László Géza: Szabolcs vármegye 1848/49-ben - A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár Kiadványai II. Közlemények 22. (Nyíregyháza, 2000)

Források 1848. III. - 1849. VII

választmányt. Minthogy a nemzetőrök éppen e kötelességek teljesítésére esküvel is köte­leztetnek, kívánságának hely adatik, 's besoroztatásának eszközlése szolgabíró Szegedy Istvánra bízatik. Eredeti jkv.-i tisztázat. —SZSZBML. IV. B. 102. 1. köt. 1848. IV. 10. kb.jkv. 11. sz. Az új törvények fogadtatása, ellenszenv a nemzetörségi szolgálattal szemben, a rendfenntartáshoz katonaság kérése 24. Nagykálló, 1848. április 10. Az illető alválasztmányoknak — kik a ministerelnöki körlevéllel leküldött t. czikkelyek hirdetésében, 's az őrseregnek felállítására szükséges öszveírásban 64 működtek —, jelenté­seikből arról győződvén meg e Választmány, hogy ezen ország közjavára intézett t. czikkelyek ahelyett — mint várni lehetett —, hogy örömöt 's megelégedést fognak előidéz­ni, balmagyarázatokra, felfogásokra, sőt aggodalomra adtak okot. 'S az őrseregbe beállásra hajlam nem mindenütt, sőt némely helyeken ellenszenv mutatkozott. Tudomására jővén ezen Központi Választmánynak az is, hogy Polgár mezővárosába, melynek némely lakosai Szabó Ádám által ámíttatva magokat Szabad Hajdúnak 65 hitték, 's már huzamosabb évek olta nyugtalankodnak. 'S most a körülmények felhasználása mellett, újabban Szabó Ádám által bujtogattatnak. 'S ezeknek nyomán arról is meggyőződött e Választmány, hogy az őrsereghez beállásra mutatkozó még kevés sympathia, a besorozottak fegyvertelen állapota miatt, a lehető rendzavarás esetére, a személy- és vagyonbátorság fenntartására elegendő segédeszközökkel nem rendelkezhetik. Az elnök Alispáni Hivatal útján elegendő magyar katonaságnak — 's különösen gyalo­goknak — e megyébe helyhezése eránt a ministerelnökség felkéretni rendeltetett. Polgárra nézve pedig az ottani lelkipásztor felhívatik, hogy minden ott kifej lendő eseményekről e Választmány elnökét időszakonként pontosan tudósítsa. Eredeti jkv.-i tisztázat. — SZSZBML. IV. B. 102. 1. köt. 1848. IV. 10. kb.jkv. 14. sz. Szabolcs vármegye országgyűlési követeinek jelentése 25/a. Nagykálló, 1848. április 10. Olvastatott országgyűlési követ uraknak folyó hó 3-áról kelt jelentésök, mely mellett a felelős független magyar ministerium eránt alkotott törvényjavaslatra érkezett két rendbeli királyi válaszokat — a 230. és 250-ik számú iratokba azzal — közlik, 's ez utóbbinak kiví­vásában Nádor Ő Fenségének magasztos hazafi érdemeit kiemelik. Ezúttal az időközbe érkezett számos izenetek és törvényjavaslatok, 's K. Leiratok szinte olvastattak. Mind ezek tudományul vétettek. Eredeti jkv.-i tisztázat. —SZSZBML. IV. A. 1. 95. köt. 1848. IV. 10. kgy.jkv. 728. sz. A jegyzőkönyv itt "A nemzeti őrseregről" szóló XXII. törvénycikkre utal, melynek 6. §-a a nemzetőri összeírás­ról rendelkezik. Eredetileg Polgár lakosai is élvezték a hajdúszabadságot, melyet az egri püspökség nem ismert el, és a mezővá­rost leválasztotta a Bocskai István telepítette hajdúk közösségéről.

Next

/
Oldalképek
Tartalom