Tolnavármegye, 1904 (14. évfolyam, 1-52. szám)

1904-07-17 / 29. szám

TOLNA VÁRMEGYE. 5. HÍREK. — Személyi hírek. Lapunk felelős szerkesz­tője több heti tartózkodásra Marienbadba utazott. Távollétében Földvárt Mihály lapunk főmunkatársa helyettesíti. — Nunkovtch Ferencz központi járási főszolgabiró hosszabb tartózkodásra Svájcba uta­zott. — Forster Zoltán tb. főjegyző, vármegyei I. aljegyző négyheti szabadságra elutazott Szek- szárdról: szabadságidejét Balatonföldváron tölti. — Szekszárd rendezett tanácsa. Még élénk /miékezetben áll városunk lakói előtt az a mozgalom, amelyet az értelmi­ség évekkel ezelőtt indított avégből, hogy a modern fejlődés követelményeinek meg­felelően Szekszárd rendezett tanácsú várossá alakíttassák át. Azonban a lelkesedés, a melylyel ez ügyet akkoriban felkarolták, mintha szunnyadt volna egy ideig, mert biz’ már régen volt, hogy ez a kérdés a napirendről lekerült. Mint most értesülünk, városunk vezető elemei e kérdés ügyében ismét sorompóba léptek és legközelebb ér­tekezletet tartanak, hogy ezt a tervet meg­valósítsák, a minek, valljuk meg őszintén, végre is már itt volna az ideje. — A szolgabiróság köréből. Dr. Sztanko- vánszky Imre központi járási szolgabiró szabadsá­gából visszaérkezett Szekszárdra és állását újból elfoglalta. Hagymássy Zoltán közigazgatási gyakor­nok, ki mint helyettes-szolgabiró működött Szek- szárdon, visszatért Gyönk re. — Bírák szabadsága. Szabó Gyula kir. törvényszéki vizsgálóbíró 3 heti, Kövessy Ödön kir. törvényszéki biró pedig 6 heti szabadságra ment. — A pécsi ügyvédi kamara a nemrég el­hunyt Fórdős Vilmos vm. tiszti főügyész ügyvédi irodá a részére gondnokul Bognár Albert he ybeli ügyvédet rendelte ki. — Az államvasutak köréből. A dombóvári máv. osztalymérnökség vezető,ét Borócy Béla fő­mérnököt a máv. igazgatósága a fiumei vonal fel­ügyeletével bízta meg- és a zágrábi üzletvezetőség központjába helyezte be. Utcdi Kallivoda Jenő sárbogárdi os/tálymérnök helyettes lett. Kallivoda osztálymérnök csütörtökön Szekszárdon járt, hogy Perlaky főmérnökkel közösen megállapítsák azt a módot, a melylyel az elsőrangusítandö dombóvár— bá'as/éki vonalat Ó-Dombóvár állomás helyett Uj Dombóvár állomá-ba kössék bele — Hymen. Kerese Miklós pécsi törvényszéki biró házasságot kötött özv. Hollenics Frigyesné sz. Kalcher Anna úrnővel. — Jegyző választások. A bedegi körjegyző­ségben megüresedett segédjegyzői állásra Somogyi Vilmos oki. jegyző, a Koppányszántó községben folyó hó 8-án tartott választás alkalmával segéd­jegyzőül Varga Lajos közigazgatási tanfolyamot végzett segédjegyző választatott meg. — A.helyezés. Ujváry Sándor Lajos volt pécsi pénzügyi titkár, a pénzügyigazgatói helyettesi teendők ellátására hasonló minőségben a nagybecs- kereki pénzügyigazgatóságól a lévaihoz helyezte­tett át. — Tanítói állások. Závodon a r. k. kántor - tanítói és a r. k. osztálytanitói állásra folyó évi | augusztus hó 6-ikáig; — Kányán az osztálytanitói ■ állásra augusztus hó 1-ig pályázat van hirdetve. — Szabadság. Jeney László kir. alügyész három heti szabadsagát, melyet itthon fog eltölteni, j vasárnap kezdte meg. — Eljegyzés. Faragó Géza tolnatamási kereskedő eljt gyezte DöbröközrőlHeíczog Gábor kereskedő leányát Hermint. — A »Budapesti Újságírók Egyesülete« segélyalapja javara egy Almanachot ad ki, melyben 100 magyar iró mu kája fog megjelenni és 25 neves festőművész festményei, mint különálló mű- mellékletek lesznek a műben. Az Almanach igazán szemet és lelket gyönyörködtető nagy albumalaku diszmű lesz. Ára 5 forint. — Megrendelések a »Budapesti Újságírók Egyesülete Almanachja* ki* adóh vatalához küldendők, Budapest, VII., Károly- körút 9. Mutatóul tárczarovatunkban közöljük Forzó (dr. Ágai Adolf) czikkét, melyet az Almanach szá* mára irt. 1— Halálozás. Zavisits Milos az orsz. se­lyemtenyésztési felügyelőség fiatal hivatalnoka, vár- J megyei és kir. törvényszéki szerb-horvát tolmács f. hó 12-én hosszas szenvedés után Újvidéken j elhunyt. 1904. julius 17. — Ajándék a múzeumnak. Salczer József bátai plébános, Purt Adolf bátai I. jegyző és Kreskai István bátai vizmester urak a bátai egy­kori apátsági épület környékén talált régi sírkövet, melyet egy bátai polgár a pincéje oldalába falaz­tatok be, onnan kiemeltették és múzeumunkba szállították A srkőiek, mely tulajdonkép fedőlap volt s most három darabra van törve, hossza körü'belől két méter lehetett, szélessége 65 cm. A felirat a kőlap szélein körül van felvésve; a legnagyobb darabon tisztán olvashatók ezen szavak és keltezés: ANNO DOMINI MCCCLXXVII OBI (it); a legkisebb darabon a széles oldalon BÄTA FERIÉ. A teljes feliratot csak a darabok pontos összeillesz­tése s a kikopott betűhelyeken a betűknek festék­kel előtüntetése után lehet majd elolvasni, de az olvasható keltezéséből most is már nyilvánvaló, hogy az illető 1377 ben hunyt el. — A jó SZÍVŰ esküdtek. Az 1902. évi ta­vaszi ülésszakban résztvett e'küdtek közül többen, a részükre megállapított napidíjat, az elitéltek sorsán való ellágyuiásukban a rabsegélyző-egylet­nek adományozták. A derék esküdteket azonban, a kik kivétel nélkül szekszárdi uríemberek, a napokban furcsa meglepetés érte. Ugyanis a mi­nisztériumban a díjakat lulmagasnak és a fárad­ságukkal arányban nem állónak találták és most felszólították őket, hogy a külömbözetet térítsék vissza. Feljegyezhetjük, hogy e humoros epilógus a most már önkénytelen adakozókat kacagtatta meg legjobban. — A tolnai lovassági laktanya helyre­állítási munkálataira e hó 11-éré hirdetett verseny­j tárgyalás alkalmával a beérkezett ajánlatok közül ! a munkálatokat a következő tolnai iparosok kap- 1 ták meg: Sokner Márton a bádogos és tető má- í zoló munkákat az előirányzott egységárakból 18% : engedménynyel; Madács József a lakatos munkákat ' 7% engedménnyel; Pirgi Ferencz a kömives és ! ács munkákat 12% engedménnyel és Lóridon i Mihály az ablakok és ajtók mázolási munkáit 12% : engedménnyel. — Kivándorlási meghatalmazottak. A ki­I vándorlási törvény érteimcb-n a kormány jogot ' nyert arra, hogy a kivándorlás ellensúlyozására és I irányítására bizon/os egyéneket, úgynevezett meg- J hatalmazottakat alkalmazhasson, akik a kivándor­lásra jelentkezőknek a kellő útbaigazításokat és ; felvilágosításokat megadják és nekik Fiúmén át : a Cunard társaság hajóira szóló jegyeket kézbe- ; sitsék. Nagyon természetes, hogy e mellett az ily j megbízottak első sorban arra törekszenak, hogy a ! kivándorolni akarók lehetőleg jobb meggyőződésre birassanak és a haza határaiban megmaradva ke- • ressenek maguknak jobb sorsot. A Dunántúl terü- j leiére ily meghatalmazottak: ifj. Eürszt Gyula Pécsett, .a menetjegyiroda főnöke, kinek működési köre Pécs sz. kir. város és Baranyavármegye; ! továbbá: Engel Lajos kereskedő Sopronban, mű- ! ködési köre Sopron város és Sopron varmegye; i Berget József szállító Veszprémben, működési köre j Veszprém város és Veszprém vármegye ; Melczer j Soma Székesfehérváron, a menetjegyiroda főnöke, I működési köre Székesfehérvár város es Fejérvár- I megye ; Spitzer Béla könyvkereskedő Komáromban, j működési köre Komárom város és Komárom vár- I megye. A nagy Dnnántul egész területén tehát I összesen 5 megye területén működik ily kivándor­lási meghatalmazott; minthogy azonban a Dunán­túl más megyéiből is akadnak kivándorlók és pedig szép számmal, akik gondozás nélkül nem lehet- j nek, kétségtelen, hogy vagy e meghatalmazottak számát kell rövid idő alatt szaporítani, vagy pedig a Dunántúl többi vármegyéit kell a megnevezett 5 meghatalmazott ügyköre alá csoportosítani. Tolna­vármegye területéről is állandó folyamatban van a kivándorlás, az igaz, hogy túlnyomó részben nem Amerika, hanem Németország felé és a mi ki­vándorlóink szorgalmasan küldik haza megtakarí­tott keresményöket és idővel maguk is rendsze­rint visszatérnek — mégis célszerű, sőt szükséges dolog Volna, ha vármegyénk területére is 1 apnánk ily kivándorlási meghatalmazottat. A kivándorlás ma, úgy látszik, szükséges rossz, amelylyel számol­nunk kell. Ha nekünk is lesz egy ügyes, agilis meghat lmazottudk, nemcsak azonnal tisztában fog­juk láthatni kivándorlási ügyünk állását, de ke zünkbe kapjuk a lehetőséget is, hogy e nemzet- ron'ó kór ellen védekezhessünk. Abban a küzde­lemben, amelyet a magyar állam megindított a kivándorlás eilen, Tolnavármegyének is részt kell vennie. Mindent el kell követnünk, hogy népessé­günk idegenbe való züllését megakadályozzuk. Ily gondolkodás által vezéreltetve, Döry Pál alispán már fölterjesztést is tett a kormánynak a Tolna­vármegye területére kinevezendő kivándorlási meg­bízottra vonatkozólag. Reméljük, hogy a kormány megbízása nem fog sokáig késni. — Versenyuszás. Etl József fürdőbérlő, hogy a közönség pártfogását mindinkább meg­nyerje, legközelebb nagyobb szabású versenyuszást fog a Gsörgetéken rendezni. — A megyei napidijasok. Vármegyénk nyugdíjra jogosuLt napidi asai, kikre vonatkozó ag köztudomás szerint a fizetés rendezésről szóló törvé y nem rendelkezik, pénteken küldöttségileg tisztelegtek Döry Pál alispánnál, kérve őt, hogy a fizetésrendezés áldásai reájuk is kiterjesztesse­nek és pedig úgy, mint az B iranyavár megyében történt, ahol a nyugdíjra jogosult dijnokok az Írnokok rendfokozatába vétettek föl. Az afispán megígérte, hogy a méltányos kérelmet a közgyű­lés elé terjeszti. Ismerve Tolnavármegye közönsé­gének humánus gondolkozását és jóindulatát a vármegye hivatalnoki kara iránt, nem lehet benne kétség, hogy a közgyűlés a napidijasok ügyét fel­karolja és őket az írnokok sorába és fizetésébe igtátja. Ezt kívánja nemcsak a méltányosság, de az igazság is. — A pénzügyőrök kilátásai rosszabbodnak. A pénzügyőrség szervezeti szabálya a kát ma- szökevények elfogásáért bizonyos dijakat helyez kilátásba a pénzügyőröknek. Minthogy Őfelsége elhatározásából e dijak töröltettek, e czimen a pénzügyőrségek sem kaphatnak semmit. Ez az igazi »ígéretek zacskóba zárt szele* — mint a nagy Katona József mondja. — TŰZ. Hétfőn majdnem komolyabb tüzeset történt a li:erező utcában, a hol Bors Ferenc kis­lánya otthon tyukóltisztitással foglalatoskodott, mi végből a tyukólat szalmával kiégette. A nagy tüzeléstől végre az ól; is kigyuladr, majd a szom­széd ház nádtetőzeiébe kaptak a lángok, azonban az átellenben levő csendőrlaktanyából elősiető csend­őröknek és az összeszaladt szomszédoknak sikerült a tüzet még idején eloltani és ezzel a nagyobb veszedelemnek elejét venni. — Alkohollal kevert csemegeborok vám­pótléka. Ha az alkohollal kever«. t>or 15-nel toob, de 28 nál nem több térfogat-'-zázalék alkohal tar­talommal van ellátva, a pénzügyminiszter ez évi 51.013 számú és rögtön hatáiyba iépett rendele­tével úgy intézkedett, hogy a 15 térfogat %-ot meghaladó alkoholtartalom után vámpótlék szedes­sék. Ha az ilyen bor természetes volta igazohatik (azonossági jellel ellátott megfelelő mintának bekül­dése mellett valamely hazai borkisérleti állomás véleménye alapján) vámpótlék nem szelendő, ille­tőleg a már beszedett vámpó lék visszatérítendő. — Gsődtömegeladás. A Pick Béla és társa szekszárdi cég 8000 ko«onára bec-ült csődtömegét Taubner S és fia tolnai cég vette meg 4500 koronáért. — Egy kis statisztika. Tolnavármegye né­pessége, amely az 1900-irí ueps'ámálás eredménye szerint 253,182 főre rúgott, 1903. végén 255,600- ban állapi ta’ott meg. Ezek k zott a f. évi május havában házasságkötés volt 312 és ebből vegyes házisság volt 29, vagyis valamivel kevesebb, mint 10%• Élve született 605, halva született 16 gyer­mek ; elhalt összesen 556 egyén és pedg 7 éven alól 236, 7 éven felül 320; a n-pszaporodás tehát május havában 49, ami bizony nagyon kevés. Min­den 1000 lélekre esett házasságkötés 122, élve született 2 37, vagyis éppen 1-gyel, (tehát csaknem 50%-kal) kevesebb, miut amennyi a rendes születési aránys'ámunk. Halálozás esett 1000 lélekre 2' 18, ami a rendes átlagnál valamivel több ugyan, de a születési deficitet nem tudja ellensúlyozni. A szaporodás volt május ha­vában 1000 lélekre 0‘19, a mi szintén alatta van az országos arányszámnak. Fenőző betegségek által okozott halálozás volt megyénkben május havában és pedig; toroklob 6, kanyaró 5, szamárhuiut 4, vörheny 2, hasi hagymáz 4, kiütéses hagymaz 2, gyermekágyi láz 3, gümőkór 81 Külföldre szóló útlevél kiadatott 59 és pedig 62 személyt jogosítva föl az útra; a kiadott útlevelekkel 6 ment Ameri­kába, 56 nyugodt-európai államokba; a kivándorlók között volt 1 kereskedő és 58 napszámos. Az or­szágos vásárok száma volt 13, ezek közül 4 ked­vezőtlen időjárással. Felha|tatott szarvasmarha 14778, ló 15042, sertés 1711. Eladatott szarvasmarha 4578, ló 2718, sertés 748 darab. — Halálos esés. Hétfőn lakács Ferencné paksi lakos, hogy az országos vásárra el mehessen, két éves Lajos nevű fiacskáját a testvére Pap Jánpsné házához vitte, a hol azt az egyedül otthon levő 10 éves Pap Lídiának a gondjára bízta. Azon­ban alig hagyta el a házat, a leány a kis fiút hordozás közben leejtette még pedig oly szeren­csétlenül, hogy ez nyombau szörnyet halt. — Lopás. Csöiönyi Mária bartina-utcai laká­sába hétfőn délelőtt az ablak befeszitése után behatoltak és onnan nagymennyiségű fehérneműt, sertéshúst és zsírt elloptak. X káros gyanúja a két mostohalányára irányult, a kik egy örökösödési perből kitolyólag vele ellenséges viszonyban állnak. A csendőrségi nyomozás során ez a gyanú igazo­lást is nyert. A két nappali tolvaj Hess J > seíné szül. Kovács Éva és Sárközi János ié szül. Kovács Erzse a lopott holmit Sárközt Janos kocsjával Kölkedi Józsefné vardombi-pincesori lakásába szál­lították, a hol azt a csendőrség még az nap Föl­találta. Az egész szövetséget a bii óságnak föl­| jelentették.

Next

/
Oldalképek
Tartalom