Pápa és Vidéke, 38. évfolyam 1-52. sz. (1941)

1941-06-08 / 23. szám

2 1941. június 8, vasárnap het alkolni. Városunk ezen egyetlen fu­vószenekara igazán megérdemelné ugy a városnak, mint a társadalomnak na­gyobb támogatását, mert ha a semmi­ből is ilyen szép eredményt tudott iel­mutalni, megfelelő támogatás mellett bizonyára sok gyönyörködést és kelle­mes szórakozást igérne az egész város közönségének is. Az a biztos érzésünk, hogy a le­renteinyézmény további fejlődése ki fogja zárni azt, hogy legyen olyan le­vente egyesület, amely a legszüksége­sebb felszerelést sem tudja a részt vevő levente versenyzőknek biztosítani és bizonyosak vagyunk abban, hogy jövőre még' azok az illetékesek sem fog­nak elmaradni a levente napról, akik most hiányzottak, de hála Isten már kevesen, mert a magyar jövő, a magyar ifjúság szeretete, annak minden meg­mozdulásának a felkarolása a legszen­tebb kötelességünk. A pünkösd vasárnapján megtartott járási levente versenyre tiszteletdijak, illetve azok beszerzésére a következő pénzadományok folytak be: Dr. Antal István államtitkár egy ezüst cigaretta tárca, Hungária Műtrágya és Kénsav gyár rt. egy bronz szobor, Dr. ötvös Dániel vegyészmérnök egy bronz turul, nemes Marisa Dániel ezredes egy ezüst karóra, Pulmann János igazgató 2 pla­kett. — Perutz Testvérek Szövőgyára 150 P, Leipnik és Társa Szövőgyára 100 P, Dr. Nagy Béla közjegyző 50 P, Pát­kai Lajos nagybérlő 30 P, vitéz Kar­csay Béla ezredes 20 P, Pápai Hitelbank rt. 20 P, Irgalmasrend 20 P, kBencés Gimnázium Igazgatósága 10 P, Pápai Hi leiszövetkezet 10 P, P. Marko Mar­cell rendházfőnök 10 P, Bozóky Ta­sziló ezredes 10 P, Dr. Csarmasz ,Fe­renc ügyvéd 10 P, Dr. Uzonyi Kálmán helyettes polgármester 10 P, Dienst­mann Pál vendéglős 10 P, Puchinger Károly lisztkereskedö 10 P, Puchinger Sándor malom tulajdonos 10 P, Hor­váth Máté igazgató 10 P, Dr. Fanner Géza ügyvéd 6 P, Róm. kat. polgári fiú­iskola 5 P, Dunántúli leszámítoló bank fiókja 5 P, Kopcrniczky István igaz­gató 5 P, Varga József postafőnök 5 P, Szabó Károly állomásfőnök 4 P, Csekő Árpád igazgató 2 P. Az ünnepség bevételének elszámo­lása lapunk zártáig még nem nyert be­fejezést és igy azt csak a következő számunkban közöljük. A nagylelkű adományokért ezúton is bálás köszönetet mond a járási és vá­rosi katonai parancsnokság. Mielőtt bútort venne, nézze meg raktáramat, hol a legjobb minőségű bútorokat mind készen, mind rendelésre leg­olcsóbban kaphatja. Fizetési kedvezmény! PEIDL LAJOS épület- és mübútorüzeme, bútorraktára PÁPA, BÁSTYA-UTCA 24. SZ. Összejövetelek, lakodalmak, eljegyzések, társasebédek, vacsorák rendelését olcsón, kifogástalanul vállalom. — Külön terem. FARKAS FERENC vendéglős, KÖZPONTI SZÁLLODA. Horváth Gyula darál ó-m alma Pápa, Török Bálint-utca 27. szám alatt elfogad darálásra nlndiDBimH gabonanemfit. Ezenkívül elfogad darálásra szánt terményt minden mennyiségben tárolásra, Illetve megöl zésre. — Árpa és tengeri dara a legolcsóbb napi árban áll andóan kapható Tisztelettel értesítem kedves vevőimet, hogy lúnius ÍZ—15 a Brlff-azállfi nagytermében festék-kiállítást rendezek, melyen a legújabb festőszerszá­mokat, bel- és külföldi, valódi és szintétikus anyagokat befogom mutatni. Az újdonságra való tekintettel kérném szíves­kedjenek megtekinteni. yE§2ELI FERENG festéküzlet Pápa, Horthy Miklós-u. 6. Baross Szövetség kiállítása és divatbemutatája ton hirdetünk: keresztény kézbe a ma­gyar ipari és kereskedelmet, hanem tett is. Ügy érezzük, hogy a régi pápai országos hirű ipar és kereskedelem tá­madt fel a Baross Szövetség helyi szer­vezetében. Mindenki meggyőződhetik arról, hogy Pápa városának az ipar és kereskedelem terén egy új fejezete kezdődött. Súlyos kötelezettsége mindenkinek, bogy a kiállítást és divat-bemu,tatót fokozott érdeklődéssel kisérje és azt támogassa megjelenésével. A falragaszokon látható ennek a nagyszabású eseménynek programmja. Hisszük, hogy amilyen nagy érdeklődés van iránta az egész városban, meg is hozza méltó gyümölcsét. A Baross Szövetség pápai szerve­zete és a Női Tábor igen nagyszaoású kiállítást, illetve divat-bemutatót rendez űrnapján. A Baross Szövetség helyi szerveze­ténél megszoktuk már, hogy minden munkáját és megmozdulását méltó fi­gyelemmel kisérjük. Amikor ilyen életképes kiállítást és divat-bemutatót rendez, mely a város keresztény iparosainak és kereskedői­nek munkáját van hivatva felvonultatni, szó nélkül nem mehetünk el mellette. Évekkel ezelőtt elég sok ellenfele volt a Baross Szövetség helyi szerveze­tének. Tudjuk nagyon jól, hogy honnan eredt. De a szervezet mindenegyes tag­ja lankadatlanul küzdött, hogy ne csak beszéd legyen az, amit országszerte foly­Tanáregyesületi közgyűlés nak mondott köszönete után Veszely László, a helybeli róm. kat. polgári fiúiskola igazgatója tartotta meg mind­végig érdekes, lebilincselő előadását »Rádió az iskolában« cimmel. Rámu­tatott — tapasztalatai alapján — a rádió olktatói és nevelői hasznára, a rádió, mijkrofon iskolai szerepének fon­tosságára. Űttörő megfigyelései nagy tetszést arattak. A Ranolder Intézet polgári leány­iskolájának énekkara Pásztor Cecilia irgalmas-nővér vezetésével szépen elő­adott énekszámával gyönyörködtette a megjelenta'ket. Utána a róm. kat. pol­gári iskola énekkara adott elő dalokat, kánonokat, gondos előkészületre vailó, pompás előadásban; A vendéglátó is­kola énekkarát Vajda Márta igazgató vezette. Üde, gondosan előkészített mű­sorukkal nagy énekkultúráról tettek bi­zonyságot. 1 ! ' í A szünet utáni részbén meghallgat­tuk Buday Kálmán titkár jelentését, a köri pénziáros, a számvizsgáló és el­lenőr jelentéseit. Különös érdeklődéssel hallgatta végig a közgyűlés Szakály Kis József tanár felszólalását és indítvá­nyát a polgári iskolai tanárság anyagi helyzetének megjavítása tárgyában. Ja­vaslatát egyhangúlag elfogadta a köz­gyűlés és az Országos Elnökség elé ter­jeszti azt. A közgyűlést közös ebéd követte a Varró-féle étteremben. Ebéd után Molnár István hittanár kalauzolása mellett a vendégek nagy érdeklődéssel szemlélték meg városunk nevezetessé­geit. A közgyűlés megrendezésének ne­héz munkáját Vajda Márta polg. leány­iskolái igazgató végezte nagy körülte­kintéssel és hozzáértéssel. Az Országos Polgári Iskolai Ta­náregyesület Székesfehérvári Tankerü­letének Köre f. évi május hó 31-én, tar­totta évi rendes közgyűlését a helybeli m. kir. állami polgári leányiskoa tor­natermében. A közgyűlésre sok vidéki polgári iskolai tanár érkezett váro­sunkba. A tankerületi kir. főigazgatót dr. Vanek Géza tanügyi titkár képvi­selte. A tartalmas tárgysorozatot Ké­rész lé Iy Gyula elnök, győri pol­gári fiúiskolái igazgató nyitotta meg. Megnyitójában rámutatott a közelmúlt történelmi fontosságú eseményeire s lelkes szavakkal utalt a mai magyar ne­velő kötelességeire. A polgári iskolai tanárság derekasan kivette részét a nemzetépítő munkából. A jövő teendői­nek irányát a mult tapasztalatai adják meg. A polgári iskolai tanárság, ameiy a nemzet értékes rétegét készíti elő az öntudatos magyar életre buzgó és ál­dozatos munkára készül fel. A magas szinvonalu, elnöki meg­nyitó után Hamuth János polgármester a város közönsége nevében üdvözölte a megjeleni pedagógusokat, majd dr. Trócsányi Dezső a ref. teológia és gim­názium nevében, Csekő Árpád a m. kir. állami lanitóképző-intézet képviseleté­ben szólaltak fel, méltatva a polgári iskolai tanárság értékes munkáját. Dr. Vanek Géza tanügyi titkár rá­mutatott a polgári iskolák feladatára, amely az oktatás mellett a nevelés ki­mélyitése s a közös, nagy nemzeti fel­adatok elvégzésére való gondos előké­szítésből áll. A feletties tanügyi hatósá­gok megértő támogatással figyelik a polgári iskolai tanárság működését s hiszi, hogy méltatlan anyagi helyzeté­ből ki fogják emelni. • Az elnök válasza és a felszólalók­Molnár István Befőzési cukor igényelhető Befőzési cukor igénylését június 14.-ig lehet a köfcség elöljáróságánál benyújtani. Valószínű, hogy a korai gyümölcsfélék beérnek, mire a termesz­tők a cukrot megkapják. Ez azonb'an nem nagy baj, mert a gyümölcshust cu­kor nélkül ideiglenesen tartósíthatjuk bensoesavas nátriummal, addig, amig sor kerülhet a cukros befőzésre. A bensoesavas nátrium hasznalata a következő : A gyümölcsöt megtisztít­juk, megmossuk, eselleg kimagozzuk il­letve meghámozzuk, majd felfőzzük és kissé lehűtve minden kg. átfőzött gyü­mölcshöz másfél gramm bensoesavas nálriumot veszünk. Ezt kevés vizzel fel­oldjuk, majd a felfőzött gyümölcshöz hozzákeverjük. A gyümölcshust — a­mennyiben lekvárt készilünk — szitán át is töriietjük, s mivel ilyenkor lehűl, ismét fel kell forralni. Pontosan kell tudni, hogy mennyi a gyümölcshus, ezért mérjük meg az üres edény súlyát és mikor a gyümöl­csöt benne felfőztük, ismét lemérjük. A különbözet adja a gyümölcs tiszta súlyát, melyhez a bensoesavas nátriu­mot számítjuk. A bensoesavas nátriummal konzer­vált gyümölcshust szélesszáju üveg­edényben, demizsonban, vagy tiszta hordóban tarthatjuk el, úgy hogy per­gament papirossal bekötjük, vagy du­góval elzárjuk. Az edényeket hűvös he­lyen tartjuk a továbbfeldolgozásig. Tud­nunk' kell, hogy a bensoesavas nátrium a továbbfeldolgozás, tehát a cukorral való besürités, főzés közben, a gyü­mölcshusból eltávozik. Azok a gyümölcstermesztők, akik a feldolgozott gyümölcsös (izt, jamet stb.) eladásra nagyban szándékoznak készíteni s ezideig ezzel nem foglalkoz­tak, ebbeli szándékukat a Gyümölcster­melők Országos Egyesület (Budapest, V. Vilmos császár u. 76.) is jelentsék be. Éíitíé ~~ " 7 kat. hold 83 négyszögöl első minőségű, háshsly vagy (gyártelep célra is megfelelő szántóföld a Beltelkek III. kerületében 1607-1609 hrsz. alatt a tanitóképzőintézet mögött. Komoly érdeklődőnek írásbeli megkeresésre felvilágosítást ad Bodó László igazgató-tanító SÁSD II. ker. Baranya vármegye. Vakmerő lopás történi pünkösd hétfőn. Hrabovszky Dezsőéknél, a Kat. Kör gondnokánál egy házaspár lakolt, akik felhasználva Hrabovszkyék elfog­laltságát, minden megmozdítható ingó­ságukat autóra raktak és elmentek Pá­páról. Gyors rendőri intézkedés azon­ban Szentgotthárdnál már lefülelte a tolvajokat és igy az ellopott dolgok visz­szakerültek tulajdonosaikhoz. Vasárnapi levél Kedves Szerkesztő Űr! Lezajlott a Levente ünnepség és azt hisszük, mindenkiben a lá­tottak mély nyomot hagytak. Min­den elismerés megilleti az ünnep­ség főrendezőjét, vitéz Fekete Lajos őrnagy, katonai parancsnokot és'az oktatói-kart, akiknek nehéz és fá­radtságos munkája eredményezte a sok szép sport teljesítményt és az esti tábortűznél látott hazafias és katonai szellemű számokat. Mi azonban anélkül, hogy ün­neprontók akarnánk lenni, az ob­jektiv kritikus szemüvegén keresz­tül nézve a nagyszabású Levente megmozdulást, a magunk részéről szükségesnek tartjuk a következő­ket megjegyezni. Nem tudjuk, hogy miért kel­lett igen sok község levente csapa­tának olyan tarka-barka, szedett­vedett. a Levente intézményt meg­szégyenítő ruházatban és ruhátlan­ságban megjelenni. Azt sem ért­jük, miért nem volt a falusi leven­ték legtöbbjének futó nadrágja, sport inge, hogy a futó cipőt ne is emlitsük. Aki valamit is ért a sporthoz, az tudja, hogy versenyt futni futó cipő nélkül, istenkísértés. Kétségtelen, hogy jó eredménynek lehet azt is elkönyvelni, hogy a futók csak néhány rándulással úsz­ták meg a versenyt. Az 1939. II. t. c. fontos alkot­mánymódosító törvény alkotásunk, amely a honpolgári kötelezettsé­gek sorába beik Latja a levente kö­telezettséget is. A levente kötele­zettség személyi és dologi kiadá­sainak fedezetéről intézkedő ren­deletek kimondják, hogy a köz­ségek évi költségvetésében ilyen célokra, a községi évi költségve­tésnek 5 o/o-a vehető fel. Nemi ert­jük tehát, hogy miért nincsen a fa­lusi leventéknek legalább sapka, ing és a legelemibb sport felsze­relése. Ez éppen úgy hat, mintha a céllövészetet vaktölténnyel akar­nák gyakorolni. Azt hisszük, hogy a levente intézmény a közületek és a ható­ságok előtt még igen mostoha gyer­mek'. Nem törődnek vele, talán nem is érdekli egyeseket és talán ez az Oka, hogy a hatósjágok kép­viselőit sem láthattuk a Levente ünnepségeken. Hazafias tisztelettel: VOLT LEVENTE OKTATÓ. A Zöldfa-utca 27|b. sz. ház eladó. Felvilágosítást ad: Dr. Nagy György ügyvéd, Horthy Miklós Fő-utca 21. sz. Fényképessen... Felvételeit szakszerűen kidolgozza! KOVÁCS IMRE vizsgázott látszerész- __ __ .. _, és fényképész mester FOTO-OPTIKR emelőrfoló-laboretőriumo Pápa, Kossntb Lajos-utca 21. fffl Príma márktfa l6nyk6pasBs«pak, filmek, Uj OTI hezihonyv jelent meg a legújabb rendeletekkel ára P1 B90 Kapható KIS TIVADAR könyv- és papirkereskedésében PÁPA.

Next

/
Oldalképek
Tartalom