Kujbusné Mecsei Éva: Nyíregyháza mezőváros tanácsa által határoztatott… 1793–1837 - A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár Kiadványai II. Közlemények 23. (Nyíregyháza, 2001)

Nyíregyháza mezőváros határozatai (1793-1837)

144. Az országos vásár napjáról Schwartz Hersko, szántai zsidó kereskedő esedezik a különben is decretalis napra, úgy zsidók ünnepére eső jövő szeptember 8-i országos vásárt azon hónap 10. és 11. napjára általtétetni. Ha­tároztatott: Helyes lévén kérése az esedezőnek, annálfogva a jövő országos vásár szeptember 10-ére a barom- és 11-ére a belsővásár tétessen által, s ezen változás minden szük­séges helyeken, városokon és vásárokon tétessen közönségessé. 145. A városi hitelekről 1828. szeptember 28. V. A. 101/a. 2/2. No. 1613. Elölülő urak jelentést tesznek, hogy elsőben ugyan tekintetes Szathmári Király József úr által 3000, azután pedig tekintetes Vay István úr által 3600 váltóforintoknak a város cassájából köl­csönképpen törvényes interesre leendő kiadása iránt megkérettetvén, minthogy tisztelt Szathmáry úr édesatyja, megboldogult consiliarius néhai Szathmári Király József úr őnagysága s az egész tekintetes megyének Ordinarius viceispánja a város iránt különös jóindulattal viseltetett, azonban a tisztelt úr anyjoka, tekintetes Báczay Zsuzsanna, néhai tekintetes Báji Patay Sámuel úr özvegye részére kérvén a fent írt summát egyrészről a tekintetes Patay família, másrészről a tekintetes Báczay família iránt, úm. akitől a város tetemesebb summáknak kölcsönzése által gyámolíttatott, a város szíves hajlandóságát mutatni szükségesnek vélték, de végre tekintetes Vay István úrral mostanában a város szorosabb és közelebbi szerkesztetésben vagyon, s mindezen okok a nemes közönség előtt is méltó figyelmet s fontosságot gerjeszteni s nyerni eleve reményiették, tekintetes Patay Sámuelné asszony részére ugyan 3000, tekintetes Vay István úrnak 3600 váltóforintokat törvényes interesre rendes contractus mellett kölcsönöztek légyen, kérvén a nemes közönséget, hogy a felhozott okoknál fogva ezen kölcsönözésben megnyugodni, s azt megerősíteni méltóz­tasson. Végeztetett: A város cassájában lévő pénz s az arról való végzés egyenesen magát a közönséget illetvén, az, hogy elölülő urak a város gyűlése elmellőzésével a cassából pénzt — bár elegendő óvások mellett is — csupán maguktól kikölcsönöztek, prothocollariter reprobáltatik, s jóllehet a fent előhozott okoknál fogva a fent érin­tett kölcsönözések minden innen formálható valamely következtetés nélkül ezúttal megerősíttetnek. Hogy azonban ez jövendőre nézve többé meg ne történjen, a váltságcassa perceptora a keze s gondviselése alatt lévő pénznek közhatározás nél­kül leendő kölcsönadásától szoros felelet s a rendelőkkel közös visszafizetés terhe alatt átalján fogva eltiltatik, s ezen határozás mind az elölülői, mind a perceptori hivataloknak magoknak ehhez leendő alkalmaztatása végett kiadatni rendeltetik.

Next

/
Oldalképek
Tartalom