Gyarmathy Zsigmond: A dzsentri főszolgabíró 1922–1938 II. - A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár Kiadványai II. Közlemények 5. (Nyíregyháza, 1990)

Névtár

a szálloda ablakán kinézett.hátulról a hátába lőtt, hogy a gyilkos­ságban Hofer ne tudja megakadályozni. Homola László = Laci Cebrecenöen táblabíró volt, előzőleg Olchváry Zoltán titkára, majd a veje lett. Ilonkát vette feleségül. Olchváry Pál halá­la idején Bucapesten éltek, oe betegség miatt sem ő, sem felesége Ilon­ka ( a régi kis Ilonka) a temetésre Nyíregyházára leutazni nem tudtak. Horthy Erzsébet = péchy György huszárkapitány felesége, a Kormányzó testvér­húga, uk hivatalosak voltak 1922-ben Paula és Fay esküvőjére, amit szűk családi körben rendezett meg Horthy Miklós. Horthy István = közjegyző 1925-tűl haláláig Nyíregyházán. A Kormányzónak má­sodfokon unokaöccse ( 1879-1953 ). A versíró, novellázó Horthy és jó zongorista felesége szívesen fogadott kultúrára érzékeny társaságot, részt vettek a Bessenyei Kör irodalmi, zenei rendezvényein előadóként is. Horthy Miklós « tengerásztiszt, Magyarország kormányzója, a Kormányzó. Kende­resen született 18á£-ban és Estorilban (Portugália) 1957-ben halt meg. 1919. november 16-án különítményesei segítségével és az antant nozzá­jarulásával bevonult Budapestre, miután a fővárost a román riecszálló csapatok elhagyták. 1920. március 1-én kormányzóvá választották, majd kétszer is megakadályozta, hogy IV. Károly király visszatérjen a -agyar trónra. Politikai téren a konzervatív nagybirtokos és nagytőkés rétegek­re támaszkodott, külpolitikájában pecig Németországra. 1943 elején puha­tolózni kezdett a II. világháborúiéi való kilépés lehetőségei felől Nyu­gaton, a németek 3zonoan megszállták 1944. március 15-én az országot. Ezt legalizálta és kinevezte a németek által követelt németbarát kor­mányt. Az 1944. október 15-én végrehajtott sikertelen puccskísérlet u­tán, német ígéret fejében írásban lemondott Szaiasi javára. Amerikai fogságba került, de az USA Jugoszlávia kérése ellenére, mint háborús bű­nöst nem adta ki, 3 nürnbergi perben csak tanúként hallgatták ki. Ezután Portugáliában telepedett le, emlékiratai 1553-uan Buenos Airesben macvar változatban is megjelentek. Horthy Paula = Horthy Miklós leánya, 1503-can született. 1922-ben faji Fay Lászlóné. Faytói elvált, majd gróf Károlvi Gyula feieséqe lett. 1937-ben tütíőoajoan meghalt. norváth Gezső - cr. fehérgyarmati szolgabíró a 2G-as években. horváti János, é = özv. bárónő, D ap községéén nagybirtokos úriasszony. Csalá­ci le»cltárát a levéltárigazga tő a szooainastól Budapesten l9£Ó-can meg­vásárolta. crvátn J-ésKe • a gávai főszolgabírói ravatalban ovakarnok, majc szoinabírö. (1525} Horváth lányok = tiszaberceli tanítónők, különösen Rózsi volt szívesen látott venoég Jkolicsányi Lajosék tanyáján, a Herminán. Rózsit Bajzák Err,: római katolikus iskolaigazgató, kántortanító vette feleségül. Horváth Sáncomé = özv. Nozcrovitzky Lászlónénak. Micának ( őenkó lány ) a nagyanyja, aki 1529-oen halt meg Dögében. hr3te>szKv Sá-.uel = (1873-1927). A Felsőtiszai Ármentesíté Társulat tisza­berceli szivattyútelepére* a felügyelője. Műgyűjtő, arator fest:. Káron; festményét ( Eessenyi arcKépe, Bessenyei szülőháza és a tiszaberceli re­forra eus templom ) 1923. május 27-án leplezték le Karoos István szavai-

Next

/
Oldalképek
Tartalom