Tolnavármegye és a Közérdek, 1913 (23./9. évfolyam, 1-103. szám)

1913-01-07 / 2. szám

XXIII, IX. évfolyam 2. szám Szekszárd. 1913 január 7 Előfizetési ár; E;íész évre . . 16 koroha. ?él évre .... 8 „ Negyed évre , . . 4 >r. Ezy szám ára . . 16 fillér. ■IBflze'éseket és hirdetéseket a kiadó­hivatalon kívül elfogad a Molnár-féle könyvnyomda és papirkereskedés r.-t. Szekázárdon. Egye* számok ugyanott kaphatók. POLITIKAI HETILAP. Az opsz. m. lein. selyemtenyésztési felügyelőség hivatalos lapja. Sflegjelenik heftenkint kétszer s hétfőn és csütörtökön. Szerkesztőségi teleíon-szám: 18 és 24. — Kiadóhivatali teleton-száin : 13 és II. • Szerkesztőség : ' Bezerédj lstván-utca 5. szám. Ide küldendők a lapot érdeklő össze közlemények» Kiadóhivatal : Béri Balog Ádám-utca 42. Az e'ötizetési pénzek és hirdetések ld. küldendők. Néptanítóknak, ha az előfizetést egész evre előre 1 e küldik, 8 kor. Főszerkesztő: Dr. LEOPOLD KORNÉL. Felelős szerkesztő : BODNÁR ISTVÁN. Főmunkatárs FÖLDVÁRI MIHÁLY. Laptulajdonosok a szerkesztők. A választójog. —lk. Lukács miniszterelnök a kor­mány Ígéretéhez képest az elmúlt év utolsó napján a képviselőház elé terjesztette a választójogi reformjavaslatot. Az utolsó évtizedek egyik legfonto­sabb kérdése kerül végre elintézés végett a törvényhozás elé. Abban — elenyésző kivétellel — egyetért mindenki, hogy a mostani vá­lasztói jog teljesen elavult és gyökeres át­alakításra szorul. Hogy ezen átalakítás csak a politikai jogok széles kiterjesztésével történhetik, szin­tén nem szorul bizonyításra.' Az a nagy társadalmi és gazdasági átalakulás, amely Magyarországon az utolsó ötven évben végbement, az a nagy kul­turális és gazdasági haladás, amely az egész vonalon hatalmas arányokban jelent­kezik, a voltaképpen hatvanöt év előtt al­kotott választói törvény szellemét és intéz­kedéseit anakronizmussá zsugorította ösz- sze, annyira mögötte maradt az időközben bekövetkezett nemzeti iejiődes természetes követelményeinek, teljesen figyelmen kívül hagyva a fejlődés nyomán szükségszerü- leg támadt uj társadalmi osztályok, uj társadalmi rétegek jogos igényeit. A választójog kérdése a müveit euró­pai nemzeteket — miután a haladásban egyéb téren szintén előttünk jártak — már korábban foglalkoztatta, most pedig a tör­vényszerű fejlődés szülte -viszonyoknak kényszerhatása alatt a mi törvényhozásunk kapuit döngeti ez a nagy, nehéz és fontos kérdés. Bármennyire érezzük, hogy a mos­tani választói jogszabályok rendelkezései tarthatatlanok, igazságtalanok, a jogegyen­lőség eszméjével össze nem egyeztethetők, egy kulturállamnak élő törvényei között he­lyet nem .foglalhatnak — tartózkodnunk kell ennek az életbevágó törvénynek meg­alkotásánál minden túlzástól, minden szél­sőségtől, nehogy állami létünket és egyéb fontos nemzeti érdekeinket rázkódtatások- nak avagy kockázatnak tegyük ki. Ennek a reformnak megoldásánál tehát sem egyoldalú osztályérdekek, sem általá­nos jelszavak szempontjainak nem szabad érvényesülniük. Viszont azonban amilyen irreparabi- lis hiba volna a szélső és szertelen jog- . kiterjesztés, épannyira helytelen ezt az el­odázást tovább nem tűrő kérdést máskép, mint az igazi liberalizmus és becsületes demokrácia szellemében és jogos követel­ményei szerint megoldani. Teljesen osztjuk azt a felfogást, hogy mi nem indulhatunk mindenben külföldi példák után, hogy dV Ank a saját szükség­leteink és viszonyaink szabják meg egy ilyen korszakos reform megalkotásánál a direktívát, hogy azok, kik felelős állásban vannak, nem indulhatnak ködös teóriák és tetszetős jelszavak után — azonban a fél utón sem szabad megállítunk, a haladás utján minden félénkség nélkül szilárd lép­tekkel kell előrelépnünk, hogy a haladó kor igényeinek teljes mértékben, önzés és fu­karkodás helyett, a magyar nemzet sza­badelvű és jogtisztelő géniuszának meg­felelő bőkezűséggel feleljünk meg, hogy a parlamentbe a demokrácia és a népakarat termékenyítő eszméit vigyük bele. A benyújtott javaslat, bár van benne haladás a múlttal szemben, nem rombolja le a. mostani igazságtalanságokat és a po­litikai jogokat nem terjeszti ki eléggé arra. az osztályra, amely arra a legméltóbb. Mi a mostani helyzetnek fonákságát, a legkiáltóbb hiányt és injuriát abban lát­juk, hogy az ipari munkások nem bírnak választójoggal, vagyis azok az elemek, a melyek értelmi színvonaluknál és hasznos, produktiv munkájuknál fogva az ország- mai fejlettségének, kulturális és gazda­sági színvonalának számottevő tényezői, ki vannak zárva a legminimálisabb politikai jogok gyakorlásából. A javaslat pedig azért nem elégíti ki jogérzésünket, hogy éppen az ipari mun­kásokkal szemben tanúsít nagy szükkeblü- séget és sokoldalú méltánytalan kautélák- kal emel az ő választói joguk elé torla­szokat. A nemzeti munkapártnak nem sza­bad az alkotmány sáncaiból kirekesztet azokat, kik éppen a nemzeti munkának szentelik egész életüket. A javaslat azzal a követelménnyel fosztja meg az ipari munkások nagyobb részét a választójogtól, hogy csak olyan 30 éves, irni-olvasni titdó ipari munkást ruház fel választói joggal, aki ugyanazon munkaadónál legalább két év óta van ál­landóan alkalmazva. Ezzel a rendelkezéssel a munkaadó szabad hatalmat nyer a kezébe a mun­kások politikai jogainak gyakorlása fölött, mert az ő kénye szerint elbocsáthatja TÁRCA. Gyermekvédelmi és ápolási intéz­mények külföldön. 1. A tejcsöpp Franciaországban. A tejcsöpp intézmény magánkezdeménye­zésre alakult Franciaországban. — Az intézmény nagy szolgálatot tesz az oly anyáknak, akik nem képesek gyermekeiket szoptatni — s ezek száma egyre növekszik — amennyiben kicsinyeiknek egészséges és higiénikus táplálékot biztosit, amely útját állja nem egy komoly betegségnek. Az in­tézmény, amelyet eleinte közömbösen, sőt némi hidegséggel fogadtak, elért eredményeivel lassan- kint meghódította a közönséget és ma már el­mondhatjuk, hogy nyert ügye van s évről-évre jobban terjed. Az intézmény célja nagyon egy­szerű ; abban áll, hogy ingyen vagy nagyon ala­csony áron sterilizált és tudományosan megvizs­gált jó tejet juttasson az oly anyáknak, akik nem tudnak szoptatni, vagy akiknek gyönge vagy be­teges gyermekeik vannak. Ehhez a tevékenység­hez olykor a csecsemők ingyenes orvosi meg­vizsgálása vagy a bizottság hölgytagjai vagy ápolónői részéről való házi látogatás is járul, akik aztán gyakorlati .és egészségügyi tanácsokat ad­nak a tapasztalatlan vagy tudatlan fiatal anyák­nak. A tejcsöpp intézmény tulajdonképen nem or­vosi, hanem társadalmi egészségügyi intézmény s ezért mindenkit egyaránt érdekelhet. Ez az intézmény a különböző francia váro­sokban teljeseu önnállóan, egymástól függetlenül alakult meg s teljesen különböző módszerek sze­rint működött; ezért az egyes ilynemű intézmé­nyek semmi kapcsolatban nem állottak egymás­sal. A nyár folyamán Fécamp normandiai város­ban tartott, nemzeti értekezlet ezeket a különálló egyes intézményeket egy közös nemzeti intéz­ménnyé egyesítette, egy közös szervezetbe fog­lalta össze, mely közös erővel fog a nagy cél el­érése érdekében működni. A fécampi gyűlésen előterjesztett adatók és munkálatok meggyőző erővel igazolják ez intézmény szükséges és áldá­sos voltát. Legyen szabad ezekből az adatokból, egy francia folyóirat (Főiét Vie, szeptember 16.) nyomán a fontosabbakat bemutatnunk. Dr. Dufour fécampi orvos előterjesztése sze­rint Fécamp városa a „tejcsöpp“ előtt a követ­kező, elég magas gyermekhalandóságot mutatta. 1881-ben 22'19o/0 1886-ban . . 22'93o/o 1891-ben 21-370/0 tejcsöpp“ után : 1896-ban . . 19—°/0 1906 ban 17-94% 1907-ben . . 12-61> '1bo/w Szakaráról! Állami LntHár tos csökkenése, mely a jobb, higiénikusabb táplálko­zásnak köszönhető, nemcsak a végtelen lassan szaporodó, sőt stagnáló francia nemzetre nézve fontos, hanem általában a népjólét és a szociális haladás minden barátjának figyelmét teljes mér­tékben megérdemli. — Ha a gyermekhalandóság ezen csökkenését a lakosság általános számával összehasonlítjuk, úgy találjuk^ hogy.mig a lakos­ság a „tejcsöpp“ előtt évenkint 69 cel, a „tej­csöpp“ után 88 al szaporodott, dacára annak, hogy a születések száma Fécámpban is, mint egész Franciaországban, folyton alábbszáll, amiből méltán lehet következtetni, bogy a magasabb lé- lekszám tisztán a gyermekhalandóság csökkenésé­nek tulajdonítható. E megfigyelés is megerősíti azt az ismert mondást : „Könnyebb a gyermekek halálozását megakadályozni, mint újak születését eszközölni !“ A tapasztalat kétségtelenül igazolja, hogy mindenütt, ahol a „tejcsöpp“ működik, a gyer­mekhalandóság számbavehető arányban csökken. Ezt a tényt, a fécampi értekezlet után, általános törvény gyanánt mondhatjuk ki. Egy másik tény, amely az értekezleten ki­tűnt, már szomorúbb, mert ez azt mutatja, hogy a gyermekek anyai szoptatása részint fiziológiai, részint szociális okokból, egyre jobban alábbszáll. Dr. Maupas orvos széles körre terjedő vizsgálat után megállapítja, hogy 100 anya közül csak 7 képes tetjesen szoptatni gyermekét, 64 részben képe3 szoptatni, 29 képtelen szoptatni. Dr. Maupas utána járt s kikutatta, hogyan nevelték fel azokat az anyákat, akik most vizs­gálatának tárgyát képeztek. Kutatásai kiderítet­ték, hogy ezek közül csak 24°fo-et volt képes az anya szoptatni, 56ü/o csak részben szopott, 19°/o et nem tudott az anyja szoptatni. Ha e számokat az előző számsorral össze­hasonlójuk, konstatáljuk, hogy egyik nemzedék­től a másikig a szoptatási képesség ijesztő mér­tékben hanyatlott : a szoptatni tudó anyák száma, csökken 17°/0-tel, pgr Hátralékos előfizetőinket tisztelettel kérjük a hátralékos ősszeg mielőbbi beküldésére.

Next

/
Oldalképek
Tartalom