Tolnavármegye, 1907 (17. évfolyam, 1-52. szám)

1907-04-21 / 16. szám

4 TOLNA VARMEGYE. 1907 április 21 — Az első női automobil Chauffeuse Egy szép . fiatal úriasszony nyerte el nemrég Berlin­ben az első női automobil-vezetői oklevelet. Bennünket azért érdekel közelebbről ez a hir, mert az illető úriasszony, mint azt lapunk egy barátja Berlinből Írja, nem mi°, mint Dr. Papp Józsefné sz csákvári Gerenday Mária, a néhai jó Papp Józsi, volt szekszárdi közjegyző he­lyettes, utóbb pedig bonyhádi közjegyzőnek felesége, kit szépségéről messze földön ismertek Pappné, hogy magát és gyermekeit föntarthassa, hivatásszerűen űzi e foglalkozást. Elvégezte az «Elektra» technikum chaufför kurzusát, a prak­tikus gyakorlatot pedig Berthold Eisler berlini nagy automobil gyárában szerezte meg. Az al­kalomból, hogy oklevelét elnyerte, a berlini «Allgemeine Automobil-Zeitung» — a császári automobil klub hivatalos lapja, — hozza Pappné jól sikerült képeit, amint automobilját, egy gyö­nyörű 35 PS. Renault kocsit, kivezeti első út­jára. Nevezett szaklap hosszabb czikkben fog- la kozik ezen, Berlin sportköreiben nagy föltü- nést keltő esettel és elismeréssel adózik a szép és rokonszenves fiatal magyar nő iránt, a ki elméleti és gyakorlati kiképzése után válasz­totta magának e nehéz és uj élethivatást, amely­nek annyi komolysággal és szakavatottsággal szenteli magát. — Kitüntetés. Az Országos Iparegyesület évenként kitünteti a hazai ipar fejlesztése kö­rül érdemeket szerzett iparosokat. Legújabban Molnár Mór szekszárdi nyomdatulajdonost érte az Országos Iparegyesület kitüntetése, akit a f. hó 14-én megtartott közgyűlésén ezüst disz- éremmel és oklevéllel tüntettek ki a nyomdá­szat és szakirodalom terén kifejtett munkássá­gáért és érdemeiért. Molnár Mór a nyomdaipar terén ma már az egész országban elismert szak­férfiú, kit szaktársai is nagyrabecsülnek és ki­nek művei a Budapesten most megtartott idő­leges ipari kiállításon elismerést és feltűnést keltettek. — Teaestély a Kaszinóban. A kaszinó igazgatósága alkalmat akar nyújtani a kaszinói tagok családtagjainak is, hogy a kaszinó újból bútorozott helyiségeit megtekinthessék, ez ok­ból folyó hó 24-én teaestélyt rendez a kaszinó helyiségeiben. Az uj berendezés valóban -igen csinos, ízléses és a tagok kényelmét biztositja. Még csak megfelelő szellőztetésről kell gon­doskodni és Kaszinónknak szép és kellemes ott­hona még a messze menő igényeket is kielégíti. — A pécsi kiállítás vezetői a kormány tag­jainál. A pécsi országos kiállítás vezető emberei élükön Zsolnay Miklós intéző-bizottsági elnök­kel, a kormány több tagjánál tisztelegtek, kérve támogatásukat a kiállítás anyagi és erkölcsi érdekeinek előmozdítására. Résztvettek a kül­döttségben Pleininger Ferenc, Jeszenszky Ferenc Sommsich Tihamér gróf, Kerese György és Tolnay Lajos országgyűlési képviselők, továbbá Günther Mihály dr. Krasznay Miklós dr. és Jakabffy Imre állattenyésztési felügyelő, mint bizottsági tagok. A küldöttség mindenekelőtt Darányi Ignác földmivelésügyi miniszternél tisz­telgett, akit arra kért, engedné meg, hogy az állami ménesbirtokok a pécsi tenyészállati-kiállí­táson részt vehessenek. A miniszter kilátásba helyezte a küldöttség kérelmének teljesítését. Azután Jekelfalussy Lajos honvédelmi minisz­ternél tisztelegtek, akit arra kértek, hogy a ki­állítás alatt bemutatandó Mátyás-korabeli játék­hoz hatvan huszár altisztet és hatvan kiváloga­tott lovat bocsásson a kiállítás rendelkezésére. A honvédelmi miniszter előzékenységgel Ígérte meg a kérésnek tőle telhető pártolását. Wekerle Sándor miniszterelnöknek Zsolnay Miklós a kül­döttség nevében megköszönte az eddigi támo­gatást. A küldöttség Széli Kálmánnál is tisztelgett. — A posta köréből. Lévay Dénes Lujza postamesterré neveztetett ki Szepetnekre, Bölcs— Geyschläger Emilia pedig póstaszállitóvá Keszt­helyre. Metz—Nagy Mária hosszuhetényi és Dénes Ferenc szepetneki postamester állásáról lemondott. Posta és távirda kiadókká képesit- tettek: Fűlő Mariska, Oswald Margit és Schlégel Jolán, — Eljegyzés. Rettinger Vilmos volt tolnai róni. kath. tanító, székesfehérvári javítóintézeti családfő, eljegyezte Kovács Alajos nyug. déli- vasuti főfelügyelő leányát, Lelát. — Csery Kálmán dombóvári takarékpénztári könyvelő eljegyezte Schréter Kornéliát. — Az országos színművészeti a adémia növendékei által folyó hó 13-án megtartott vizsga-előadáson nagy sikere volt Tolnai Janká­nak, Wigand János helybeli főgimnáziumi igaz­gató leányának. Tolnai Janka Moliére «A szere­lem mint orvos» c. bohózatában játszott és tán­colt egy pastorale-balettotigen ügyesen és nagy tetszés mellett. A telt ház az akadémia legtehet­ségesebb táncnövendékeinek egyikét ünnepelte benne. Az előadást tegnap, szombaton megis­mételték. — Darányi miniszter és a népkönyvtárak. Eléggé nem méltatható az a bőkezűség, mellyel Darányi Ignác földmivelésügyi miniszter egyes községeknek és olvasóköröknek népkönyvtára­kat adományoz. Az utóbbi időben Magyarkeszi- ből két egyesület is — az «Egyenlőségi és Olvasókor» és a «Polgári Olvasókör» — kért a földmivelésügyi minisztertől népkönyvtárat. A miniszter azonban azt szeretné,. ha Magyar- kesziben az olvasókörök helyett maga a község létesítene egy községi népkönyvtárat, amely esetben a miniszter egy nagyobbszabásu könyv­gyűjteményt ajándékozna a községnek. Azt hisszük, igy is fog történni, mert nem az a fő, hogy a népkönyvtárat valamely egyesület kapja meg Magyarkesziben, harem, hogy Magyar- kesziben népkönyvtár legyen, ingyen és községi és ennek elérése csak a magyarkésziektől függ. — Visszakövetelt kortespénz. A szakcsi .képviselőválasztás még mindig sok szóbeszéd tárgya. Az egyik jelölt: Hamvai Ödön szeretett volna mindenáron képviselővé lenni — olcsón. A szokásos korteseket azért ő is felpénzelte, hanem mikor megbukott, visszakövetelte a kor­tespénzt, amit az atyafkk természetesen nem hajlandók visszatéríteni. Hamvai följelentette korteseit a bíróságnál. — Hírek a pécsi egyházmegyéből. Zichy Gyula gróf megyéspüspök legutóbb körlevelében a tavaszi bérma utat a következőkép állapította meg: Május 5. Himesháza, 6. Szebény, 7. Palota- bozsok, 8. Véménd, 9. Feked, 10. Rácmecske, 11. Púspöklak, 12. Máriakéménd, 21. Ibafa, 22. Somogyszentlászló, 23. Mozsgó, 24. Szigetvár 25. Lakócsa, 26. Drávaszentmárton és végül 28-én Selyén és a bogdásai plébánián osztja ki a bérmálás szentségét. Május hó 19-én Pünkösd vasárnapján pedig Pécsett a székesegyházban reggel 8 órakor kezdődik a bérmálás. — Uj szénké negraktár. A földmivelésügyi miniszter Szakcson bizományi szénkénegraktárt állított föl és annak kezelésével Szakcs közsé­get bizta meg. A raktár leadó vasútállomása: Kocsola-Dalmand. — Ösztöndíjak. A megyei községi közigaz­gatási tanfolyam hallgatók részére megszavazott ösztöndíjakat a folyó évre Dőry Pál alispán a közgyűlés jóváhagyásával Junkuncz Sándor, Steib József, Kovács Dezső, fekete János, Kopácsek Ervin és Török József tanfolyam- hallgatóknak adta. — Jelölés. A tolnamegyei görögkeleti hit- felekezet a megyei állandó népnevelési bizott­ságba képviselőjéül Stanisics Adorján grábóci zárdafőnököt jelölte. — Megismételt előadás. A szekszárdi kath. kör műkedvelői a múlt vasárnap előadott «Ma­gyar honvéd»-et közkívánatra ma újra előadják. — A Wosinsky szoborra újabban befolyt : Bereczk István simontornyai jegyző gyűjtő ivén 20 kor. 70 f. Továbbá dr. Goldberger Hugó Bpest 6 kor., Dr. Mayer Gyula, Dr. Spányi Leó 5 — 5 K, Dr. Müller János 10 K, Takács Gyula dunaszentgyörgyi jegyző gyűjtő ivén 30 korona. Keszler Károly kányái jegyző gyűjtő ivén 2 50, Gróf Széchenyi Sándor vbt. tanácsos 50 kor Gróf Széchenyi Sándorné 20 K, Gróf Szécheny Alice 10 K, Fördős Dezső gyűjtő ivén 45 K Zliensky József Dunaföldvár 4 kor., Streicher Péter esperes-plébános Hőgyész 5 kor. Eddigi fiyüjtés 1505 korona. — Iskolaszéki és hitközségi tanácstagok választása Nagy éideklődés mellett folyt le múlt vasárnap a szekszárdi róm. kath. hit­községi tanács és iskolaszéki tagok válasz­tása. A szavazás reggeli 8 órakor vette kezde­tét a belvárosi róm. kath. iskolaépületben és tartott egész déli 12 óráig. A szavazatszedő bi­zottság elnöke dr. Fent Ferenc újvárosi plébá­nos, szentszéki ülnök volt. Beadatott összesen 308 szavazat. A belvárosból rendes tagok lettek : Frey János 292, Nagy György 283, Nagy János 275, Kiss Károly 259, Prantner Antal 257, Uj János 254, Janosits Károly 242, Döry Pál 229, Vesztergombi Antal 219, Dr. Hiding Ádám 214, Stokinger János 208, Molnár József 179, Marth János 168, Kunczer János 164 szavazattal. Pót­tagok: Varga Ferenc 163, Mehrwerth Ferenc 145, Vesztergombi György 136 szavazattal. Az Újvárosból,rendes tagok: Föglein Ferenc 267, Dorogi István 259, Mészáros Károly 217, Orbán József Csárdás 21* szavazattal. Póttag: Sipos Márton 130 szavazattal. — Jutalomdij. Szalai Sándor gindlicsaládi áll. x tanítónak a kultuszminiszter az ifjúsági egyletek szervezése és vezetése körül kifejtett érdemeiért 100 korona jutalomban részesítette. — Az alsónánai polgári olvasókör alap­szabályait pótlás végett visszaküldte a belügy­miniszter. Az egylet elnöke : Kardos István. A gemenci Dunaszakasz rendezésével kap­csolatos földmunkára I. és II. osztályú kőhá­nyásból álló szabályozási munkákra a m. kir. földmivelésügyi minisztériumnál f. évi március 20-án tartottak árlejtést, melynek alapján a mun­kálatok kivitelére a Magyar Építő r.-t. nyert megbízást összesen 261,386 K 38 f. árban. — Tavaszi gyógyítások. Az életet ébresztő tavasz meleg napsugaraival földünk minden élő szervezetére hihetetlen hatással van. Életet ad és életet vesz! Különösen utóbbit bizonyítja sok embertársunk szomorú kimúlása, akik áldozatai a márciusi nagy ébredésnek. Jdert a tavaszi meleg nemcsak a test élettani sejtjeit szaporítja, hanem ilyenkor a testet emésztő kóros sejtek is rohamosan fejlődnek és pusztítják a testet. Ez okból leginkább tavasz idején szorul a sz°r- . vezet az orvosi tudomány támogatására, mely hivatva van a test ellenálló képességét öregbí­teni és netalán fennálló betegségeket körülha­tárolni, visszaszorítani. Az uralkodó orvosi irányok között ezen .hivatásnak legtökéleteseb­ben felel meg a vérgyógyitás (Hemopatia), mivel ez élettani uj és tökéletes vért ád a testnek, a vérkeringést rendbe hozza és az összes szervek táplálkozását emeli, ezzel egyszersmind a szer­vezet ellenálló képességét növeli. Ezen gyógy­mód megalapítója Dr. Kovács J. fővárosi orvos, kinek e célra berendezett intézete van Buda­pest, V., Váci-körűt 18. szám alatt. Mindazok, akik köszvény, görvélykór, asthma, szív- gyo­mor-, vese-, ideg- vagy vérbajban szenvednek, teljes bizalommal forduljanak ezen hírneves orvoshoz, mielőtt valami gyógyfürdőbe vagy gyógyintézetbe mennének. A kezelés igen egy­szerű, kellemes, minden viszonyok között alkal­mazható, hivatási zavarokat nem okoz. — Névmagyarosítás- Kohn Géza tamásii illetőségű debreceni lakos nevét *Kertész»-re, — kk. Krausz József gyönki születésű buda­pesti. lakos «Kovács»-ra, — Dr. Habertíeld Béla dombóvári születésű bpesti lakos «Hó­dos»- ra, — Lump János paksi lakos nevét «Sziget»-re — és Löwinger Ármin Andor paksi születésű kalocsai illetőségű bpesti lakos nevét • Lakatos»-ra, —- kk. Steiner Imre szakcsi ille­tőségű veszprémi keresk. iskolai tanuló nevét • Salgó»-ra magyarosította. — Halálozás. Biró Jánosné,' néhai Biró János volt szekszárdi vendéglős özvegye, 63 éves korában hirtelen elhunyt. Temetése folyó hó 21-én vasárnap délután lesz, a virág-utcai gyászházból. — Megverte az apját Varga János kölesdi lakos József nevű fia — szóváltás közben __ ásóval többször fejbevágta. A súlyosan sebesült Vargát otthon ápolják, fiát pedig följelentették az ügyészségnél.

Next

/
Oldalképek
Tartalom