornél beteg ideiglene­sen Sass Istvánt választotta meg Ellenőr László Lajos [...]
4. 1915-01-25 / 7. szám
[...] Vörös Ke­reszt Egylet javára Wosinsky István dr pápai gróf Balfról 504 [...] nk Doszpod József őrmester Farkas István zugsfiihrer Ifi Ferenc zugsflihrer Sallai [...] A parancsnokot meglepte az asszonyok kérése Uirtelenében nem is tudta mit [...] 2 üveg bor özv Spuller Istvánná 10 csvmag sütemény I liter [...]
5. 1907-05-26 / 21. szám
[...] herczeg rendes tagul Bogyay Ferenc Kerese György dr Kovács János Márfíy Béla Nagy István Rudnyánszky Dezső báró és Vasdinnyey [...] t Távolugrás földről Első Járó István VII o t 530 centiméter [...] május 19 én Özv Cservény Ist­vánná szül Huross Rozália mint bánatos [...]
6. 1892-12-11 / 50. szám
[...] Jakab Szeg­zárd 293 90 Kiss István Némedi 292 84 Szeniczey Ödön [...] Gábor Szegzárd 2 5 Haffner István Gyünk 284 01 Ujváry László [...] János Decs 215 99 Bosnyák Ist­ván Bonyhád 215 47 B Kovács [...] szobor alapját Az a bizottság kérése hogy a farsangi mulatságok felét [...]
7. 1910-10-06 / 69. szám
[...] tagoknak jegyzőkönyvhitelesitőkül történt fel 1 kérése után a következő határozatokat hozta [...] Székelyi József Békés Mihály Dorogi István Horváth Ignác Boda Vilmos Szuliman György Vaczek László Csötönyi István Majsai István Töttös és Dömö­tör Miklós képviselőtestületi [...] Szabó Károly egyházi és Bodnár István világi főjegyzők fogják képviselni Fáik [...]
8. 1915-01-28 / 8. szám
[...] A bizottság tagjai Dr Bárczy István polgármester Glossaner Antal vezérőrnagy a [...] alapvizsgák Morvay László néhai Morvay István dr szekszárdi ügyvéd fia és Polgár István Polgár Alajos szekszárdi polg isk [...] szerint Benke Annát féleségül vehetné Kérése rögtön meg­hallgatásra talált Beszereztettek Fadd [...]
9. 1907-04-21 / 16. szám
[...] Jeszenszky Ferenc Sommsich Tihamér gróf Kerese György és Tolnay Lajos országgyűlési [...] Wosinsky szoborra újabban befolyt Bereczk István simontornyai jegyző gyűjtő ivén 20 [...] tagok Föglein Ferenc 267 Dorogi István 259 Mészáros Károly 217 Orbán [...] belügy­miniszter Az egylet elnöke Kardos István A gemenci Dunaszakasz rendezésével kap­csolatos [...]
10. 1911-06-05 / 45. szám
[...] italmérési és bírósági ügyeket nála kérése meghallgatást nyer és tőle telhetőleg [...] Itt Szűcs József biró Romlási István pártelnök és később Szabó Dezső [...] Decsre ment A vasútállomásnál Kutnyánszky István decsi kántortanitó üdvözölte a képviselőt [...] befejezte másfélórás beszámolóját Ekkor Balázs István kérte a nép nevében a [...]
11. 1900-10-28 / 43. szám
[...] Pucsli Márton závodi ifj Rácz István szántói ifj Tóth Sándor tengődi [...] izményi Horváth Pál ujdombovári Söth István faddi és Kuti Jáncs szedresi [...] anyósának aki tehetetlen és öreg Kérésé támogatására hiteles orvosi bizonyítványt is [...] merítsen újra eladta fiának Bodri Istvánnak be is kebelezték ennek nevére [...]
12. 1913-12-22 / 102-103. szám
[...] szám 18 II Szerkesztősig Bezerédj István utca 5 szám Ide küldendők [...] LEOPOLD KORNÉL Felelős szerkesztő BODNÁR ISTVÁN Főmunkatárs FÖLDVÁRI MIHÁLY Laptulajdonosok a [...] Hiába itt az őrállók minden kérése feddése ha nem lesz alkalmazva [...]
13. 1901-08-11 / 32. szám
[...] tartalma pedig el van csépelve Kérésé Átdolgozás után közölhető N J [...] összes in­gatlanokra nézve Dr Morvay István 61 K 90 f erejéig [...] czor Rozália 3000 kor Stann István 6000 kor Leopold Ká­roly 1160 [...]
14. 1911-12-11 / 99. szám
[...] 18 és ür Szerkesztősig Bezerédj István utca S szám Ide kdldendok [...] LEOPOLD KORNÉL Felelős szerkesztő BODNÁR ISTVÁN Főmunkatárs FÖLDVÁRI MIHÁLY Laptulajd onosok [...] 30 ezer néptanitójánák jogos a kérése sőt jogos a hangosabb kö­vetelése [...]
15. 1901-02-10 / 6. szám
[...] be mert már gróf Széchenyi István a selyemtenyésztés egyik úttörője és [...] kimuta­tás beterjesztése 3 kormány segély kérése az 1901 dik évre
16. 1911-11-16 / 92. szám
[...] László Választás Pápay Károly Pápay István mözsi jegyző fia végzett kereskedelmi [...] lendületű beszédben búcsúzott a távozótól Kerese György dr a kartársak nevében [...] a kir ügyészségnél Bálesetek Nagy István decsi lakosra boreresztes közben az [...]
17. 1906-10-28 / 44. szám
[...] a miniszter hogy az önök kérése meghall­gatásra talál és hogy a [...] ravatalánál Rákóczi Ferencnek a Szent István bazilikában elhelye­zett ravatalát országgyűlési képviselőkből [...]
18. 1902-08-24 / 34. szám
[...] nem fog a képv tesület kérése elől elzárkózni és igy városunk [...] dombóvári tűzoltó ünnepség mely Szent István napján folyt le igen jól [...] zászlajába A zászló­anyai tisztet Nagy Istvánná úrnő viselte férje pedig mint [...]
19. 1917-01-25 / 4. szám
[...] Polgár Margit Schmideg Juliska Bodnár István Padángi Andor és Kenézy Endre [...] 200 korona pénzbünte­tésre Ítéltetett Márkus István si montornyai lakos búza rozs [...] mellőzését megtámadni kívánják e végből kerese ükét hat hónap alatt vagyis [...]
20. 1918-05-02 / 18. szám
[...] lépéseknek megvitatása és sürgős kormányintézkedés kérése Visszaélés a családi szeretettül Száraidról [...] Zsikó János Alsónyék Tóih P István Alsónyék Kuuczer János bpgnár Szekszárd [...] Mör Pét Sándor Kötesd Lovas István Öcsény Zsikó Mihály Alsónyék Tóth [...]
21. 1903-11-15 / 46. szám
[...] Naptárt mely az idén Bezerédj István emlékezetének van szentelve minden egyes [...] uj elnököt a községi intelligencia kérése folytán dr Jozgits Janos plébános [...]
22. 1904-07-24 / 30. szám
[...] és gyámintézetbe való felvé tel kérése alkalmával többek között a dijlevél [...] Kálmán­tól Lelkészi beigtatási beszed Homola Istvántól Egy ávertita naplójából Csutak Lajostól [...]
23. 1903-10-11 / 41. szám
[...] Vörösmarty ékat úgyszólván családi otthonát kérésé fel gyakran és a téli [...] casinonak intéző személyi­sége egyúttal Bezerédj Istvánnak és özvegyének b zalmas barátja [...] ezeket beszélé Döblingben meglátogatva Széchenyi Istvánt szóba jött fiának óhajtott háza [...]
24. 1910-10-31 / 76. szám
[...] dicsőségét a poéta szabadságával Andrássy Istvánnak tulajdonitá Jókai Mór A Lőcsei [...] kilátásba azonban a vármegye eziránti kérése szükség esetére előjegyzésbe vétetett
25. 1911-03-20 / 23. szám
[...] Ezért a tolnaiak Szegedi Kis Istvánt hívták meg Sztárai mellé Szegedi [...] hogy ismételten mély alázattal esedezik kérése kegyes meghallgatása iránt Kiváló tisztelettel [...]
26. 1911-03-20 / 23. szám
[...] s ismételten mély alázatai esedezik kérése kegyes meghallgatása iránt Kiváló tisztelettel [...] Ezért a tolnaiak Szegedi Kis Istvánt hivták meg Sztárai mellé Szegedi [...]
27. 1898-05-01 / 18. szám
[...] vits Mari leányzó is Pulai István dunaföldvári pék j tői apródonként [...] nyugodott Csak az volt a kérése hogy mielőbb szállíttassák el Illavára [...]
28. 1904-07-17 / 29. szám
[...] állomá ba kössék bele Hymen Kerese Miklós pécsi törvényszéki biró házasságot [...] bátai I jegyző és Kreskai István bátai vizmester urak a bátai [...]