Tolnavármegye, 1901 (11. évfolyam, 1-52. szám)

1901-08-11 / 32. szám

6 1901. augusztus 11. A szegzárdi anyakönyvi hivatal értesítése: 1901. évi augusztus hó 3-tól 10-ig. Született: 7 gyermek, 3 fiú és 4 leány. Házasságot kötött : Budai János — Kovács Júliával. Meghalt: Ágoston Jánosné született Vass Erzsébet, Misoda Pál, Antal Ferencz és Nagy Lujza. SZERKESZTŐI POSTA. — Mányoki Tamás urnák. Tárcáját köszönettel vet­tük és m helyt terünk engedi, közölni fogjuk. — L—y. L—ó. urnák. A versben van ugyan hangu­lat, de maga a verselés gyenge, tartalma pedig el van csépelve. — Kérésé. Átdolgozás után közölhető. — N. J. urnák. Lapunk irányával ellenkezik a be­küldött cikke. — Sz. Z. urnák. A tudósítást, minél részletesebbet, elvárjuk. ________NYILTTER. *________ * Nyi latkozat. A »Toliiamegyei Közlönyt 26-ik számában Weisz Dezső gazdasági gyakornok ur személyét sértő nyilatkozatot tettem közzé. Kinyilatkoztatom, hogy ezen körülmény tévedésen alapul, miért is sajnálkozásom kifejezése mellett Weisz Dezső úr­tól ezennel ünnepélyesen bocsánatot kérek. Szegzárd, 1901. julius 30-án. Grünwald Ede szabómester, O z e c z e. Úri gomba (vargánya) Lengyel fiizér gomba megérkezett és kapható: Salamon Testvérek fűszer-, csemege , tea-, rum-, cognac- és ásványvíz kereskedésében Szegzárdon, báró Augusz-ház. Zongorahiingoló ajánlkozik. Kullmann Károly budapesti zongorahangoló tudatja a n. é. közönséggel, hogy Szegzárdra ér­kezett és zongorák hangolása s javítása végett körülbelül 14 napig itt marad. Az érdeklődőknek Dr. Komáromy Gyula orvos ur szivességből nyújt felvilágosítást. (3257. 1— \.) * Ezen rovat alatt közűitekért nem vállal felelős­séget a szerkesztő. HIVATALOS HIRDETÉSEK. 4048. szám/tkvi 1901. Árverési hirdetmény. A szegzárdi kir. törvényszék, mint telekkönyvi hatóság részéről közhírré tétetik, hogy a kir. kincstár képviseletében Fördős Vilmos t. ügyész végrehajtanának Fuchsz Mátyás Budai végrehajtást szenvedő ellen 118 korona 74 fillér tőke és jár. iránti végrehajtási ügyében az áryerés alá kerülő összes in­gatlanokra nézve Dr. Morvay István 61 K. 90 f. erejéig Abaffy Gyula 186 kor. és 780 kor. tőke és jár. erejéig a szegzárdi 8283. sz. tjkvben felvett egész ingatlanra nézve Tolnamegye gyámpénztára 2212 kor 26 fill. Bors János 2830 kor. tőke és jár. erejéig, végül a szegzárdi 9536. sz. tjkvben felvett ingatlannak árverés alá kerülő részére a szeg­zárdi takarékpénztár 3000 kor. Steiner József 180 kor. Tolna­vidéki takarékpénztárnak 2830 kor., Horváth Pál és neje Ku- czor Rozália 3000 kor. Stann István 6000 kor, Leopold Ká­roly 1160 kor. 46 üli. A kir. kincstár képviseletében Fördős Vilmos t. ügyész 156 kor. 60 f. tőke és jár. erejéig csatlako- zottaknak kimondatnak és a szegzárdi 8283. sz. tjkvben f 8647. hrsz. szöllő lukpinczével a gyüszü völgyben egészben 640 kor, — a ^szegzárdi 3873. sz. tjkvben 1017 hrsz. Ebesi hegyháton fekvő szőllőnek Fuchsz Mátyás .végrehajtást szen­vedőt illető része 357 kor. — végül a szegzárdi 9536. sz. tjkvben f 9857. hrsz. baranva völgyben fekvő szántónak ugyancsak végrehajtást szenvedőt illető részére 70 korona 30 fillér kikiáltási árban 1901. évi augusztus lió 23. napján d. e. 9 órakor Szegzárdon, a kir. törvényszéki épület 8. sz. helyiségében megtartandó árverésen eladatni fog. Figyelmeztetnek venni szándékozók, hogy az árverés megkezdése előtt a fenti kikiáltási ár 10J/0-át bánatpénz fejeben es a vételárt pedig 3 egyenlő részletben 6°/0-os kamatokkal a szegzárdi kir. adóhivatalnál lefizetni kötelesek, és hogy az árverési feltételek a hivatalos órák alatt e telek­könyvi hatóságnál, úgy Szegzárd község házánál megtekinthetők. Szegzárdon, a kir. törvényszék mint telekkönyvi osztályánál, 1901. évi május hó 30-án. e n LiM A V AKMEO-yE. 5283. sz. tk. 1901. Árverési hirdetmény. A tamásii kir járásbíróság, mint tkvi hatóság részé­ről közhírré tétetik hogy Spitzer Imre kereskedő ó dombo ■ vád lakos végrehajtatónak, László Józsefné szül. Vida Erzsébet döbröközi lakos, végrehajtást szenvedett elleni végrehajtási ügyében, 145 korona 80 fillér főke, ennek 19 10. évi decem­ber hó 12-től számítandó 6% kamatai, ezúttal 20 boronában megállapított költségek kielégítése ezéljából. a s/egzárdi kir. törvényszék, a tamásii kir. járásbíróság területén lévő, a csurgói 52. sz. tjkvben felvett A. t 54/b. hrsz. ingatlanra 1450 korona kikiáltási árban, 1901. évi augusztus hó 21 ik napján délelőtti 10 órakor, Döbrököz község házánál végrehaitató vagy helyettese köz- benjötte esetében megtartandó árverésen eladatni fog. Figyelmeztetnek venni szándékozók, hogy az árverés megkezdése előtt a fenti kikiáltási ár 10°/o-át bánatpénz fejé­ben letenni, s a vételárt pedig 3 egyenlő részletben 5°/0-os kamatokkal a tamásii kir. adóhivatalnál, uiint letéti pénztárnál lefizetni kötelesek és hogy az árverési feltételek a hivatalos órák alatt alulirt tlkvi hivatalnál, úgy Döbrököz község házánál megtekinthetők. Kelt Tamásiban, a kir járásbíróság, mint telek­könyvi hatóságnál, 1901. évi június hó 14-én. Várady, kir. aljíváslőró. 245. sz./v. 1901. Árverési hirdetmény. Alulirt kiküldött végrehajtó az 1381. év, LX. t. o. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a sz'gz'rli kir. törvényszék 1900. évi 7528. számú végzése által buda­pesti lipótvárosi takarékptár véerehiitató javán. Németh József paksi lakos ellen, 200 korona töke. ennek 1900. óv október h> 1-ső napjától számítandó 6°/0 kamatai és edd:g összesen 53 korona 15 fillér végrehajtási költség követelés és netán meg felmerülendő egyéb költség k végett elrendelt kielégítési végrehajtási foganatosítása alkalmával biróilag lefoglalt és 595 koronára beesült szobabeli bútorokból álló ingóságok nyilvános árverés utján eladatnak. Mely árverésnek a paksi kir. járásbiróság 1901. évi V. 179/1 számú kiküldést rendelő végzése folvtin Paks községben végrehajtást szenvedett lakásánál leendő eszköz­lésere 1901. évi augusztus hó 16-lk napjának d. u. 3 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megtegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok ezen árverésen az 1881. évi LX. t. e 107. §-a értelmében a legtöbbet Ígérőnek becsáron alól is el fognak adatni. A ne’aláni elsőbbségi igénylők pedig felhivatnak, hogy jo aikat az előbb idézett t.-e. 111. és 112 §. szabályán ér­vényesítsék. Kelt Pakson, 1901. évi augusztus hó 1. napján. Dr. Parragh Gyula, kir. bir. végrehajtó. 42.018. számhoz. Vadászat bérleti hirdetés. Baranya vármegyében, Mágócs és Nagy-Hajmás községek határában fekvő gö és a mágócsi vallás-alapi uradalom tulajdonához tartozó 691 és 6/io kát. hold Pj kiterjedésű »mágócsi« és a 316 és 75/mo hat. hold kiterjedésű »kaposhomoki« ^ üzem-osztályban gyakorolható vadászati jog 1901. évi november hó l-étől számí­tott hat (6) év és két hónap tartamára zárt ajánlati verseny utján haszon­ig bérbe adatik. 1. A vadállomány: őz, — váltó vadként szarvas, — nyúl, fácán, fogoly, szalonka stb. 2. A két külön álló terület csak egyikére vagy csak a másikára külön- külön ajánlat is tehető. Hogyha egy és ugyanazon ajánlatban mind a két területre tétetik ajánlat, íi akkor mindenik területre külön-külön bér ajánlandó be, mert a két területre egy összegben beígért évi bér el nem fogadtatik. Az egy koronás bélyeggel és a mágócs-nagyhajmási terület után ötven & (50) és a kapos-homoki terület után harmincz (30) korona bánatpénzzel ellátott ajánlatok, a melyek boritékán kiírandó, hogy az ajánlata »mágócsi« vagy »kapos­homoki« avagy mind a kettő erdei vadászterületre vonatkozik, 190!, évi szeptem­ber hó 5-ik napjának déli 12 óráig a vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministe- rium segédhivatali főigazgatójánál (V. kér., Hold-utcza 8. szám) nyújtandók be. Az ajánlatban kijelentendő, hogy ajánlattevő a feltételeket ismeri és azo­kat feltétlenül elfogadja. Ha társas ajánlat adatik be, az ajánlatot a társak mindegyike tartozik fe. aláirni y a megbízásból tett aláírás nem érvényes. jb 3. Az ajánlatok közötti szabad választás avagy visszautasitás*joga — te- r)) kintet nélkül a beajánlott összegre, — a vallás- és közoktatásügyi m. kir. Mi- nister urnák tartatik fenn. ói) 4. A későn beérkező és a feltételektől eltérő ajánlatok figyelembe vétetni " nem fognak. 5. A feltételek a ministerium erdészeti (X.) ügyosztályában a segédhiva­tali főigazgatójánál, valamint alulírott erdőgondnokságnál és a baranya-mágócsi i y erdővédségnél betekinthetők. Szegzárdon, 1901. évi julius hóban. Közalapítványi királyi erdögonrinokság. (8246. 2—2.) (Utánnyomat nem díjaztatik.) ! •?••*••*••*••*••?••?••?••*••*••?•*?«*?••?»»?»»?»»?«*?«*?••?••*••?••*••*••?••*••*••?••*••*••?••*••*••*••*••*• ,t"t*'«wt**«**t*'<*r»,*<*,<,W,t*V»**t*%**i**é**t*'i*'t**i<'t*»t**t**i»t*>é,*t*,i*,i*'i*,t**t,(’»* » A pécsi nyilvános 3 osztályú PORGrES-fele felső kereskedelmi iskola jövő (27-ik) tanéve folyó évi szeptember hó l-sö napján nyílik meg. f Jm »•» •fa1 •*• "i* •Ja mai X X X 1 Pécsett (Kossuth-utcza 5. szám) zeptember 4-ig. *♦* A vidéki növendékek elhelyezéséről az igazgatóság gondoskodik. Benlakás is van. wii X X •3» «*» •?• X •jja Ez az intézet az ország többi felső kereskedelmi iskoláival (akadémiákkal) teljesen egy rangban áll és a végzett növendékek az érettségi vizsgálat leteltévei S az egy éves önkéntesei jog •ií kedvezményében részesülnek. S3 A beiratások az intézet helyiségében *i* történnek folyó évi augusztus 31-töl kezdve szeptember 4-ig. t űOveDD íeiviiagosiiasr nyújt (3284. 2-4.) A z igazgatóság. 1» Gerle, kir. tszéki bíró.

Next

/
Oldalképek
Tartalom