27 találat (0,405 másodperc)

Találatok

1. Bevezetés (169. oldal)
[...] Irinyi György és vitézlő Egry István szolgabírák valamint vitézlő Ráthonyi Péter [...] András szolgabíró nemzetes szentmartoni Farkas István alispán megbízásából tolvajok és gonosztevők [...] 1124 2 620 Vitézlő Daróczy István szolgabírót és esküdtet kér tanúkihallgatásra [...] tiltakozó jobbágyaitól elhajtott állatokat a kérése ellenére sem adta ki Daróczy István cáfolta hogy az állatok nála [...]
2. (16. oldal)
[...] Mária részbirtokának zálogba adása Földesi Istvánnak 1666 2 177 I Lipót [...] püspök Bársony György és Csáky István ellen 1668 2 185 Vanó [...] 1668 1785 9 186 Szendi István és Kis Zsigmond ardói lakosok [...] érői 1669 4 190 Eperjes kérése az adófizetés meggyorsítására 1669 2 [...]
3. (51. oldal)
[...] hadseregben 1759 2 858 Heszei István bérei lakos és mások nemesi [...] 1778 12 864 Bálosi Borbála kérése Szegi István György és László fiai részére [...] pénzügyekről 1759 6 867 Fazekas István beregszászi kocsmáros tevé­kenységéről készült összesítő [...]
4. 8. Az Árpád-ház kihalásának korszaka 1270-1301 (56. oldal)
[...] KIHALÁSÁNAK KORA 1270 1301 V Istvánt és feleségét a szomorú emlékű [...] a királyi székhely biztonsága Szent István óta dicse­kedhetett Ez az Anna [...] arra az okiratra melyet V Ist­ván 1272 ben adott ki és [...] Mi tehát Pontius panasza és kérése által ösztönözve az említett szigetben [...]
5. (86. oldal)
[...] nemes Barabás Pál panasza Mezei István földmérőre magas fizetség kérése miatt 1787 1793 7 1535 [...] iskolaügyben 1787 89 1545 Oláh István és Bak Mária beregszászi jobbá­gyok [...]
6. (75. oldal)
[...] 1325 A hetei Balázsi Ferenc István és mások nemesi származása 1783 [...] 1783 1815 22 1328 Jáskó István dobosi lakos kérvénye adózás alóli [...] megakadályozásáról 1783 6 1337 Jobbágyok kérése a megyei bíróság eljárásával kapcsolatban [...]
7. Források 1848. III. - 1849. VII (84. oldal)
[...] alatt Vay Dienes ifiabb Patay István Horthy István Finta Márton és Kállay Emánuelt [...] és egy jegyzői kiadói állás kérése 65 Nagykálló 1848 május 22 [...] Elek Mihály Zoltán Mihály Szennyesi István Fintor Mihály Ferenczy Alajos Katona [...]
8. (17. oldal)
[...] 202 Borzsova lakosainak tanúvallomása Csebely István nemességéről 1670 4 203 Felsőmezei [...] jobbágyok Béres József és Balog Ist­ván szőlőeladás ügye 1671 1778 8 [...] kifizetéséről 1672 212 Máramaros megye kérése Bereg vármegyéhez Báthori Zsófia ügyével [...]
9. Nyíregyháza mezőváros határozatai (1793-1837) (109. oldal)
[...] napjára általtétetni Ha­tároztatott Helyes lévén kérése az esedezőnek annálfogva a jövő [...] 3000 azután pedig tekintetes Vay István úr által 3600 váltóforintoknak a [...] vélték de végre tekintetes Vay István úrral mostanában a város szorosabb [...] részére ugyan 3000 tekintetes Vay István úrnak 3600 váltóforintokat törvényes interesre [...]
10. Nyíregyháza mezőváros határozatai (1793-1837) (33. oldal)
[...] bevétessen Az esedező Löv Mihály kérése hogy lakosnak bevétessék a városunkba [...] vállalta nem kívánhatván tekintetes Bozóky István úrtól úgy mint akinek több [...] hívséget s fiscalisságát tisztelt Bozoky István úrnak város nevében a bírák [...]
11. Nekrológok (194. oldal)
Kerekes István 1906 1970 Június 19 én [...] anyag reponálásának elszámolását végeztük Kerekes Istvánban olyan munkatársat vesztett az Országos [...] is tanácstalanul állt a kutató kérése előtt De nemcsak az Országos [...] helytállását mindenkor kegyelettel őrizzük Bakács István LSZ 1970 2 sz 518 [...]
12. Józan Lajos: A huszti református egyház XVII–XIX. századi iratai (339. oldal)
[...] 1806 14 Templombéli szék iránti kérése Tóth Zsigmondnak 1805 15 Tóth [...] jelentés 1804 18 T Nánási István úr peres iroványa 2 darab [...] investigatiója vizsgálata 25 T Nánási István úrral való computus számadás 1803 [...]
13. Források 1848. III. - 1849. VII (44. oldal)
[...] s besoroztatásának eszközlése szolgabíró Szegedy Istvánra bízatik Eredeti jkv i tisztázat [...] szolgálattal szemben a rendfenntartáshoz katonaság kérése 24 Nagykálló 1848 április 10 [...] a mezővá­rost leválasztotta a Bocskai István telepítette hajdúk közösségéről
14. (26. oldal)
[...] Év­szám Lap­szám 375 Beregszászi jobbágyok kérése II Rákóczi Fe­renchez a protestáns [...] helyzetéről 1711 3 386 Nagy István és más gyürei lakosok nemessége [...]
15. Névtár (240. oldal)
[...] rendezett meg Horthy Miklós Horthy István közjegyző 1925 tűl haláláig Nyíregyházán [...] került de az USA Jugoszlávia kérése ellenére mint háborús bű­nöst nem [...] 27 án leplezték le Karoos István szavai
16. Foltin Dezső: A Kárpátaljai Területi Állami Levéltár beregszászi részlegének iratai (30. oldal)
[...] beadványa Gora Miklós királyi helytartó kérése tárgyában a birtokhatárok megjelöléséről 1479 Feljegyzés Aj ód István és Domahidz László nemesek közötti [...]
17. III. Családtörténeti tanulmányok • Pozsonyi Zoltán: Falak között. Egy redemptus família három generációjának társadalmi helyzete a 18. századi Túrkevén (368. oldal)
[...] Nemcsak neki hanem sógorá­nak Vincze Istvánnak nagy apjával ellentétben sem fűlött [...] illetve öccse templomi székkel kapcsolatos kérése azonban a jászkun miliőben nem [...] identitástudatra nincs bizonyíték sem Kallós István sem Vincze Márton esetében Ennek [...]
18. Források 1848. III. - 1849. VII (387. oldal)
[...] sz Egy kisvárdai postaállomás felállításának kérése 448 Nagykálló 1849 március 5 [...] folyamodvány a folyamodóhoz főszolgabíró Irinyi István által visszautasíttatni rendeltetik Eredeti jkv [...]
19. Tartalomjegyzék (559. oldal)
[...] 1848 május 28 100 Patay Istvánnak és Kazinczy Lajosnak a megyei [...] János százada Szabolcs vármegyei feltartóztatásának kérése 105 94 Nagykálló 1848 június [...]
20. Tartalomjegyzék (558. oldal)
[...] hatósággal ellátott rendezett tanács felállításának kérése 85 68 a Nagykálló 1848 [...] esküdt lemondása és helyette Sulyok István megválasztása 86 69 Nagykálló 1848 [...]
21. Források 1848. III. - 1849. VII (392. oldal)
[...] vármegye nagyérdemű Első Alispányjához nyújtandó kérése a bent írtnak Eredeti beadvány [...] 1849 március 5 Szolgabíró Szepesy István a megye által kivetett segedelmezési [...]
22. Tartalomjegyzék (585. oldal)
[...] eperjeskei majorsági lakosok pere Tatár István uradalmi tiszt kegyetlenkedései és robotra [...] nádudvari lakos katonáskodás alóli felmentésének kérése 433 488 a Nagykálló 1849 [...]
23. Források 1848. III. - 1849. VII (324. oldal)
[...] 3 Felemlíttetvén hogy a Patay István őrnagy vezérlete alatt felállított csapat [...] kb jkv 1286 sz Nemzetőrség kérése Szabolcs vármegyétől a máramarosi lázadás [...]
24. Kujbusné Mecsei Éva: Az 1790–1791-es diétai történések a szabolcsi követjelentések tükrében (111. oldal)
[...] és örömmel vette tudomásul hogy kérése meghallgatásra talált és Eszterházy Ferenc [...] megélte arról ta­núskodik a Vay István és Zoltán Pál által Szabolcs [...]
25. Papp Klára: A konfliktust okozó testamentum. Az erdélyi Csáky Imre végrendeletének sorsa (1748–1815) (126. oldal)
[...] szerzeményei hanem Csáky Lászlótól és Istvántól maradtak az erdélyi ágra Szerintük [...] a jövedelmeket de a Gubernium kérése ellenére nem adott számot róla [...]
26. Henzsel Ágota: Szabolcs megye és I. Rákóczi György 1644 - 45-ös háborúja (70. oldal)
[...] Felmerült viszont a szatmári nemesek kérése hogy más szomszédos vármegyékhez hasonlóan [...] Vay Mihály másodalispán és Bay István esküdt kelt útra Szabolcs megye [...]
27. III. Családtörténeti tanulmányok • Lakatos Sarolta: A Nagykállói Kállayak a 16. század második felében és a 17. században (320. oldal)
[...] várában fogságot kénszerittenek annyi Sommá kérése miatt millyet soha mi megh [...] Kállay János 1673 táján Kállay István 1675 körül a negyedszülött fiú [...]