Tolnavármegye, 1897 (7. évfolyam, 1-44. szám)

1897-04-18 / 16. szám

4. TOLNAVÁKMEGYE. — Bátaszék baranyavári vasút. A kereskedelemügyi miniszter a »Magyar Ál­talános Hitelbank«-nak előmunkálati enge­délyt adott Bátaszéktöl Bar any avarig, esetleg Eszékig, esetleg Eszék állomástól Vrpoljéig vezetendő elsőrendű gőzmozdonyu vasút­vonalra. — A mi sajtóperünk. Nem hiába folynak és vannak napirenden szenvedélyes viták úgy a parla­menti körökben, pártklubbokban, a képviselőház igazságügyi bizottságában, mint a napi sajtóban és értekezleteken a sajtószabadság és az uj esküdt­széki eljárás kérdésének megvitatása körül, — ne­künk, a mi szerény lapunknak, is kijut a részünk ezen nagyfontosságu kérdéssel saját prakszis és ön­tapasztalat szerint közelebbről foglalkozni. Köszön­hetjük pedig ezt a szerencsés alkalmat Klupp Etelka és Juliska kisasszonyoknak Dunaföldvárott, kiknek létezéséről ez ideig sajnálatunkra még csak sejtel­münk sem volt és mi csodálkoztunk rajta a leg­jobban, amidőn megtudtuk, hogy a Klupp nővérek­nek — bizonyára Dunaföld várra is eljutott a nem­rég megnyílt adony-szabolcsi vonaton a fővárosban most grasszáló alkotmányjogi sajtóügyi kérdések egy ragadós bacillusa — sajtóügyi panaszuk lehet i mi ellenünk, csodálkoztunk annál is inkább, mert lapunk mindenkivel és főleg hölgyekkel szemben előzékeny és udvarias szokott lenni. Azonban igaza volt a görög bölcsnek, hogy senki sorsát el nem kerülheti. Tegnap délután beállít szerkesztőségünk- hez a városi kisbiró és hivatalos komolysággal kéz­besíti Kerese pécsi sajtóügyi vizsgálóbírónak 149/vb. 1897. sz. végzését, a melyben lapunk felelős szer­kesztőjét folyó évi április hó 20-ra sajtó utján elkö­vetett rágalmazás és becsületsértés vétsége miatt maga elé idézi. A sajtópert kiskorú Klupp Etelka és Juliska képviseletében, mint ezek t. és t. gyámja Klupp Pál édes apa, becsületes dunaföldvári mé­száros indítottá ellenünk — képviselve Kremmer István ismert dunaföldvári ügyvéd által — a kö­vetkező rémséges történet miatt. Lapunk folyó évi január hó 10-iki számában a »Hirek« rovatában a kö­vetkező, illetékes helyről kapott rendőri közlemény jelent meg: »A meglopott kereskedő. Vértesi Mór dunaföldvári kereskedőnek feltűnt, hogy a selyem- nemű áruk feltűnően fogynak az üzletéből. A csend­őrség utján aztán rájött, hogy nem a vevő közön­ség hordja el a sok selymet, hanem 'Klupp István nevű segédje prezentelgeti a nővérét különféle ruha- nemüekkel, de különösen selyemáruval. A múlt év folyamán a tolvaj kereskedő vagy 220 frt értékű portékát ajándékozgatott el Vértessi üzletéből. Az ottani járásbíróságnak feljelentették.« íme az inkri­minált közlemény szószerinti szövege ; az eredeti a dologban, hogy nem a lopással vádolt Klupp István találja magára nézve sértőnek a közleményt, hanem a Klupp nővérek a panaszosok, a kikről mi egy sértő betűt sem irtunk. Miután magunkhoz tértünk az idéző végzés által okozott meglepetésből és bá­mulatból, mert úgy voltunk vele, mint a szemérmetes kis leány, mikor az első szerelmes levelet kapja, utána jártunk a Klupp féle dolognak és meggyő­ződtünk róla, hogy a reporterünk hű lelkiismeretes­séggel teljesítette tisztjét, midőn ezt a rendőri hirt megírta. Ezen lopásügyből kifolyólag a csendőrségi feljelentés folytán a szegzárdi kir. törvényszék, mint büntető bíróság még januárban elrendelte Klupp István ellen lopás és nővére ellen orgazdaság bün­tette miatt a vizsgálatot és annak foganatosításával megbízta a dunaföldvári kir. járásbíróságot. — Mi lesz Magyarország szegény esküdtjeiből, ha minden száraz rendőri hir közlése miatt az esküdtszék elé állítják a lapok szerkesztőit. Minden napra legalább 100 esküdtszéki tárgyalás esik majd. Mennyivel okosabban járt volna el Klupp Pál ur az ő termé­szetes és törvényes gyámi tisztében, ha a sok tinta helyett, melyet a hosszú sajtóügyi feljelentés föl­emésztett, pár helyreigazító sor Írást küld be la­punknak és mi, mint minden alkalommal, a jogos védelemnek készséggel adtunk volna helyet a lap legközelebbi számában. A közleményért, melyet la­punk munkatársa: Báli Sándor irt meg, felelős szerkesztőnk vállalja el a felelősséget és fog érte helyt állni a sajtóbiróság előtt. Kluppék laptársunk a »lolnamegyei Közlönyt ellen is, melyben ugyan­ezen hir szintén megjelent, hasonlóképen sajtópert indítottak és Boda Vilmos felelős szerkesztőt szin­tén felhívta a vizsgálóbíró, hogy nevezze meg a cikk íróját és mutassa be a kéziratot. — Halálozás. Beiger Simon szegzárdi volt gazdag tőkepénzes hosszas szenvedés után, e hó 14-én, Budapesten elhuny élte 23-ik évében. — Tankötelesek összeírását Szegzárdon a kiküldött bizottság e hó 13-án megkezdte, össze- iratnak a 3—14 éves ovoda-, mindennapi- és is­métlő-iskolások. — TŰZ. Szegzárdon a múlt hétfőn égett le Nagy Sándor, Kocza Sándor és Szabó József gaz dák présházai, ugyancsak azon a részen a hol a múlt héten is egy ilyen présház égett le. A tűz keletkezésének okát keresik. — Bátai dráma. A szivattyútelep átadásának napján reggel hét órakor egy csinos fiatal bátai menyecske, kit hajlama ellenére adtak szülei ahhoz, akit nem szeretett, a védgátőr lakása közelében a régi Dunaágba ugrott, hogy eléméssze fiatal éle­tét. Felöltözött legszebb ruhájába, nyakába olvasó­ját akasztotta, és beleugrott a Dunába, melyből azonban még sikerült élve kimenteni a boldogtalant. A fiatal menyecske, ki még csak a farsangban kelt egybe előtte gyűlöletes urával, egy szegény bátai legénybe szerelmes, s ez a reménytelen szerelme indította végzetes lépésre. Most is fogadkozik, hogy tovább élni nem akar, s az urával nem tud együtt élni, inkább ismét a halál karjaiba veti magát. — Adler contra Geiger. Geiger Gyula, a »Sz. V.« szerkesztője sajtóügyi feljelentést tett Ad­I ler N. János szegzárdi birtokos és Boda Vilmos lapszerkesztő ellen azon közlemény miatt, amely el­lene Adler N. János aláírásával a »lolnamegyei Közlöny«■-ben folyó évi január hóban megjelent és amelyben Adler a többi között azt jelentette ki, hogy. csodálkozik rajta, mikép Geigert a szegzárdi és vármegyei tisztességes közönség a maga köré­ben megtűri. Ezen feljelentés folytán Adlert és Bo- dát már kihallgatta a pécsi sajtóügyi vizsgálóbíró. Adler, kit Jobszt László pécsi előnyösen ismert elő­kelő ügyvéd fogja ez ügyben képviselni, viszonvá- -dat emelt Geiger ellen, az ellene Geiger lapjában megjelent »Elgázolták a lovak«, és a »Közönségünk­höz*. cimü közlemények miatt. Ezen följelentés foly­tán Kerese vizsgálóbíró folyó hó 20-ára idézte ma­ga elé Geigert, mint terheltet. Mindkét ügyet együt­tesen fogják tárgyalni. Az eskiidíszéki tárgyalást városunkban élénk érdeklődéssel várják. — A szegzárdi alapnevelési ovodát az ott előfordult difteritis betegség miatt a járási főszolga­bíró folyó hó 20-ig bezáratni rendelte. — Halálozás. Ferdinand Józsefet, a szegzárdi kereskedők egyik köztiszteletben álló tagját, meg­rendítő csapás érte egyetlen, életvidor és kedves kis leánykájának gyászos elhunytával. A szülők rajongó szeretetét vitte magával a sírba, a kedves kis gyer­mek,'kit ismerősei is egyformán szerettek, kedvel­tek, s őszintén megsirattak. A család a boldogult elhunytáról a következő gyászjelentést adta ki: Alul­írottak úgy a maguk, mint a nagyszámú rokonság nevében mélyen szomorodott szívvel jelentik, hogy forrón szeretett gyermekük, nővérök, illetve sógor­nője Mariska folyó hó 13-án délután fél három órakor, kedves életének 12-ik évében elhunyt. A boldogultnak hült maradványai folyó hó 14-én dél­után 5 órakor fognak a felső-sirkertben a római kathoiikus szertartás szerint örök nyugalomra tétetni. Az engesztelő szentmise-áldozat pedig folyó hó 20-án reggel 8 órakor fog a belvárosi templomban az Urnák bemutattatni. Szegzárdon, 1897. évi április hó 13-án. Áldás és béke legyen a korán elhunyt porai felett! Ferdinánd József és neje szül. Pajor Victoria mint szülők. Ferdinánd János, Ferdinánd Lajos fivérei. Ferdinánd Jánosné, szül. Horváth Józsa, mint sógornője. Temetése nagy részvét mel­lett ment végbe; a szülők, rokonok és ismerősök kisirt szemekkel és a nagy fájdalom érzetével vet­ték körül az ártatlan kis angyal ravatalát, mely a szülők szép reményét zárta magába. Az őszinte mély részvét enyhítse megrendítő fájdalmukat. — A szegzárdi felső ujtemetőben eddig 36 uj sirt szenteltek be. Kivánatos volna, ha már most kezdenék az uj sirkert befásitását, vagy legalább is az őszön. — A tengődi rom. kath. olvasókör alapsza­bályait a belügyminiszter némi észrevételek mellett ellátta a jóváhagyási záradékkal. Kimondotta ugyanis, hogy miután a 18-ik §-nak intézkedése szerint az egyleti összes ügyek intézése, a mennyiben a köz­gyűlésnek fentartva nincsenek, az igazgató választ­mány hatáskörébe tartoznak, a 12-ik §. második mondatának ezzel ellentétes intézkedése érvénytelen. — Mezei munkát és munkásokat keresők névjegyzékének statisztikai kimutatása — melyet a földművelési miniszter adott ki — megjelent és szé­les körben leendő ismertetés végett a községi elöl­járóságoknak szétküldetett. — A felsőireghi vásár, mely április hó 19— 20-ára esett volna, a kereskedelmi miniszter enge- delmével kivételesen április 21—22-én fog meg­tartatni. — Gyújtogató. A szegzárdi királyi törvény­szék Csege István értényi születésű és illetőségű, 18 éves legényt, tűzvész okozás vétsége miatt or­szágszerte körözteti. — A tamásii kaszinó módosított alapszabá­lyait a belügyminiszter ellátta a jóváhagyási zára­dékkal. — 48-as honvédek nyugdíjázása. A m. kir. miniszterelnökség kebelében működő bizottság Csányi Alajos szegzárdi lakos, volt 48—49-iki tűzmestert évi 72 írttal, Morvái Márton simontornyai lakos volt őrvezetőt pedig évi 36 írttal nyugdíjazta; özv! Holecz Józsefné paksi lakosnak pedig férje után 15 frt temetkezési illetéket utalványozott. — Biztosíték figyelmébe. A vármegyei alis­pán rendeletileg értesítette a közönséget, hogy a kölcsönös biztosítási szövetkezetek s a hazai bizto­sitó társaságok ügynökeinek magukat kiadó alügy- nökök vagy szédelgők a lakosságot igen gyakran félrevezetik s megcsalják úgy, hogy a nemes intéz­ményeknek tekintélyét teljesen aláássák s a lakos­ság bizalmatlanságát fölkeltik. Felhívta e végből a főszolgabirákat, hogy ezek működését gátolják meg s a tapasztalt visszaéléseket szigorúan büntessék. E jóakaratu intézkedésre szüksége voltl a biztositó közönségnek, mert az említett szédelgők gyakran az elöljáróságokat is félrevezetik és dobszó által hirdetik jelenlétöket sőt az is előfordul, hogy bi­zalmat keltsenek, egy elöljáróval járnak házról- házra, félrevezetvén őket és a lakosságot. — Kivételes nősülési engedélyek. A honvé­delmi miniszter a védkötelezettség föntartása mellett kivételes nősülési engedélyt adott: Velner István felső-ireghi, Tóth János őcsényi, ifj. Takaró Mihály bátai, Sipos József agárdi, ifj. Sárközi István alsó­nyéki, Magyar János szakcsi, Horváth Pál szántói, Gscheid János kisdoroghi, Tatár Péter báttaszéki Haue Ádám tolnai, Ékes András értényi, Csima Gergely szántói és Csankó Vilmos szegzárdi lako­sok részére. — A szivarhamu mint fogpor. Vannak igen sokan, a kik a szivarhamut oly célból gyűjtik, hogy azt mint fogport használják. Ez azonban határozot­tan rossz eljárás mert a szivarhamuban sok oly apró szemcse van, a mely a fog zománcát megtá­madja s nem ritkán, arra feloldólag hat. Azért szi­varhamut a fogak tisztítására mint fogport sohasem szabadna használnunk s egyedüli értékesítése abban áll, ha azt cserépvirágainknak mint trágyaszert adjuk. — Életben maradt öngyilkos. Beta, Sándor kónyii lakos a múlt hó 31-én öngyilkosságra indult, midőn a falu alatt haladó vonat elé állott, hogy a géppel magát összezuzassa. Terve azonban nem si­kerül, mert a gyorsan jövő gép az öngyilkost a töltésről letaszitotta, a mely lökés következtében csak gyengébb sérüléseket kapott, de életét nem oltotta ki. — Szőlővétel. A volt Budai, jelenleg özvegy Studer Lajosné-féle rövid völgyi 7 holdas szőlőt, présházzal együtt, megvette Boross Gyula gazda­sági intéző 1700 írtért. — Csokoládé-, teasütemények, dessertbon-, bonok áruló helyei, mint a belügyminiszter folyó évi 660. számú elvi jelentőségű határozatában ki­mondotta, cukrászati üzletek jellegével bírnak és vasárnap is egész nap nyitva tarthatók. A belügy­miniszter ezen határozatot B. H. fővárosi cukor­gyáros ellen a IV. kér. kapitányság által hozott Ítélet megsemmisítése alkalmából mondotta ki azon indokolással, hogy csokoládé sütemények, dessert- bonbonok, teasütemények stb. kivétel nélkül a cuk­rászati ipar körébe tartozó készítmények lévén, az ezek elárusitásával foglalkozó üzletek ugyanazon elbírálás alá esnek, mint a vasárnapi munkaszünet­ről szóló törvény végrehajtása tárgyában kiadott rendeletben említett cukrászati üzlétek sorába tar­tozóknak minősitendők ; minélfogva hasonló üzletek vasárnapokon is egész napon át nyitva tarthatók. — A lipiki gyógyfürdő, mely csodatevő for­rásai és kitűnő berendezésénél fogva eddig is ki­váló jó hirnévnek örvendett, évről évre nagyobb fellendülést vesz. A nagy és impozáns gyógyépület, mely óriási méreteivel és pompás belső és külső be­rendezésével vetélkedik az osztrák-magyar monarchia nagy fürdőivel, nagy kiterjedésű angol parkban áll; a benne levő nagy és gyönyörű gyógyterem mel­lett stylszerüen épitett nagy kávéház, vendéglő és egyéb mellékhelyiségek vannak. A gyógyteremnek egy része színpaddá van alakítva, hogy az itt időző vendégek nemesebb szórakozást és élvezetet talál­hassanak. Az összes épületek villamos világítással vannak ellátva. Lipik a maga nemében nem csak mint fürdőtelep tartozik Magyarország első fürdőihez, hanem forrásainak kiváló hatásánál fogva a külföl­dieket teljesen kiszorítja azon esetekben, hol hunt- tos bántalmakban vagy vérbajban szenvedők biztos és tartós gyógyulást keresnek, ezeknek csakis a h‘ piki fürdő van javasolva. 1&97. április 18.

Next

/
Oldalképek
Tartalom