Tolnavármegye, 1906 (16. évfolyam, 1-53. szám)

1906-05-27 / 22. szám

OLNA VÁRMEGYE. 3 vándorolt 1671. Januártól március végéig ki­vándorolt 50392, visszavándorolt 4715. Az előző év megfelelő idejében kivándorolt 60831, vissza­vándorolt 2680 és igy a kivándorlási mozgalom tetemes apadást és javulást mutat. Országos vásár volt 10, fölhajtatott 8508 szarvasmarha, 9565 ló, 873 sertés ; eladatott 3006 szarvasmarha, 2731 ló és 208 sertés. Tűzkár volt 24 község­ben 27 ízben az összes kár 66.033 korona. 1906. május 27. HÍREK. — Személyi hír Gróf Apponyi Géza fő­ispán a múlt heten Budapesten időzött és részt vett a főrendiház megnyitó ülésén, úgyszintén a Szent István szobor leleplezési ünnepélyén és jelen volt a trónbeszéd kihirdetésénél. Buda­pestről e hó 23-án családjával együtt Bécsbe utazott, ahonnét junius első napjaiban Szek- szárdra érkezik. — A főrendiház alelnöke. Az ujonan megnyílt országgyűlés főrendiházának egyik alel nőkéül Ő Felsége ismét — mint a hivatalos lap közölte — tekintetes és nagyságos sárvár­felső vidéki Széchenyi Sándor vbt. tanácsost, Tolnavármegye nyug. főispánját nevezte ki. Alelnök-társa Kemény Kálmán báró, a főrendi­ház elnökévé pedig Disseic/fy Aurél gróf nevez­tetett ki. — Képvis lóink, a bizottságokban. A kép­viselőház legfontosabb bizottságába: a pénz­ügyibe /itátkay Lászlót, a földművelésügyibe: Szhiha Istvánt, az Erzsébet királyné szobor­bizottságba Rátkay Lászlót és gróf Benyovszky Rezsőt és a naplóbiráló bizottságba Weber Já nőst választották meg. — Tiszteletbeli szolgabiró. Gróf Apponyi Géza főispán Fördös Mihály földbirtokost és ügyvédjelöltet — néhai Fördös Vilmos volt me­gyei tiszti főügyész fiát — tiszteletbeli szolga- biróvá nevezte ki és szolgálattételre a gyönki szolgabirói hivatalhoz osztotta be. Fördös az esküt pénteken tette le az alispán kezébe. — Miniszteri biztos. A szekszárdi polgári fiú- és leányiskola, nemkülönben a paksi állami polg. iskola megvizsgálására Lád Károly fő­városi polg. iskolai igazgató miniszteri biztosi minőségben leküldetett és a hét folyamán ki­küldetésében eljárt. Uj dandárparancsnok. A 82-ik pécsi honvéd gyalogdandár parancsnokává Gün.l Antal vezérkari ezredes, a honvédtörzstiszti tanfolyam parancsnoka neveztetett ki. — Uj Ügyvéd. Zsigmond Ferenc dr. az ügyvédi vizsgát Budapesten letévén, Szekszár- don ügyvédi irodát nyit. — Kinevezés. A földművelésügyi miniszter a dunaföldvári borellenőrző bizottság elnökévé Hahn Gyula szőlőbirtokost nevezte ki. — A főispán irattára. Apponyi Géza gróf főispán rendszeretetének érdekes bizonyítéka, hogy beiktatása után nyomban legelső gondja volt a főispáni irattár rendezése és elhelyezése. Ez az irattár, mely 1882-ig megy vissza és ez időtől kezdve évről-évre tetemesen bővült, a főispán dolgozó szobájában egy közepes fali­szekrényben volt elhelyezve és azt pedáns rend­ben megtöltötte, úgy, hogy az iratok csak nagy ügygyel-bajjal voltak hozzáférhetők. A könnyebb kezelhetőség és helynyerés céljából a főispán irattárát két részre osztotta és az 1882—98-ik évi iratokat Földvári Mihály főlevéltáros őrize­tébe adta át. E rendelkezés következtében ismét térős és könnyen áttekinthető a főispáni irattár és egész bátran jöhetnek az akták, melyekben különben soha nincs hiány. — Felolvasás a múzeumban. Ács Lipót főgimnáziumi tanár f hó 27-én este V49 órakor a muzeum képtár termében «Rembrandról» tart felolvasást. — Tanulmányút. A szekszárdi áll. főgim­názium felsőbb osztályainak növendékei kevés kivétellel Budapestre utaztak dr. Bartal Kornél és Pataky Jákó tanárok kíséretében, tanulmányi kirándulásra. A diákok szerda délben utaztak el.s ma reggel érkeztek vissza Szekszárdra. — Az ügyvédi kamarából. Kerese Kálmán sásdi ügyvéd elhalálozván, irodája részére gond­nokul Rosinger Vince sásdi ügyvéd neveztetett kr — Szekszárd címeres pecsétjét, illetve annak rajzát a belügyminiszter leküldötte Döry Pál alispánhoz azzal a fölhívással, hogy a város közönségét a pecsét, illetve a címer elfogadása tekintetében határozathozatalra, amennyiben pe­dig a címerre nézve esetleg észrevételei volná­nak, azoknak szintén határozat alakjában való előterjesztésére hívja föl. A város címerének heraldikai leírása a következő : kék mezőben négy sor terméskőből épült várfalon jobbról kétfürtü szőlőtőke s balról 3 arany buzakalász között vörös fedelű nyílt harangtorony emel­kedik ki, melyet középen egy gerenda két részre oszt s felső részében, a födél alól arany szőlő­fürt, az alsó részben pedig a gerendáról harang csüng alá; a paizsra arany cimerkórona van téve. — Esküvők Lakatos Lajos hatvani m. kir. posta és távirdatiszt folyó hó 19-én tar­totta esküvőjét a belv. templomban Tóth Andor leányéval Böskével. — Schwarc József báta- széki lakos a múlt héten esküdött örök hűséget özv. Schwalm Jánosné szül. Góczi Margittá úrnőnek. — Táncos Kálmán szekszárdi fodrász kedden vezette oltárhoz Bence Teréziát. — Pollák Jakab f. hó 5-én vezeti oltárhoz meny­asszonyát Klein Berta k. a. Klein Márkusz szekszárdi kereskedő leányát. — Zabján József gyulaji községi II. jegyző oltárhoz vezette Németh Melániát, Németh Béla nemrég elhunyt pécsi ügyvéd és történész leányát. — A posta köréből. Szén Vilmos duna­földvári és heller Gyula kaposvári posta- és távirdatisztek kölcsönösen áthelyeztettek ; Mozs- gai Gyula segédtiszt Bpestről Dombóvárra helyez­tettek át. — Nagy Ferenc dombóvári posta­szolga Barcsra, Német József bonyhádi posta­szolga Szentlőrincre helyeztetett át. — A tulipán-majális. A tulipánkert szek­szárdi hölgybizottsága, mint már említettük, pünkösd hétfőjén tartja a várkertben majálisát, melynek sikere érdekében a rendezőség széles­körű mozgalmat indított. A kibocsátott meghívó igy hangzik : A Tulipánkert szekszárdi hölgy­bizottsága Szekszárdon, f. évi junius 4-én a vár­kertben és a vármegyeház nagytermében az orsz. nemzeti alap javára tánccal és sétahangver­sennyel egybekötött tulipán-majálist rendez. Belépő-dij személyenkint 1 korona. Kezdete d. u. 5 órakor. Felülfizetéseket köszönettel foga­dunk és azokat hirlapilag nyugtázzuk. A majális nagyon érdekesnek ígérkezik. Lesz gyermek­kocsi korzó, tombola és más több igen érdekes programmpont. Rendezőbizottság : Döry Pálné elnök, Rácz József pénz­táros, Jasek Sándor jegyző, Ágoston Istvánná, Ács Lipótné. Alacs Zoltánná, Bodnár Istvánná, Borzsák Endréné, Döry Laszlóné, Forster Zoltánná, Fejős Imréná, Gyergyay Dezsőné, Győrbiró Benőné, Hazslinszky Gézáné, Hoffmann Sándorné, Holub Jánosné, Káldy Gyuláné, Kiss Károlyné, Kövessy Ödönné, Kovács Dávidné, Krammer Jánosné, Krcsmarik Pálné, László Lajosné, Leicht Lajosné, Dr. Müller Ferencné, Dr. Mayer Gyuláné, Nits Istvánná, Dr. Oszoly Károlyné, Pirnitzer Manóné, Perlaky Józsefné, Dr. Pesthy Pálné, Rácz Józsefné, Dr. Rubinstein Mátyásné, Özv. Sass Istvánná, Dr. Spánvi Leóné Szeghy Sándorné, Szondy Istvánná, Sinkovits Gézáné, Dr. Szabó Gyuláné, Száváid Oszkárné, Triebler Ilma, Tihanyi Domokosné, Tekus Vilmosáé, Tomcsányi Lajosné, Tóth Henrikné, Tóth Károlyné, Dr. Török Ottóné,‘Wigand Jánosné, Dr. Zipser Jakabné. A tulipán-kert hölgybizottsága ma, vasár­nap délután 4 órakor a vármegyeház nagy­termében tartja nagygyűlését, mely alkalommal dr. Steiner Lajos ügyvéd fogja ismertetni a mozgalom célját és jelentőségét. •— UjOUCOZás. A pécsi 19. honvédkiegé- szitő parancsnokság a f. évben ujoncozási határ­időül kitűzte: Dombóváron junius 11-től 13-ig, Bonyhádon 8-tól 12-ig, 8-án, mint vasárnap szünettel; Tamásiban 11-től 16-án, jóikén ün­nepi szünettel; Szekszárdon 18-tól 20-ig illetve 21-éig. vasorru bábájához hasonlatos. Ez a két banya valósággal megrémített . . . Az egyik férfi, egy kopasz, rám rivallt: — Kíván valamit uram ? Mit keres itt ? Mivel azt hittem róluk, hogy spanyol ci­gányok, azért most nagyon meglepődtem, ami­kor az egyik közülük kifogástalan franciaság- gal szólott hozzám. Hogy megmagyarázzam nekik, mi járatban vagyok, megkérdeztem tőlük, nem láttak-e véletlenül egy menekülő rablóban­dát. Kérdésemre élesen felkacagtak. Kacajuk oly bántó volt, hogy idegessé tett. És átkoztam os­tobaságomat, amely ídevezetett. Javában dühös- ködtem, amikor a kopasz megszólalt : — Bouteille és Sauhusse urak adják meg a kívánt felvilágosítást. Halljuk, uraim. Nevüknek hallatára két torzonborz férfiú ugrott fel helyéből és fenyegető arccal jött felém. — Egy pillanatra! Senki se mozduljon! És előrántottam revolveremet. E pillanat­ban már körülölelt két kar. Az e gyik öreg­asszony kúszott mögém és kiütötte kezemből a fegyvert. Egy perccel utóbb megkötözve fe­küdtem a földön. Megrémültem, azok pedig most otthagytak engem a földön, ők maguk meg rögtönzött haditanácsot ülve, tanakodtak, mit kezdjenek velem. Belenyugodtam mindenbe, segítség nem kínálkozott, vártam, mi lesz a sorsom. Mintha törvényt ülnének, tanácskoztak. Először is a kopasz beszélt. Megborzasztó ügyességgel vádolt azzal, hogy a társaságukba tolakodtam. Szavai úgy hangzottak, akár va­lami közvádlóé. Sok súllyal szónokolt és na­gyon méltóságteljesen, sőt ékesszólással. Mikor befejezte remek vádbeszédét, egyik társához fordult: — Kedves Sauhusse mester, ön lesz szives a védő tisztet teljesíteni. Most Sauhusse kelt fel a helyéről, ugyan­az, aki az előbb oly fenyegetőleg közelitett fe­lém. Valóságos nagy védőbeszédet mondott, még pedig nem közönséges oratori készültség­ről tanuskodót, közben sűrűn hivatkozott az emberi jogokra. De mindez nem segített rajtam. A törvényszék ítélethozatalra vonult vissza, aztán kihirdették az ítéletet is. Halálbüntetést szabtak ki reám. — Hóhér teljesítse a kötelességét, — mon­dotta most ki ennek a furcsa törvényszéknek elnöke. Az egyik ember nagy konyhakést ragadott kezébe és hadonászva lépett hozzám. Verejték ütött ki a homlokomon és egész testem meg­borzongott. Most az egyik öreg asszony heve­sen felugrott és azt javasolta, hogy gyakorolja­nak kegyelmet arra az esetre, ha az öt asszony közül egyik hajlandó arra, hogy — a feleségem legyen. Az idea tetszett a törvényszéknek és az asszonyok rendre szemügyre vettek. — A két banya menten kijelentette, hogy nem tetszem nekik. Hasonlóan nyilatkozott a két barna nő. Már talán a szőkének is ajkán lebegett a bor­zasztó válasz, amikor könyörgő pillantásom Salamon felverek l»j7|nvi|,Kj f«ig!»#kségnftn|. IU|< a telel 1906 Üzlete mellett levő I trieszti Generali IfíllSH vS 1 julillS 1-éíl 1—5 5011 Széchenyi-iilca 018. szám alá, a volt Pécsy-lele házba helyeztetik át.

Next

/
Oldalképek
Tartalom