Tolnavármegye, 1900 (10. évfolyam, 1-52. szám)

1900-10-28 / 43. szám

4. TOLNAVARMEGYB. 1900. október 28. — Kivételes nösülési engedélyek. A honvé­delmi miniszter a védkötelezettség tentartása mel­lett kivételes nösülési engedélyt adott Borbély Jó­zsef zombű, Glöckner János Henrik kétyi, Lieb- hauzer Bálint bátaszéki, Péter Mihály agárdi, Pucsli Márton závodi, ifj. Rácz István szántói, ifj. Tóth Sándor tengődi, Hellebrand Ferenc szegzárdi. Ohn János szegzárdi, Bocz Ferenc györei, Dobján Mihály kónyi, Csike Antal regölyi, Boda Gyula szemcse­csehi. Gyenei György döbrökö/i, Hornel János kétyi, Káhl János kakasdi, Kövecses János regölyi, Klam- bauer József gy.-jováncai, Vodli András udvari, Varga Fereuc madocsai, Cs. Vajda Sándor gerjeni, ifj. Takács József medinai, Főglein Ferenc, mözsi, ifj. Galgóczi János faddi, ifj. Heinrich Ádám izményi, Horváth Pál ujdombovári, Söth István faddi és Kuti Jáncs szedresi lakosoknak. — Tanítói korpótlék. A vallás- és közokta­tásügyi miniszter Wagner József apátii ág. ev. ta­nító ötödéves korpótlékát államsegélyként kiutal­ványozta. — Pályázat. A szegzárdi m. kir. pénzügy- igazgatóságnal elhalálozás folytán megüresedett irodavezetői állásra, 1600 korona fizetéssel és meg­felelő lakpénzzel, 14 napi határidőre pályázat van hirdetve. — Állami szölötelepeken termelt szölövesz- szök eladása. A földmivelésügyi miniszter állami szőlőtelepeken termelt szőlővesszők és szőlő oltvány ok eladásával s a vételajánlatok kezelésével, nyilván­tartásával és elintézésével jövőre a kezelés egy­szerűsítése és gyorsítása szempontjából a kerületi szőlőszeti és borászati felügyelőket bizta meg s erre nézve az eladási árakat s a szőlővesszők és szőlőojtványok kiszolgáltatásának módozatait és föl­tételeit ismertető terjedelmes hirdetést bocsájtott ki. E hirdetés értelmében az eddigi eljárástól eltérő'eg jövőre a vételajánlatok kizárólag és közvetlenül azokhoz a kerületi szőlészeti és borászati felügye­lőkhöz nyújtandók be, a kiknek kerületébe a fel­újítandó vagy szőlővel beültetendő terület fekszik. Az eljárást részletesen ismertető hirdetést szóbeli vagy írásbeli megkeresésre a m. kir. földmivelés­ügyi minisztérium szőlészeti osztálya, az állami vinczel- lériskolák igazgatói s a kerületi szőlészeti és borá­szati felügyelők ingyen küldik meg az érdekelteknek. — Névmagyarosítás. Deutsch Ignác (Tibor) janyapusztai születésű, budapesti kereskedő veze­téknevét tDénesi-xt változtatta. — Villamos kocsik a vicinálisokon. A ma­gyar államvasutak igazgatósága kísérleteket tesz, hogy akkumulátoros kocsikat lehetne-e célszerűen járatni a vicinális pályákon. Ha a kisérletek sike­rülnek, akkor e villanyos kocsik a vicinálisokon teljesen feleslegessé teszik a személyvonatokat s a í közelkedés gyorsabb és kényelmesebb lesz, mert a szükséghez képest a villanyos kocsikat többször lehet majd indítani, mint a személyvonatokat. — Vasúti szerencsétlenség. Miklós János, 20 éves kocsirendező Uj-Dombóvárott, f. hó 2l-én reggel 8 órakor egy másik kocsirendezőt felvál­tandó, vigyázatlansága folytán tolatás közben két kocsi ütközője közé került oly szerencsétlenül, hogy többrendbeli súlyos sérülések folytán nyomban meg­hal'. Az erőteljes munkás egyededüli támasza volt anyjának, özv. Miklós Katalinak. — Egy asszony, a ki az ablakon kiugrik. Schmied József tolnai lakos éppen nem mondhatja el magáról, hogy valami nagyon jól bánt a. felesé­gével. Folyó hó 13-án kótyagos fejjel ment haza, de azért jó kedve volt. és jó kedvében asszonyát fojtogatni kezdte, sőt egy késsel meg is szurkálta. Folyó hó 22-én megint ilyen szeretetteljes bánás­módra volt az asszonynak kilátása, szerencséjére egy ember jött hozzájok, a kivel férje kiment. Az asszony nem sokat tétovázott : kiugrott az ablakon és elmenekült. A rendőrségnél azonban férjét fel­jelentette. — Adómentes kutya. Érdekes folyamodással fordult egy tekintélyes géplakatos a flensburgi községtanácshoz. Arra kéri a tanácsot, mentse föl a kutyáját az adó alól, mert -»a kutya lábmelegi- tőiii szolgál az anyósának, aki tehetetlen és öreg’!.. Kérésé támogatására hiteles orvosi bizonyítványt is csatol, mely szerint a nevezett anyósnak »csak­ugyan szüksége van egy kutyára — lába melegí­tése végeit.« Hogy miként fog a községtanács dönteni, még nem tudjuk. — Elsült vadászpuska. Szauer János grábó- czi téglacgető kocsin ment ki burgonya-földjére, s a nyulsöréttel megtöltött vadászfegyverét maga mellé tette. Hajtás közben a fegyver valamikép megcsúszott, s ezalatt elsült, és az egész lövés Szauer Jánosnak a balcombjába fúródott. A súlyo­san sebesültet dr. Berde Mózes bonyhádi orvos vette gyógykezelés alá — Beléptidij nélkül táncmulatság iránt a fő­szolgabíróhoz benyújtott kérvény, ha az engedély több napra kéretik is, csak 2 korona bélyeggel látandó el. (M kir. közigazgatási bíróságnak 1899. évi 20,109. sz. a. kelt határozata.) — Fogorvos. Kovács J. budapesti fogspeci­alista mégcsak rövid ideig tartózkodik városunk­ban, miért is figyelmezteti a fogbajosokat, hogy mielőbb szíveskedjenek hozzáfordulni, mert van­nak műtétek (plombirozások és műfogbetétek), me­lyek néha huzamosabb időt igényelnek. Lakása : »Szegzárd-Szálló« 1-ső szám. — A pártolás hiányának alapján. A szolid alapon egyesült komoly cégek rendre tönkremen­nek, nyilván ezért alakult most a fővárosban egy társaság minden alap és minden komolyság nélkül. Van humor a dologban. A céget ugyanis a követ­kezőképp jegyzik be a jelentéktelenségek kódexébe: Az ideális anarkisták, a vegetáriánusok és a természeti gyógyitómódosok konzorciuma. A társaság története dr. Schmitt Jenő pártala- kitásával kezdődik. Csendes magányában a doktor ur Állam nélkül cimen újságot csinált az ideális anarkisták számára. De csak néhányan esküdtek föl az ideális anarkizmus zászlója alá és az anar- kista újság az anarkisták klubjával egyetemben pártolás hiányában jobblétre szenderült. Megboldo­gult ugyanekkor a Pomona cimü vegetáriánus egyesület is, amelynek a nyáron Szegzárdra is ki­rándult Szászvárosi V. Jenő volt az elnöke. A ve­getáriánusok elnöke irodalmi társaságot alakított bújában, de a társaság tagjai csakúgy elrontották az elnök kitűnő verseivel a gyomrukat, mint a vege­táriánusok a füvekkel. A pártolás hiányán még az sem segitett az irodalmosdi körben, hogy életve­szélyes fenyegetésekkel illették a társaság renitens tagjait, akik visszaküldvén a disztagsági levelet, nem akarták megtartani székfoglalójukat. (A vege­táriánusok szomorú sorsát várja most a Garay Já nos nevéről elnevezett társaság is.) A pártolás hi­ánya miközben igy szedte áldozatait, elszéledtek azok is, akik a természeti gyógymóddal szórakoz­tak, a hideg viz glórifikálói. Búsan jártak a prózai népek között az ideális anarkisták, a vegetáriá­nusok és a természeti gyógymódosok, mig végre összetalilko'.tak, egymás keblére borultak: és most közös társaságot alapítottak. A társaságnak hár- , inas célja van: 1. Az úgynevezett Garay János- társaság vegetáriánus tagjai hallgatni fogják a ve­zető zöngeményeit 2 Az ideális anarkisták izgatni fognak a vegetáriánus poézis ellen. 3. És a ter­mészeti gyógymódosok hideg vizzel fogják kúrálni a versek hallgatóit. A munkamegosztás elve ekkép­pen érvényesül a bájos társaságban, amelynek a tagjait a pártolás hiánya hozta egy födél alá. — Budapest világváros. Ezt mondjuk mi idehaza, de ez x véleménye a világlátott idegennek is. Ne menjünk messze, csak nézzük a nagy körút forgalmát, mely kaleidoskopszerü képével a legélén­kebb bemonyást gyakorolja a szemlélőre. Az élel­mes kereskedő, szállodás, bankár mindmegannyian az újabb technika vívmányaival iparkodnak a köz­figyelmet üzlethelyiségükre téríteni és meglátszik igyekezetükön, hogy a hatás e égésére nem riad­nak vissza anyagi áldozatokból sem. Ez a kis elme­futtatás pedig abból az alkalomból jut eszünkbe, hogy az Erzsébet-körút 54. számú ház előtt állan­dóan sok szemlélő közönség, amit egy hölgy okoz, ki a kirakatban sorra mutogatja mikor lesz az osztálysorsjáték húzása stb. Igazán érdemes meg­nézni ezt az élelmes összeállított automatát, melyet villamáram tart működésben s a toilettjeit is a legelőkelőbb műteremből kapja, sőt a frisurája is a legmodernebb. Hazánkban ez az első ilyfajta mozgó alak a Török A. és Társa Erzsébet-körút 54. sz. alatti fiókbankjában van felállítva és igazán látvá­nyosságszámba megy. Ez a szolid czég mindent elkövet, hogy a fővárosban levő és ide utazó vevő­körét minél inkább tágitsa és a nagy közönségtől már kiérdemelt bizalmat fokozza. — Szerencsétlenség. Pető János szakcsi ti- mársegéd a múlt hét egyik éjjelén, Kocsoláról haza­jövet olyan szerencsétlenül fordult le a kocsiról, hogy jobb karját törte. — Feledékeny órajavitó. Szabó Károly (Kál­mán) mechanikus es órajavitó, ki a vidéken legin­kább cipészeknél és szabóknál szokott megfordulni gépjavítás végett, még augusztus 23-án Neumann György ozorai lakes 240 korona értékű aranyórá­ját láncostul együttt magához vette, hogy azt ala­posan meg fogja javitani; Ozoráról azonban hir nélkül eltávozott s az órát máig is elfelejtette vissza­adni a tulajdonosának. A megszököm órajavitó el­len elrendelte a bíróság a vizsgálati fogságot s most, mint ismeretlen tartózkodásul, országszerte körözi a szegzárdi kir. törvényszék. — Országos vásár Tolnán. A legközelebbi országos vásár Tolnán folyó évi november hó 5-én lesz. — Osztálysorsjegy-érdekelteknek. A «Nem­zeti Pénzváltó Részvénytársaság» Bpesten (Gizella- tér, Haas palota) az ország legnagyobb osztálysors- jegy-elárusitó helye, jelentékeny előnyöket és messze menő biztonságot nyújt. Az intézet sorsjegyeket eredeti árakon (utánvéttel is) küld szét teljesen költségmentesen. Ezen előnyöknél fogva az intézet sorsjegyei a leggyorsabban fogynak el; ajánlatos tehát, hogy a megbízások mielőbb az intézethez i beküldessenek. Megjelent; ^ TOLNÁVÁ R MEGYE GARAY JÁNOS Nagy Képes Naptára. Ára 80 fillér. Vidékre bérmentve I korona. Viszont eladóknak engedmény. Nélkülözhetetlen lelkészeknek, ügyvédeknek orvo­soknak, jegyzőknek, közigazgatási és törvénykezési tiszt­viselőknek, kereskedőknek, iparosoknak és földbirtoko­soknak. Megrendeléseket elfogad: Molnár Mór könyvnyomdája Szegzárd. TÖRVÉNYKEZÉS. ___ A szegzárdi kir. törvényszéknél főlárgyalásra ki­tűzött bűnügyek 1900. évi október 30 án. Kapina Ferencz s 3 társa ellen lopás és or­gazdaság büntette miatt, Török István és 7 társa ellen súlyos testi sértés miatt. 1900. évi október 31-én. Bach Ferencz ellen lopás miatt. Wolf Ferencz ellen könnyű testi sértés miatt. Schener Miklós ellen becsületsértés miatt. Rosenbaum Henrik ellen becsületsértés miatt. Soll Sándor s társai ellen bessűletsértés m. Lausch György né ellen becsületsértés miatt. Zsegenheim Henrikné ellen becsületsértés m. Fülöp György ellen súlyos testi sértés miatt. — Nyolcvankét éves öreg ember elitélése. Egy őszbe-borult öreg ember iólött mondott Ítéle­tet a múlt héten a szegzárdi kir. törvényszék. Köz­okirat hamisítás miatt emeltek Kovács Nagy József ellen vádat, és ő váddal szemben csak annyit mon­dott, hogy nem tud semmiről semmit. Volt az öreg­nek Felső-ireghen % telke. Ezt a darab földet a hozzá tartózó legelő-illetmény nyel együtt megvette tőle 2500 írton PargaBivánné és t/arga Jánosne. A vevők a birtokot tulajdonukba is vették. Pár év múlva megindult a telek könyvek rendezése; és ek­kor a kiosztott legelőilletmény, újra az öreg ne­vére keiü't. Ő ezt örömmel vette tudomásul, sőt, hogy a dologból hasznot is merítsen, újra eladta fiának, Bodri Istvánnak; be is kebelezték ennek nevére. Ekkor Bodri Vargáékat kiméltatta a bir­tokból, 300 írtért azonban hajlandó volt nekik azt eladni. Minthogy igy azok jogos tulajdonnktól lett megfosztva, vádat emeltek Kovács Hagy József ellen. A szegzárdi kir. törvényszék — a vádlott agg korára s egyéb enyhítő körülményre való te­kintettel — csak egy hónapi fogházzal büntette őt. TANÜGY. — A tanítók a népszámlálásnál. Tihanyi Domokos, vármegyénk tanfelügyelője az iskolaszé­kekhez a következő átiratot intézte: A magyar kir. kö/.p. statistikai hivatalról és a statistikai adat­szolgáltatásról szóló 1897. évi XXXV. t. ez. 8. §-a értelmében, kis- és nagyközségekben, nyilvá­nos vagy nyilvánossági joggal felruházott iskolák­ban, tényleg alkalmazásban levő, elemi iskolai ta­nítók, tekintet nélkül az iskolafentartóra, vagyis az iskola jellegére, egy számláló kerületben a szám­láló biztosi teendők ellátását, ha a járási főszol­gabíró által számláló biztossá kineveztetnek, a. törvényben biztosított díjazás mellett elvállalni kö­telesek. Miről Elnök urat, a vallás- és közoktatás- ügyi m. kir. minister urnák folyó évi 3658. ein. sz. a. kelt rendelete értelmében oly megkereséssel értesítem, hogy erről a felügyelete alatt levő tan­erőket azonnal értesíteni szíveskedjék, hogy a mennyiben számláló biztosokul kiueveztetnének, e tisztséget haladéktalanul elvállalják; egyben arra is utasítsa, hogy a teendők iránt magukat idejé­ben és kellően tájékozzák. Megjegyzem, hogy a fent hivatkozott törvény értelmében mindazon elemi iskolákban, illetőleg osztályokban, melyeknek taní­tói mint számláló biztosok a népszámlálással lesz­nek elfoglalva, a tanítás a népszámlálás ideje alatt, vagyis 1901. évi január 1 -je és 10 ike közti idő alatt, hat napig szünetelhet. Égyuttal megjegy­zem, hogy az oly állami és államilag segélyezett, de nem törvényhatósági joggal biró vagy nem rendezett tanácsú városokban levő elemi népisko­lákban, a melyekben a számláló biztosokul alkal­mazott tanitók levonásával még négynél több ta­nító vagy tanítónő marad működésben, a számláló biztosi minőségben működő tanitó, a mennyiben az osztályok nem tultömöttek, osztály összevonással a többi tanitók által helyettesítendő.

Next

/
Oldalképek
Tartalom