3. oldal, 78 találat (0,138 másodperc)

Találatok

41. 1881-02-13 / 7. szám (213. oldal)
[...] papista lett csak azért mert Bozóky felvette gyűjteményébe s meg azért [...] Szegedi Gergely tehát az Illyés Ist­ván 1693 iki Zsoltári énekes ben [...]
42. 1885-06-14 / 24. szám (767. oldal)
[...] má­sok művei nyomán átdolgozta dr Bozóky Alajos Metsz­vényekkel díszítve 7 ik [...] Ugyanis az ottani lelkész Gál­falvi István 51 éve hogy pap és [...]
43. 1913-08-03 / 31. szám (488. oldal)
[...] a kath autonómiától melyet Tisza István hoz nekünk mentsen meg az [...] házas­ság első húsz évéről beszámolva Bozóky Géza dr a könnyelmű elválások [...]
44. 1885-02-22 / 8. szám (253. oldal)
[...] mások művei nyomán átdolgozta Dr Bozóky Alajos a nagyváradi jogakadémia igazgatója [...] Személyi hirek Kiváló irónk Hegedűn István a kolozsvári ref főgymnázium igazgatója [...]
45. 1918-10-27 / 42-43. szám (325. oldal)
[...] elhunyt Losonczy Gyula helyén Pápai István új segéd lel készek íj [...] po­zsonyi egyetem egyik tanára dr Bozóky egy sajtópere tárgyalása alkalmából kijelentette [...]
46. 1916-01-30 / 5. szám (56. oldal)
[...] népoktatásra Márczius 3 án Dr Bozóky Endre az Orsz Közoktatási Tanács [...] reformok és egyéni átalakulás Benkő István 2 Mit várhat a nő [...]
47. 1886-01-17 / 3. szám (89. oldal)
[...] irta Laboulaye franciából fordította Márkus Ist­ván Harmadik olcsó kiadás Ára 1 [...] mások művei nyomán átdolgozta dr Bo­zóky Alajos Nyolcadik kettős füzet szebbnél [...]
48. 1937-11-20 / 47. szám
[...] igazgató szakfelügyelő és dr Ba­logh István tanügyi titkár társaságában is­kolalátogatást teljesített [...] S J Jézustársasága atya pilismaróti Bozóky Gyula ny vezérkari ezredes és [...] Rákosy Endre főhadnagy 4 Dókus István főhadnagy 5 Bardio százados 6 [...]
49. 1883-07-15 / 28. szám (905. oldal)
[...] kevésbbé elvál­toztatva Úgy igaz a Bozóky gyűjteményét nem láttam de a [...] Szent dicsőséged is nevekedhessen Lukács István a 135 énekben Áld meg [...]
50. 1909-02-28 / 9. szám (138. oldal)
[...] melynek szervezésére az esperes Borsos István utazólelkészt küldötte ki A budapesti [...] parancsnokság nem tűr meg konkubinátust Bozóky Árpád képviselőnek ez ügyben feltett [...]
51. 1941-06-08 / 23. szám
[...] pénzadományok folytak be Dr Antal István államtitkár egy ezüst cigaretta tárca [...] Marko Mar­cell rendházfőnök 10 P Bozóky Ta­sziló ezredes 10 P Dr [...] bank fiókja 5 P Kopcrniczky István igaz­gató 5 P Varga József [...] féle étteremben Ebéd után Molnár István hittanár kalauzolása mellett a vendégek [...]
52. 1910-01-08 / 2. szám
[...] ezenkívül napirendre kerülnek 1 Schlosszer István kérelme hogy a bolt­bérleti szerződése [...] és közok­tatási miniszter megbízást adott Bozóky Endré­nek az orsz közoktatási tanács [...] Antal cipész segédnek ki Schlosszer István cipésznél 28 éve dolgozik Milyen [...]
53. 1943-07-03 / 27. szám
[...] Szabó Honor Szabó Mária Száki István Takács Irma Tischler Mária Tóth [...] Horváth Elvira Hubert Gizella Kocz István Könye Margit Mészáros Rozália Mohácsy [...] Szabó János Szabó László Száki István Takács Irma Tischler Mária Tóth [...] o Billitz Gizella II o Bozóky Éva Fers Lenke Horváth Elvira [...]
54. 1937-11-14 / 46. szám
[...] Homannay Tivadar országgyűlési képviselő és Bozoky Alajos nyug ezredes felkérése A [...] 69 éves felső­városi asszony Lócsi István fuva­rossal Mikor a kocsi a [...]
55. 1943-05-09 / 19. szám
[...] szél borzolja szép fehér hajunkat BOZÓKY ÉVA Honvédeink keleten nehéz terepen [...] virágai illatoztak Tíz órakor Molnár István hittanár szentmisét mon­dott Evangélium után [...] Bernát ünnepség illán dr Tóth István ügyész a M K E [...]
56. 1935-09-15 / 38. szám
[...] melyen Radványi prelátus a gyermekről Bozóky Pál ny ezredes a családról [...] teljes kiképzést nyer Várhelyi Márton Ist­ván utca 3 HOLDANKÉNT 10 Kiló [...]
57. 1943-02-28 / 9. szám
[...] Szívesen hal­lottuk volna ugyanezen okból Bozóky Évát is no és Tóth [...] tanultam Különösen so­kat köszönhetek Csapváry Istvánnak a he­rendi gyár kiváló tervezőjének [...] A szobrok között fel­ismerhetjük Kaszap Istvánt Kereszt előtt térdel Szenvedve szeretettek [...]
58. 1942-09-26 / 39. szám
[...] meg 3 DONSÁGOK Dr Antal István nemzetvédelmi propaganda miniszter városunk képviselője [...] mint a megye vöröskeresztes főápolója Bozóky Ta­sziló városparancsnok Hamuth János polgár­mester [...]
59. 1931-01-24 / 4. szám
[...] a nagyvilágból Szombattól szombatig Bethlen István gróf miniszterelnökünk a következő vasárnap [...] Béla Bostrenhardt János Kállay Tamás Bozóky Ádám és Petzrik Jenő A [...] majd belügymi­niszter lett Mint Rakovszky István bizalmi emberének jelentékeny része volt [...]
60. 1941-06-01 / 22. szám
[...] Eucharisztia mellett A plébániatemp­lomban Hörcsöki István hittanár a Szt Anna templomban Molnár István hittanár a bencés templomban László [...] város vezetőségé­ből többen jelen voltak BoZóky 1 Tasziló int kir ezredes [...] gyűlését melynek élőadói Dragovics j István esperes dr Magyarász Ferenc i [...]