Pápa és Vidéke, 34. évfolyam 1-52. sz. (1937)

1937-12-12 / 50. szám

Karácsonyra már most szerezze be szükségleteit ! Nyakkendő 1*70 . . 1-40 P Selyem sál 3*40 . . 2-98 P Nadrágtartó selyem l'90 1-60 P Kalap 5 50 .... 4-50 P Bokavédő 2'50 . . 1'70 P Manikűr készlet 3*40 . 2-90 P Retikül 7, 5-50, 3*40 . 2-20 P Sarkos kendő 1*60 . . 1-20 P Meleg nadrág I. a. 2*20 1-80 P Bőrkesztyű bélelt 4'60 3-50 P Meleg kesztyű I.a. 1*40 --98 P Bőröndök, fűzők, zsebkendők, zsorzset kendők, dísztűk olcsón csak RAIDL divatcsarnokban 50 P készpénzvásárlás után 3 pengőt áruban visszaadunk. 456 melyet a katolicizmusnak követni 1 kell. A mai bizonytalanságban egyet­len egy biztos pont van: Krisztus. Vissza tehát Krisztushoz 1 Először azonban egyénileg szívben és lélek­ben kell megújulnunk, azután pe­dig a keresztény szellemben kell a társadalmat berendezni. A mai sötét világban, ha élünk Krisztussal az Eucharisztiában, akkor biztosítjuk a magyar jövendőt. Már fél 2 felé járt az idő, amikor felcsendültek a pápai himnusz hang­jai és a sokszáz főnyi férfisereg alig akart szétoszlani, mintha a Szentírás szavai fogták volna meg lelküket: íme mily jó és kedves a hittestvérek­nek együtt lenni. A nök gyűlése Délután fél 4 órára volt hirdetve, azonban a Levente-Otthonban már minden talpalattnyi hely foglalva volt. Az asszonyok lelkes csapatai a kora délutáni órákban már megszállták a gyűlés szinterét. Több százan kény­telenek voltak a hely hiánya miatt visszamenni. A gyűlés megnyitása előtt a Ra­nolder-intézet növendékei adták elő az eucharisztikus himnuszt lelkes interpretálással. Majd Németh József apát-plébános keresetlen szavakkal köszöntötte a katolikus édesanyákat és leányokat és az Eucharisztiát, mint a szenteket nevelő erőt mutatta be. Hell Imre titkár a Központ nevé­ben tájékoztatta Pápa város női tár­sadalmát a nagy napokról. Szent István király érdemeiért kaptuk meg a Világkongresszust. Kell tehát, hogy Szent István lelke közöttünk legyen. Olyan édesanyák kellenek, akik is­mét szenteket adnak e hazának. A lelki megújulásnak nagy munkáját elsősorban a katolikus édesanyák­nak kell munkálni. Palágyi Natália szociális testvér kedves előadásában a nagy ünnep­ről beszélt. Mi magyarok tudunk ünnepelni, de a nőknek nem csak egyes napokon, hanem minden hét­köznapon is ünnepi lelkeknek kell lenniök. Ehhez az erőt az Eucharisz­tia adja. Tehát ha lelkünket eucharisz­tikussá tesszük, akkor istenáldás, béke és szeretet lesz minden körü­löttünk. Haszár Károly v. miniszterelnök, kitűnő népszónok vázolta a nők sze­repét a szentévben. A nők nélkül nem lehet sem jót, sem rosszat tenni. Most is rossz üli diadalát. Kell, hogy a nők fokozottabb agitációt fejtsenek ki a jó érdekében. A leg­nagyobb Jó jön közénk; Krisztus az Oltáriszentségben. Amikor már az egész világ katolikusai készítik Krisz­tus bevonulásának az útját, akkor a magyar katolikus asszonyoknak és leányoknak különösen mindent el kell takarítania, ami Krisztus bevo­nulását akadályozná. Ezután a Világ­kongresszus óriási méreteiről adott szines beszámolót. Pilismaróti Bozóky Gyula ny. ve­zérkari ezredes itt is megható beszé­det mondott hallgatóinak. Ez a világ mindent keres, csak nem az Isten országát. Pedig ha Isten országát keressük, minden megadatik nékünk. Azért szeretetből járuljunk az Úr asztalához, mert csak így lesz az égi kenyérből mindennapi kennyér. Ehhez a lelkülethez és mentalitáshoz mélységes hit kell, melyről azt mondja az Üdvözítő : Bizzál, a te hited meg­gyógyít téged. Szentgyörgyi Ignác külsővati es­peres-plébános volt a gyűlés utolsó szónoka, aki a legszebb női ideál­ról, a Boldogságos Szüzanyáról, mint az első szentségimádó asszonyról beszélt. A nőnek a hivatása, hogy a fehér szent Ostya által szebbé és boldogabbá tegye családja és saját életét. Az impozáns gyűlést itt is a pá­í pai himnusz fejezte be. Fél 6 is el­I mult, mikor oszladozni kezdett a női tábor, akik majdnem kivétel nél­kül a nagytemplomba vonultak, ahol 6 órakor a fényesen kivilágított Ol­táriszentség előtt Németh József apát­plébános vezetésével imádási óra volt. A szentóra után ünnepélyes Te Deum fejezte be a lélekemelő napott. Elmultak a ragyogó fényes ünnep­ségeink. A templomi ájtatosság után az utcák ismét tele voltak emberek­kel. Az arcok ragyogtak a fénytől és a boldogságtól. A szívek büszkén dobogták, hogy katolikus vagyok. És amint hazafelé mentek jó és buzgó híveink, a sötét külső utcákban fel­felcsendültek ajkukon a most tanult űj himnusz pattogós ütemei: „Krisz­tus kenyér s bor színében, Úr s ki­rály a föld felett, forrassz eggyé békességben minden népet s nem­zetet \ u Mi pedig hisszük, hogy az Eucharisztia mélységes szeretete min­denkit megkapott ezen a nagy napon, j ép azért reméljük, hogy Krisztus szeretete mindenkit magához láncol hosszú, igen hosszú időre... (nyl) fi gazdasági cselédek szolgálati idejÉneb ujabb Fendezése A gazdasági éves cselédek szolgá­lati idejének ujabb szabályozására vonatkozó törvény főbb rendelke­zései. A törvény a gazdasági éves cseléd szolgálati idejének végződési időpont­ját az egyes gazdasági ágazatok kü­lönleges követelményeinek figyelem­bevételével az ország egész terüle­letére egységesen állapítja meg, amennyiben azt az időpontot a gaz­dasági cselédekre általában március hó 31-ében állapítja meg, mig a ju­hászra (juhászbojtárra) nézve szep­tember hó 30 napjában. A túlnyomó szőlő, vagy kertgazdaságban (dohány­kertészetben) teljesítendő szolgála­tokra szerződött gazdasági cselédekre nézve pedig december hó 31. nap­jában határozza meg. Március hó 31-ével fog végződni a szolgálati idő akkor is, ha azt a gazdasági cseléd éves szerződés alap­ján április hó 1 napja után kezdte meg. Ha felmondás jogával február hó 1 napjáig egyik fél sem él, azt az eredeti feltételekkel április hó 1 nap­jától számított további egy évre meg­hossszabbitoitnak kell tekinteni. A bencés gimnázium Mária-kongregációs ünnepélye A pápai szentbenedekrendi gimná- | zium Mária-Kongregációja folyó hó ; 8-án rendezte ünnepélyes tagfelvé­telét. A tagfelvétel szentmise kere­tében történt és dr. Faludi Marcel­lin pannonhalmi főiskolai tanár, es­peres végezte. A szentmisén Halmos László győri püspöki székesegyházi karnagy miséjét énekelte az ifjúsági énekkar felemelő hatással. Délután szinelőadás volt az inté­zet dísztermében. Bemutatásra került elsőnek egy betlehemes játék, őszinte sikerrel és kedves közvetlenséggel. Utána szavalókórus kifejező drámai erővel adta előHarsányiL.: Polgári Nem hallod a harangszót c. költe­ményét. Az ünnepély kiemelkedő eseménye volt dr. Barabás Ince által az Alpesi Fény c. ifjúsági regényből átdolgo­gozott „Szembe az árral" c. színda­rab. Dr. Barabás őszinte sikert ért el színdarabjával, a szerzői munkája hozzáértésről és a színpadi technika teljes ismereléről tesz tanúságot. A cselekmények végig gördülékenyek és figyelmet keltők, mentesek a feles­leges szószaporítástól. Dr. Barabás ezúttal uj oldaláról mutatkozott be, mint szindarab-szerző, kitől ezen a téren még sok maradandó sikert vár­hatunk. A szerző elismerést kiváltó munkájához hasonló dicséretes mun­kát végeztek a szereplők is, sok eset­ben a helyi felnőit műkedvelőket megszégyenítő alakítási képességgel és drámai erővel adták vissza a szerző elgondolásait. A szereplők k i­vétel nélkül jók voltak, mégis ki kell emelnünk Bálint Livia bájos és üde­ségtől sugárzó játékát, Tocsik Károly erősen drámai és Wache Endre mé­lyen átérzett, közvetlen alakítását. A rendezés dicséretes munkáját dr. Ba­rabás Ince végezte eredménnyel. A szünetekben az Intézet szalon­zenekara Sümeg Lothár, a fúvósze­nekar pedig Pala Károly vezényle­tével szebbnél szebb zeneszámokat adott elő és nagyban hozzájárult a teljes sikerhez. Fuchf cukorScafiáEban (Kossuth Lajos-utca 2.) 46 4 Nagy karácsonyi vásár! dkg'bruttó doboz szaloncuko Tára 10 dkg Nettó 40 „ 86 flllir Nagy karácsonyi vásár! Sok pénzt takarít meg, ha kará­csonyi szükségletét 06 I divatnazaban szerzi be« Kossuth L.-u. 17. Raktáron levő női és leányka kabátok, női és férfi' szövetek, bársonyok fla­nelek, selymek, damaszt­áruk bámulatos olcsó árban ke­rülnek eladásra 1 395

Next

/
Oldalképek
Tartalom