László Géza: Szabolcs vármegye 1848/49-ben - A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár Kiadványai II. Közlemények 22. (Nyíregyháza, 2000)

Források 1848. III. - 1849. VII

László elnöklete alatt, Vay Dienes, ifiabb Patay István, Horthy István, Finta Márton és Kállay Emánuelt megbízandóknak javallja a küldöttség. Hátirat: 88. Jelentése a segedelmezés tárgyában kirendelt küldöttségnek. Eredeti tisztázat. — SZSZBML. IV. B. 102. 48. cs. 665. db. 1848. Egy vármegyei írnoki és egy jegyzői kiadói állás kérése 65. Nagykálló, 1848. május 22. Felemlíttetvén, hogy a Helytartótanácstól évek óta rendszeresíttetni kért egy írnoki hi­vatal rendszeresítése iránt a Ministerium megkeresendő lenne. S mennyibe törvényszékek állandósítása a jegyzői kiadónak, s egy írnoknak a székvárosba állandó bentlakását feltéte­lezvén, a kiadó, 's állandóul a törvényszék tartása helyén lakni köteles írnok fizetésének — a kiadó és írnokok élelmezésére a főjegyző által, fizetéséből felajánlott 200 pft-ból egy egyénre eső 50 pft-on kívül, valamint az alispáni írnok 100 pft. fizetésének 50 pft-tal — fellebbemelése iránt a ministerium megkeresendő lenne. Az alispáni írnok fizetésének 50 pft-tal, a kiadó 100 pft. fizetésének — a főjegyző által élelmezéséül felajánlott 50 pft-on felül — 100 pft-ali fellebbemelése, egy írnoki állomásnak — az élelmezéséül felajánlott 50 pft-on kívül — 150 pft-ali rendszeresítése iránt a mi­nisterium megkerestetni rendeltetett. S ezen hivatalok fizetésének fellebbemelését, az állan­dó törvényszékek tartása nélkülözhetetlenné tévén. Abbeli kívánat teljesítését annál bizto­sabban reményli a Bizottmány, mivel ezen kiadói s írnoki fizetések, az írnokok mellé alkal­maztatni szokott napidíjas írnokok, 's jegyzőkönyv tisztázok részére fizettetni szokott ösz­vegek által fedeztetvén. Ezen hivatali fizetés felemelése, s illetőleg az írnoki hivatal rend­szeresítése a Házi Pénztár terheltetése nélkül lenne létesíthető. Eredeti jkv.-i tisztázat. —SZSZBML. IV. B. 102. 1. köt. 1848. V 22. kb.jkv. 89. sz. A hivatalos eljárások gyorsítása és az előfogatozások útjának rendszeresítése 66. Nagykálló, 1848. május 22. A hivatalos eljárások gyorsítása, s hivatalos előfogatozások mely útoni rendszeresítése tár­gyábani munkálatra s javallat készítésre, egy küldöttség kirendelése szüksége felemlíttetvén. A kívánt javallat készítésre Szunyogh Rudolf alispán elnöklete alatt, Erőss Lajos, Elek Mihály, Zoltán Mihály, Szennyesi István, Fintor Mihály, Ferenczy Alajos, Katona Sándor, Kralovánszky András, Kállay Ödön, Molnár Ágoston, Kállay Emánuel, Balogh József, Molnár Gergely, Súlyán Ádám, Bay Ferenc kiküldetnek. Jelentésök augusztus 1-ső napjára beváratván. Eredeti jkv.-i tisztázat. —SZSZBML. IV. B. 102. 1. köt. 1848. V. 22. kb.jkv. 90. sz.

Next

/
Oldalképek
Tartalom