Tolnavármegye és a Közérdek, 1910 (20./6. évfolyam, 14-93. szám)

1910-10-06 / 69. szám

1910 október 6. TOLNAVARMEGYE és a KÖZÉRDEK s kivéve a högyészi uradalom által kért egység­árakat, melyeket a miniszter (ölenként 1, illetve 2 korona) tulmagasaknak tart és meg nem egye­zésesetén törvényes kisajátítás lesz kérelmezendő. Az ut költségei megközelítik az */4 milliót és azokat a miniszter engedélyezte. VÁROSI ELET. — Városi közgyűlés. Szekszárd r. t. város képviselőtestülete folyó hó 4-én dr. Szentkirályi Mihály polgármester elnöklete alatt, rendkívüli képviselőtestületi közgyűlést tartott, melyen Boda Vilmos és Salamon Ármin képviselőtestületi I tagoknak jegyzőkönyvhitelesitőkül történt fel- 1 kérése után a következő határozatokat hozta : 1. A lakbérleti szabályrendeletet a miniszteri rendeletben foglaltaknak megfelelően módosí­tották. 2. László Gézának az általa kért terület­ből 10 négyszögölet, ölenkint 5 korona árban, névszerint megejtett szavazással, 32 szóval .0 ellen eladtak. 3. Az iparostanonc iskola 1909/910. tanévről szóló számadását 3952 02 K bevétellel, 3945 09 K kiadással és ehhez képest 6 93 kor. maradvánnyal elfogadták. 4. Az iparostanonc iskola 1910/911. tanévre szóló költségelőirány­zatát 2803 21 K bevétellel, 4766 K kiadással, tehát 1962 79 K fedezetlen hiánnyal megállapí­tották, a 2 százalékos iparostanonc iskolai pót­adó kivetését elhatározták s megbízták a polgár- mestert, hogy az iskola részére a fedezetlen hiány erejéig államsegélyt kérjen. 5. Az iskola­szék előterjesztésére elhatározták, hogy az ön­álló gazdasági ismétlőiskolához, a leányok okta­tására, szaktanitónő kinevezését kérik. 6. A boritaladó és husfogyasztási adó megváltási jegyzőkönyvét, mely szerint a város ezeknek az adóknak a beszedési jogát és pedig a borital- adóét 39,229 K, a múlt évinél 399 63 koronával több, a husfogyasztási adóét pedig 11,071 koro­náért (-4-1213 91 K) megvásárolta, jóváhagyták és az adókötelesekkel való egyezségkötésre dr. Leopold Kornél, Kamarás Béla, dr. Kramolin Gyula, Antal Pál, Uj János, Székelyi József, Békés Mihály, Dorogi István, Horváth Ignác, Boda Vilmos, Szuliman György, Vaczek László, Csötönyi István, Majsai István Töttös és Dömö­tör Miklós képviselőtestületi tagokból álló bizottságot küldött ki. 7. A városban felállítani Szándékolt 3-ik gyógyszertárra a jogosítvány kiadását a képviselőtestület egyhangúlag hozott határozattal nem véleményezte. Indokok a követ­kezők : A város lakossága a legutóbbi nép- számlálás szerint 13.895 lelket számlált, amely szám ipari és kereskedelmi vállalatok és álta­lában keresetre való alkalmak s minden egyéb felszívó képesség hiányában nemcsak hogy nem szaporodott, hanem fogyott. Ily számú és na- gyobbrészben földmivesekből álló lakosság különös tekintettel arra, hogy a város körül oly községek, melyeknek a város képezné keres­kedelmi és ipari gócpontját nincsenek s hogy a folyó évben Decs községben létesült gyógy­szertár az eddig a szekszárdi gyógyszertárakra utalt két községet Őcsényt és Decset is elvonta, valamint hogy a városban 2 év óta- gyógyáru kereskedés is van, a jelenlegi két gyógyszertár a közönség igényeit teljesen kielégíti. Hogy a város közegészségügyi szolgálata a jelenlegi állapot mellett teljesen ki van elégítve, az is igazolja, hogy a négy hatósági, — magángyakor­latot egyáltalán nem, vagy csak szűk körben folytató 6 kórházi, egy fogorvos és a 3 hatósági állatorvoson kivül egyetlen magánorvos és ma­gánállatorvos nincs a városban. Minthogy ezek szerint még egy gyógyszertár felállítása az ily utón megszaporodott gyógyszertárak fennállá­sát veszélyeztetné, annak engedélyezését véle­ményezni nem lehetett. 8 Vargha Sárá­nak magániskolája céljára a polgári fiúiskolában a leányiskola kiköltözése folytán felszabadult 5 terembő kettőnek, a jelen tanévre való áten­gedését elhatározták. 9. Frank Miksáné terület eladás iránti kérvényének érdemleges tárgyalá­sára november hó 8 ára tűztek ki közgyűlést. 10. 11. özv. Bors Mihályné és Günsz Sándor fogyasz­tási adó leírás iránti kérvényét elutasították. 12. Szabó Géza azon interpellációjára adott választ, hogy a rendőrkapitány miért nem jelenik meg a közgyűléseken, tudomásul vették, a rendőr- kapitány fegyelmi ügyei ügyében bejelentett interpellációt azonban a legközelebbi közgyűlés napirendjére tűzték ki. — Bizottsági ülés. Szekszárd város egész­ségügyi bizottsága Holub János elnöklete alatt, folyó hó 3 án tartott ülésén tárgyalta a város­ban felállítani tervezett 3-ik gyógyszertár ügyét. A bizottság a viszonyok mérlegelése és beható tárgyalás után a gyógyszertár felállítása iránti kérvényt egyhangúlag elutasítani javasolta. — Jegyzők gyűlése. A »Tolnavármegyei községi- és körjegyzők egylete« folyó hó 13-án d. e. 10 órakor Szekszárdon tartja rendes évi közgyűlését. A közgyűlés tárgysorozata a követ­kező : 1. Elnöki jelentés.2 Számvizsgálóbizott­ság jelentése, az egylet 1909. évi számadásának megvizsgálásáról. 3. Számvizsgáló bizottság jelentése a Millenium-alap 1909. évi számadá­sának megvizsgálásáról. 4. Ugyanannak jelentése a Klimes Antal alapítvány 1909. évi számadá­sának megvizsgálásáról. 5. Az 1911. évi költség előirányzat megállapítása. 6. Jelentés az »Uj politika« cimü napilap részvényeinek jegyzésé­ről. 7. Az országos központi jegyzői egylet ügyrendjére véleményadás. 8. Az országos egylet által a községi közigazgatás rendezése tárgyában előterjesztett emlékirat. 9. Országos központi egyesület javaslata a magánmunkálati jövedelemnek a nyugdíjigénybe való beszámítá­sáról. 10. Temesvái megyei jegyzői egylet nyug­a jelenleg még élő Porfirio Diaz mexikói elnök parancsára két tábornokkal, névszerint Me/io és Miratnon-na\ együtt, agyonlőtték. Hogy azonban a letűnt gyermekkor emlé­kei nem mosódtak még el; annak bizonyságául álljon itt a következő kis verstöredék, mely az ábrándos gyermekkorban komponált «Csonka torony»-nak mintegy postludiuma. Kár, hogy apró darab papírokra írtam az eredetit s igy a papírdarabok elveszése követ­keztében a szöveg egy része is elkallódott. Talán a Kálmán tisztelendő urnák megvan még a «Csonka torony» eredeti kéziratban s ha a tisztelendő urék úgy néha napján unatkoznak, keressék elő a «Csonka torony»-t és hasonlítsák össze az alantival. Trinidad, Colorado. 19\ 9. BOY. 25-<B. XT tohaugfok a «Csonka torony»-hoi. Húsz nyár hullt virága takarja emléked! De még nem birtahk felejteni téged I Bár a gyermeki őri ábrándoknak vége; Bennem még mindig él a szép múlt emléke 1 Fájdalmában szivem még néha felsajdul, Nem bír kigyógyulni ama régi bajbal! Hogy szeretőm voltál, hűséges szerető : Nincsen rá más tanúm, mint a Csonlhegy-tető. Meg a lóbereskert düirdezett árka; Melynek gyepes partján karjaidba zárva, Tartottál ölelve, elvesztett angyalom, Ama szeptemberi viharos alkonyon. A tihar múltával kis csónakra keltünk; Hajh! akkor egymásért égett szivünk, lelkünk ! Nem törődve azzal, hogy mások mit szólnak, Csaknem fel Borjidig, vitt el a kis csólnak, iljáts/ogattunk benn, közel m»jd éjfélig, Nem is gondolva, hogy utólszor történik ! Fedig ott utólszor vettünk részt a jóba, Azután átszálltunk két külön hajóbi, Az enyém elhozott engem ide messze, Tied pedig otthon töröit lassan össze! íme, édes tisztelendő ur, egy kis kóstoló, mely igy nem a legzaniatosabb ugyan, bár igye­keztem lehetőleg úgy szedni össze a töredéket, hogy a strófák egymásból folyjanak, de mégis csak halvány utánzata az eredeti példánynak. Ide jegyzek még egy amerikai költeményt, melyet George Wilmington irt s amelyet én a saját legjobb tudásom szerint fordítottam angol­ból — magyarra. Est Cnlif orni:il>nii. Leszállt az aranyos, nyári este, Rózsaszínre van a nyugat festve; Altatót zeng a mad»r az ágon, Menj aludni te is, kis virágom. Álmodjál mosolygó, derült eget; Alatta örökzöld narancslét, Árnyában boldogan karöltve jár Egymáshoz simulva az ifjú pár. A lányka csak ritkán s félénken szól, De ilja biztatón hozzá hajói. Suttog a fülébe sokat, szépet S magához öleli, mint én téged I Mennek a bokrok közt szépen, lassan; Közbe egy-egy édes csók is csattan. A lányka elpirul, hogy csókot kap, Gyönyörködve nézi a nyugvó nap És most meoj a'udni, édes angyal Mig majd rád mosoly? a bibor hajnal; S ha álmod akkorra elmúlik már: Hidd azt, bogy mi voltunk az a szép pár ! 1 Ezen dalt a Nyugati Csendes Óceán part- | ján fekvő Ims Angelos városban hallottam s a i vasúti mérnök kedves lánya volt olyan szives, '• hogy leírta nekem az angol szöveget s én aztán magyarra fordítottam s mondhatom, hogy a for­dítás kevés szó kivételével hű mása az eredeti szövegnek. Most még egyet, édes tisztelendő ur ! — Nagyon lekötelezne, ha szíveskedne nekem el­küldeni ama versecskét, melyet levelem elején említett felolvasása alkalmával hallottam s amely szintén a «Csonka torony» és környéke meg- éneklésével vonta magára figyelmemet. Ha jól emlékszem, kurta kis ídyllszerü versecske, de én, mindenjkurtasága dacára, igen sokat értettem belőle és ott mindjárt el akartam kérni a tisztelendő úrtól, azonban csak most került a sor az elkérésre. Előre is köszönöm stb. .. Riss József1» Közli: Lágler Sándor. dij-szabáiyrendelet tervezete. 11. Barsvármegye alapszabálytervezete községi és körjegyzői ön­segélyző egylet alapszabályáról. 12. Hontvár- megye jegyzői egyesületének az »Egyetértés« cimü napilapra vonatkozó ajánlata. 13. Völgy- ségi járási jegyzőegyesületnek a vármegyei pótadók kivetésére vonatkozó indítványa. 14. Oravszky László indítványa az utlevélügy egy­öntetű rendezése iránt. 15. Oravszky László indítványa az 1907. évi XIX. t.-c. értelmezése iránt. 16. Kilépések bejelentése. 17. Tagsági dijak leírása. 18. Országos központi egyesületi gyűlésre kiküldöttek megválasztása. 19. Időköz­ben beérkezett ügyek és indítványok. 20. Tiszt- ujitás. Előfizetési felhívás! 1910. évi október hó 1 -ével uj előfize­tést nyitottunk a Tolnavármegye és a Köz­érdek cimü lapunkra. Azon t. előfizetőinket, kiknek előfizetése lejár, felkérjük, hogy azt mielőbb megújítani szíveskedjenek, hogy a lap szétküldésében fenakadás ne történjék. Előfizetési feltételek: Egész évre . . . 10 korona, Fél „ . . - 8 „ begyed évre .4 „ Hazafias tisztelettel a „Tolnavármegye és a Közérdek“ politikai hetilap kiadóhivatala. HÍREK. — A király nevenapja Szekszárdon októ­ber hó 4-én, Őfelsége nevenapján a középületek és a hivatalok ormán lengett a magyar trikolor. A belvárosi róm. kath. templomban dr. Fent Ferenc apát-plébános ünnepi misét celebrált fényes segédlettel, amelyen a tanulóifjúságon kivül az összes hivatalok képviselői jelenvoltak. — Királyi kihallgatás. Ö Felsége gróf Széchenyi Sándor vbt. tanácsos, főrendiházi al- elnököt a főrendiház és képviselőház elnöksé­gével együttesen folyó hó 10-én, hétfőn kihall­gatáson fogadja. — Kitüntetés. A belga király Apponyi Rezső gróf miniszteri titkárnak a Lipótrend tiszti keresztjét adományozta. — Delegátus képviselők. Vármegyénk kép­viselői közül a delegáció tagjaiul beválasztották Perezd Dezső vbtt., a nemzeti munkapárt elnö­két, Kämmerer Ernő pincehelyi és gróf Batthyány Tivadar szekszárdi kerületi országgyűlési kép­viselőket. — Főispánunk a főrendiház Igazoló bizott­ságában. A főrendiház Apponyi Géza gróf, v. b. t. tanácsost, az igazoló bizottságba rendes taggá választotta meg. — Az aradi gyásznap. Október hó 6-át Szekszárdon a szokásos kegyelettel ünnepelték. A belvárosi templomban 8 órakor gyászisten­tisztelet tartatott, melyen a hivatalok képvi­selői is megjelentek. A vármegyei hivatal tiszt­viselőit Simontsits Elemér alispán vezette. — Egyházkeröletl közgyűlés. A Duna- melléki ref. Egyházkerület évi rendes közgyűlé­sét folyó hó 22-én és a következő napokon tartja meg Budapesten, a Lónyai-utcai főgimná­zium nagytermében, Baksay Sándor püspök és Darányi Ignác főgondnok elnöklésével. A tolnai ref. egyházmegyét Szabó Károly egyházi és Bodnár István világi főjegyzők fogják képviselni. — Fáik BIksa emléke. Fáik Miksának síremlékét vasárnap délelőtt avatták fel Buda­pesten a kerepesi temetőben. Az ünnepségben résztvett Perczel Dezső vbt. tanácsos is, aki a Nemzeti Munkapárt koszorúját helyezte a sír­emlékre. — Korona. A szekszárdi espereskerület r. k. papsága f. hó 6 án tartotta rendes őszi tanácskozmányát Tolnán, Pártos Zsigmond esperes elnöklése mellett. — Esküvő. Levitzky Károly dr. székes- fővárosi orvos, Levitzky Albert m. kir. foerdő- tanácsos fia, múlt hó 24-én tartotta egybe­kelését Simontornyán Lipovniczky Saroltával, Lipovniczky István kárbecslő felügyelő és orsz. gazdasági tudósítónak leányává'. — Levitzky dr. neve a sportlapokból ismeretes. Ő ugyanis az előző években a külföldön Angliában (Hen- leyben) és Németországban (Hamburgban) a magyar evezős sportnak szerzett dicsőséget s első dijakat hozott haza. A folyó évben pedig Budapesten a «Duna bajnokságot» nyerte el.

Next

/
Oldalképek
Tartalom