Tolnavármegye és a Közérdek, 1917 (27./13. évfolyam, 1-52. szám)

1917-01-25 / 4. szám

1917. január 25. TOLHATARMEGYE és a KÖZÉRDEK tását, de továbbra nem halaszthatja az egylet, mert a szegények Dyomora hangosan kiált feléje és sürgeti az est jövedelméből való segély nyúj­tásra. Az Egylet vezetőségének sikerült a helybeli közreműködőkön kivül a Vígszínház jeles művésznőjét, Pécsi Erzsit, a budapesti közönség kedvencét a közreműködésre meg­nyerni, aki a jótékony cél iránti tekintetből teljesen díjtalanul bocsájtja művészetét az Egylet rendelkezésére. Kivüle közreműködnek még Scholtz Gusztávné, Polgár Margit, Schmideg Juliska, Bodnár István, Padángi Andor és Kenézy Endre. E névsor elég biztosíték arra, hogy egy öve­zetes szép estében lesz része a szekszárdi közönségnek. Ennek dacára a rendezőség nagyon csekély belépő dijat állapított meg, hogy azon minél többen vehessenek részt. Kéri a rendezőség a közönséget, hogy csak egyszerű utcai ruhában jelen­jék meg — Eljegyzés. Ifj. Nagy Béla szek­szárdi m. kir. postatiszt, Nagy Béla tolnavármegyei kir. segédtanfelügyelő fia, eljegyezte Kálmán Riza szék szárd-belvárosi róm. kath. tanítónőt, Kálmán Károly tanító leányát. — Nyilvános köszönet és nyugtá zás. Döry Frigyes ur Paradicsom- pUfZtáról 72 K 70 fillért, továbbá Nagy György szekszárdi gazdasági tanácsnok utján Weisz Sándor hely ben 10 koronát, Reichl Sándorné úrnő helyben dr. Rubinstein Má- tyásné úrnő utján 10 koronát, báró Háth Tibor ur a javára behajtott 13 korona kárdijat, Gindücsalád község elöljárósága utján adomá­nyozott a szekszárdi „Vöröskereszt“ kórház részére, mely összeget is a íiókegyesűlet pénztárába beszolgáltat ván, a kórház vezetősége leghálásabb köszönetét mond érte. — Rtkvirálással kapcsolatos ki­hágások n iatt lg' n sok egyén ellen van mostenában eljárás folyamatban, melyek túlnyomó részben az illetők kapzsiságára, vagy a törvények és hatósági rendelkezések elleni tiszte let fenségére vezethetők vissza. Ez okból mától fogva közhírré tesszük az ily kihágást esetekben hozott és hozandó másod* és harmadfokú ma­rasztaló Ítéleteket. Jákii Fe-encné dunafbldvári lakos felesleges búza és rozs szükségletét a sertéseivel etette fel, amiért III. fokon egy napi el­zárásra változtatható 10 kor. pénz- büntetésre és egy napi, meg nem váltható elzárásra Ítéltetett; Király Jánosné döbröközi lakos engedély nélküli tengeri vásárlás és ennek be nem jelentése miatt III. fokon 3 napi elzárásra és 3 napi elzárásra változtatható 50 korona pénzbünte­tésre Ítéltetett; Soós Sámuel paksi lakos, mert rekvirált tengeri felesle gét jogosulatlanul felhasználta, III. fokon 1 napi elzárásra és hehajtha- tatlanság esetén 3 napi elzárásraát- változtatandó 50 koronára ítéltetett; Böde János dunafö dvári lakos rek virált tengeri készletének jogtalan felhasználása miatt II. fokon 5 napi elzárásra és 200 korona pénzbünte­tésre Ítéltetett; Márkus István si- montornyai lakos búza, rozs és zab készletének elrejtése miatt 10 napi elzárásra, 200 korona pénzbüntetésre és készletének elkobzására ítéltetett; Glück Dez8Őné paksi lakos tengeri készletének eltitkolása miatt III. fo­kon 5 napi elzárásra és 300 korona pénzbüntetésre Ítéltetett. — H lalozás. Egy Szekszárdon is sokak által ismert derék férfiú hunyt el a napokban. Kovács Dávidné, polgári leányiskolái igazgató sógora : Aczél Ferenc kir. tanácsos, pénzügy­igazgató helyettes halt meg e hó 20-án Beregszászban, életének 58 ik, boldog házasságának 30 ik évében. A megboldogultat az ottani társada­lom általános részvéte mellett helyez ték örök nyugalomra. Elhunytét ön­feláldozó nejéit, szül. Nagy Ilonán kivül gyászolják : özv. Aczél Antalné édesanyja. Aczél Gyula, Aczél Ida férj. Balzán Béláne, Aczél József, Aczél Anna testvérei, Nagy Lajos, Nagy Lujza férj. Kovács Dsvtdué, Nagy Gyula, özv. Aczél Ödönné sógorai és sógornai Kiválóan kép zett tisztviselő, közszeretetben álló derék társadalmi ember volt. Már évek óta betegeskedett de azért a legnagyobb kötelességtudással vé­gezte teendőit. Legyen könnyű neki a föld. — Háborús előadások. A paksi állami polgári fiuukolaban rendezett háborús előadások során SclilVtircz Aladár dr. paksi ügyvéd, a cs. és kir. 15-ik vártüzér zászlóalj zászlósa „A világháború tüzérsége és fel­szereléséről“, a szekszárdi múzeum­tól kikölcsönzött ve*itett képek is­mertetésével folyó hó 15-én az ér deklődő közönségnek, 16 án pedig a serdültebb tanuló ifjúságnak háborús ismeretterjesztő előadást tartott. — Az egyes ágyutipusok rendeltetését és harctéri funkcióját szemléletes táblarajzokkal magyarázta, a vetített képek során pedig az olasz és orosz harctéren átélt tapasztalataival igen érdekessé tette az előadást. A tanul ságos ismertetés annyira lekötötte a közönség érdeklődését, hogy a vil­lamossági árarazuvar okozta szünet után is elénk figyelemmel hallgatták és teljés elismeréssel honorálták az élvezetes előadást. Dr. Scbwarcz ügyvéd esik néhány napot tölthetett Pakson, mert újból harctéri szolgá­latra indul. — Adományok. A Simontsits Bé- láné álíil létesített és nevét viselő szekszárdi I ső népkonyhára ada koztak: Gróf Apponyi Sándor v. b. t. t. B da pest 100 K, Forster Zol­tánná Szekszárd 20, Wasskó Fe­renc Wien 10, Dr. Steiner Lajos 10 K, mely kegyes adományokért számos szegényeink neveben hálás köszöneiem nyilvánítom. Bezerédj Pál. Adakozzunk a „Vöröskereszt- Egyletnek". w w Meghívó. A Tolnai Polgári Takarékpénztár Rész­el? vénytársaság Tolná», iSf'7- évi február hó VI/ 17 -én délután 2 órakor az intézet helyiségében VI/ fogja megtartani vi/ w VI/ melyre a tisztelt részvényesek meghivatnak. XXXV. évi rendes közgyűlését, $ as tus /IV /is Tárgyak i 1. Jegyzőkönyv hitelesítésére két tag kijelölése. 2. Igazgatósági, íeiügyelőbizottsági jelentések előterjesztése. 3. A zárszámadások előterjesztése, az osztalék megállapí­tása és a nyereség felosztása és annak kapcsán az igazgatóság és felügyelőbizottság részére a felmentvény megadása. 4. Netáni indítványok. Tolna, 1917. évi január hó 24 én. Forster Zoltán, elnök. JEGYZET. Szsvazali jogát csak oly részvényes gyakorolhatja, kinek rész­vény« 4 héttel a közgyűlést megelőzőleg a részvénykönyvben már nevére itatott. mMMs m\m\ tm/Ms /mv/iv/iv/i:v VI/ VI/ V*/ VI/ VI/ VI/ VI/ VI/ VI/ $ /IV /IV /♦V /IV /♦V /IV /IV /♦V /♦V /IV — A szekszárdi ügyészségi fog­házuan d«-c*mber hóoapbau letartóz tatva volt 80 egyén. — Elnémult harangok. Tengődről a napokbm vittek el úgy a róm. kath, mint a református templom harangjait. A katbolikus templom előtt Hortobágyi József plébános, a református templom előtt pedig Bocsor Lajos református lelkész vett búcsút hívei nevében a harcba iduló harangoktól, melyeket itthom maradt egy két árva testvérük sirva kisért el utolsó uijukra. Fehér ruhába ölötzött koszorús leánykák virággal szórták tele az elnémult harangokat. MotorcséplSsarnlM veszek 8—10 HP. e/ővel. Ajánlatot a gyártmány és ár met jelölésével, B 0 R Y gépműhely Székesfehérvár, kérek. PÉNZINTÉZETEK. A Dunafúldvári Járási Takarék és Hitelbank tiszta nyeresége az előző évvel szemben valamelyest apadt és 102,562'— koronát tesz ki, amiből osztalékul rószvényenkint 18 koronát, összesen 58,000 koronát fizet, tar talékalapjait pedig 24,000 koronával gyarapitja. A IV és V. hadikölc-önre összesen 523.000 koronát j.-gyeztek az intézetnél. Tárcájábavan 189 000 korona n. é. hadikölcsöo. Egyéb üzletágai a most szokásos eltéréseket mutatják. Közgyü ését február 2 áo tartja, A Bonyhádi Takarékpénztár múlt évi nyeresége az atbozatta! együtt 120,062 korona. Ebből osztalékra fizet részvényenkint 25 koronát, ösz- szesen 50.000 koronát. Betétállo mánya rendkívüli módon, közel 2 millió koronával eme'kedett. Érték papírállománya 893,628 korona ebből 617.000 korona ha likölcsüii. Kihelye zései körülbelül 400,000 koronával emelkedtek. Közgyűlését e hó 28-áD tartja. A Bonyhádvidéki Takarék és Gazda­sági Bánknál a hetetek ugyancsak t-zepeu, 1 millió koronával emelked­tek. Kihelyezései viszont apadtak. Tiszta nyeresége 87,314 korona, amiből osztalékul rés/.vényenkint 12 koronát, 3000 részvény után 36,000 koronát tízet. Hadi jótékony c ára 1000 koronát, egyéb jótékony célokra 600 koronát fordít, 12,500 koronát pedig tartalékol. Saját hadiköicsön kötvényei 422, koronát tesznek ki. A Bátaszek-Sárközi Takarék és Hitelbank tisz'a nyeresége 83,781 j Korona, amiből osztalékul 16 koronát, | összesen 32,000 K t fizet, tartalékol 17.000 koronát, jótékony célra 1200 koronát fordít. Betétei 1 17d,UOO koronával emelkedtek, kihelyezes-i pedig apadtak Jvözgyülését február hó 2-áu tartja. A IV. és V. hadi- kölcsönre jegyeztek az int9zetnél közel 900.000 koronát, ebből sajat jegyzése 250.000 koronát. A Simontornyai Takarékpénztár betétállománya is több mint 1 millió koronával emelkedett. Tiszta nyere­sége 49,378 korona. Osztalékát 2 koronával emeli és 30 koronát fizet részvényenkint. Különösen szép ered­ményt ért el az intézet,a hadiköi­csön kötvényeknél és pedig 1 millió 100.000 koronát a IV. és V. h di- kölcsönnél. Értékpapír állománya 637.000 korona, ebből 550,000 ko­rona hadiköicsön. • A Dunaföldvári Polgári Takarék­pénztár tiszta jövedelme 57,709 ko- korona, ebből birtok parcellázásra esik 35.000 korona. Osztalékul 18 'ko- koronát fizet. Alaptőkéjét 1000 drb uj részvény kibocsájtásaval 400,000 koronára készül fölemelni legköze­lebbi közgyűlésén, amelyet február hó 2-án tart meg. 2. tkvi. 1917. sz. Hirdetmény. IZMÉNY községnek telekkönyvi be­tétei az 1886 : XXIX, az 1889 : XXXVIII. éi az 1891 : XVI. törvénycikk értelmében elké­szíttetvén és a nyilvánosságnak átadatván, ez azzal a felszólítással tétetik közzé: 1. hogy mindazok, kik az 1886: XXIX. törvénycikk 15. és 17. §-ai alapján — ide értve e §-oknak az 1889 : XXXVÍII. törvény- cikh 5 és 6. § aiban és az 189! : XVI. tör­vénycikk 15. § a) pontjában foglalt kiegé­szítéseit.is — valamint az 1889 : XXXVÍ1L törvénycikk 7. § a és az 1891 : XVI törvény­cikk 15 §. b) pontja alapjár eszközölt be­jegyzések érvénytelenségét kimutatják, e vé - bői törlési keresetüket, azok pedig, akik va­lamely tehertétel átvitelének az 1886 : XXIX. törvénycikk 22. §-a, illetve az 1889 XXXVIII. törvénycikk i5 §-a alapján való mellőzését megtámadni kívánják, e végből kerese ükét hat hónap alatt, vagyis az I9i7. évi julius hó 25. nap áig bezárólag a telekkönyvi ható­sághoz nyújtsák be, mert az ezen meg nem hős zabolható záros határidő eltelte után indított törlési kereset anuak a harmadik személynek, aki időközben nyilvánkőnyvi jo­got szerzett, hátrányára nem szolgálhat; 2 hogy mindazök, akik az 1886 : XXIX. törvénycikk 16. és 18. § ainak eseteiben — ideértve az utóbbi § nak az 1889 : XXXVIII. t rvénycikk 5. és 6. §-aiban foglalt kiegé­szítéseit is — a tényleges birtokos tulajdon­jogának bejegyzése ellenében ellentmondás­sal élni kívánnak, írásbeli ellentmondásukat hat hónap alatt, vagyis 1917. évi julius hó 25. n pjáig bezárólag a telekkönyvi hatóság­hoz benyuitsák, mert ezen meg nem hosz- szabbitható záros határidő letelte után ellent­mondásuk többé figyelembe vétetni nem fog; 3. hogy mindazok, akik az 1. és 2 pont­ban körülírt eseteken kivül a betétek tar­talma által előbb nyert nvilvánkönyvi jogai­kat bármily irányban sértv vélik, ide értve azokat is, akik a tulajdonjog arányának az 1888 : XXXVIil. lörvényckk 16. §-a alapján tör ént bejegyzését sérelmesnek találják, e tekintetben felszólalásukat tartalmazó kérvé­nyüket a telekkönyvi hatósághoz hat hónap alatt, vagyis 1917. évi julius hó 25. napjáig bezárólag nyújtsák be, mert ezen meg nem hosszabbítható záros határidő eltelte után a be’étek tartalmát csak a törvény rendes utján és csak az időközben nytlvánkönyvi jogokat szerzett harmadik személyek jogainak sé­relme nélkül t madhatják meg. Egyúttal figyelmeztetnek azok a felek, a kik a betétek szerkesztésére kiküldött bizott­ságnak eredeti okiratokat adtak át, hogy a mennyiben azokhoz egyszersmind egyszerű másolatokat is csatoltak, vagy ilyeneket pót­lólag benyújtanak, az eredetieket a telek­könyvi hatóságnál átvehetik­A bonyhádi kir. járásbíróság mint telek­könyvi hatóság, 1917 január 15 Ruzsicky Richárd, kir. járásbtró. Tolnavármegye központi járásának főszolgabirájától. 9796/1916. szám. Pályázati hirdetmény. Tolnamegye központi járásban Várdomb, községben megüre­sedett segédjegyzői állásra pályázatot hirdetek. Ezen állás javadalmazása 2000 korona törzsfizetés, melyből 1150 korona állami fizetéskiegészilés és a községtől 800 korona készpénz, valamint 4 kataszt. hol 37 Qj öl szántó 50 koronára értékelt haszonélvezete. Természetbeni lakás, 685 Q öl házi szántó és 137 Q öl konyhakert, a végrehajtási költségek, mely­ből a végrehajtásnál közreműködő elöljárók napidijai fedeztetnek és a fogyasztási adók kezelési százalékának felerésze, továbbá magán munkálatokért szedhető dijak. Felhívom a pályázni óhajtókat, hogy kellő képen felszerelt kérvényüket folyó évi január hó 3l-ig d. u. 1 órakor fogom megejteni. Szekszárd, 1917. évi január hó 18. Bajó Pálp íőszolgabiró.

Next

/
Oldalképek
Tartalom