Pápai Hírlap – VII. évfolyam – 1910.

1910-01-08 / 2. szám

közbenjárásával, másrészt a városok ország­gyűlési képviselőinek utján igyekezzék odahatni, hogy a törvényjavaslat sérelmes intézkedései megváltoztassanak s a tisztviselői fizetések tekintetében a törvényhatósági jogú városok és a rendezett tanácsú városok tisztviselői fizetése között a törvényjavaslatban fennálló kirivó aránytalanság megszüntettessék. Fejezze ki egyúttal a képviselőtestület, hogy kívánatosnak tartja minél előbb egy a megváltozott gazdasági és kulturális viszonyokhoz illő városi törvény megalkotását s utasítsa ennek ugyancsak a polgármesterek kongresszusa utján leendő meg­sürgetésére a városi tanácsot. Indítványozom végül, hogy a küldött 11500 koronát helyezze a képviselőtestület egyelőre gyümölcsözőleg letétbe s felhasználá­sára nézve akkor intézkedjék, ha a törvény­javaslat sérelmes intézkedéseinek megváltoz­tatásáról s illetve a megindítandó akció ered­ményéről értesülése leend." Kétség nem lehet felőle, hogy a képviselő­testület e minden tekintetben helytálló és cél­irányos indítványt egyértelmüteg magáévá fogja tenni. § Városi közgyűlés lesz f. hó 17.-én. A közgyűlés legfontosabb tárgya a belügyminisz­térium által a város számára kiutalt 11.500 K mikénti felhasználásáról szóló intézkedés lesz, melyre nézve a határozathozatalt az alispáni hivatal máris megsürgette; ezenkívül napirendre kerülnek : 1. Schlosszer István kérelme, hogy a bolt­bérleti szerződése az eddigi föltételek mellett, újabbi 6"évre meghosszabbíttassék. 2. Határozat hozandó, hogy a gyám- és közpénztárban lévő pénzösszegek 1910-ik évben mely pénzintézetekben helyeztessenek el. 3. A vallásügyi miniszter értesíti a város képviselőtestületét, hogy Pápán, az alsó-város­ban, a jelzett rendeletben meghatározott feltéte­lek mellett állami ovodát létesíteni hajlandó. Elfogadás esetén kötelező nyilatkozatot követel. 4. Neuvelt Gyula és társának kérelme a városi színház előfüggönyének hirdetési célokra, 20 évre, évi 300 korona bér ellenében leendő átengedése iránt. 5. Vadas János "malombérlő kéri, hogy a városmalomnak vizszerkezete átalajkíttassék. § A regále-bizottság f. hó 4.-én ülést tartott, melyen az 1910. évre az italadó egyes­ségeket kötötték meg. TARKA ROVAT. Levél egy megrovásban utazó barátomhoz. Hogy megrovásban részesítesz, Megvallom, kissé röstelem, Ilyen eset ritkán esett még, A versírás terén velem, De hát az ember sorsa ez volt S ez is lesz, míg a föld forog, Mindenkinek kedvére tenni Majd csaknem képtelen dolog. Megütköztél, hogy oly siralmas Volt az új-évi versezet, Okot kutatsz: mi az, mi engem Komor képek közé vezet S ki máskor mindig könnyű ajkkal E helyt tréfát űztem csupán, Keserves szívvel elbusultam Ez egyszer a világ során. Lehet, hogy ott van az igazság, Kedves barátom, részeden, Lehet, hogy nem volt tán a múlt sem Sokkal különb, mint a jelen, S lehet, hogy tényleg a poézis Csak akkor szép s eredeti, Ha rózsaszínű fátyolával A rút valót leplezgeti. Mért is látnók meg a világban Azt, ami kedvünket szegi ? Mért fájjon az az én fejemnek, Mi csöppet sem fáj ő neki ? Úgy van minden jól, amiként van, S ha nem tudsz változtatni rajt', Botor poéta, bús panaszra Sőt ócsárlásra, mondd, mi hajt? Nem az igazság kell a népnek, De a bohóság, a derű. Ha tudsz dicsérni hangzatossan, Akkor lesz versed népszerű. Dicsérj mindent, mit látsz a földön S főkép, mi felszínen mozog, Akkor megtapsol a közönség S tán még barátod sem dohog. Dicsérd a férfiak tudását, Dicsérd a nőknek kellemét, Dicsérd meg a szép egyetértést S főkép mindenki — egyletét, Dicsérd a sertésnek nagy árát, Lesz, aki ennek is örül, Zengjed dicsét azoknak, akik Ülnek húsos fazék körül. Dicsérjed a falú erényét, A fajfenntartó egyedet, Villamfényében városoknak A kávéházi életet, Dicsérjed a közművelődést, Nick Kartert és főkép Szanint, Dicsérd a fényt, amit világuk A szellem országába hint. Dicsérd, amit színpadra hoznak, Ne bánd, ha Vera Violett, Shakespere meghalt, talán nem is élt, Örökké él az operett, Dicsérd meg a közoktatást is, A nálunk feltalálhatót, Mitől (pár ezredév lejártán) Magyarrá lesz a sváb, a tót. Dicsérd a honnak állapotját, Miben nincs semmi kis hiba, A hős erélyt, amely belészállt Nagy ősök nagy utódiba, Dicsérjed a fölséges eszmét, Mi békét hirdet, mely örök, Mihez, hogy a népek megérjék, Egy nincs elég még, — fegyverök ... Ezt kellett volna tennem, érzem, A múltkor is s mert nem tevém, Méltán ért, pajtás, megrovásod, Rémséges bűn is az enyém ! De hát az ember sorsa ez volt S ez is lesz, míg a föld forog, Mindenkinek kedvére tenni Majd csaknem képtelen dolog. André. HETI ÚJDONSÁGOK. •— Miniszteri biztos. A vallás- és közok­tatási miniszter megbízást adott Bozóky Endré­nek, az orsz. közoktatási tanács titkárának, hogy a pápai állami tanítóképző intézet, a ref. és r. kath. tanítónőképző-intézet, az állami, r. kath. és ref. polgári leányiskola és izr. polgári fiúiskolák szertárainak berendezését és fel­szerelését miniszteri biztosi minőségben vizsgálja meg. — Eljegyzések. Igen széles körben fog­ják őszinte rokonszenvvel és örömmel fogadni azt a kedves hírt, hogy Kis Józsefnek, a hely­beli ref. egyház méltán tisztelt és szeretett esperes­lelkészének leányát, Kis Ilonka úrhölgyet elje­gyezte Kocsis Lajos, az Országos Központi Hitel­szövetkezet kaposvári ellenőre, Kocsis József, sonkádi ref. lelkész fia. Ugyancsak a héten még a következő el­jegyzésekről vettünk értesítést: Kakaós József, a dabronyi ev. egyház újon­nan választott fiatal lelkésze eljegyezte Belo­horszky Jolán úrhölgyet, Belohorszky János vág­farkasdi jegyző leányát. Kdldy Lajos, az acsádi ev. egyház derék tanítója, eljegyezte Mórocz Jolánka úrhölgyet Köveskálláról. — A vörös-kereszt hangversenyét f. hó 15-én este 8 órakor a Grifí-szállóban a követ­kező érdekes műsorral tartja meg : 1. Prológ fő­városi hírneves költőtől. 2. Négykezes zongora­szám két zongorán. 3 Felolvas egy helybeli kiválóság. 4. Ének, előadja a frankfurti opera művésznője. 5. Tárogatón játszik egy zenemű­kedvelő. 6. Helyi vegyes énekkar. 7. Tündér­ünnep, némajáték, tánccal és képekkkel. Hely­árak : ülőhely az első 9 sorban 5 K, a többiben 3 K. Állóhely 2 K. Jegyek előre válthatók Hajnóezky Árpád könyvkereskedésében. Felül­fizetések a jótékony célra köszönettel fogadtat­nak. A hangverseny után tánc. — Gyász. A bencés-rendnek ismét gyásza van. Wagner József Lőrinc celldömölki apát meghalt. A megboldogult apát 1811-ben szüle­tett s így most 69-ik évében volt. Élete java részét a pannonhalmi főiskolán töltötte, mint tanár. A past.ora.lis és morális studiumokat, va­lamint a szónoklattant tanította. A tanári pályán szerzett érdemeit akarta megtisztelni a rend, mikor 17 év előtt második helyen jelölte a fő­apatságra, hét év előtt pedig celli apáttá válasz­tott. Rendtársai és tanítványainak nagy serege szivből gyászolja az elhunytat. R. i. p. — Kinevezés. A vallás- és közoktatási miniszter Szabó Etelt, ki segédtanítónői minő­ségben a jelen tanév kezdetétől működik a helybeli állami polg. leányiskolánál, a X. fize­tési osztályba rendes tanítónőnek nevezte ki. — A róm. kath. iskolaszék megalakulá­sáról szóló múlt heti hírünket azzal egészítjük ki, hogy a tanító-testület a maga képviselői gyanánt az iskolaszékbe Mátz József igazgatót és Zsilavy Sándor tanítót küldte ki. — A népkonyhában felügyelnek : kedden, jan. 11-én; Lipka Pálné, Hammer Vilma, szer­dán, 12-én: dr. Lőwy Lászlóné, Hajnóezky Margit, csütörtökön, 13-án: dr. Lusztig Sámuelné, Harrnos Zolna, péteken, 14-én : Major Gyuláné, Kende Piroska, szombaton, 15-én: Mátz Józsefné, Kiss Ilonka, vasárnap, 16-án : Matus Györgyné, Kiss Vilma, hétfőn, 17-én : Mayer Istvánné, Kiss Jolán. — Swárdström—Tarnay. A nagy érdek­lődéssel várt vasárnapi hangverseny műsorát itt közöljük : I. Tarnay : zongoraszám. II. Swárd­ström : 1. Nürnberger Puppe, Berthas Arié; 2. Brahms, Sonntag; 3. Schubert, Die Forelle ; 4. Schumann, Auftráge; 5. Brahms, Wie komrn ich denn zur Tür. III. Swárdström: Tiikörjele­net Mignonból (magyarul). IV. Tarnay: zongora­szám. V. Swárdström: 1. Strauss, Ich trage meine Minne; 2. Wolf, Elfenlied; 3. Brahms, Vergebliches Stándchen; 4. Wolf, Storchenbot­schaft; 5. Müller, Efteraar; 6. Koch, Det ár var ; 7. Gebirgsgesang. — Kezdete 8 órakor. — A munka ünnepe. Ma, folyó hó 8-án d. u. 5 órakor a helybeli ipartestületben ünne pet ülnek. A kereskedelmi miniszter elismerő okiratát és 100 K pénzjutalmat adják át ez alka­lommal az előljárósági gyűlésben Keszei Antal cipész-segédnek, ki Schlosszer István cipésznél 28 éve dolgozik. — Milyen idö lesz januárban ? A Meteor irja: A változási napok közül erősebb, hideg jellegű befolyást a jannár 17-iki változási nap hozhat csupán, a bolygók részéről. A napon jelenleg hat csoport folt van, melyek azonban valami nagyobb szóródást nem mutatnak, így ezen abnormálisan erős befolyás nem jöhet a foltoktól sem, hanem erre más oknak kell szol­gálnia. Néhány hónapi megfigyelés, igen való­színű, hogy e tekintetben is nagyobb világos­ságot fog vetni e még most homályban levő okra is. Ezen abnormális hatás azonban felette nagy bajoknak lehet később az okozója, így különösen a gazdaközönségnek nagyon résen HOCH LAJOS lakatos, puskaműves és mérlegkészítő Pápa, Fő-tér el fog-ad mindeuaeinü mérlegjavítást és súly-egyenlítést hitelesítéssel együtt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom