László Géza: Szabolcs vármegye 1848/49-ben - A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár Kiadványai II. Közlemények 22. (Nyíregyháza, 2000)

Források 1848. III. - 1849. VII

Nagy József őrmester kérelme szolgálatai megjutalmazásáért 452/a. Nagykálló, 1849. március 5. Nagy József őrmesternek, a közállomány részére tett szolgálatai s fáradozásai megjutal­maztatását kérő folyamodványa olvastatván. A folyamodó, mint megyei szolgálatba lévő egyén által teljesített munkálatok, a folyamodó hivatali állásánál fogva teljesíttetvén. A kért megjutalmaztatásnak helye nem találtatott. Eredeti jkv.-i tisztázat. — SZSZBML. IV. B. 102. 2. köt. 1849. III. 5. kb.jkv. 141. sz. 452/b. Nagykálló, 1849. március 7. Tisztelt Első Alispány Úr! Mostani időbe úgy látszik, hogy minden ember, aki csak az állomány részére valami szolgálatot tesz, érdeme szerént megjutalmaztatik. Én is tehát kérném alázatosan a Tisztelt E. Alispány Urat, hogy azon sok fáradságomat, melyet a fegyverek mellett tettem és még ennek utána is tennem kelletik — valamint hogy lándzsáknak vasat venni, megcsináltatni és az árát felszámolni, golyókat öntetni, abból töltéseket készíttetni, az árát felszámolni, vász­nat venni, azt tarisznyáknak megvarratni, kiadni, róla számadást készíteni, a honvédek szá­mára csizmát vásárolni, lovakat venni, sat. —, szóval felhívom a Tisztelt E. Alispány Úrnak bölcs emlékezetét, hogy ami csak a Megye Házánál ilyes féle szolgálat rendeltetett, ki vé­gezte más, mint én. Mindezen fent elősorolt szolgálatomért részemre is, mint más egyének részére, valami megjutalmazást eszközleni kegyesen méltóztasson. Mely alázatos kérésem után magamat kegyes pártfogásába ajánlott maradok, helybe, 7­ik március 1849. Tisztelt E. Alispány Úrnak alázatos szolgája Nagy József mk. őrmester Hátirat: 141. Március 7/849.; 13. Tisztelt Péchy László Úrhoz, mint T. Szabolcs vármegye nagyérdemű Első Alispányjához nyújtandó kérése a bent írtnak. Eredeti beadvány. — SZSZBML. IV. B. 102. 49. cs. 161. db. 1849. Nemzetőrség kirendelése Drevenyák Ferenc ellen, mivel az gátolja a haza segedelmezésére kivetett összegek beszedését 453. Nagykálló, 1849. március 5. Szolgabíró Szepesy István, a megye által kivetett segedelmezési ajánlat behajtásába Dre­venyák Ferenc általi gátoltatását jelentvén, a végrehajtás sikeresítésére hatalomkart kér ren­deltetni. A hatalomkar megrendeltetvén, karhatalmul a dadái nemzetőrség — az illető nemzetőr­ségi tiszt vezetése mellett — kirendeltetik. Eredeti jkv.-i tisztázat. —SZSZBML. IV. B. 102. 2. köt. 1849. III. 5. kb.jkv. 159. sz.

Next

/
Oldalképek
Tartalom