László Géza: Szabolcs vármegye 1848/49-ben - A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár Kiadványai II. Közlemények 22. (Nyíregyháza, 2000)

Források 1848. III. - 1849. VII

kéntes vállalkozásra felhívó toborzásnak sikere alig tapasztalható. Felkéretett a Bizottmány egy állandó sereg felállítása iránti tanácskozásra. Sajnos tapasztalás igazolván az indítványozott állandó sereg kiállításának szükségét. Hogy egy ily sereg kiállíttassék, elhatároztatik. Hanem amennyibe ennek száma 's kiállítá­sának módja felett czélszerüség, 's a fentforgó szükséghez képest a vélemények elágaztak, a kiállítandó sereg számának, kiállítása 's felszerelése módjának — a czélszerüség 's fentfor­gó szükséghez képesti —javaslatba tételére, 's a holnapi napon tartandó gyűlés eleibe ter­jesztésére egy küldöttség rendeltetik. Melynek elnökéül elnök főispán úr felkéretvén, tagjai­ul a Megyebeli Honvédelmi Bizottmány tagjai, 's azokon kívül főtisztelendő Karczub And­rás g. c. esperes, Zoltán Mihály, Szunyogh Rudolf, Vidliczkay János és Bay Ferenc főjegy­ző kineveztettek. Eredeti jkv.-i tisztázat.—SZSZBML. IV. B. 102. 2. köt. 1849. I. 3. kb.jkv. 1284. sz. A Szabolcsi önkéntes nemzetőrzászlóalj, a későbbi 48. honvédzászlóalj kiállítási költségeinek beszedése 376. Nagykálló, 1849. január 3. Felemlíttetvén, hogy a Patay István őrnagy vezérlete alatt felállított csapat kiállítási költ­ségeit némelyek megfizetni vonakodván, a szakaszbeli szolgabírók a tartozás beszedése iránt miképpen intézkedjenek. Minden szolgabíróknak meghagyatik, hogy a községenként kivetett tartozásokból az egye­seknél kint lévő öszveget oly rövid úton, mint a rendes adót, karhatalommal is behajtsák. Eredeti jkv.-i tisztázat. —SZSZBML. IV. B. 102. 2. köt. 1849.1. 3. kb.jkv. 1286. sz. Nemzetőrség kérése Szabolcs vármegyétől a máramarosi lázadás ellen 377/a. Nagykálló, 1849. január 3. Olv. Mármaros megyének múlt 1848-ik december 26-áról 1424-ik sz. alatt kelt megke­reső levele, melybe tudatván, hogy kebelökben a lázadás szikrája — mely már két ízben kitört — nem hamvadott el, 's azért segélyre van szükségök. Azért e megyéből nemzetőröket — de kik csupán szuronyos vagy vadászfegyverekkel ellátvák, mert mások nem használhatók — kebelökbe küldetni, 's magokat a mennyiség és beérkezés ideje felől értesíttetni kérik. Az elnök főispán úrnak, jelen gyűlés megnyitásáról tett előterjesztése folytán hozott azon határozathoz képest, melynek elesmerése szerént jelenleg nemzetőreinkkel Beöthy Ödön és Szemere Bertalan teljhatalmú országos kormánybiztos urak rendelkezhetnek, Má­ramaros megyének megíratni rendeltetik, hogy kérésével a tisztelt országos kormánybiztos urakhoz forduljon. Egyéb iránt jelenleg oly fegyverzetű nemzetőröket, minőket kíván, nem is küldhetnénk. Eredeti jkv.-i tisztázat. —SZSZBML. IV. B. 102. 2. köt. 1849. I. 3. kb.jkv. 1287. sz.

Next

/
Oldalképek
Tartalom