Tolnavármegye, 1906 (16. évfolyam, 1-53. szám)

1906-10-28 / 44. szám

1906. október 28. TOLNA VARMEGYE. 3 Németkéren a veszettség megszűnt. Kiirta­tott 3 darab szarvasmarha. Szakison a veszeitségi zárlat föloldatott. Kiirtatott 38 eb és 4 macska. Begölyben a lépfene megállapittatott. Csendőrség Szekszárdim Örömmel üdvözöljük a csedörséget a város szolgálatában. Várossá átalakulásunknak nem ugyan jogi, .lanem kulturális értelemben véve, — egyik jelentőségteljes mozzanatához jutottunk el. Mert hiszen város volnánk azóta, a mióta megszűntünk nagyközség lenni, ám ez a válto­zás eddig, hogy úgy mondjuk, rangbeli emel­kedést jelentett csak. Mikor városról beszélünk, a kulturális fej­lődésnek egy magasabb nívóját értjük ; város, szóval olyan városi életet, melyben a szükséges közrendészeti, közegészségügyi, szegényügyi, köz- művelődési intézmények megvannak s a célnak a legtökéletesebben megfelelnek. Éhez járul aztán fejlődött gazdasági élet, élénk kereskedelem és virágzó ipar. De amit elsősorba kell helyez­nünk : városi élei a szó nemes értelmében, csak kulturemberek között keletkezhetik és fejlődhetik. Tudományosan képzett, lelkileg kiművelt embe­reknek a jobb, a tökéletesebb után vágyódása a fejlődésnek rugója. Ez a vágy nem törekszik kicsinységek után ; nem apró intrikákban merül ki tevékenysége, hanem egy emelkedett szellem­hez híven úgy a magán, mint a közéletben a fejlődés szolgálatába szegődik. Az a nem kicsinylendő távolság, mely a városi életnek imént vázolt ideális állapotától elválaszt bennünket, szemünk elé állítja elmara­dottságunkat. Mi sem természetesebb tehát, hogy minden lépés, mely az igazi városi élet­hez közelebb visz, őszinte lelkesedést ébreszt bennünk. Közrendészeti viszonyaink helyreállítá­sáról van szó ; olyan téren Ígérkezik javulás, mely minden fejlődésnek alapfeltétele. Ahol a közrend és közbiztonság ingatag alapon áll, ott nem fejlődhetik kulturális élet. ¥■ A városi szolgálatra kirendelt csendőrség f. hó 25-én kezdte meg működését. Egyelőre tiz ember; a hátralevő nyolc a kassai ünnep­ségek lefolyása után — hova 500 csendőr kon- centráltatott — fog megérkezni. A csendőrség­nek nem remélt gyors megérkezése a minő meglepetést, ép oly örömet is okozott váro­sunkban. Az érdem e tekintetben Molnár Lajos rendőrkapitányunkat illeti. Annak idején közöl­tük lapunkban, hogy a belügyminisztériumban gróf Hadik János államtitkárnál történt szemé­lyes közbenjárása és sürgetése folytán a mi­nisztérium a várossal tudatta, hogy hajlandó a városnak csendőrséget adni. Ennek folytán a városi közgyűlés elhatározta, hogy a miniszter által közölt felvétele szerint a csendőrséget a városi szolgálatban életbe lépteti ; ezen határo­zatot a vármegye közgyűlése is jóváhagyta. Mindez még a nyáron volt. Még csak. a bel­ügyminiszter jóváhagyása volt hátra. Ha a szokott hivatalos lassúsággal történt volna a jóváhagyás, ma még nem volna csendőrségünk. Rendőrkapitányunknak azonban ismét személyes közbenjárásával sikerült a jóváhagyást soron kívül kieszközölni. E hó 17-én ment fel a mi­nisztériumba, a jóváhagyást azonnal kieszkö­zölte, majd azt is, hogy a rendelet azonnal elment Székesfehérvárra a kerületi parancsnok­sághoz, a hová egyidejűleg a rendőrkapitányunk is megérkezett s a kerületi parancsnoknál tör­tént közbenjárása folytán azonnal elrendelte egyelőre tiz csendőrnek Szekszárdra indítását. Rövid nyolc nap alatt tehát a csendőrséget meghozta. A feltételek a városra kedvezőek, amennyiben a város évenkint fizet 1081 korona 58 fillért; egyszersmindenkori költség téritmény fejében pedig 6742 korona 17 fillért. Ezen költ­ségek bő ellenszolgáltatást találnak a közrend és közbiztonság megszilárdításában. Nagy várakozással nézünk a csendőrség működése elé. Reméljük, hogy a polgárság vi­selkedésére üdvös, nevelő hatással lesz; a duhajkodásra hajlandókat békés magatartásra és önfegyelemre fogja szorítani; a gyakori bicskázásoknak és éktelen orditozásoknak ele­jét veszi. Reméljük azt is, hogy működésében tapintatos lesz, de ott, ahol szükséges, a kellő energiát fogja kifejteni. Ilyen irányú működésében mindenkor számíthat a közrendet szerető, józan lakosság támogatására. Hol lesz a közúti dunai hid? Mohács városa Benyovszky Móric gróf főispán vezetése alatt 500 tagú küldöttséggel járult Kossuth Ferenc kereskedelemügyi minisz­ter elé, hogy a dunai közúti hidat Mohácsnál emeltesse az állam. A mohácsiak kívánságát Fölkér József mohácsi jegyző adta elő szép beszédben, amire Kossuth csak röviden, de igen barátságosan felelt. »Annyit mondhatok, — szólt a miniszter — hogy az önök kérése meghall­gatásra talál és — hogy a költő szavaival él­jek — igyekezni fogok, hogy hazánk temetőjé­ből virágzó város legyen. Az eszme megvaló­sulása azonban még igen távol áll. A közúti hid fölépülése nagy költségeket igényel és egy ideig még más befektetéseknek kell az előtért áten­gedni. Mihelyt azonban erre sor kerül, a kor­mány tekintetbe fogja venni az önök érdekeit.« Ebből láthatjuk, hogy, ha a mohácsiak kaptak is jóleső Ígéretet, de a híd létesítésének ügye jó hosszú időre elnapoltatok. Annál több ok legyen ez arra is, hogy Szekszárd városa és Tolnavármegye tegye meg a szükséges lépése­ket, hogy ezt a közúti hidat okvetetlen Szekszárd kapja meg Oemencnél. Azért tehát ne maradjunk tétlenül. A Pató Páloskodás ideje lejárt, Szek- szárdból, mint megyei központból fejlődő, vi­rágzó várost kell teremtenünk, de ehez jó vasúti, szárazföldi és vizi forgaiomi összeköttetés kell, nemkülönben élénk üzleti élet a mezőgazdaság, kereskedelem és ipar terén. Vajon megtudjuk-e ezt csinálni ? Ha akarjuk, minden esetre ! Állja­nak tehát elő azok az emberek, akiknek akara­tuk is, képességük is van alkotó, fejlesztő mun­kára és sorakozzanak rendszeres, szervezett mun­kára. Az országra egy reformkorszak virradt: a munka, az alkotás korszaka. Ebből a mun­kából nekünk szekszárdiaknak is ki kell vennünk a részünket! HÍREK. — Tolnavármegye a Rákóczi ünnepélyen. A vármegyei küldöttség tagjai, kiket Budapesten Apponyi Géza gróf főispán, Kassán pedig Döry Pál alispán vezet, már nagy részben felutaztak Budapestre, ahol vasárnap reggel 7 órakor a Pannónia szállóban történik a találkozás. — Wekerle miniszterelnök a Rákóczi ünnepségre Bezerédj Pál miniszteri meghatalmazottat külön leiratban hívta meg az ünnepélyre, de Bezerédj kimentette magát. — Dlszőrsóg Rákóczi ravatalánál. Rákóczi Ferencnek a Szent-István bazilikában elhelye­zett ravatalát országgyűlési képviselőkből álló diszőrség veszi körül. A diszőrség tagjai között ott van kerületünk országgyűlési képviselője: Szabó Károly is. — Uj mérnök. A budapesti villamos tár­saság Orffy Jenőt, ürffy Lajos szekszárdi taka­rékpénztári vezérigazgató fiát, mérnökévé vá­lasztotta. lében. Ez a néma panasz ránehezedett Rákóczi lelkére. Az idő közelgett. Érezte, hogy ő van hivatva felemelni a zászlót, melyet az erőszak kicsavart mostoha apja kezéből. Utolsó sarja annak a családnak, melynek tagjai mindenkor a függetlenségért küzdtek. Véres árnyai a sza­badságért elvérzett nagyatyának és nagybátyá­nak belészövődtek álmaiba, de nem rettegtetőn, hanem lelkesítőn. De hallgatott. Rejtette indu­latát a bécsi kémek kutató szeme elől. Csak egy férfi előtt nyílott meg a lelke: Bercsényi Miklós előtt. A rengetegben vadászó két főur ott a természet alkotta sűrű rejtekben kötött holtig tartó barátságot és szövetséget a magyar szabadság kivivására. Bercsényi biztatására lé­pett Rákóczi érintkezésbe a francia királylyal. XIV. Lajossal, kinek segítségét és pénzbeli tá­mogatását akarták megnyerni a felkelésre. A levelet, mely a magyar hazának állapotát s a nemzet sebeit tárta fel híven és nyíltan, Longue- valra, belga származású kapitányra bízta. Hej ! hányszor kellett a magyarnak saját kárán meg­tanulni, hogy : idegenben bízni, annyi, mint elveszni. A sima, hizelgő modorú belga, aki bele­lopta magát a mitsem sejtő és jólelkü Rákóczi kegyébe és bizalmába : áruló lett. Elvitte ugyan a levelet a francia királynak, de a választ is, meg Rákóczi levelét is megmutatta Bécsben. Linzben a kapitányt szinleg elfogták. Rákóczit nővére. Juliánka értesítette azonnal Longueval elfogatásáról, de Rákóczi nem remegett. Hisz ő csak az igazat irta. De mikor volt szabad a magyarnak az igazat kimondani ?! Rákóczit el­fogták és Bécsújhelyi azon börtönbe zárták, honnan nagyatyját, Zrínyi Pétert vitték a vesz­tőhelyre. Ez lett volna Rákóczi sorsa is. Elitélték jogtalanul, tanúbizonyság nélkül. Longueval volt a vádló és tanú egy személyben. Szemenszedett hazugságok képezték a vád alapját. Rákóczi megcáfolta valamennyit. Mégis elitélték. Nejé­nek sikerült azonban börtönőrét, Lehmann ka­pitányt — ki mint porosz alattvaló, a porosz király jóindulata folytán elég rokonszenvvel vi­seltetett Rákóczi és ügye iránt, — rávenni, hogy Rákóczit megszabadítsák. Sikerült! Len­gyelországba menekült Rákóczi, ahol már vár­ták barátai, Bercsényi, Vay s többen. Itt szer­vezte a Magyarországból jövő követek felszólí­tására a magyar szabadságharcot. 1703. junius 13. Valami melegen áramló fűz járja át testem, midőn e dátum megcsendül tülemben. Ezen a napon lépte át Rákóczi Verec- kénél a magyar határt. Zászlóján «Pro libertate», szivében rendithetlen bátorsága és hazaszere­tete, ez volt az alapköve a majd nyolc évig tartó küzdelemnek. Milyen idők! Rongyos, éhes katouák bújtak elő remekeikből és csatlakoztak a vezérhez. A fegyvert az ellenségtől szedték. S a jobbágynép odahagyta kunyhóit, földesurát, ment harcolni a szabadságért. A rendezetlen mezei hadak kaszával, karabélylyal és főleg lel­kesedéssel a szivükben foglalták el Husztot, Tokajt és a felvidék többi várait. A «rongyos gárda» csodákat művelt. Ocskay László és Sándor, Bezerédy, Bercsényi, Borbély Balázs, Botka Ádám, Forgách, Beéri Balogh Ádám, a GarayJánosKépesNaptára 1907 évre. Megjelenik november havában. —Tartalma: Naptári rész. — Teljes címtár. —Jeles szépirodalmi rész. — Illusztrációk. — Tolnavármegye közönségének nevesebb épületei és történelmi nevezetességű helyei. — Leírások. — Általános tudnivalók. felvétetnek Molnár Mór hirlapkiadóhivatalában ~ ' — ......Szekszárdon.

Next

/
Oldalképek
Tartalom