Tolnavármegye és a Közérdek, 1911 (21./7. évfolyam, 1-104. szám)

1911-06-05 / 45. szám

TOLNAVÁRMEGYE és a KÖZÉRDEK UH junius 6. mezőgazdasági munkás- és cselédsegélypénztár fennáll. — És az idő bő anyagot szolgáltatott arra, hogy milyen irányban kívánatos és lehet­séges a gazdasági munkások és cselédek bizto­sítására szolgáló intézményünket fokozatosan és a munkásságra nézve minden nagyobb áldo­zat nélkül tovább fejleszteni. Az eddigi önkéntes biztosításnak két főakadálya volt, az egyik az, hogy ebbe a biztosításba az eddigi törvény sza­bályai szerint csak olyan mezőgazdasági mun­kást és cselédet lehetett felvenni, aki még nem töltötte be a harmincötödik életévét. Már pedig az nyilvánvaló dolog, hogy a fiatalember nem gondol az öregségre, a halál pedig a legritkább esetben jut eszébe. Ezért kell tehát arra gondolni, hogy a nyugdíjbiztosítást az öregebbek előtt is meg kell nyitni, valamint azzal a szemponttal is szakí­tani kellett, hogy a nyugdíj egyformán legyen megállapítva, akár hosszabb vagy rövidebb ideig is volt tag a biztosított munkás. Ezzel aztán azt is el lehet érni, hogy a fiatalok ked­vet kapnak a biztosításra, mert érdekükben lesz, hogy az öregebbek példáját kövessék. A mezőgazdasági munkás- és cselédpénz­tár a mai szabályok alapján már azért sem tudott felvirágozni, mert a rokkantság meg­állapítása körül nagy bizonytalanságok voltak, ami nagyon megnehezítette a működést és nagy mértékben megvonta a pénztártól a bizalmat. Az ezzel járó kellemetlenségeket a javaslat most kiküszöböli, amennyiben a rokkantsági biztosí­tást az aggkori ellátással hozza kapcsolatba, kimondja a javaslat azt, hogy a biztosított 65 éves korában akár tud dolgozni, akár nem, a maga nyugdiját okvetlen megkapja. A javaslat rendelkezése szerint a nyugdij- csoportnák tagja lehet nemre és korra való te­kintet nélkül, minden 14. életévét betöltött egyén, aki főkeresetképen gazdasági munkával foglal­kozik. A tagok felvételi dija egy korona, a tag­sági dij pedig tiz korona. A biztosított 10 évi tagság után nemcsak igazolt rokkantság esetére, hanem 65. életév betöltésére is biztosittatik a nyugdíj. A tagsági évek számával a nyugdij emelkedik és annak maximuma 40 évi tagság után évi 240 koronában, minimuma pedig, me­lyet a tag 10 évi tagság után érhet el, évi 60 koronában van megállapítva. A tag elhalálozása esetén a családja ré­szére végkielégítésül a tagot tagsági éve szerint megillető nyugdij egy évi összege, 10 évi tag­sági időn belül pedig a befizetett tagsági dijak fele illeti meg. Fontos a javaslat ama rendelke­zése, hogyha az illető 2 évi tagsági idő után 14 éven aluli gyermek hátrahagyásával hal meg, az egyszersmindenkorra szóló segély 100 koro­nánál kevesebb nem lehet. Ha pedig az illető háztartás vagy gyermek hátrahagyása nélkül hal meg, temetési költség címén 50 korona lesz folyósítva. Ezek azok a főbb rendelkezések, amelyeket a Jmezőgazdasági munkás- és cselédbiztositás reformja magában foglal. — Mikor a magyar gazdaközönség a reform életbeléptetését kívánta, önkéntesen vállalt el újabb szociális terheket azért, hogy a mezőgazdasági munkások és cse­lédek sorsát lehetőleg biztositsa és ezzel az alsóbbak iránti kötelességének olyan mértékben eleget tett, mint Németországon kívül egyetlen más állam sem.___________________________ dr. Horváth Jenő pártelnök s a több ezernyi hall­gatóság éljenzése között megnyitotta a nép- gyülést, rövid visszapillantást vetve az egy év előtt lefolyt választásra, melyből gróf Batthyány Tivadar került ki győztesen. Most, midőn már a választási hullámok lecsendesültek, az egész lakosság országos képviselőjét üdvözli Szek- szárdon és felkéri beszámolójának megtartására. Ekkor Batthyány Tivadar gróf éljenzések közt foglalja el a szószéket, köszöni a nagyközönség megjelenését és megkezdte másfél óráig tartó beszédjét. Legelőször is szigorú bírálat alá vette a jelenlegi kormány összes működését. Fejtegetése úgy látszik nem akart éles, husbametS2Ő lenni, de azért csípős, elég vagdalkozó, igy hozzá tehetjük mindjárt sok helyütt egyoldalú, sőt itt-ott igazságtalan volt. N^m lehet ugyanis erre a kormányra olyan mereven kimondani, hogy semmit se tett, amikor békés rendet, konszolidált állapotokat teremtett’. Egyébként beszélt még a gazdasági önállóságról, amelynek hive, az uj véderőjavaslatról s a kétéves katonai szolgálatot nem tartja kellő rekompenzációnak a nemzetre rótt tenger sok áldozatért. A Duna, Tisza, Sió, Maros szabályozása nem kerülne többe, mint 200 millióba s a véderő fejlesztése egy évben 150 millió koronát visz el. Síkra szállt az uj adóemelések ellen s a nép szája izéhez mérten, tetszetős szavakban kelt ki az uj földadók beosztása, a kereseti adók felemelése, a gyufa monopólium, a petróleum megadóztatása, a vasúti díjszabás felemelése ellen. Kilátásba helyezte a legelkeseredettebb harcot a véderőreform ellen, remélve az ellenzéki pártok együtt működését. Végül hosszasabban beszélt az általános választó jogról s bejelentette a népjogokért való küzdelmet minden törvényes eszközzel. Áttér a helyi vonatkozású dolgokra, biz­tosítva a kerület minden polgárát arról, hogy bármily ügyes-bajos dologban, kivéve trafik, italmérési és bírósági ügyeket, nála kérése meghallgatást nyer és tőle telhetőleg mindent megtesz kérelmük teljesítése érdekében. Rámutat elsősorban vasúti mizériánkra. Szükségesnek tartja beszámolni arról, hogy ő is, valamint a vármegyebeli munkapárti képviselők és a vár­megye vezető urai eljárt abban az irányban, hogy a személyforgalom kedvezőbb elintézést nyerjen. Megemlíti különösen a Budapest—Sárbogárd— Szekszárd—Bátaszéken át Boszniába vezető elsőrangú vonat beázásának nagy horderejét, aminek létesítése érdekéin a legmesszebb menő munkától és agitációtól sem riad vissza. Hangsúlyozza a viziutak fontosságát. Be­szél a Sió hajózhatóvá tétele ügyében megindult mozgalomról, mellyel kapcsolatosan jelentheti, hogy fáradozásaikat siker koronázta, amenyiben az államháztartás jövő évi költségvetésében a ^IlÁ b\ O ÍA<7^ofÁlTn 1-‘--->-------- —^ Gr óf Batthyány Tivadar beszámolója. A szekszárdi kerület orszgy. képviselője, gróf Batthyány Tivadar a vasárnap délelőtti gyorsvonattal Szakály—Hőgyész állomáson ke­resztül,’ahol dr. Szentkirályi Mihály polgár- mester üdvözölte, a város négyes diszfogatán Hőgyészre érkezett, ahol gróf Apponyi Géza vbt. tanácsos, főispánnál látogatást tett.. Innen Szekszárdra hajtattak. Ebéden dr. Fent Ferenc apát-plébánosnál volt. Délután négy óra előtt a Béla-téren volt a beszámoló, a pódiumon megjelent V .1 ~~~o ------------ ~ Si ó hajózhatóvá tételének kiadásaira már na­gyobb összeg fog felvétetni. Megemlíti, hogy a földmivelésügyi minisz­ter borközraktárak felállítását vette tervbe. A jövő évben kettőt állítanak fel az országban, amelyekből az egyiket ő Szekszárdra kérte lé­tesíteni. Bírja a miniszter Ígéretét erre vonat­kozólag, de ha nem Ígérte volna is meg, azt szorgalmazni elemi kötelességének tartja. Ezután beszélt a Séd patak által okozott károkról. Örömmel számol be arról az ered­ményről, amit e tárgyban is elérnie sikerült. Ugyanis már dolgoznak a patak szabályozásá­nak tervezetén, költségvetésén. Oly nagy összeg­ről van itt szó, mit sem az érdekeltek, sem pedig a város fedezni képes nem lenne. A mi­niszter megígérte, hogy nagyobb államsegéllyel fog a városnak segítségére lenni ennek keresz­tülvitele érdekében. Végül indítványozza, hogy a népgyülésből kifolyólag írjon fel a pártvezetőség a kormány­hoz és a vasutigazgatósághoz, hogy létesítsenek tisztességes, a közérdeknek megfejelő vasúti összeköttetést Szekszárdról Budapest felé és más irányban. Az indítványt a népgyülés lekesen magáévá teszi, Batthyány Tivadart pedig zajosan megtapsolja. Ekkor özv. Diczenty Ernőné a szekszárdi hölgyek nevében gyönyörű hímzésű szalaggal díszített rózsacsokrot nyújtott át a képviselőnek. Ezután dr. Zsigmondi Ferenc ügyvéd, pártjegyző állott fel szólásra és a nép- gyüjés által elfogadott következő határozati javaslatot terjesztette elő: »A szekszárdi kerület függetlenségi és 48-as pártja mai gyűléséből kifolyólag őszinte meleg köszönetét mond szeretett képviselőjé­nek, gróf Batthyány Tivadarnak beszámolója megtartásáért és határozatilag kimondja azt, hogy az abban kifejtett elveket teljes mérté­kükben magáévá teszi; az országgyűlésen kifejtett működését helyesli és azért őt a leg­teljesebb bizalmáról biztosítja.« Erre a népgyülés lelkes hangulatban véget ért. Ezután Batthyány Tivadar gróf a párt­vezetőséggel és kíséretével Sióagárdra hajtatott. Itt Szűcs József biró, Romlási István pártelnök és később Szabó Dezső plébános üdvözölte meleg szavakban. A község határán soktagu bandérium kisérte be a menetet a községbe, ahol a képviselő hasonló tartalmú politikai beszé­det tartott, mintSzekszárdon, kiemelve különösen a Sió hajózhatóvá tételét és az állami birtokok par­cellázásával a nép földhöz jutásának szüksé­gességét. A nagy tetszéssel fogadott beszéd után a Polgári Olvasókörben társasvacsora volt. Szekszárdra az éjjeli órákban tértek vissza. Batthyány Tivadar gróf Adler Nép. Jánosnál volt megszállva. Hétfőn a fél 9 órai vonattal Batthyány a pártvezetőségtől kisérve, Decsre ment. A vasútállomásnál Kutnyánszky István decsi kántortanitó üdvözölte a képviselőt meleg szavakkal, ki dr. Morvát Jenő pártelnök­kel a felvirágozott kocsin helyet foglalva, 40 tagú bandériumtól, cigányzenétől és sok néptől követve a községházához hajtatott. Itt az elöl­járóság élén Rommandinger Kálmán főjegyző fogadta Batthyányt szép szavak kíséretében. A képviselő Bús Lajos református lelkésznél, a főjegyzőnél és a bírónál tett látogatás után templomba ment, majd pedig 11 órakor a község­háza udvarán tartotta meg nagyszámú hallgató­ság előtt beszámoló beszédet. Elsősorban is kéri a község lakosságát, hogy a választási küzdelmeket felejtsék el és egyesült erővel munkálkodjanak a község és haza javára. Majd hosszasan beszélt az uj véd­erőreform és az ezzel járó adóreformról. Meg* említi azokat az áldatlan felekezeti torzsalkodá­sokat, melyek a képviselőházban napirenden vannak. Batthyány Tivadar kijelenti, hogy ő ebben a harcban nem vesz részt, mert a békes­ségnek, a .felekezeti türelmességnek a hive, aki mindenkinek a vallását és vallási meggyőződé­sét tiszteletben tartja. Felkéri a község vezetőségét arra nézve, hogy őt tájékoztassa a község érdekeit érintő szükségletekről, kívánalmakról, hogy megtehesse a szükséges lépéseket, mert ez neki, mint or­szággyűlési képviselőnek kötelessége. Végül kö­szönetét mondva a szép fogadtatásért, befejezte másfélórás beszámolóját. Ekkor Balázs István kérte a nép nevében a képviselőre az Isten áldását s végül Baján Lajos ottani pártelnök bizalmi indítványát fogadta el a népgyülés, mire a köz­ség lakossága rendben szétoszlott. A polgárság egy része a Polgári Olvasókörbe ment közös ebédre, ahol több szép pohárköszöntő hangzott el. Szép látvány volt a decsi menyecskék kül- döttsége, amely 2 darab selyemhimzésü, gyönyörű kivitelű sárközi varrottas asztalfutót nyújtott át Batthyány Tivadarnak, ki azt szép szavakban kö­szönte meg. Az ünnepelt képviselő bandériumtól, cigányzenétől és sok néptől kisérve a 4 órai vonathoz hajtatott és Szekszárdon keresztül Budapestre utazott. A folyó évre szóló előfizetési pénzeket, valamint a hátralékos hirdetési dijakat kérjük a kiadó" hivatalhoz mielőbb beküldeni. jí n A J.a Tisztelettel tudatom, hogy Julius havában úri és női divatáru-üzletemet a W CneSlIESi Hitelbank Széchenyl-atcai uionan fitalakított üzlethelyiségébe m helyezem át és hogy az átköltözésig árukészletemet leszállított olcsó árban árusítom. fj| ritka alkalom kínálkozik jó minőségű és divatos szükségleti cikkeket olcsó áron beszerezni. SS ^ Mindenkinek Teljes tisztelettel Seiner Lípőf Szekszárdon. [H| Eegjobb készítésű mindennemti cipők. — Divatos női és férfi ruhakelmék. — Női és férfi fehérnemü-vászonáruk. ’ ------------­ßi isnSeii E

Next

/
Oldalképek
Tartalom