Szabolcs-Szatmár-Beregi levéltári évkönyv 10. (Nyíregyháza, 1994)

Foltin Dezső: A Kárpátaljai Területi Állami Levéltár beregszászi részlegének iratai

Később a XVII-XIX. században a Pribék család tagjai vezető poziciókat foglalnak el a megyei közigazgatásban. Az 1830-as években Pribék Antal Ung megye alispánja. A családi levéltár legrégibb okiratai: - 1346. Magyarország királyi bírójának határozata Laurentió és Jakab Mihály nemesek iratainak visszaszolgáltatásairól, amelyek bizonyítják a nagymihályi és tibai birtokjogukat. - 1414. A leleszi konvent beadványa Gora Miklós királyi helytartó kérése tárgyában a birtokhatárok megjelöléséről. - 1479. Feljegyzés Aj ód István és Domahidz László nemesek közötti vitáról, ami a Kraszna és a Szolnok megyében lévő Gosva, Lampern, Hosszűmező falvak földjeiért robbant ki. A felsoroltakhoz még érdemes hozzá tenni, hogy 1834-ben Pribék Antal főszolgabíró ellen vizsgálatot indítottak a császári rend meggyalázásáért a megye közgyűlésén. A Schönborn család levéltára. Beregszentmiklós. F-1500, opisz-3, egység­6022 /1721-1944 évekről./ Schönborn régi főnemesi német család. Hazánkban a grófi család 1715-1741­es években honosíttatott Schönborn Károly Frigyes gróf volt az első, aki honosztást nyert /l 715/. ugyanő 1731-ben császári illetőleg királyi adományul kapta a Rákóczi család munkácsi és szentmiklósi uradalmait, s 1740-ben pedig Bereg vármegye örökös főispánságát. Levéltárunkban főképpen gazdaság jellegű, domínium /uradalom/ irányításáról szóló iratok maradtak ránk. Ezenkívül találhatók magán, személyes jellegű levelezések. Értéket képviselnek a Németországból a Schönbornok által betelepített kézművesek, fafeldogozó családok tevékenysége, privilégiumai és beilleszkedése vidékünk társadalmába. A családi levéltár jelentős része az alábbi iratokat tartalmazza: - Királyi oklevelek földbirtokok adományozásáról. - Földbirtokok adás-vétele és cseréje. - Családi birtokok jobbágyainak nyilvántartása. - Adókivetések és behajtási peres iratok. - Családi hagyatékkezelési ügyek - Családi magán levelezések személyes ügyekben. - A családi birtokok földjeinek és erdőinek nyilvántartása, vezetése pénzbeli befektetése és nyeresége. - Bírósági peres ügyek, ingatlanok tulajdonjogi rendezése tárgyában. - Birtoki intézők jelentései és elszámolásai. - Okmányok és iratok a család viszonyáról az egyházhoz..

Next

/
Oldalképek
Tartalom