Tolnavármegye és a Közérdek, 1915 (25./11. évfolyam, 1-103. szám)

1915-01-28 / 8. szám

2 TOLNAVARMEGYE és H KÖZÉRDEK 1915 január 28, Az iilnlirt bizottságnak az a szándéka, hogy ezen vitéz ka'onáink részére is biztosítsa a jól eső gondoskodás és mindennemű szeretetadomá nyok s könny.tések bőven kiérdemelt adóját. A nyert felvilágosítások szerint az illető kórházakban cukor, tea, kávé, kakaó, csokoládé, tejkonzervek, lum, konyak, kétszersült, szivar, szivarka és dohányra stb. továbbá fehérneműre és a harcvonalba visszatérők részére rende t téli lelszerelésre van szükség. A bizottság mindezen cikkeknek lehető nagy mennyiségben való bevá­sárlását tűzte ki célján1, ezenkívül a rendelke zésre álló eszközök inét véhez képest be fog sze­rezni mindent, ami sebesült és beteg harcosaink sorsát a kórházakban és szálli'ásuk alkalmából enyhíteni alaalmas. Az említett szeretetadomá- nyoknak az illető kórházakba való lehetőleg gyors és zavai tálán eljuttatását biztosit ja az a kapcso­lat, amelybe a bizottság a magyar vöiöskereszt- egylettel és osztrák vörüskereszttársulatlal szem­ben lépett. Ezen akció támogatására szolgáló szives pénzbeli adományokat elfogad az alulirt bizottság (Wien, III. Am Heumarkt 10, távbeszélő 9425. szám), mely egyúttal minden szükséges tájékoz tatással is szogál, továbbá a magyar királyi póstatakarékpénztár (40. számú csekkszámla) és a cs kir osztrák póstatakarékpénztár (1400. számú csekkszámla). Wien, 1914. évi december havában. Diszelnök : Dr. lovag Bilinski Leó közős pénzügyminiszter, v. b. t. t. Elnökök : Dr- Thallóczy Lajos osztályfőnök, v. b. t. t. Blaschczik János vezérigazgató. Titkár: Dr. Dllmann lenő miniszteri osztálytanácsos. A bizottság tagjai : Dr. Bárczy István polgármester. Glossaner Antal vezérőrnagy, a hadügymi­nisztérium hadsegélyző hi­vatala részéről, Gynrkovics Miksa osztályfőnök, Dr. Hammerscblag Pál igazgató, Herzíeld Alfréd igazgató, Dr. Kaufmann Frigyes a prágai ügyvédi kamara elnöke, Dr. Kobler Géza udvari tanácsos, Dr. Kopriwa Ödön főtörzsorvos, a hadügymi­nisztérium 14. osztálya részéről, Kuranda Bódog igazgató, Kux Vilmos igazgató, Lánczy Leó főrendiházi tag, v. b. t. t. Lohnstein Lajos Ágost vezérigazgató, br. Madarassy-Beck M. vezérigazgató, Dr. Melichár Kálmán miniszteri tanácsos, a m. kir. honvédelmi miniszté­rium hadsegélyző hivatalá­nak h. főnöke, Minkns lenő bankelnök, Noot Hugó az osztrák urakháza tagja, Pisko Gyula ny. á. főhadnagy, ny. I. oszt. fökonzul az önkéntes beteg­ápolás vezérfelügyelősége részéről, Prileszky Károly udvari tanácsos, udvari gazdasági igazgató, Simontsits Elemér a képviselőház és a had- segélyző bizottság alelnöke, br. Skoda Károly vezérigazgató, üllmann Adolf főrendiházi tag, Wälder Gyula vezérigazgató, Dr. Weiskirchner R. polgármester, v. b- t, t., Weisz Manfréd nagyiparos. A nemes emberbaráti célra készséggel fo­gadunk el adományokat, azokat nyilvánosan nyug­tatjuk és illetékes helyre juttatjuk. Eddig ada­koztak nálunk: Ifj. Leopold Lajosné 50 K L>r. Leopold Kornél 50 K összesen : 100 K HÍREK. — Tiszti vizsga. Parrog Ervin műegyetemi hallgató, Pirnilzer Béla dr. ügyvéd tia, aki múlt évi augusztusban önként jelenikezett Innsbruck-, ban katonai szolgálatra, a múlt héten sikeresen tette le a tiszti vizsgát. — Katonák búcsú ja A kassai 34 ik gya­logezred két teljes menetzaszlóalja szerdán délben a Garay-térre vonult fel, ahol az alezredes és az egész tisztikar jelenlétében, a katonai zenekar a megható búcsúimét játszotta el és azután sora­kozva az Engén induló hangjai mellett a vasút hoz vonullak. Elöl vitték a gyönyörű zászlót, amelyet Peslhy Pálné adományozott. A meuet- zászlóaljat Pelróczy cs. és kir. kamarás, kapi­tány, aki csak nemrég, kitüntetést Dyerve, tért vissza a harctérről, vezette. A katonákat a rossz idő dacára nagy közönség kisérte a vonathoz. — Repülőgép-posta. Pizemvslből városunkba érkezett a napokban egy tábori levelezőlap. Ter­mészetesen repülőgépen Nagy Lajos honvéd al­ezredes, a 1G honvéd menet ezred parancsnoka irja benne, Kovacsné Nagy Lujzának, a po'g. leány­iskola igazgatónőjének, hogy egészséges, jókedvű és ezivde vitézül veri vissza a néha néha támadni merészkedő oroszokat. — Sikeres alapvizsgák. Morvay László néhai Morvay István dr. szekszárdi ügyvéd fia és Polgár István, Polgár Alajos szekszárdi polg isk. tanár fia a pécsi jogakadémián ebét folyamán a harmadik alapvizsgát sikeresen letették. — Esküvő. Nagyapponyi Apponyi Rezső gróf kamarás, tartalékos főhadnagy, miniszteri segédül kár az O Felsége személye körüli minisz­tériumban, Apponyi Géza gróf vbt tanácsos és neje szül. Széchényi Paula grófnő fia, folyó hó 16 án Bécsben a schotteui kápolnában házasságot kötött Holtz Franciska bárónővel,- néhai Holtz György német birodalmi báró és neje szül. Pod lészny Adél leányával. Tanuk voltak: Apponyi Autal gróf és Hardeyy Miksa gróf. — Hliidenburg ttjévi üdvözlete a 69-Psek nek. A 69 gyalogezred újévkor a következő táviratot küldte az uj ezredtulajdonos, Hinden- burg tábornagynak: „Hindenburg tábornagy Öméltóságának! Az Ön dicső nevét viselő ez red tisztikara és legénysége az újév fordulóján alázattal kéri, hogy sz-reocseleivánatait elfogadni méitóztassék. Az újév küszöbén ünnepélyesen fogadjuk, hogy nem pihenünk addig, inig a közös ellenséget közös erővel lenem törtük. Ezredparancs nők megsebesült. Krausze, alezredes.“ Hinden­burg a következő táviratban válaszolt: ,Az én kedves ezredemnek szives újévi szerencsekivánata- imat küldöm. Koszoruzza továbbra is hír, becsülés és győzelem. Minden egyes bajtársamnak üdvözlet, a sebesül- teknek kívánok mielőbbi felgyógyulást, az elesett kről hálás kegy11 .ttel emlékezem. — Házasságkötés a szekszárdi Vörös­kereszt kórházban. A szekszárdi Vöröskereszt kórház B) termének egyik az északi harctéren (Stary Sambornál) súlyosan megsebesült betege : Klipeczko János faddi lakos, földműves feltű­nően szomorú, néha pedig izgatott kedélyhangu­latával vonta magára a figyelmet. Végre kiderült, hogy mi idézte elő a beteg katonának állandóan levert hangulatát. Egyetlen gondolat nyugtalaní­totta, hogy tudniillik mihamarabb szeretné hitve­sül fogadni hűséges barátnőjét: Benke Anna ugyancsak faddi lakost, akihez már pár év óta gyengéd kötelékek fűzik. Akár felgyógyultan, ha ismét a harctérre kerül, akár pedig, li i betegsége komolyabb fordulatot venne — nagy lelki meg- nyugvására és boldogságára szolgálna, ha addigra a törvény és az egyház rendelése szerint, Benke Annát féleségül vehetné. — Kérése rögtön meg­hallgatásra talált. Beszereztettek Fadd község utján a házasságkötéshez szükséges összes okmá­nyok és Forster Zoltán alispán azonnal megadta a hirdetés alóli fölmentést, mihelyt beérkezett a még kiskorú menyasszony édes apjának, aki ugyancsak katonai szolgálatot teljesit egy dunai monitoron, beleegyező nyilatkozata. Még csak egy akadály merült fel: Kupeczko János közben orbáncba esett és igy a Vöröskereszt fertőző osztályába került, hóimét az Orbánéból csakhamar kigyógyulva, ismét visszakerült régi helyére: a Bl terembe. Itt azután szerdán délután megtör­tént a várva várt házasságkötés. Szűcs Ferenc állami h. anyakönyvvezető adta össze a fiatal párt (a vőlegény 26, a menyasszony 22 éves). Tanuk voltak : dr. Leopold Kornél vezérigazgató és dr. Kramolin Gyula főorvos. A kórteremben a többi betegek feszült figyelemmel kisérték az ünnepélyes szertartást és az ágyban fekvő vőle­gény erős hangon mondotta ki az igent. — A polgári házasságkötés után azonnal megjelent a ten-mben : dr. Fent Ferenc apát, aki az egy­házi funkciót végezte és ráadta áldását a boldog párra. Az esket és után az asszonyka elbúcsúzott férjétől és az öt órai vonattal visszautazott Faddra, ahol már türelmetlenül várta öt két kis ártatlan csöppség : a másfél éves Benke János és a három hónapos Benke Józsi, akiknek ezentúl Kupeczkó János és Klipeczko Józsi lesz a nevök. — Höuyész hős tanítója. Tóth Márton, hőgyészi tanítót a legfelsőbb hadvezetőség vitéz- ségi ezüst érdemkereszttel tüntette ki, melyet e hó 13-án beszéd kiséretében tűztek jnellére. A bátor tanitó, ki a 69. gy. ezred IV. munkás csoportjába van beosztva mint felügyelő szakasz­vezető, egymaga 8 oroszt fegyverzett le és ejtett foglyul a kaukáziusi hadtestből. — A hazáért hősi halált halt. A moz gósitás óta a harctéren elesett katonák nevét nem vezették be az anyakönyvbe. Most érkezett azonban a belügyminisztériumtól egy rendelet, amelynek értelmében nem a halál okát kell be­írni az ányakönyvbe, hanem azt a rövidke kis, de sokat jelentő mondatot, hogy „a hazáért hősi halált halt.“ — Hadnagyi kinevezés. A király Hitler Gyula szekszárd—újvárosi kántortanitót és Grei­fenstein István medinai segédjegyzőt, népi. tize­deseket népfelkelő hadnagyokká nevezte ki. — A polgári menetrend visszaállítása. A polgári menetrend visszaállítása élénk óhaja miodnyájunknak. Kedden Kovács Seb Endre fő­ispánunk táviratilag fordult e tárgyban a szabadkai üzletvezető-iéghez, a honnan tegnap este a követ­kező távirati választ kapta: „Távirati megkérésé sere értesítjük, hogy a valószínűleg négy-öt nap múlva meginduló polgári forgalom felvétele előtt, nem áll módunkban a jelenlegi hadi forgalomban változtatást keresztülvinni. Uzlelvezelőséq. Sza- badku » E szerint tehát reményünk lehet, hogy a régi amúgy is korlátolt polgári menetrend 4—5 nap múlva mégis csak helyre áll. Türelemmel vár­juk az Ígéret teljesítését, bár ismét hangsúlyozzuk, hogy a hadimenetrendet a bátaszék—sárbogárdi vonalon való további fenntartása — nem a ki­szabott 4—5 napi terminusig, de egyetlen perc g sem indokolt. '— Pályázat. Dr. Baksay Sándor püspök pályázatot hirdet a tolnai egyházmegye köte­lékebe tartozó nyugdíjazás folytán megürült faddi lelkészi állásra, a mely lelkészi állásnak java­dalma az 1896. évi egyházkerületi közgyűlés értékelése szerint 1578 K és 439'76 K. lelkészi kongrua. A megválasztandó lelkész állását a tör­vényes határidők után esetleg mindjárt, de junius 1-ig köteles elfoglalni. Pályázni szándékozók pályázataikat f. é. február hó 15-ig, a törvény- szabta módon felszerelve, Iíúlai Endre esperes­hez (Dnnaszentgyürgy, Tolna vru.) küldék be. — Pécsi orsz. vásárok az 1915 óv folya­mán. Pécs szabad kir. városban az 1915 évben az országos vásárok a következő napokon lesz nek megtartva : január 31, február 1, március 28—29, május 16—17, augusztus 1- -2, szep­tember 26—27 és november 21—22 én. A rend őrkapitányság felhívja a vásárra állatokat hajtó közönséget, hogy a járlataikat a bejáratnál a felülvizsgálás végett készítsék elő és adják át, továbbá, hogy a vásárban áruval megjelenő ipa­rosok vagy kereskedők iparigazolványukat fel­mutatás végett vigyék magukkal, mert akik ezen minőségüket igazolni nem tudják, az árusítástól azok eltiltatnak. — Temetés/ Duzs Dániel őcsény község főjegyzőjének temetése szerdán d. e. óriási rész­vét mellett ment végbe. A végtisztességen meg­jelent Kovács Sebestény Endre főispán, Forster Zoltán alispán, Sajó Pál főszolgabíró, Hagymássy Zoltán dr. tb. főszolgabiró az elhunytnak számos kartársa és tisztelője. A községi képviselet külön gyászjelentést adott ki. A középületeken gyász­lobogók lengtek. — Orosz foglyok Fehérváron. Székes­fehérvárott a katonai kincstár 5000 ember szá­mára barakkokat épittet ott. Eddig 69-esek és huszárok segédkeztek a munkánál. De egy reggel a mi katonáink helyett kiugró pot'acsontu, tányérsipkáju fegyvertelen orosz katonák százai hemzsegtek a gyakorlótéren. Egyik hazai fogoly­táborból 400 orosz foglyot szállítottak Fehérvárra a barakképitéshez. A fehérváriak sem közegész­ségügyi, sem közbiztonság, sem közélelmezési szempontból nem tartják kívánatosnak Fehér­váron a muszka foglyok invázióját — A községi btró ellen. Tolna községben is történtek a hó folyamán a katonaság részére, hadicélokra jármű és ló-átadások. Simon János a sióagárdiakkal állította elő szekerét, de az át­adás után méltatlankodni kezdett és a községi bírót, Sági Györgyöt késsel megtámadta, mert az a szolgáltatás alól nem mentette fel. — Fel­jelentetett a kir. ügyészséghez. — „Világ“ mozgóképszínház. Tegnap, szerdán Rókámból II. (Rókámból hőstette) volt műsoron, melyet nagyszámú közönség élvezett végig. A darab úgy a tárgy, mint az előadás tekintetében álltalános tetszést aratott. Aki nem látta még, úgy el n& mulassza, azt ma csütörtökön megnézni. Az előadások kezdete este pont 6 és 9 órakor. — Adakozzunk a Vöröskereszt Egylet­nek ! Segítsük a liadbavonultak családjait és az elesettek hozzátartozóit! Tüzesetek. B°rg János bátaszéki lakosnak az Alsónyék községben levő földjén kazalba rakott szénája elégett. Károsult csak későn tudta meg, hogy szénáját valaki elégette s igy nem is volt kinyomozható, hogy a tűz miképpen keletkezett. — Harc községben folyó hó 18 án éjjel 11—12 órakor özvegy Konkoly Józsefné portáján a ház­zal egybeépített tanya tetőzete kigyulladt, minek következtében nevezett 1200 korona kárt szen­vedett s a szomszédok: Závorszki Ferenc és. Doszpod Józsefné 250, illetve 55 koronában meg­állapított kárt szenvedtek néhány ingóság elégé­sével. A tűz oka ismeretlen. — Halász István bátai lakosnak a község határában épített mezei

Next

/
Oldalképek
Tartalom