Tolnavármegye, 1904 (14. évfolyam, 1-52. szám)

1904-07-24 / 30. szám

1904. Julius 24. TOLNAVÁRMEGYE. 5 T A N Ü G Y. I A Pesti Hírlap millenniumi alapja. A Pesti Hírlap milleniumi alapjának kamatait az idén is ama derék magyar tanítók között oszt­juk meg, akik az országnak nemzetiséglakta helyein működnek s a magyar nyelv tanitása valamint a nemzeti érzés terjesztése körül kiváló érdemeket szereztek. Milleniumi alapunk, amely kis összegekből ; gyarapodott és folyton gyarapszik, ez idő szerint 5079 koronából és 17 fillérből áll. Ennek az összeg- ! nek kamataiból ezúttal is 180 koronát fordíthatunk I három hazafias népnevelő jutalmazására, adván egynek-egynek 60 koronát. A jutalmakért úgy állami, mint községi és felekezeti tanítók és tanitónők pályázhatnak, de csakis olyan mégyékből és járásokból, amelyek­ben az iskolákba járó tankötelesek legnagyobb részben idegen ajkú szülők gyermekei s amelyekben a tanítók a magyar nyelv tanitása s a nemzeti érzés terjesztése körül kellő módon buzgólkodhatnak. A jutalmakra való igényüket maguk a tanítók is beterjeszthetik, azonban lehetőleg hatósági bizonyit- ványnyal kisérve, de a tanfelügyelők és a tanügyi hatóságok is ajánlhatnak oly szegénysorsu tanító­kat vagy tanítónőket, akik a föltételeknek minden­ben megfelelnek. A bejelentés egyszerű levélben is történhetik, mert a kérvény formájára semmi súlyt sem fektetünk. A folyamodásra és annak mellékletére bélyeget ragasztani egyáltalán nem kell. A jelentkezés határideje augusztus 15-ig terjed. — A viharágyu lövegei. A míg nálunk nagyban takart koskodnak a viharágyulövegekkel és ha használják is, legtöbbször az igen óhajtott esőt lövöldözik el vele, addig Kisvejkén a múlt nyáron egymásután durrogtak a viharágyuk anél­kül, hogy arra szükség lett volna. A nyugtalan falubeliek és az uraság felhívására végre kinyo­mozta a csendőrség a lövöldöző viharágyust Nagy János ottani lakos személyében, a ki a lövegekre úgy tett szert, hogy a gróf Apponyi Sándor csó­kahegyi szőlőjében levő fabódét felfeszitette és az ott levő összes lőszereket elvitte. A kir. törvény­szék a keddi. tárgyaláson Nagyot e miatt lopás vétségében bűnösnek mondta ki és 7 napi fogházra ítélte. — A béke barátja. F. é. január hó 28-án á mekényesi korcsmában összeszólalkozott, majd az érvekből kifogyva, bírókra ment a két Pfeffer testvér. Már javában ütlegelték egymást, a mikor a lágy szivü Tirberger József is beleártotta ma­gát az ügyükbe és szétválasztani igyekezett őket, azonban pórul járt, mert Pfeffer János úgy találta fejbe vágni, hogy menten elborította a vér. Erre már Tirbergert is elhagyta békeszeretete és vagy háromszor vissza ütötte Pfeffert a fején úgy, hogy ez 4—5 hétig viselte az ütlegek nyomát. A csü­törtöki tárgyaláson a kir. törvényszék súlyos testi sértés vétségében mondta ki ezért őket bűnösnek és Tirbergert 1 havi, Pfeffert pedig 1 heti fogházra ítélte. IRODALOM, ZENE. Tanítók-, tanítónők- és óvónők figyelmébe. Az 1891. évi 43. t. ez. végrehajtása tárgyá­ban az 1892. évi 37290. sz. körrendelettel kia­dott «Utasítás» II. részének 1 pontja szerint az orsz. tanítói nyugdíj és gyámintézetbe való felvé tel kérése alkalmával többek között a dijlevél is bemutatandó. Bár a dijlevélre a tanítói javadalom pontos megállapithatása végett szükségem van, azonban ez mégsem oly lényeges kellék, hogy ennek esetleg késői -kiszolgáltatása miatt a tanító felvétele késedelmet szenvedhetne. Nemcsak az orsz. tanítói nyugdíj és gyámalap, hanem elsősor­ban a tanítók és családjaik fontos érdeke az, hogy m inden tanító (tanítónő, óvónő) a véglegesítése napjától számított egy éven belül felvétessék a nyugdíj intézetbe, miéit is hívja fel a vezetésére bizott tankerületben működő tanítókat (tanítónőket óvónőket), hogy dijlevelüknek kiállítását a végle­gesítéstől számított fél éven belül szorgalmazzák s amennyiben sürgető kérésük eredményre nem vezetne, a felvételhez szükséges egyéb okmányai­kat ezen körülmény bejelentése kapcsán hozzám a fentídézett körrendeletben meghatározott egy évi határidőn belül annál is inkább terjeszszék fel, mert a dijlevél késői kézhez vételét késedelmes je­lentkezésük igazolásául a jövőben figyelembe nem vehetem. Budapest, 1904. julius hó 4. A miniszter helyett Zsilinszky S. k. államtitkár. «fife’ll - - 1 ^ - ■ ■■■■ : ■ - -----------­TÖRVÉNYSZÉK. A szekszárdi kir. törvényszéknél főtárgyalásra kitűzött bűnügyek: 1904. évi julius hó 26-án. Erdélyi Zsolnai Mihály ellen, súlyos testi sér­tés miatt. Deckert Henrik ellen, súlyos testi sértés miatt. Dora Varga András és társa ellen, súlyos testi sértés miatt. AntaJ József ellen, okirathamisitás miatt. 1904. évi julius hó 28-án. Ihász Kovács János és társai ellen, súlyos testi sértés miatt. Menyhárt József ellen, hatóság elleni erőszak miatt. Magyar Lajos és társai ellen, súlyos testi sértés miatt. Huber Katalin ellen, lopás miatt. — A „Protestáns Pap“ júniusi száma a következő tartalommal jelent meg ; Sírnál, Sántha Károlytól. Egy koporsó felett, Kálmán Dezsőtől. Minél vagytok drágábbak ? Könyves Tóth Kálmán­tól. Lelkészi beigtatási beszed, Homola Istvántól. Egy ávertita naplójából, Csutak Lajostól. A nainai özvegy nő siralma örömre fordul, Gödöllei József­től. Az élet bajai, Lévay Lajostól. Irodalom. — >Az Újság« ajándéka. A »MIKSZÁTH AL­BUM« bő tartalmának egy kivonatát bárkinek meg­küldi kívánatra ingyen és bérmen*ve »AZ ÚJSÁG« kiadóhivatala, VII. kér., Kerepesi-ut 54, — mutatóba. Ez a kivonat eredeti nagyságban bár nyomdailag gyönyörű kiállítású, mégis csak halvány vázlata annak a pazar fénynyel kiállított vaskos diszműnek, mely az illusztris szerző örökbecsű visszaemlékezé­sein kívül, foglalatja művészi alkotások reproduk­cióinak és elsőrangú hazai művészek eredeti képei­nek is, a mellyel »AZ ÚJSÁG« az előfizetők ezrei­nek példátlan lelkesedését és szeretetét legalább részben iparkodott meghálálni. Újság-ajándék még soha sem idézett elő a közönségnél olyan igaz el­ismerést és elragadtatást, mint »AZ ÉN KORTÁR­SAIM« cimii MIKSZÁTH ALBUM. Erre vall az ez­rekre menő s napról-napra a kiadóhivatalhoz ér­kező buzdító, dicsérő levél, de leginkább az az örvendetes tény, hogy »AZ ÚJSÁG «-hoz szegődő, , »AZ ÚJSÁG« zászlaja alá csoportosuló uj hívek j részére már nem telt a MIKSZÁTH ALBUM első kiadásából és igy kénytelen volt «AZ ÚJSÁG« po­litikai napilap egy második kiadást rendezni, hogy I a tömegesen érkező uj előfizetőkkel szemben is le- ! róhassa szeretetének és hálájának ezt az ajándékát. I A »MIKSZÁTH ALBUM* második kiadása szol- | gáltatja nekünk a kedves alkalmat, hogy rátereljük I olvasóink figyelmét a módjára, mellyel ezt az ér­tékes diszművet »Az ÚJSÁG« előfizetése révén tel­jesen díjtalanul és könnyű szerrel megszerezheti. | Fölösleges megjegyeznünk, hogy a »MIKSZÁTH ALBUM« második kiadása akár tartalom, akár pa­zar kiállítás tekintetében teljesen azonos az első kiadással és igy minden uj előfizetőnek, a ki fél­évre egyszerre fizet elő »AZ ÚJSÁG<-ra, vagy fél­évi kötelezettséggel akár negyedévenként, akár havonként fizet elő, módjában van az előfizetési összeg beküldése után azonnal megkapni ezt a gyö­nyörű ajándékot, mely ékessége a könyvszekrény­nek, vagy asztalnak, a hova kerül és lelket gyö­nyörködtető olvasmánya annak, a ki végig lapozza. A »MIKSZÁTH ALBUM« könyvkereskedő forga­lomba nem kerül és sehogy máskép meg nem sze­rezhető, mint »Az ÚJSÁG« független politikai na­pilap előfizetése révén. A ki postautalványnyal már most beküldi az előfizetést, julius hó 1-től számítva, ha csak egy hónapra is, azzal a kötelezettséggel, hogy félévig járatni fogja »AZ ÚJSÁG« politikai napilapot, annak már most az előfizetési összeg beérkezte után azonnal megindítja »AZ ÚJSÁG« kiadóhivatala a lapot és megküldi »AZ ÚJSÁG« ajándékát, a MIKSZÁTH ALBUM-ot. Miután igy feleslegessé válik a mutatványszám-kérés, a legcél­szerűbb az előfizetési összeget julius hó 1-től szá­mítva postautalvánnyal már most beküldeni, hogy a lapot és az ajándékot azonnal megindíthassák. Nyáron az egész fürdőévad alatt az előGzetők kí­vánságára a lapot bárhova utánna küldik, még akkor is, ha többször változtatják tartózkodási he­lyüket. »AZ ÚJSÁG« független politikai napilap előfizetési ára: egy hónapra 2 kor. 40 fill., ne­gyedévre 7 kor., félévre 14 kor., egész évre 28 kor. Megrendelési cim: »AZ ÚJSÁG« kiadóhivatala, Budapest, Víl. kér., Kerepesi-ut 54. szám. KÖZGAZDASÁG. Kender és lentermelés. A m. kir. földmivelésügyi miniszter a kender­és lentermelés fokozottabb előmozdítására, a ken­der- és lenkórót feldolgozó mezőgazdasági iparvál­lalatokat állami támogatásban a következő irány­elvek mellett részesíti. 1. Szövetkezetek, vállalkozók és részvénytár­saságok, amelyek a technika követelményeinek megfelelő kender- és lenkikészitő telepet létesíte­nek s kötelezik magukat, hogy a telep üzemké­pességének megfelelő kórót előre megállapított, minőség szerint emelkedő-legkisebb áron bevált- ják, a telep költségei összegének 50°/0-ig, legfel­jebb azonban J5.000 koronáig terjedhető kamat­mentes államkölcsönt nyerhetnek; a telep létesíté­sét követő 10 év után veszi kezdetét az állam­kölcsön visszafizetése és pedig I5 év alatt egyenlő részletekben teljesítendő akként, hogy a telep létesítését követő 25 év elmúltával az egész köl­csön törlesztve legyen. 2. Szövetkezetek, melyek főleg kisebb tele­peket létesítenek, a telep épitkezési és berendezési költségei összegének 40%1 legfeljebb azonban 35.000 koronáig terjedhető vissza nem fizetendő államsegélyben részesülhetnek, ha a szövetkezeti üzletrészeknek legalább fele a kisgazdák kezében van; az államsegély a költségek összegének 60%-ig, legfeljebb azonban őo.ooo koronáig ter­jedhet, ha az üzletrészek háromnegyed része kis­gazdák kezében van. 3. Községek, községi szövetkezetek, gazdakörök, amelyek egy vagy több község kisgazdái által termesztett kóró kiáztatásához mesterséges kender vagy lenáztatót létesítenek, az áztatok építésének költségeihez 80°/0-ig, legfeljebb 5000 koronáig ter­jedő államsegélyben részesülnek, ha az áztatókra szükséges egyéb befektetésekről u. m. területről, pajtáról a vizszerzéshez szükséges erőről s az áz­tató fenntartásáról és az üzemben tartásához szük­séges egyéb kellékekről gondoskodnak s erre a megfelelő fedezetet kimutatják s az áztatást meg­állapított dij mellett a község minden gazdájának megengedik. A kender- és lentermelés segélyzésé­ről ezen főbb pontokat óhajtom tudomására adni gazdatársaimnak. Kik bővebb értesülést óhajtanak ez ügyben, forduljanak a m. kir. földmivelésügyi ministeriumhoz. Sass László. ______ közg. előadó. — R ozsdának ellenálló buzafajta. Az ere­detileg angol származású u. n. somogyi tarbuza ez évben is feltűnően ellenállott a rozsdának. Mar­ton Andor, a Torontálmegyei Gazdasági Egyesület titkára és Torontálmegye gazdasági előadója volt az, aki évekkel ezelőtt első ízben felhívta az irány­adó körök figyelmét ezen buzafajtának a rozsda iránti nagy ellenálló képességére s kinek ez irány- báni megfigyeléseit az idei év is teljesen beiga­zolta. Marton Andor ezen buzafajtát Torontál- megyében 1897-ben szinte meghonosította s azóta ott több ezernyi holdon termelik kitűnő ered­ménynyel. A rozsdának ez évben is nagy mér­tékben képes volt ellenállni. Mig a Torontóiban • általánosan termelni szokott bánáti búzát ez év-

Next

/
Oldalképek
Tartalom