Tolnavármegye és a Közérdek, 1911 (21./7. évfolyam, 1-104. szám)

1911-11-16 / 92. szám

TOLNAVARMEGYE és a KÖZÉRDEK 1911. november 16. 2 első tárgyát az 1883. évi XV. t.-c. 10 §-a értel­mében a jövő évi költségvetés képezi. Az állandó választmány ülése folyó hó 29-én délelőtt 9 órakor veszi kezdetét. — A vármegye költségvetése Tolnavár­megye 1912 évi költségvetése nov. 14—29 ig a vármegyei közig irattári helyiségében közszem­lére ki van téve. — Ülés a Vármegyén. A bíráló választ­mány folyó hó 23-án délelőtt 10 órakor ülést tart, a vármegyei székház kistermében. HÍREK. Hlvatalvizsgálat. Gróf Apponyi Géza vbt. tanácsos, főispán november 13-án és 14 én a dombóvári járás főszolgabírói hivatalban vizsgá­latot tartott és mindent rendben talált. A vizs­gálaton résztvettek a főispánon kivül Bacskay Miklós számvevőségi főnök és Szalag László dr. főispáni titkár. — A szekszárdi kisgazdák részéről a napokban küldöttség járt fönn a földmivelés- ügyi minisztériumban. — A küldöttség tagjai: Szulimán György, Preymayer József, Pollermann és Preymayer József Posta voltak, akiket Kazy államtitkár fogadott. — A küldöttség szónoka Szulimán György megsürgette az egyesületi alapszabályok jóváhagyását, mert ennek hiánya az egyesület működésének megkezdését és rend­szeres kifejtését nagyon késlelteti. Majd rátért a sertés tenyészállatok beszerzésére és miután az egyesület úgy határozott, hogy a saját erejé­ből szerzi be a tenyészállatokat, kérte, hogy a miniszter az e címen kilátásba helyezett kamat­segélyt, ami évenként közel 7000 koronának felel meg, folyósítsa az egyesületnek, hogy ezen apaistállót és pásztorlakot létesíthessen, amely célra megfelelő telekről is kell gondoskodni. Az államtitkár kilátásba helyezte e kérelem szervező elintézését, úgyszintén az alapszabályok gyors láttamozását is és a legnagyobb rész­letességgel érdeklődött a szekszárdi kisgazdák helyzete és megvalósítandó tervei iránt. A legelő berendezéshez, valamint legelő-szervezéshez 50 százalék hozzájárulást helyezett kilátásba, arra a kérelemre nézve pedig, hogy az egyesület megfelelő nagyobb legelő-bérlethez jusson az alapítványi birtokok területéből, mégigérte, hogy a napokban egy főtisztviselőt küld le Szek- szárdra. Ily módón tehát alapos akilátás, hogy a szekszárdi sertéstenyésztés hamarosan nagy lendületet fog venni, amire szükség is van. Csak folytassák a szekszárdi kisgazdák ez irányú törekvésüket lankadatlanul tovább. — Házasság. Simándi Kenézy Endre szekszárdi m. kir. p. ü. számellenőr, Kenézy Csatár tordai kir. pénzügyi tanácsos, ismert jeles iró fia, folyó hó 15-én délután 4 órakor házasságot kötött Reichl Elza kisasszonnyal, Reiehl Sándor szekszárdi bornagykereskedő és szőlőnagybirtokos, városi és vármegyei bizott­sági tag bájos leányával. — Tanuk voltak a menyasszony részéről : László Aladár állam- építészeti hivatali mérnök és a vőlegény részé­ről : Kenézy László. — Választás. Pápay Károly, Pápay István mözsi jegyző fia, végzett kereskedelmi iskolai tanuló a dunaföldvári takarékpénztárhoz segéd­könyvelővé választatott meg. — Megbíz ás. A tolnai laktanya felügyelői teendővel az alispán Budai János tolnai lakost bizta meg. — Eljegyzések. Láng Károly bonyhádi izr. tanító eljegyezte Báthori Piroska lengyeltóti tanítónőt (Minden külön értesítés helyett.) Fövenyessy Pál volt róm. kath., most refor­mátus segédlelkész, eljegyezte Kovács Juliskát Pécsett. — Adomány a Slmontslts Béláné alapít­ványra. A Simontsits Béláné alapítványra újabban a következő adomány érkezett: Herceg Eszterházy Miklós 300 korona. Ezen adományt köszönettel nyugtatja : Schneider János, gondnok. — UJ orvos. Dr. Fischhof Kornél, Fisch- hof Mór szekszárdi kereskedő fia, az orvosi vizsgát kitüntetéssel tette Je Budapesten és szombaton avattatott fel orvossá. — A bonyhádi gazdasági bank tőkeemelése. A bonyhádi gazdasági bank elhatározta, hogy rendkívüli közgyűlést hiv egybe, amely­nek azt az előterjesztést teszi, hogy 1700 uj részvény kibocsátásával az alaptőkét egy millió koronára emelje fel. — Elbnosnzott ügyvéd. Jakab Lajos dr. sásdi ügyvéd a dombóvári takarékpénztár ügyé szének választatván meg, ügyvédi irodáját Dom­bóvárra helyezte. Sásdon 17 évig lakott s hiva talos teendőinek lelkiismeretes teljesítése mellett mindig szakított időt magának, hogy a köz­ügyek intézéséből is kivegye részét s társadalmi kötelezettségének is eleget tegyen. Távozása alkalmából kartársai bucsuvacsorát rendeztek tiszteletére a társaskör helyiségeiben. Vacsora alatt Szűcs József plébános költői lendületű beszédben búcsúzott a távozótól, Kerese György dr. a kartársak nevében méltatta annak érde­meit. Jakab Lajos dr. a meghatottság hangján mondott köszönetét. — Államsegélyek iparfejlesztési célokra. A kereskedelmi miniszter tárcája a jövő évi költségvetésének indokolásában kimutatást közöl az iparfejlesztés akció keretében nyújtott állami segélyekről és állami kedvezményekről. E ki­mutatás az 1910. évi szeptember hó 1-től 1911. évi julius 1-ig terjedő időszakra vonatkozik. Ezen idő alatt uj gyárak létesítésének biztosítá­sára 1,205 000 korona segély engedélyeztetett, mely összeg négy gyár és pedig ólom kohó, egy speciális üveggyár, egy fagombgyár és egy len és kender szövő és kikészítő gyár között oszlik meg. Ezekce a gyárakba 3,550 000 kor. álló tőke és 2,540 000 forgó tőke fektetendő be. — A vasárnapi mnnkaszünet felfüggesz tése Szilveszter napján. Az idén december 31, azaz Szilveszter napja vasárnapra esik, minél­fogva a törvényes vasárnapi munkaszünet fen- tartása esetén a kereskedők elesnének attól a haszontól, melyet az évi tömeges bevásárlások hajtanak : Ez okból a fővárosi kereskedők egye­sülete elhatározta, hogy kérvénnyel járul a Ke­reskedelmi miniszterhez, az idei Szilveszter napján a vasárnapi munkaszünet felfüggesztése iránt. Nincs benne kétségünk, hogy ezt a mél­tányos kérelmet a miniszter teljesíteni fogja, csak annyi hozzáadni valónk van, hogy a fel­függesztést nemcsak a főváros, hanem az egész ország területére terjesszék ki. — A vasúti tarifák felemelése A pénz ügyminiszter a képviselőházban tudvalevőleg bejelentette, hogy a jövő év elején a vasúti tarifákat felemeli. Az emelkedés a személytari­fáknál mintegy f8% lesz, az árutarifáknál pedig 5, illetve 7°/0. — Az uj tarifát mint a Magyar Kereskedők Lapja jelenti, úgy képezzük, hogy az egységtételt a kilométertávolsággal szoroz­zuk, ehez hozzáadjuk a kezelési illetéket és az igy nyert eredmény 7, illetve 5°/0-kal felemeljük, aszerint amint gyorsárukról vagy fehérárukról van szó. A 0.5 en aluli törtek elhagyatnak, mig a 0.5 és ezen felüli törtek egész fillérekké kere- kittetnek ki. így például egy A) osztálybeli áru­nál, melyből 100 gramm 210 kilométerre szállí­tandó, az uj tarifa kiszámítása a következő : Egyscgtétel : 1—100 km ig 80.— f. 80 fill. 101—200 km-ig 70.— f. 70 fill. 201—400 km-ig 60 fill. X 5 km. 3 fill. Kezelési illeték 12 fill. 165 fill. 5%-os emelés 8.25 fill. Uj tétel 173 fill. Eddigi tétel 165 fill. Emelés 8 fill. Az emelkedés mérvére nézve álljon itt né­hány példa: 100 kilogramm közönséges gyors­árunál az emelkedés Budapesttől L Bruckig 46 fillér, Bosznabródig 71 fillér, Ruttkáig 61 f. és Predeálig 124 fillér. I. osztálybeli teheráruk-- nál az emelkedés 18, 27, 23, illetve 47 fillér. A. osztálybeli teherárunál 9, 13, 12, illetve 22 fillér. Látható, hogy egyes árukra nézve az emelke­dés elég jelentékeny lesz. — Szép elismerés. Tolna község képviselő­testülete legutóbb tartott gyűlése alkalmával, Virányi Károly főjegyzőnek a község fejlődése körül kifejtett érdemei elismeréséül fizetését évi 2000 koronával felemelte. — Névmagyarosítás. Kanitzer Oszkár dombóvári lakos családi nevét »Katona« névre változtatta. — Balthazár mester Szekszárdon Két élvezetes estélyre van kilátása közönségünknek szombaton, november hó 18 án és vasárnap 19 én a Szekszárd-szállo nagytermében, amikor Balthazár a külföldön is ismert magyar bűvész és hasbeszéló mutatja be érdekes Varázs-szin- házát Sok évig tartó külföldi kőrútjával (hol mindenütt nagy sikert aratott) visszatérve hazá­jába, múlt év október havában először Buda­pesten á Royal-szálló nagy hangverseny termé­ben keltett élénk feltűnést s a fővárosi sajtó -is dicsérőleg nyilatkozott meglepő mutatványairól és jó humoros előadásairól. Balthazár a leg­magasabb nivón álló műsorral es nagy összeget érő felszerelésekkel rendelkezik. A mester utóbb a szabadkai városi színházban működött s az ottani lapok nagy dicsérettel emlékeznek meg róla. — Halálos lövés. Sárosdi János decsi lakos, mezőőr még október hó 30-án este felé rálőtt Magsai Sándor 48 éves decsi földmivesfe, akit a revolver golyója a balszemén talált. A súlyosan sérült Majsait behozták a kórházba ápolás végett, ahol aztán agyhártya-gyulladás következt ben f. hó 10 én meghalt. — Tél a Dunán. A Magyar Folyam- és Tengerhajózási Részvénytársaság Baja—Mohács —Apatin közötti hajójáratait f. hó 19 én be­szünteti. Utolsó indulás 19-én lesz föl és lefelé is. Az I. cs. és kir. Dunagőzhajózási Társaság pedig Budapest—Mohács közötti hajójáratait is ugyanazon időben szünteti be. Utolsó menet Budapestről lefelé 18-án délben, Mohácsról föl­felé pedig 19-én d. e. 10 órakor lesz. — Tüzek. Nagyszokolyban hamarosan egy­másután 3 tüzeset is történt. Október hó 29-én este ifj. Varya József présháza, november hó 9. és 10. közti ejjelen Tóth (Ferenc) János paj­tája, november 12. és 13. közti éjjelen, az utóbbi­hoz második szomszéd: Nagy Ferencnek paj­tája, — mindkét pajta sok takarmánnyal együtt égett porrá. A tüzesetek csakis gyújtogatásból keletkeztek és most már alapos a gyanú, hogy a gyújtogató nem más, mint egy pyromániás asszony, ki 12 évvel ezelőtt is az akkori, gya­kori tüzeseteket előidézte, miből kifolyólag éve­kig kórházi kezelés alatt állott, de mint «gyó- gyult»-at hazabocsájtottak. Úgy látszik, a gyuj- togatási őrület ismét kitört rajta. A vizsgálat ily irányban folyik s a tagadásban levő gyanúsítot­tat az elöljáróság őrizetbe vette. Szikszai János szekszárdi lakos Bodzás- volgyi nádastetejü présháza és benne 2 hordó folyó hó' 9-én délelőtt gondatlanság következ­tében kigyulladt és elégett. A présház bizto­sítva volt. — Lopások. Puchsler József tolnai legény Varga Sándorné üzletébe ment, hogy gyufát vásároljon. Amint a pulton meglátott 2 doboz cigarettát, fölkapta s futásnak eredt vele. — Bósza Mihályné őcsényi születésű asszony, ki­nek rendes tartózkodási helye nincs, többektől mintegy 48 korona értékű ruhaneműt lopott s azok nagyrészét azonnal el is adta. . Mindkét tolvajt feljelentették a szekszárdi kir. járásbiró- ságnál. — Kis Nyéki János és felesége őcsényi lakosok Tóth János présházába álkulcscsal be­hatoltak s onnan diót loptak. Mindkettőt fel­jelentette a csendőrség a kir. ügyészségnél. — Bálesetek. Nagy -István decsi lakosra boreresztes közben az egyik hordó rágurult, minek következtében súlyos zuzódást szenvedett. — Wenermüller Péterné 60 éves szálkai asszony f. hó 13-án az .utcán menve, megcsúszott s oly szerencsétlenül esett el, hogy ballábát törte. Mindkét sebesültet a Ferenc közkórházba szál­lították. Egy főzőutasitás! Magyaros bableves. (6 személy részére.) Egy félliter baboi és egy negyed kg. kolbászt, sót beletéve, puhára főzünk. — Egy kanál zsírban hagymát pirítunk szép sárgára, hozzá egy késhegynyi pap­rikát adunk, majd forró Maggi-huslevessel feleresztjük és jól kifőzzük. — (A Maggi-féle húsleves kockát liter forró v'zzel leöntjük s rögtön kész húslevest nye'ünk) — Ezután átgyúrjuk és hozzáöntjük a babhoz. — Egy kis kanál lisztet és tejfölt habarunk és azt is hozzáadjuk, azonkívül ecetet és babérlevelet. Győződjék meg kérer, hogy a 1-féle W MAGGI kockából előállított húsleves a hamis leveseknek erőteljes, jó ízt ad.

Next

/
Oldalképek
Tartalom