Szabolcs-Szatmár-Beregi levéltári évkönyv 17. (Nyíregyháza, 2006)

III. Családtörténeti tanulmányok - Pozsonyi Zoltán: Falak között. Egy redemptus família három generációjának társadalmi helyzete a 18. századi Túrkevén

viselkedésszociológiai fal kontúrjai már az egyoldalú keresztkomaságnál felsejlettek, de teljes valójukban csak a nem létező házasságoknál tűntek szemünk elé. 43 Konklúzió kérdőjelekkel Ezek után adódik a kérdés, vajon miért épült fel a fal? Erre közvetlen és közvetett argumen­táció hiányában nem tudunk választ adni, a rendelkezésre álló források kizárólag a harmadik generáció esetében teszik lehetővé egy értelmezési keret felvázolását. Vincze Pál 1792-ben bekövetkezett halála után neje két alkalommal is kinyilvánította: érmelléki nemes nőként nincs ínyére a paraszti életmód. Szilágyi Sára megalázónak tartotta, hogy nemeseknek is pa­rancsolhatnak a tanácsban helyet foglaló „ közönséges " szenátorok (akik között nem kevés ne­mes származású volt). Többek között ezzel indokolta, hogy egyik eladósorba került lányát nem helybelihez, hanem vármegyei nemeshez adja férjhez. 44 Nemcsak neki, hanem sógorá­nak, Vincze Istvánnak - (nagy)apjával ellentétben - sem fűlött a foga a paraszti létformához. Ha számon kérték rajta a fizikai munka elmulasztását, csak annyit felelt: „ nem dolgozom bi­zony én úgy mond, ha Úr akar az ember lenni, Úr legyek".^ 5 Az egykori gárda hadnagy sza­vai, illetve öccse templomi székkel kapcsolatos kérése azonban a jászkun miliőben nem külö­nösebben díjazott nemesi öntudatot manifesztálta. A harmadik generációnál elég karakteresen felbukkanó nemesi identitástudatra nincs bizonyíték sem Kallós István, sem Vincze Márton esetében. Ennek vagy az oka, hogy a két férfiú a jászkun szabadparaszti társadalmi környezet minden elemét elfogadta, vagy pedig az, hogy a személytelen forrásokban nincs lenyomata az elfojtott nemesi önazonosság kifejeződésének. Ha a nemesi gondolati szálat tovább szőnénk, akkor nehéz lenne logikailag megmagyarázni, hogy miért adták az első és a második generá­cióban a lányokat „ külső " (értelmiségi) nemesekhez, amikor a Nagykunságban, s azon belül Túrkeviben nem egy vagyonos nemes találta meg számítását a 18. század elejétől kezdve. Mindezekből kitűnik, hogy minden erőfeszítésünk ellenére sem tudunk összekötő kapcsokat találni a generációk döntései között, így sem megerősíteni, sem megcáfolni nem merjük a há­rom nemzedék házassági stratégiája mögött meghúzódó esetleges koherenciát. Metaforánknál maradva csak annyit állapítunk meg, hogy a Vinczék falak között éltek: amíg a redemptus-ta­nácsos elit körüli fal (amelynek létére már Szilágyi Miklós a tanácsülési jegyzőkönyvek ta­nulmányozásakor rábukkant) a társadalom széles rétegétől, addig a matrikulák aprólékos vizs­gálatával leleplezett fal az elittől választotta el a Vincze família három generációját. 43 A kölcsönös keresztkomasági meghívások, a lakodalmak jó alkalmat kínáltak volna az asztalközösség(ek) megte­remtésére. 44 JNSZML, V. A. 501/f. Törvényszéki jegyzőkönyvek, 1792-1813. 158/1795., 501/b. Közigazgatási iratok, 1739-1848. Cap. C. Fasc. 9. 60/1805. 45 JNSZML, IV. A. 5/b. 19. f. Törvényszéki jegyzökönyvek. 11. köt. 93/1815. 69. Ezt egy cseléd vallotta a família 1791-ben kezdődött, s kereken öt évtizedig elhúzódott jószágperének első felvonásakor. Felhasznált források JNSZML IV. A. 5. V. A. 501 XIII. 4. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár Jászkun Kerület törvényszékének iratai, 1701-1847. Túrkeve város tanácsának iratai, 1521-1848. A Felsővályi Vincze család iratai, 1700-1898.

Next

/
Oldalképek
Tartalom