Tolnavármegye, 1903 (13. évfolyam, 1-52. szám)

1903-10-11 / 41. szám

1903 október 11. TOLNAVARKE^rs. 3. túlterhelt és már szin'én gyengélkedő »Deák-onldit .— ahogy a Szeniczey családban nevezék — talált néhány napra terjedő időt vigasztalásukra. Utolsó Pakson való időzése alkalmával egy ízben rossz éjszakáról panaszkodott. Rli baja volt önkii? kérdé Cecil húga. A szivem fájt! És kire? hangzott ismét a kérdés. Ne tréfálj leányom, vi- szonzá lehangoltan, — mert ez egy komoly baj I És tekintete valóban bágyadtnak, látszott, lefeküdt a pamlagra, nem evett és lázasnik érzé testét. Közvetlenül elutazása előtt még kimentek a szőlőbe, hol éppen szüret folyt. Visszatérve, a folyosó kpdvelt fehér padján felsóhajtott: íme, vége az aranjuezi szép napoknak ! Tolnamegyében ekkor volt utolszor. Följegyzem még mint régebbi paksi időzésének reminiscenciáját, hogy Cseh v. alispán egyik leányának az akkor szokásos emlék­könyvébe a következő sorokat irta: »Kurz geschrieben, gut gemeint, Dicke Schrift, vom dicken Freund.« Emma húgának pedig, ki mint hajadon, szülőinél szintén Pakson lakott, ezen szavakat: »Dein Leben sei schön, wie dein Gesicht.« Deák a fővárosban nem tett és nem is vi- viszonzott látogatásokat, csak Vörösmarty ékat, úgyszólván családi otthonát, kérésé fel gyakran és a téli idényben Bezerédj Istvánné vasárnapi ebé­déin yett részt, melyhez rendesen még hivatalosak voltak: B. Kemény gsigmond, Gyulay Pál, Arany János, a háziasszony fivére Bezerédj László, Eötvös József báró, Perczel testvérek és a volt tolnamegyei főorvos Dr. Havas Ignác, a fővárosi tanácsnak és a nemzeti casinonak intéző személyi­sége,' egyúttal Bezerédj Istvánnak és özvegyének b zalmas barátja. Magam is részesülék a szerencsé­ben az »uri-utcai« párisi ház második emeletén volt tágas és verőfényes lakáson ama válogatott társaságban megjelenhetni. Az öregúr a >tolnai konyhán« készült magyaros izü étkeket, a hidjai pulykát és medinai bort humoros ötleteivel füsze- rezé, többnyire Keményt »a fejedelmet« csipkedve. Egyszer is az emésztés mozdulatlanságában szen­dergőt felriaszti . . . — Te Zsiga, honnét vetted azt a hirt, hogy a pápa le akar köszönni, hiszen ez egy lapban sem állt! ? Dehogy nem állt, dünnyögé Kemény zavarban. Hát hol olvastad? szorongatá tovább az öreg ur. — Hol olvastam? . ..„-több lapban .......... példá ul két franczia újságban is 1 . . — No, ha olvastad, hát mért nem te ted be Iá »Naplód «-bá 1? 1 Kemény Zsigmondot azzal gyanusíták barátai, hogy saját lapját sem olvassa. Dí vereségét a jól értesüit'ége áltdl helyrehozandó, Kemény megszólalt. »Hallot’átok, hogy most. mikor a felelős mi­nisztérium kinevezése (1867) már szinte biztos: Simorból primás lett és Majláthból országbíró; nem e csúnyaság e ?!« . — Részemről ebben csúnyaságot nem látok — jegvzé meg az öreg ur — csak az volna a csúnyaság, ha Simort országbíróvá és Majláthot prímássá neveznék ki De a társalgás gyakran komoly mederben is folyt. Valamely felmerült társadalmi kérdés kapcsán Deák igy nyilatkozott: Az, ki a közéletben szere­pelni kíván, keressen minden rétégben összekötte­téseket és ne kerüljön el, vagy utasítson vissza oly egyéneket sem, kikről a világ nem jót beszél. Lám, magam is akárhány emberrel szorítok kezet, kiről meg vagyok győződve, hogy érdemtelen reá! I'yen bizalmas körben nem maradhatott kizárva a politika, sőt annak elleniétes felfogása sem. — Perczel Mór tábornok egy szóváltás közben ekként aposztrofálta Deákot: Az alkotmány helyreállítására vonaikozó kiegyezésig, melyet Te veze tél, minden rendben volt, — de ennek megtöiten’e után, nekem kelleit volna átvenni az ország gyeplőit! Nagykorusitásom alkalmából felkerestük az Öreg urat atyámmal, hogy engem további jó haj­lamába ajánljon ; szívélyesen fogadott ezen emlé­kezetes szavakkal: »Ha a politikai pályára lépsz, kövesd Csapó Dániel nyomdokát, ki Tolnamegye szabadelvű irányának megalapítója volt és ha kell, küzdjél, szenvedjél önzetlenül a hazáért, mint édes atyád ! Különben a közügyek szolgálásán kivül nem kevésbbé hasznos polgára a hazának, ki a termő­földet javítja és szépi’i, vagy iroda’ommal és mű­vészetül foglalkoz’k.« Tanácsold, hogy legyek tagja a nemzeti casinonak, mely »ezidő szerint a társadalmi moz­galmik gócpomja« és felkérte mindjárt a jelenlevő &zentiványi Károlyt, nevemet a választmányban pártolni. Később belépett Deák gyámfia Vörös­marty Béla, egy rokonszenves, velem egykorú barna ifjú — a kölcsönös bemutatás után az öreg úr hozzátevé felém fordulva: Legyetek jóbarátok! Valóban azokká lettünk. A Vörösmarty árváknak kötelezett tőkepénz kamatait lehetőleg mindenkor személyesen nyujtám át, már azért is, hogy az öregurat a levelezéstől, mely terhére esett, megkíméljem. Dacára ennek, mégis őrizhetek ereklyeként tőle ezen ügyre vo­natkozó leveleket. Egyik igy hangzik: Pesten ápri­lis 20-án 1864. Kedves Öcsém! Midőn mukkor az utcán megszólitotlá', hogy mikor jöhetsz hoz­zám a Vörösmarty árvák kamatjainak lefizetése végett, én azt feleltem, hogy »másnap délig bár­mely órában«. De Te valószínűleg 12 óra urán kerestél s ez okból nem találtál. Hogy tehát ha­sonló tévedésből ismét egymást el ne kerüljük- értesitelek, hogy én csak május 2 ig leszek Pesten', legjobb lesz tehát, ha Te azon kamatot póstán küldöd ide s én a nyugtát szintén póstán azonnal megküldöm, csak arra kérlek, hogy küld azt ápril végéig, mert május 2-án elutazom s igy leveled nem találna. Isten áldjon 1 Szülőidnek jelentsd szi­ves tiszteletemet 1 jó barátod Deák Ferencz. Rö- videbb és mégis érdekesebb a másik levél, mely­nek humoros utóiratából kitűnik, hogy 5 kr.-al adósom lett, bizonyára ez egyetlen ki nem fizetett tartozása! »Pesten március 25-én. 1865. Kedves Öcsém 1 A pénzt megkaptam, küldöm a nyugtát. Kedves szülőidnek legszívesebb tiszteletemet. Isten veled 1 Igaz barátod Deák Ferencz. A visszajáró 5 krt. ezen egyszerű levélbe nem tehettem, ha találkozunk, emlékeztess, megadom, addig kamat nélkül nálam lesz. »A pecsétes borítékon« Méltó- ságos ifjabb Csapó Vilmos urnák sat. tiszt. u. p. Tolna, Tengeliczen. — Hogy milyen lelkes szava­kat talált nagynevű barátja árváinak érdekében, tanúsítja a következő két felszólítás. Az első nagy- néném Kiss Pálné, Csapó Idának van címezve, a másik nőm egy távoli rokonának Várady püspök­nek, mindkettő még közöletlen. t. Pest. 1855. december 18. Mélyentisztelt Méltóságos Asszony 1 Lángszellemü költőnk Vörös­marty Mihály sírba szállt és özvegyét és három kiskorú gyermekét vagyontalan állapotban hagyta. A jeles férfiú, ki fénye volt irodalmunknak, dicső­sége nemzetünknek, nem vala képes vagyont is szerezni, mert egyedül honának szentelte életét. Kivívta nevének a halhatatlanságot s ez az egyet­len egy örökség, mit gyermekeinek hagyhatott. Da nem lesz meddő ezen szép örökség az atyát- lan árvákra nézve. Biztos tőke az, mely a nem­zetnél van letéve s a nemzet le fogja róni a hála szent tartozását, melylyel az árváknak adós, aty­juknak halhatatlan érdemeiért. Pirulni kellene a magyarnak az egész művelt világ előtt, félhetne önkeblének szigorú vádjától s a jövő korszak kár­hoztató megrovását, retteghetné, ha képes volna megfelejtkezni azon férfiúnak árváiról, ki a hon magasabb szellemi műveltrégének oly hatalmas előmozdítója volt. Lelkes hölgyek kebelében min­den nemes érzés tisztább és ’ magasztosabb. Ke­gyelet és hála s a szelíd szánalom a női kebelnek legszebb gyöngyei. E három szent érzélemre hi­vatkozva járulok én, mint boldogult barátom el­hagyott árváinak gyámja, honunk lelkes hölgyei­nek dicső koszorújában Méltóságodhoz is, részvétet, vigasztalást, Segélyezést kérve és reményivé . I . Segítse Méltóságod nagylelkű adakozásával sze­gény árvák sorsát, neveltetését biztosítani, letörölni könnyeiket s ily módon leróni a nemzet hála tar­tozását. Vegye Méltóságod pártfogásába a szent ügyet másoknál is. kikre hathatós ajánlata bizo­nyosan sokat ígérő hatással leend. A segélyeket én veendem át (az Angol királyné című szállodá­ban) s az átvett összegről megnyugtatást adandók. Fogadja Méltóságod buzgó kérésem ismétlése mel­lett mély tiszteletemet, melylyel kegyeibe ajánlott, vagyok Méltóságodnak alázatos szolgája Deák Ferencz. II. »Méltóságos Várady József urnák auzári vál. Püspöknek szegzárdi Apátnak stb. Szombat­helyen. Pest. 1855. december 16. Mélyentisztelt Méltóságos Püspök ur 1 A tudomány és művészet jó és balsorsban legjobb barátját és úgyszólván frigyesét mindég a catholika egyházban találta. S/olgái az igaz Isten papjai lévén, ismerték min­denkor az isteni, kiváltképen lelki adományok be­csét és ha valaki, bizonyára ők hivatalosak meg­ítélni és méltányolni egy olyan lángész érdemét, melynek minden működése kivételnélkül Istennek, a kitől eredett, ön magában és teremtésében di­csőítése vo’t. — Ilyen lángész vala boldogult Vö­rösmarty Mihály, kitől midőn közelebb Isten által kiszólittatnék az árnyékvilágból, közmegegyezéssel tört ki mindenki kebeléből azon elismerés, hogy a költő, ki korát és nemzetét annyi halhatatlan mű­vel dicsőítette, lantját csupán nagy és dicső dol­goknak szentelte, csupán istenes és hazafiul tettek és erények szemléletén tuda lelkesülni. — A dicső­ségben gazdag férfiú nagy anyagi szükségben j hagyta hátra özvegyét és hárojn árva gyermekét. E körülmény nem lesz Méltóságodra nézve meg­lepő, ki a tudomány és erény földi küzdelmeit a cath. egyház történetéből is igen jól ismeri. Alól­irt, mint a hátramaradt özvegy és három árva gyámja, ezek sorsán segitendő, a magyar academia elnökének közbenjárására a felsőbség részéről en­gedélyt nyertem, hogy a segélyezés magánúton kegyes adományok által eszközöltethessék. S mi­dőn evégből a tudományos műveltségnek és iro­dalomnak pártolóihoz felszóllalást intézendő vagyok, hova forduljak több bizalommal, mint a honi cath. egyház apostoli méltóságaihoz: hol minden szegény, annalinkább az egész nemzet árvája, még mindig j azon szeretetre találhatni hisz, mely az egyház­nak az emberiség anyja lehető legdicsőbb cimét érdemelte ki. — Jelen esetben az emberiségéhez még egy egész nemzet esedezése is csatlakozik, mint a mely a külföld és történet által el fogna ítéltetni, ezenkívül Istentől nagyra teremtett fiai elébe visszarettentő példát állítana fel, ha hogy dicsőült férfiainak, kik magukat egészen nékie szen­telték s különben soha erkölcsi megrovás alá nem estek, — maradékait Ínségnek engedné áldozatul esni. Hivatkozom Méltóságod ismeretes lelki atyai szivére s azon nemzet és haza nevében, melynek az egyház annyi századokon keresztül oszlopa és ékessége volt, a szegény özvegyet árváival együft kegyességébe, jótékonyságába és oltalmába, vala­mint magas körén belüli hathatós pártfogásába és hazafiui bizodalommal és gyámnoki kötelességem sáerint alázatosan ajánlom. — A reménylett ke­gyes adományok hozzám intézéséért esedezve, ma­gamat pedig Méltóságod kegyeibe ajánlva, mély tisztelettel maradok Méltóságodnak alázatos szol­gája Deák Ferencz. E két levél eszmemenetének lélektani meg­figyelése hiven feltünteti a nagy ember barátot és evabw ismerőt, ki a részvét félébresztésében tapin­tatosan találja el a mindég megfelelő hangot. Deák több nyáron át Balaton Füreden is időzött és véletlen szerencsének köszönöm, hogy az 1863-ikév julius havában, szintén oda rándulva, együtt utazhattunk. Véle egyedül ülve egy sza­kaszban, volt ismét bő alkalom külsejét, modorát- beszédmódját megfigyelni, mert szerény viselkedé­semmel szemben közlékenv és jókedvű lett Töb­bek közt ezeket beszélé: Döblingben meglátogatva Széchenyi Istvánt, szóba jött fiának óhajtott háza- sulása. Deák felemlité, hogy B. Sina Simon öröm­mel adná leányainak kezét magyar főuraknak: Széchenyi erre igy válaszolt »Megmondtam fiam­nak, hogy ha a hazában szerepelni kívánsz, ne tégy »unpassend« házasságot, mert a kinek Magyar- országban az apósa rác és a barátja zsidó — az nem boldogulhat. Midőn Kubinyi Ágoston külföldi útjában Ber­lint is érintve, az elmésségéről ismert IV. Friedrich porosz királynál tisztelgett, Őfelsége kérdezé ven­dégét, hogy mit jelent az »y«, mely a legtöbb magyar családnév végén áll ? — Ugyanazt, mit a francziában »de«, volt a válasz. Most már értem, kaczagott fel a király ; a franczia a de-t elül, a magyar hátul viseli 1 Gróf Széchenyi Antal kérdé Deákot III. Na­póleonról való véleményéről és hogy nagy ember­nek tartja-e ? A felelet ez volt: »Én nagynak csak olyan férfiút nevezek, aki az emberiségnek jóltevője volt ; ily értelemben tehát nem az 1 Nagyobb volt, mint ő I. Napoleon, ki még emberirtó hábonrban is bizonyos poezissel harczolt és hóditott, mint mondjuk például nálunk az erdők zsiványa, de III. Napoleon az elsőhöz képest csak egy zsebtolvaj. Az öregurat kicsinységekben is előre’átó gondosság jellemezte. Utunkban egy állomással Siófok előtt kiszállt, hogy az akkori kezdetleges kényelmi intézkedésekkel a vonat végéhez csatolt »podgyászos« kocsiba mehessen. Előbb azonban hozzám fordult: Ha nem térnék vissza az elindulá­sig, ne aggódjál öcsém és pe szólj a kalauznak ; 3 perez kevés idő és én valószínűleg ott maradok a közelebbi stáczióig.« Valóban igy is történt, csak félóra múlva láttam viszont. FiiHden naponta közelében lehettem már a reggeli órákban, midőn a régi sétatér árnyékos padján a savóval vegyitett savanyuviz ivása után előirt séta helyett kényelmesen üldögélt. Visszakérve tolnamegyei összeköttetéseire, á már említett családokon kivül még barátságot tar­tóit Sztanktívánszky Imrével és Vizsoly Gusztávval. Előbbi főispánsága ala’t, midőn mint t. főjegyző oldalán' működtem, nekem egy jellemző esetet be­szélt Deákról. Az 1848-tki országgyűlés ama neve zetes éjjeli ülését tartá, mely a függetlenségi nyilat­kozat előkészítője volt. Kossuth betegnek látszva, roskadozó testtel, két követtársa támogatásával vánszorgótt fel a szószékre, de ott csakhamar kiesve szerepéből,, szokott dörgő hangján és elragadó ékesszclásával szavalá el hires beszédét «Lebórulok a nemzet nagysága előtt stb.« Deák és Sztanko- vánszky a melléktei'emből figyelték a tárgya'ás lefolyását és Deák nekidőlve egy asztalnak, hogy a közepén álló gyertya lángjainál szivarra gyújt­hasson, igy szólt: Das ist der grösste Schauspieler. Vizsoly neve pedig Deákéhoz egy mula tató poli ikai mozzanat alkalmából fűződik. A szlavóniai vadászatáról hazautazó gr. Sz. vasúton találkozva gróf Pálffy Móricz helytartóval, utóbbi kérdez is- ködék, hogy mit csinál Tolnamegye, mint véleke 1 k tisztviselőiről és Vizsoly Gusztáv milyen ember, használható-e? »Ntgyon használható — volt a vá­lasz — de nem jelenleg. 1« Néhány nap múlva mégis Pálff magához hivatja Vizsolyt nyilatkpzását kérve, hogy a »jövendő rendszer alatt szolgálna-e ?« — Az a rendszer minőségétől és azo ik víil családi körülményeimtől függne 1 — Viszonzá Vizsoly. Felpattant erre Pálffy: «Maga is csak olyan, mint a többi u. n. populáris urak; Appony is igy tett, leköszönt az

Next

/
Oldalképek
Tartalom