Pápa és Vidéke, 32. évfolyam 1-53. sz. (1935)

1935-09-15 / 38. szám

Katolikus Nagygyűlés szeptember 28—október 1. volt, ahogy az jó volt, kipróbált és bevált és nem kockáztatja a biztosat a bizonytalanért. „Sikerült-e Lavalnak a lehetetlen", közös nevezőre hozni az abesszin kérdésben Itáliát és Angliát — saj­nos, napról-napra halványulóbb a remény. Amíg „az olasz-abesszin vi­szály elsimítására kiküldött ötös bi­zottság bevallja kudarcát", Anglia semmit sem enged álláspontjából, Mussolini lapja szerint pedig „Abesz­sziniát feltétlenül le kell fegyverezni és katonai megszállás útján felügye­let alatt kell tartani; más megoldás nincs". Anglia felfüggeszti a fegy­ver kivitelről szóló tilalmat és meg­könnyíti az abessziniába való lőszer­szállítást, ha Olaszország nem fo­gadja el a közvetítő javaslatokat, Olaszország pedig hatalmas próba­mozgósítást rendel el, hadd lássa a világ, mire képes. És ha elindítja seregeit Abesszínia földjére, hogy igazságosnak tartott követelésének így szerezzen érvényt, életbe lépnek a szankciók és Európa újra lángba borul ?! Pápát is „kerülgeti" a szerencse ? Hogyis volt csak azzal a főnyere­ménnyel ? Négy napja húzták a kétszázezer pengőt. Bizony húzták, ki is húzták, Persze néminemű kis tévedésben lel ed­zett az a pápai polgár, mikor „pufti nyertem" felkiáltással üdvözölte a kihúzott sorsjegyet. No de végzetesen elnézte a szerencsekerék elsőnek ki­forgatott számát. Kellett ez a kis té­vedés ahhoz, hogy egy jólsikerült autókirándulás keretében családi ki­ruccanás történhessen a városok vá­rosába, a gyönyörű Budapestre. Per­sze ez nem ment ilyen egyszerűen, ahogy leírtam, de családi tanács sem előzte meg, hanem a papa kiadta a direkciót, miszerint a mama azonnal vegyen egy 30 pengős kalapot, mert ugyebár kérem olyan ilyenolyan ka­lapban csak nem lehet annyi sok pénzt felmarkolni. A szomorú játék azután már Pesten fejeződött be. A taxi berobogása után a bankban a drámai tévedést igazolták s részbeni költségtérítésre kiutalták a 150 pengő nyolcad részét, mert hát az igazán jogos volt. „Csalódni kell, csalódni fájó dehát a főnyeremény mégis csak nagy dolog s így megérte volna, 190 pengő csak nem nagy rezsi egy 40000 pen­gős nyereséghez. GrimAsx. Betörés vagy tréfa. Még tréfának is rossz dolog történt szeptember 10-én éjjel az Esterházy úton. ^ Mint ismeretes Pápa legszebb |ít­ján a Karcaghy fotónak el van he­lyezve egy kirakata, ezt a kirakatot valaki az éj fo­lyamán kulccsal kinyitotta és a benne levő képeket kerettel együtt elvitte. A történtek után felkerestük az ér­dekelt fotóüzlet vezetőjét, Krausz Já­nost és érdeklődtünk az okozott kár feíői. Krausz János munkatársunk kér­déseire elmondja, hogy nem is a kép elvitele és az ezáltal okozott kár a boszanió. hanem az, hogy két nappal a kirakat rende­zése után történt a lopás. Panaszolja tovább, hogy ez már a második eset, úgy látszik van egy szenvedélyes képgyüjtő Pápán, aki különösen a bájos hölgyek képeit szedi össze nagy előszeretettel, meg kell azonban jegyezni, hogy ezek a képek elég drága kerettel vannak rámázva. Feljelentésükre a rendőrségen eré­lyes nyomozás indult, hogy a betörők által károsult Karcaghv-fotó kártala­nítható legyen Hírek. Katolikus nap Csatkán. Várme­gyénk e régi búcsújáróhelyének ez évi kisasszonynapi búcsúünnepét a magyarszombaíhelyi esp. kerület egy mindentekintetben nagyvonalú Kato­likus nap rendezésével kötötte össze, melyen Veszprém—Qyőr—Sopron— Komárom—Fejér— és Tolnarnegyé­ből több mint ötezer ember gyűlt össze. A megyés f" pásztort dr. Radványi Viktor prelátus kanonok képviselte, ki meggyesi dr. Schwartz Róbert szentszéki jegyző, püspöki tanácsos kíséretében jelent meg a gyűlésen, mely előtt sok százan já­rultak a szentségekhez. A német sz. beszédet Wohlmuth József sz. Bene- ; dekrendi érd esperes, bakonypéterdi ; plébános mondotta, a magyart Gu­bicza Antal bakonyszombathelyi plé­bános. Az istentisztelet után Lendvay Béla bakonyszentlászlói esperes nyi­totta meg a kat. gyűlést, melyen Radványi prelátus a gyermekről, Bozóky Pál ny. ezredes a családról, dr. Magyarász Ferenc a katolikus közéleti kötelességekről beszélt. Ezüstlakodalom. Németh Pál helybeli csendőrtiszthelyeítes, őrs­parancsnok szept. 11-én ünnepelte meg házasságának 25-ik évforduló­ját. A misét a házaspár fia, ki Ugodon káplán, mondotta és a mise kereté­ben áldotta meg az ezüstlakodalmas párt. A misén jelen volt a házas­párnak hét gyermeke is. Fényképezőgép tokok t o nagy választékban, minden ö nagyságban kapható == & sza kképzett bőröadöinél ásta, Kossuth L&jcS'Ulc * 22. Áthelyezés. Dr. Rott Nándor megyéspüspök Horváth Zoltán káp­lánt Veszprémbe s helyette Veszprém­ből Pápára hasonló minőségben Kara (Dukics) Józsefet helyezte. Orvosi hír. Dr. Kovács Sándor fogorvos folyó hó 21-én tanulmányi szabadságra megy. Rendelését 30-án regge kezdi meg. Esküvő. Törzsök Margitka ur­leány, Törzsök Jenő b konybánki ig. tanító leánya és Gyeginszky Béla egyházaskeszői főjegyző szept. 18-án d. u. 5 órakor tartják esküvőjüket a bakonybánki tóm. kat. templomban. (Minden külön ér esités heiyett.) Az adófelszólamlási bizottság Szabadhegyi Elemér földbirtokos, gazd. főtanácsos elnöklete alatt szept. 9-én megkezdte működését. Elsősor­ban tárgyalás alá kerültek a vidéki fellebbezések, majd a városiak fog­lalkozás szerinti betűsorban. A tár­gyalásokon jelen volt Csiba Mór pénzügyigazgató is. Kisasszonynapi országos vásár. Az egész vásár nagyon lanyha volt, meglátszott, hogy két héttel előbb is vásár volt. Felhajtottak összesen 721 lovat, 1201 marhát és 1277 sertést, ebből eladtak 151 lovat, 513 marhát és 595 sertést. Az árak ta.tották ma­gukat a kereslet hiányában is. Kül­földi vevők egyáltalában nem voltak. Gyermekek balesete játék köz­ben. Szeptember 11 én d. e. Bódai Dezső 13 éves Simahűza pusztai fiú hintáról leesett, ballábát törte. — Kuti Ferenc 5 éves gyermek a Vár­kert kerítésén akart bemászni, a ma­gas drótkerítésen megcsúszott, leesett és karját törte. Mindkettőjüket az ir­galmasok kórházában ápolják. 100 °jo-Sg hazai gyártmány; Kapható: KOHN JÓZSEF cementgyárában, Pápa. 361 Balesetek. Szeptember 6-án Nagy­acsád községhez tartozó Kisacsád­pusztai határban traktorral történt szántás közben Bálint Imre kovács, gépkezelőt a traktor az utána akasz­tott ekéhez szorította, minek követ­keztében jobb felső karján, jobb felső lábszárán súlyosan megsérült, jobb oldalán pedig bordatörést szenvedett. — Ugyancsak szept. 6-án Bakony­jákó község határában Krautheim József kőfejtés közben megcsúszott és 2 m. magasságról leesett, aki bal alsó karján szintén súlyosan meg­sérült Érdekes ujitás. Akarja Őn a született angolok és a moziban az amerikai színészek beszédét meg­érteni ? Ezt csak úgy érheti el, ha több született angol beszédét hallgat­hatja. Náiam 8 angol tanár beszé­dét hallgathatja jó gramofonon. E melleit a helyes kiejtését angol tár­salgási készségben, valamint az ol­vasásban és fogalmazásban is teljes kiképzést nyer. Várhelyi, Márton Ist­ván-utca 3. HOLDANKÉNT 10 Kiló VETŐMAGOT TAK AQ 17 MEG ff í " (yjrrrrf25vT7r.i /.i Btb i I rsíTrsTrn! ÖPAC • PORZOL'TI HANTI PORPÁCOL ASSAL ÜSZÖGMENTESSÉG TERMESTÖBBLET LESZÁLLÍTOTT ÁRON BE SZEB6 ZHETÖ : I KÖREIM cégnél % VISYAUON A NEVCE-MAÍl, NEM HELYETTESÍTHETŐ CSAK EPEDET! GYÁHILAG LEIABT DOBOZBAN VAlÓOi! GumifiilH uidoniások könnyű, szellős, tökéletes forma kapható 5 Fűzők méret után garanciával a legújabb fazonokkal. o» HOFLE kesztyűs és fűzős Pápa, Kossuth Lajos-u. 1. Győr, Baross-űt 7, 408

Next

/
Oldalképek
Tartalom