Tolnavármegye és a Közérdek, 1911 (21./7. évfolyam, 1-104. szám)

1911-03-20 / 23. szám

1911 március 20. TOLNAVÁRMEGYE és a KÖZÉRDEK 3 eddig is őseink szent hagyományaként kevés sikerrel küzdötlünk, vívják ki a nemzet lelkes utódai a Magyar Haza teljes alkotmányos ön­állóságát és függetlenségét!« KÖZSÉGI ÜGYEK. Nem okleveles községi alkalmazottak nyugdíjügye. A segédjegyzők és községi alkalmazottak dunaföldvári járási szövetsége az élethossziglan megválasztott segédjegyzői irodában jegyzői teendőket végző nem okleveles községi alkal­mazottak nyugdija ügyében Tolnavármegye törvényhatósági bizottságához a következő fel- terjesztést intézte: Tekintetes Törvényhatósági Bizottság ! A »segédjegyzők és községi alkalmazottak 'országos egyesülete Tolnamegye dunaföldvári járási szövetsége«, f. évi március hó 5-én tartott évi rendes közgyűlésén megbízott bennünket, hogy a nem okleveles községi alkalmazottaknak a jegyzői nyugdíjalap kötelékébe való felvételét, illetve a község-jegyzői nyugdij-szabályrendelet megfelelő módosítását a Tekintetes Törvény- hatósági Bizottságtól kérjük. Mély tisztelettel fordulunk a Tekintetes Törvényhatósági Bizottsághoz, hogy alábbi kéré­sünket kegyes jóindulatába fogadva, számos községi alkalmazott, ezek családja, özvegyei érdekében, nemeslelkü határozatát meghozni méltóztassék. A jegyzői nyugdij-szabályrendelet ezideig csakis az okleveles községi alkalmazottakat fogadja be, míg az élethossziglan megválasztott nem okleveles községi alkalmazottak arány­talanul nagy számát kizárja. Ezek az élet­hossziglan megválasztott községi alkalmazottak évtizedes szolgálat után a nyomornak és nél­külözésnek néznek elébe, elaggott munkakép­telenek lévén, más kereseti forráshoz sem jut­nak s ezáltal nemcsak egy-egy községi alkal­mazott, de egész családok is legkétségbeejtőbb helyzetbe jutnak. A nem okleveles községi alkalmazottak fizikai erejük teljes felemésztésé­vel, harminc-negyven évi szolgálattal, mától- holnapig élnek s ha kiesik kezükből a toll, otthon nem találnak nyugalmat, családjuk fen- tartását biztosítani képtelenek s leírhatatlan nélkülözések mellett kell tengetniük nyuga­lomra érdemes életüket, gyermekeik nevelteté­sére képtelenek, úgyhogy a nem okleveles köz­ségi alkalmazott nyugdíj nélküli ínségében, egy jobb sorsra érdemes egész család, vagy nem­zedék megy teljesen tönkre. Az élethossziglan megválasztott községi alkalmazottak nem kévésbé végzik ugyanazon jegyzői munkálatokat, mint aminőket az okleve­les községi alkalmazottak végeznek. Igazságos és méltányos s mai kor szellemének megfelelő, hogy egyforma szolgálat egyforma bánásmódban részesüljön. A községek esetleges száz, kettő­száz korona kegydija évtizedes szolgálat után, munkaképtelenség esetén, még az illető nem okleveles községi alkalmazott megélhetésére sem elegendő, annál kevésbé nyújt biztosítékot az özvegyek és árvák számára. Már a községi alkalmazottak azon hite is, hogy sok évi hü és lelkiismeretes szolgálat után maga és családja megélhetése bizonytalan, esetleg könyöradományokból sikerül csak, ijesztő képet nyújt. Hatványozott a munkakedv, a meg­élhetéssel járó nehéz küzdelem, ha ennek az ellenkezőjét látja. A nem okleveles községi alkalmazottak nincsenek abban a helyzetben, hogy megélhetésükre is alig elegendő, csekély fizetésükből öregségükre takarítsanak, elég nehéz részükről a mindennapi biztositása. Munkakép­telenségük idején minden támasz nélkül vannak s ha a községek bizonytalan évi, csekély kegy­dija is elmarad, hosszú évtizedes szolgálat után a legnagyobb nyomor vár reájuk. Humánus lelkületére vall a Tekintetes Törvényhatósági Bizottságnak, hozandó hatá­rozata, mellyel a nyugdíjalap kötelékébe a nem okleveles, élethossziglan megválasztott s jegyzői munkálatokat végző községi alkalmazottakat felveszi. Ezzel a jegyzői nyugdíjalap csak erős- bödhetik, mert az élethossziglan megválasztott nem okleveles községi alkalmazottak ugyan­olyan jogokat és kötelességeket viselnek meg­felelő munkakörükben, mint aminőt az okleveles községi tisztviselők, csupán jegyzővé való meg­választásuk van kizárva, sőt mert emiatt egy helyhez vannak kötve, pályázniok módjuk nincs, állandó nyügdijjárulék fizetési kötelezettségük­kel a nyugdíjalapnak csak hasznára lehetnek. Ezt látszik igazolni a Tolnavármegye köz­ségi és segédjegyzők egyletének •/• alatti máso­latban becsatolt határozata is, mely pártolja, hogy azon élethossziglan megválasztott községi alkal­mazottak, akik jegyzői irodában jegyzői teendő­ket végeznek, a jegyzői nyugdíjalap kötelékébe felvétessenek. A segédjegyzők és községi alkalmazottak dunaföldvári járási szövetsége ezt kéri a Tekin­tetes Törvényhatósági Bizottságtól. S amint a dunaföldvári járásban, akként a megye többi járásaiban is a legmélyebb hálával fognak adózni Tolnavármegye Tekintetes Törvényhatósági Bizottságának fenkölt és nemeslelkü határoza­táért, ha a jegyzői nyugdíj szabályrendelet módo­sításával az élethossziglan megválasztott s jegy­zői irodában jegyzői téfendőket végző nem ok­leveles községi alkalmazottak a jegyzői nyugdíj­alap kötelékébe > felvétetnek s a hála élni fog nemcsak ezen nem okleveles községi alkalma­zottak szivében, de hatványozottan ezek özvegyei és árvái lelkében is. Egy egész megye nem okleveles, élet­hossziglan megválasztott községi alkalmazott­jainak, ezek családjai, özvegyei és árvái érde­kében fordul a segédjegyzők és községi alkal­mazottak dunaföldvári járási szövetsége a Tekintetes Törvényhatóság atyai jó szivéhez s gáttá azokat a XVII. század közepén s a belé­jük irt jegyzetekből látta, mily jártas volt Tövisi a latin, görög és héber nyelvben. Helyét Beremeni János foglalta el, aki an­nak a nagy pestisnek esett áldozatul, amely 1551-ben dúlt Tolnán; az ő helyébe jött 1551 végén vagy 1552 elején Sztárai Mihály. Sztárai Mihály nevét már ismerjük, talál­koztunk vele, mikor a Dráva vidékének refor­mációjáról szóltunk. — Páduában tanult, majd ferencrendi szerzetes lett, s mint Pálóczy Antal udvari papja részt vett a mohácsi csatában is. — Ezután Sárospatakra ment vissza s pár év múlva — 1528. év táján — a vár új urának, Perényi Péternek védelme alatt megalapítója s első papja lett a reformált hitközségnek. Perényi 1532-ben török fogságba került s ekkor mene­külnie kellett Sztárainak is. Mint fenti leveléből láttuk, 1544-ben már Baranyában terjesztette az új hitet. Sztárai emlékét fenntartották az irodalomtörténet lapjai is, nagytudományú, tüzes vitatkozó volt, számos zsoltárt szerzett, verses elbeszéléseket írt, s ő volt az, aki dramatizált polémiáiban »kipattantja egy új műfajnak, a magyar drámának első csiráit«. Időközben a protestáns hívek száma any- nyira megszaporodott, hogy lassanként ők jutot­tak túlsúlyra, s nem elégedtek meg a városvégi kis kápolnával, hanem a főtemplomban követel­tek maguknak helyet. Ezért azután Tolnán is bekövetkezett az a különös helyzet, ami külön­ben ez időtájt éppen nem volt ritka dolog, hogy tudniillik a templomot kétfelé osztották, s egy templomban nyert helyet két felekezet. így volt ez például Budán, Kecskeméten, Kőrösön, Pécsen és Szegeden is. Szegeden már 1545-ben kieszkö­zölték a bégtől a lutheránusok, hogy a szent- ferencrendiek templomát megfelezzék: a hajót, a nagyobb részt, maguknak tartották meg, az ettől fallal elkerített szentélyt pedig a barátok­nak hagyták meg. Pécsett is közös templomba járt 1560-tól kezdve a protestáns és katholikus, s így lett most Tolnán is. Azért írta Méliusz Péter püspök »Az Arán Tamás . . . tévelgési- nek .. . meghamisítási« címen Debreczenben, 1562 ben megjelent munkájában: »Hát Budán és Tolnán, ebben vétek vagjton a keresztyének­nek, hogy a parázna Babylon papjaival egy­szersmind együtt kiáltanak az hitetlenek ördög­nek, ezek pedig Istennek«. Mikor azután oda jutottak, hogy a lutheránusoknak kicsi volt már a fél templom is, a megcsappant számú katholius hívőknek pedig nagy, az egészet azok foglalták el maguknak, ezek pedig kiszorultak a városon kívül levő Szent Bertalan kápolnába. — Még Pathai idejében is (1647 körül) e kápolna mellé temetkeztek az olasz kereskedők s a többi katholikusok. Tolna népes község volt a XVI. század közepén, a török fejadó-defterekből, adókönyvek­ből tudjuk, hogy 848 házat számlált, így meg­érthetjük, hogy Sztárai egyháza ügyeinek vég­zésében — hívei felszaporodtával — segítőtársra szorult; a hívek nagy számára mutat iskolájuk látogatottsága is : Thury Pál, aki 1556—1557 körül volt tolnai rektor, azt írja, hogy annyi tanítványa van, hogy két tanuló-terem alig elég­séges befogadásukra s bár gyermek a legtöbb, felnőtt is akad vagy ötven. Ezért a tolnaiak Szegedi Kis Istvánt hívták meg Sztárai mellé. — Szegedi 1505-ben született Szegeden, tanult Lippán, Gyulán, majd Krakóhan és Wittenberg- ben. Innen haza térve, Tasnádon, Gyulán, Ceg­léden, Makón, Túron és Békésen működött. Hogy mikor jött Tolnára, pontosan nem tudjuk, valószínűleg 1552-ben, s itt is, mint az előbb em’ített helyeken, főleg az iskolai dolgokkal foglalkozott s bár a hívek nagyon szerették volna jobban belevonni őt a lelkészi ténykedé­sek végzésébe, alig tudták arra rábírni, hogy ismételten mély alázattal esedezik kérése kegyes meghallgatása iránt. Kiváló tisztelettel maradtunk Dunaföldváron, 1911. évi március hó 15-én. A Tekintetes Tör­vényhatósági Bizottságnak »a segédjegzők és községi alkalmazottak Tolnavármegye duna­földvári járási szövetsége« nevében alázatos szolgái: Nlkitlts József Yftstagh Ferenc jegyző. elnök. Március 15. Dnnaföldvár. Hivatalok, intézetek, egyesületek, számos magánépület nemzeti lobogóval hirdették Már­cius Idusát. A hazafias lakosság már előtte való nap lázasan készült a magyar ifjúság leg­szentebb ünnepének méltó ünneplésére s más­nap március 15-én az egész város ünnepet mutatott. Az utolsó két honvéd. Kora reggel két öreg honvéd megfakult öreg zászlóval ballagott végig a Kossuth Lajos- utcán az öreg templomba. Megható, kedves kép . . , az elérzékenyülésig, szivekig hatott 1 A 48-as honvédek közül már csak ez a két aggastyán hirdeti a nagy idők nagy történetét. Az Egyenlöségi Kör. Az Egyenlöségi Kör szózattal, plakátok utján hívta fel a lakosságot az ünneplésre. Dél­után fél három órakor a tüzoltózenekar a községháza előtti téren térzenét adott s itt gyülekezett a közönség is. [A tanítói kar veze­tésével megjelentek még az összes felekezeti iskolák tanulói, az iskolaszék, a polgári olvasó­kör, Egyenlöségi Kör, a polgári iskolák növen­dékei. A községháza előtti térről zászlók alatt vonult a nagyközönség a temetőbe, hol Falböck Róbert 48-as honvédhadnagy gyűjtésből létesí­tett díszes síremlékénél az Egyenlöségi Kör vigalmi bizottsága hazafias ünnepélyt rendezett. Sipos Ernő, dr. ifj. Rátkay László költői képekben gazdag, tartalmas, felette szép beszéde leírhatatlan hatást gyakoroltak a közönségre, az ünnepély értékét ezek a beszédek adták, melyekért a nagyszámú közönség is teljes el­ismeréssel adózott. Közben Orosz László szavalt, majd Márkus Vilmos cigányzenekara gyönyörű szépen játszotta a »Tavasz elmult«-ot, a Hymnuszt, a Kossuth-nótát, a polgári fiúiskola növendékei pedig hazafias dalaikkal csak fokozták az álta­lánosan dicsért nemzeti nagy ünnep sikerét. A polgári leányiskola. A polgári leányiskola délután fél öt órakor a következő műsorral ünnepelt: 1. Ünnepi beszéd, tartotta Németh Olga igazgató. 2. Erkel: Hunyady László ouverture. Zongorán előadta Csíki Anna p. i. t. 3. A ma­gyar lányokhoz. Irta Lampert Géza, szavalta legalább nagyobb ünnepeken és soron kívül prédikáljon, mert az volt az ő felfogása, — mint életrajz-irója: Skaricza Máté mondja — hogy neki nem annyira a nép kedvét kell ke­resnie, mint inkább az ifjúságról kell gondos­kodnia. Végre, mégis annyira vitték, hogy min­den vasárnap Szegedi tartotta az első beszédet, »hogy ezáltal a hallgatóknak gyengébb lelkei az igaz hitnek világosságára mind jobban-jobban felgyúlva, megerősödjenek«. Hogy miért volt erre szükség, rögtön megértjük, ha bepillantunk egy kicsit az akkori tolnai viszonyokba s köze­lebbről megismerkedünk Sztárai egyéniségével, mert fentebb csak életének fontosabb mozza­natait emeltük ki tolnai lelkészkedéséig. Bor­nemissza Péter, a híres prédikáció író, így jel­lemzi őt: »Sztárai Mihály is, noha értelmes és tudós ember és sokat épített Magyarországon, de őtet is megbirja néha az harag, néha az bor is.« A reformáció tanainak terjesztése folytonos harcok, örökös vitatkozások közt folyt, s az ezen küzdelmekben megedződött Sztárai olyan volt, mint a jó katona, akinek vérébe ment át már a harc, s nem tudott nyugalomban élni, meglenni vitatkozások, erő-összemérések nélkül. A tolnaiak azonban nem jó szemmel nézték ezt: a katholikusok* zaklatásnak vették, s nyugalmat akartak a protestáns hívek is, akik már túl­súlyban voltak, s csendben, nyugodtan óhajtot­tak maradni; szerintük inkább arra lett volna szükség, hogy az új hívőket oktassa, tanítsa a lelkipásztor s hitük tanításában megerősítse. Sztárainak azonban harc kellett, s mivel ellen­félben nem volt hiány, — ezt József, dóm okos­rendi szerzetes, a katholikusok papja képviselte — elképzelhetjük azokat a heves és parázs vitá­kat, amelyeket Sztárai és a barát vívtak .meg egymással. József nagytudományú domokosrendi szer­zetes volt, aki teljes erejével küzdött az új hit

Next

/
Oldalképek
Tartalom