Tolnavármegye és a Közérdek, 1913 (23./9. évfolyam, 1-103. szám)

1913-12-22 / 102-103. szám

XXIII. IX. évfolyam. 102—103. szám. Szekszárd. 1913 december 23. uke ES1 KÖZEID Előfizetési ár: Egész évre..................16 korona Fél évre ...... 8 > Negyed évre .... 4 » Egy szám ára .... 16 fillér. Hirdetési árak: Árverési hirdetések: 35 petit sorig 8 kor., további sor 30 f. — Nyílt­téri garmond soronként 40 fillér. POLITIKAI HETILAP. Az orsz. m. kir. selyemtenyésztési felügyelőség hivatalos lapja. Megjelenik hetenkint kétszer: hétfőn és csütörtökön. Szerkesztőség telefon-szám: 18—24. — Kiadóhivatali telefon-szám: 18—II. Szerkesztősig: Bezerédj István-utca 5. szám. Ide küldendők a lapot érdeklő összes közlemények. Kiadóhivatal: Béri Balog Ádám-utca 42. szám. Az előfizetési pénzek és hirdetések Ide küldendők. Néptanítók, ha az előfizetést egész évre előre be­küldik, 8 korona. Főszerkesztő : Dr. LEOPOLD KORNÉL. Felelős szerkesztő : BODNÁR ISTVÁN. Főmunkatárs : FÖLDVÁRI MIHÁLY. Laptulajdonosok a szerkesztők. Erkölcsromlűs és fényűzés. Ha körültekintünk a népek és nem­zetek életének ösvényén, szomorú kép tárul fel előttünk. Az önzés és haszonle­sés, a kapzsiság és irigység, a nagyra vá­gyás, és szeretetlenség, mindmegannyi rom­lást, pusztulást és vészt hozó ördögei észlelhetők a közélet terén, melyek befész­kelik magukat a családi szentélybe, meg­mételyezik a társadalmat és létrehozzák az erkölcsi züllést, pusztulást. Hajdan a család féltett kincse volt a tiszta erkölcs, mert a családfők iparkodtak saját példájuk és befolyásuk által a mo- csoktalan, tiszta szivet környezetükben meg­őrizni s az ily fogékony keblekbe beplán­tálni az isteni félelmet, mely mint az irás mondja: „a bölcseségnek kezdete". Ma, tisztelet a kivételnek, népünk családi élete hasonlít a dermesztő, hideg télhez, mely minden nemeset, szépet csirájában meg­fojt. Sok család ma ki üz minden szent és magasztos eszmét környezetéből s min­den fenséges dolgot lábbal tapos. Ne cso­dálkozzunk azon, ha pusztulunk, veszünk, midőn a családfők maguk ösztönzik gyer­mekeiket a korcsmái mulatozásra, nem törődve semmit a megyei szabályrendelet­tel, mely a 15 éven aluli növendékeknek az ily nyilvános helyek látogatását bünte­tés terhe mellett szigorúan tiltja. Minden üdvös intézmény, csak akkor terjeszthet áldást, ha azt megszívleljük, vagy ha az erre fogékonyságot nem mutató kis­korú népet, a törvény betartására kénysze­rítjük, nem pedig ha a meghozott törvény erejével biró üdvös szabályrendeletet, mint A dalnok átka. (Uhland.) Várkastély álla hajdan fent magasan, dicsőn, Le a kék tengerárig csillámlott szédítőn; Övezte illatos kert, dús virágkoszoru, Sok friss kútfő szökellett, szivárvány sugaru. Király, nagy büszke, ült ott sok diadal után, Sápadtan és sötéten hatalmas trónusán: Mert gondolatja rémség, szeméből düh lobog, Szava ostorcsapás mind, amit ír, vérnyomok. Két dalnok tarta egykor e várnak, deli pár, Arany hajú az egyik, a más öszfürtü már; Az öreg hárfa-szerrel ült délceg kabalán, A rózsás ifjú könnyen lépdelt az oldalán. „Készülj, fiam — az ősz szól — itt a perc dallanod! Egy mély dalt, ihletettet, s méltó dús dallamot! A lelked öntsd beléje, örömünk, kínjajunk! Egy király kőszivét kell ma meglágyítanunk!“ Nagy oszlopos teremben a két bárd áll immár; Fent tündökölve trónján ül a királyi pár; A király ijesztőn, mint véres északi fény, A hölgy édesd-szelíden, mint hold az ég ivén. Az ősz húrjába csap most, csodás verése volt, Duzzadt a hang s a fülbe mind dúsabban hatolt: Fölcseng az ifjú hangja, tisztán, mint angyalé, Mint szellemkar morajjá az aggé zúg belé. Ihletik szép aranykor, szerelem, kikelet, Szabadság, férfiasság, hűség, szent lelkűiét; És minden, ami édest érez érző kebel, S minden, ami magasztos hő lelket fölemel. áldott malasztot, a papiroson tündökölni hagyjuk és annak végrehajtásával, meg­szokott nembánomsággal, mit sem törő­dünk. Hiába itt az őrállók minden kérése, feddése, ha nem lesz alkalmazva a bün­tetés. Lehet-e ott szó —- kivált az alsóbb néposztálynál — a tiszta erkölcsről, hol trágár beszédek, keresztyénekhez nem illő verekedések, sok esetben, sajnos, még épületesebb, erkölcsbe ütköző dolgok is napirenden vannak ? Az áldatlan viszály is a parlamentben rombolólag hat a közéletre; sok tekintet­ben ez hozza létre az erkölcsi romlást a társadalomban is. Az erkölcsi romlással karöltve jár mintegy a fényűzés. Emlékezünk csak vissza a 30—35 évvel ez előtti időkre, mily egyszerűség volt ruházkodás és életmódban. Azt mond­hatnék. az az egyszerű pógártárs, különö­sen németajkú községekben, majdnem maga állította elő ruházatát, sőt még saruját is. A nőnemnek egyszerű kékkarton szok­nyája, köténye s fejkendője képezte egész ünnepi öltözetét. A közmondás szerint azt tartotta akkor népünk : „Az egyszerű tisz­taság, jobb mint a nagy cifraság". Meg­szokott egyszerűségében, állásához méltó ruházkodásában takarékosan s megelége­detten, boldogan érezte magát a családnak apraja, nagyja. Ma mindenütt előtérbe lép a panasz a nehéz megélhetési viszonyok és nagy megadóztatások miatt és ime mit tapasztalunk : nagy csodálkozásunkra azt, hogy nagy a mód, nagy a fényűzés és hiányzik a megelégedés; a családi boldog­ság, úgy a felső, mint az alsóbb kö­rökben. Körül az udvaronc nép fitymáló gúnyt felejt, Király zord daliája Istent hódolva sejt; Gyönyörtül a királyné s gyásztól mind olvada, S a rózsát kebeléről veti díjul oda. „Népem megejtve, nőm is kísérti csábotok?ie Kiált fel a király most s reszketve háborog; Villogva száll a kard s az ifjú szivébe hat, Belőle gyöngydalok helyt nagy vérsugár fakad. Szétrebben a kiséret, mint szélvésztől űzött, Xégsöt hörgött az ifjú az ősz karja között, Köpenyt borit reá ez, felülteti legott, S ülvést a lóra kötvén, elhagyja a lakot. De künn a tág kapánál a dalnokösz megáll, Megkapja hangszerét, mely dicsőbb mindannyinál, Márványoszlophoz csapja, hogy ép rész nem maradt, Majd rémesen süvöltve föl-messze igy riad: „Jaj néked, büszke csarnok! Soha többé ne halld Hangok édes zenéjét, se húrt, se zönge dalt, Kínos sóhajt, nyögést csak, rémült rabné > neszét, Amiglen romba nem dönt a bosszú sporba szét! Jaj néked illatos kert! Fény- s díszben állsz ma itt, Ám nézd e bús halottnak torzult vonásait, Hogy kútfőd kiapadjon, hervasszon el aszály, S majdan mint puszta parlag, sivár kőhalmaz állj. S te átka dalnokoknak, gyilkos gaz, jaj neked 1 Babért hiába hajszolj és véres hírnevet : Neved feledve légyen, borítsa éj, örök, A légbe vesszen el, mint ha ki végsőt hörög!“ Az ősz ekép kiálta, meghallgató az ég; A várfal porba roskadt, a csarnok omladék; Különösen a nőnem fejt ki nagy luk- szust. A bársony- és selyemruhákkal a szegények túl akarnak tenni a gazdagokon, sehol nem látni szükséget, nyomort, de annál nagyobb az inség az erkölcsi élet terén, mert nincs megelégedettség, nincs családi béke, nincs isteni áldás. Hogy le­hetne ott áldás, ahol a gyermeket teher­nek tekintik, hol a magzatemésztés égbe kiáltó bűne az egykerendszerben szemlá­tomást mutatkozik ? Mindez igazolja — sajnos — az erkölcsi züllést és romlást, a fényűzés pedig tönkreteszi a családi bol­dogságot. Egyesült erővel hasson oda a társa­dalomnak minden tényezője, példaadás, fel­világosítás és oktatás által, hogy e kór­tüneteknek mindenképen eleje vétessék s áldás fogja követni ezt a nemes törekvést, ezt a szép és lelkes felbuzdulást. Hiába tanít az iskola, mint a kisde­dek temploma, minden életrevaló hasznos dolgot, hiába törekszik a templom, mint a felnőttek iskolája megvalósítani a tiszta er­kölcsöt és nevelni egy minden tekintetben romlatlan, az erkölcsi tisztaság magasla­tára eljutni törekvő népet; ha nem támo­gatják őket a család, a társadalom s a közvélemény. Meg fog szűnni a magzatemésztés rettenetes bűne, ha nem tekintik többé te­hernek a gyermeket, hanem Isten kegyelmi ajándékának s meg fog szűnni ezzel együtt a családi boldogságot tönkre tevő fényűzés, ha az egyszerű életmóddal megvetjük alap­ját a megelégedettségnek. Ezt kell, hogy szívlelje meg a család, a társadalom s a közvélemény ; akkor valósulhat csak meg Egy magas oszlop áll csak, hírmondóul magán, Ez is már megrepedve, ledől egy éjszakán. S hol kertek illatoztak, áll puszta sivatag, Fa nem nyújt hűvös árnyat, friss forrás nem fakad; Nevéről a királynak ni cs szó, se hang, se nesz : Elsüllyedt, elfeledték! A dalnok átka ez. Wigand János. Mire jók a kürtök!? A „Tolnavármegye és a Közérdek“ eredeti tárcája. Irta: V. Fejes György. Veszedelmes napok virradtak fel 1588. ok­tóber havában nemes Szikszó városára, amely is feküdt — és fekszik ma is — Abaujvármegye déli részében, termény síkságon, az aszalói és vadászi hegyek alatt, amelyek lejtői már akkor is jó bortermő szőlőkkel valának beültetve. Valami nagyon sohase volt megerősítve; mindössze a kálvinista templomot kerítette körül a hívek aggódó szeretete kettős téglafallal, mig maga a helység csupán egy földhányással — me­lyet vizzel telt árok vett körül — dicsekedhe­tett. Ma is meg van mint virágzó nagyközség, jelentékeny központ, a maga négyezernyi leiké­vel, melyből mintegy 1700 református. Veszedelmesnek igérkezének pedig a napok, mivelhogy a teljes hódítási erejében levő török, dacára a megkötött békének, sohasem tudott nyugodni; minduntalan folytatták a basák és bé­gek saját szakállukra is a foglalást s ezen felül az általuk birtokba ejtett területeken jóval túl is kénytelenitették a szegény népet adót fizetni rablásaik megváltása végett. — Ismervén a nép félénkségét, a váltságot mindig nagyobbra emel-

Next

/
Oldalképek
Tartalom