Pápai Hírlap – XXXIV. évfolyam – 1937.

1937-11-20 / 47. szám

Butorvásárlók figyelmébe! Ötven év óta fogalommá vált bútoraink jósága, szép kivitele és olcsósága. Vásároljon tehát Ön is nálunk! Hálók, ebédlők, kombinált berendezések és mindennemű kárpitos-áruk nagy választékban. Kedvező fizetési feltételek! KOPSTEIN BÚTORCSARNOK Pápa, Fő-tér 14. sz. Pápai kirakat. A kereskedő rendszerint olyan árut rak kirakatába, ami üzletére jellemző, ami csá­bító s üzletét legalább is előnyös színben tün­teti föl. Ez a kirakat szintén jellemző Pápára, de aligha csábító és előnyös. Kezdem azzal, ami nincs. Ez: a város esti világítása. Persze nem a Fő-utccára kell gon­dolni, ahol az ember — relatíve — nagyvá­rosi fényözönben, transparenssel — ez egyes számban — színesítve sétálhat. De ha az em­ber az Esterházy-útra kerül, vagy az idegen, ha a pályaudvarról jön, ugyancsak tágíthatja a pupilláit. Ha valaki itt kapna pofont, azt se tudná megállapítani, kinek köszönheti. A kocsiforgalmat lebonyolító úttest kap felső világítást, de ez csak arra jó, hogy légitáma­dás esetén megállapíthassa a repülő, hogy itt is út vezet. A fasor azonban csak protekciós helyen engedi a fényt átszűrődni. Azért tör­ténhetett meg az a közelmúltban, hogy este 1 tizenegykor csöngettek be egy előkelő úr la­kására, megkérdezni, hogy melyik a 11-es házszám. Az illető, cselédje távol lévén, ágy­ból volt kénytelen kiszállni és ajtót nyitni. Tudom, nem szívesen veszik azok, akik sö­tétben szeretnek sétálni, ha ezt a kérdést bolygatom, de a közérdek kívánja ezt, s el­végre, ha valaki sötétséget keres, talál másutt is. Pápáról nem kell a szomszédba menni. * Folytatom a világítással, ami van. De amiben nincsen köszönet. Ez a Fő-tér meg­világítása. Itt áll gyönyörű plébániatemplo­munk. De csak alkonyatig. Mert, ha leszáll az est, többé nem látható. Csák a holdfény jóvoltából. Vidékiek panaszkodtak, akik szin­tén élvezték szépségét nappal, hogy a rossz megvilágítás miatt az esti városkép mennyire sivárabb nélküle. S ez igaz is. Tulaj donképen még új lámpásokat sem kellene a téren el­helyezni, csupán a meglévőket lenne szükség úgy csoportosítani, hogy ha már a világítás megvan, értelme is legyen. * A városi mozgó a legáltalánosabb, s le­gyünk őszinték, egyetlen állandó szórakozási lehetősége a város közönségének. S a mozi­igazgató meg is tesz mindent, hogy a fővá­rossal egyidőben élvezhessék a pápaiak a filmuj donságokat. De ennek a városi mozgó­nak van egy idegekre menő tulajdonsága. S ez reklám-gazdagsága. Nem az ellen irok, hogy a város, mint kifogástalan üzletem­ber, ne használjon ki minden lehetőséget. A mozi akár kilométernyi reklámot is le­adhat — a hivatalos kezdés előtt. De igenis tiltakozik a város közönsége az ellen, hogy fél hét, meg fél kilenc után még negyedóra múlva is azt legyen kénytelen nézni és hall­gatni, hogy milyen matracot használjon, vagy melyik kereskedő fizet azért, ha nála vásárol valaki. * Bizonyára van olyan is, aki a szép őszt siratja. De bele kell nyugodnunk, hogy itt a tél, komisz, cseppfolyós állapotban. S ez aktuálissá teszi a kérdést. Van két fontos út­vonalunk, amelyek télen csak hajóval járha­tók. A Qróf-út és a Szalmavári Kovács-út. A Tókert lakosságának igen nagy része közle­kedik e két útvonalon, illetőleg csak közle­kednék, mert ilyenkor lehetetlenné válik. Pe­dig a Gróf-út milyen szép, jó időben. Már a mult század rézmetszeteinek és karcainak állandó témája. Napjainkban azonban csak a panasz, bosszúság és keserűség témája. * Sokszor csodálkoztam diák koromban, hogy a diákévek gyorsan múlnak, a nadrág mindig hosszabb lesz, csak egy dolog nem változik: az irgalmas kórház órája. Ezen há­romnegyed három volt, amióta csak emlékezni tudok. De a mult héten csoda történt. Meg­mozdultak a mutatók, megindult az óra, s azóta még a negyedeket is üti. Persze mindez nem magától történt, de a följegyzésre érde­mes, mert eszébe juttatja az embernek, hogy a világ végtelen, s az Időt az embier tereím­tett e- Horváth Elek. — A Jókai-kör szezónnyitása. A Jókai­kör mult vasárnap tartotta idei első előadó­ülését. Medgyasszay Vince püspök, irodalmi körünk elnöke a kör kultúrális, nemzeti cél­jához méltóan vezette be az előadások soro­zatát, amikor azokat a küzdelmeket ecsetelte, amelyek a Nemzeti Szinház létesítését meg­előzték, poétikus képet nyújtott a szinház 100 év előtti megnyitásáról és tömören, szépen méltatta a szinház eddig teljesített és ezután végzendő munkáját. Lelkes taps jutalmazta az illusztris előadó lelkesítő hatású felolvasá­sát. Jeles művésztehetséget ismert meg a kör közönsége Szabó Sándor kollégiumi zenetanár­ban, aki két hegedüszámával úgy technikai készségével, mint érzésébeni melegségével egyszeriben meghódította a közönséget. He­gedüjátékához Briglevich Irén szolgáltatott egyenlőrangú művészi zongorakiséretet. Az ülés másik irodalmi előadója, Horváth Elek egy elfelejtett magyar íróról, Pápay Sámuel­ről szóló tanulmányát olvasta fel. Horváth Elek nemcsak kutatásainak eredményeiben, de a Pápán élt — a maga idején nagytekintélyű író — értékelésében is eredetit és újat nyúj­tott. Meglepő volt az az idézetekkel bebizo­nyított megállapítása, hogy Pápay a maga első, magyar nyelvű irodalomtörténetében mennyire a mai értékelésnek megfelelőleg ál­lapította meg az összes addig élt és a saját korában élő írók esztétikai értékét és iro­dalmi jelentőségét. Kívánatos volna, ha tanul­mánya egész terjedelmében — például a Jókai-kör évkönyvében — megjelenve Pápay Sámuel irodalomtörténeti értékelését széle­sebb körök köztudatává emelné, ami váro­sunknak is csak dicsőségére válnék. — Az előadó-iilést megelőzőleg a kör közgyűlését tartották meg Medgyasszay püspök elnöklé­sével. Ezen dr. Horváth Endre főtitkár ol­vasta föl a mult évről szóló tartalmas jelen­tését. A megüresedett háznagyi tisztségre, miután a Pápáról elköltözött eddigi kitűnő háznagynak, Csiszár Lászlónak köszönetet mondottak. Tóth Sándor koll. tanárt választot­ták meg. Végül Lux Lajos pénztárnok terjesz­tette elő a kör pénzügyi helyzetéről szóló, teljesen megnyugtató jelentését. ÚJDONSÁGOK. — Főigazgatói látogatás. Dr. Balassa Brúnó székesfehérvári tankerületi kir. főigaz­gató a hét első felében Szemerédi János ta­nítóképzői igazgató szakfelügyelő és dr. Ba­logh István tanügyi titkár társaságában is­kolalátogatást teljesített ,a ref. nőneveíő­intézet tanítónőképzőjébe,n és polgári leány­iskolájában. Az egyházkerület képviseletében Medgyasszay Vince püspök és Ólé Sándor főiskolai egyházi gondnok voltak jelen. A tan­kerületi főigazgató itt tartózkodása alatt az összes helybeli közép- és középfokú iskolák igazgatóival is közös tanácskozást tartott. — Eucharisztikus nagygyűlés Pápán. December hó 5-én, vasárnap a helybeli Kato­likus Kör előkészítő és szervező eucharisztikus nagygyűlést rendez városunkban. Délelőtt fél 11 órakor a Jókai Mozgó épületében kizárólag férfiak részére lesz nagygyűlés, melyet Németh József apát-plebános nyit meg. Beszélni fog­nak : P. Bangha Béla S. J. Jézustársasága atya, pilismaróti Bozóky Gyula ny. vezérkari ezredes és Homonnay Tivadar orszgy. képviselő. Záró­beszédet dr. Sulyok Dezső orszgy. képviselő mond. Délután fél 4 órakor pedig a Levente­Otthonban kizárólag nők és asszonyok részére lesz nagygyűlés, melyen a délelőtti szónokok és még Palágyi Natália szociális testvér mon­danak beszédet. i — A Hubertus vadászlovaglás ered­i ménye. A helyi huszárosztály Hubertus-vadász­lovaglásáról lapunk mult számában megjelent hírünkben közölt kifutó helyes eredménye a kö­vetkező: 1. Nagy Kálmán főhadnagy, 2. Új­helyi Szabolcs főhadnagy, 3. Rákosy Endre főhadnagy, 4. Dókus István főhadnagy, 5. Bardio százados, 6. Monspart Gáborné. Az altiszti ki­futó győztese vitéz Kállay törzsőrmester. — Halálozás. Arz Albert ny. törvény­széki biró, mindenki szeretett Berci bácsija, e hó 13-án életének 73. évében elhunyt. A meg­boldogultat, aki unokatestvére volt báró Arz Artúr vezérezredesnek, a monarchia utolsó vezérkari főnökének, s aki 10 éven át a helybeli járásbíró­ságnál működött, az evangélikus templom udva­ráról hétfőn délután temették sokak igaz rész­véte mellett. Rónai Zoltán h. lelkész mondott felette megható búcsúztatót. Gyászolják: felesége szül. Porázik Irma, öt gyermeke és unokái. Béke poraira ! — Őszvégi vihar. Mult pénteken, amikor lapunk nyomásra már készen állott, olyan vi­har vonult át városunk felett, amilyenre való­ban azok »a legöregebb emberek« sem em­lékeznek, akikre időjárási referádákban olyan sokszor hivatkozni szoktak. Tombolt az or­kán, mintha csak a vén földet akarta volna kiemelni sarkaiból, a hideg őszi eső hóval vegyesen egész nap csak úgy szakadt, s az utcára csak azok merészeltek kimenni, akiknek ép halaszthatatlan dolguk akadt. A falu népe majdnem teljesen távol maradt a heti piac­ról, amelyen csak néhány elszánt ember lé­zengett. A vonatok késéssel indultak és ké­séssel érkeztek meg, a villamos áram szol­gáltatásában minduntalan zavarok mutatkoz­tak, úgy hogy délután kénytelen volt a vil­lanytelep vezetősége a Perutzgyár vezetékére átkapcsoltatni, máskülönben sötétségben ma­radt volna a város. A zavarokat pedig értesü­lésünk szerint az okozta, hogy Herend és Szentgál határában vagy harminc vasbeton villanyoszlopot kidöntött a dühöngő vihar. Másnapra elcsendesedett az idő, de azóta is­olyan változékony, olyan szeszélyes, mintha csak április bolondját járná. ,

Next

/
Oldalképek
Tartalom