Pápai Hírlap – XL. évfolyam – 1943.

1943-07-03 / 27. szám

Minőségben és ízlésben Kopsteifrbutor vezet. Fő-tér 14. MEGÉREM-E? Lesz-e idő, amikor már nem várom a postát! ? Helyette majd kézen fogom a selypítő Jóskát, Kis Katómmal az ölembe... játszadozunk szépen... Hogy megérjem, a jó Istent könyörögve kérem. Mikor már az anyukámnak nem lesz ennyi gondja, Kis fiam az imáját is hiba nélkül mondja. Parasztszoknyás Katókám is boldogabban lépdel, Hogy megérjem a jó Istent könyörögve kérem, Hogy a magyar népünk sorsa sohse legyen árva, Hogy ne tipornák többé a nevünket sárba, ügy éljen a magyar nép, mint ahogyan élt régen, Az Úr Istent erős hittel könyörögve kérem!.. Tábori posta. K. 131. Május 25-én. Bakos József. számv. őrv. A Gáti gyorsíró^ és gépíróiskola évzáró vizsgája 1943. évi június hó 24-én volt. A vizsgáló­bizottság elnöke Fekete Imre országgyűlési | gyorsirodai tanácsos, tagjai: dr. Keresztély Ernő íanügyi főtanácsos és dr. Kondói I Kiss József c. gimn. igazgató voltak. A tanulók j három különböző vizsgafokon mutathatták be i évi munkájuk eredményét : I. Irodai gyorsírói, illetve gépírói fokon j vizsgáztak azok, akik egy éve tanulnak gyors- j írást vagy gépírást. Aki ezt a képesítést, — j 120°-os gyorsírási, 50—70 szótagos sebességű I gépírási tudást — megszerezte, az irodai mun­kára már teljesen alkalmas. II. Középfokú irodai gyorsírási, illetve gép­írási vizsgára — 150 szótagos sebességű gyors­írási, 70—90 szótagos sebességű gépírási tu­dás elérésére — már csak egy évnél hosszabb tanulás után képesek a tanulók. A mi gyors­íróiskolánk tanulói közül azonban többen —mint alább felsoroljuk — erre a vizsgálatra is jelent­keztek és egy évi tanulás után sokan meg­szerezték ezt a képesítést is. III. Elsőrendű irodai gyorsírói vizsgát — 200 szótagos sebességű gyorsírási tudás — az iskola II. osztályát végző két tanuló tette le, az elsőrendű gépírási vizsgát — 90—120 szótagos sebességű gépírás — rajtuk kívül még több egy éve tanuló is. Mivel gyorsírásból és gépírásból külön történik a vizsgázás és külön kapnak bizonyít­ványt is, mi is külön soroljuk fel mindkét tárgyból a vizsgázók neveit: Irodai gyorsírók: Ács Mária, Ács Terézia, Benkő Margit, Bogárdi Margit, Cserkuti József, Csiszér Anna, Csiszér Irén, Derzsó Piroska, Dömötör János, Farkas Mária, Fenyőházi Margit, Ferenczy Krisztina, Fers Lenke, Halász Zsófia, Horváth Elvira, Hubert Gizella, Kelemen Jolán, Könye Margit, Marton Éva, Mészáros Rozália, Molnár Imre, Mudron Klarissza, Nagyfi Erzsé­bet, Németh Etelka, Németh Gizella, Papp Rozália, Patai Erzsébet, Rehberger Magdolna, Scheili Mária, Schneider Erzsébet, Somogyi írén, Stark Angéla, Szabó Gábor, Szabó Honor, Szabó Mária, Száki István, Takács Irma, Tischler Mária, Tóth Mária, Veszprémi Erzsébet, Weisz Zsuzsánna I. o. tanulók. Irodai gépírók: Ács Mária, Ács Terézia, Benkő Margit, Békési Ilona, Bogárdi Margit, Bozóki Éva, Cserkuti József, Csiszér Anna, Csiszér Irén, Derzsó Piroska, Dömötör János, Farkas Mária, Fenyőházi Margit, Ferenczy Irma, Ferenczy Krisztina, Fers Lenke, Halász Zsófia, Horváth Elvira, Hubert Gizella, Kocz István, Könye Margit, Mészáros Rozália, Mohácsy Vilma, Molnár Imre, Mudron Klarissza, Nagyfi Erzsébet, Németh Etelka, Németh Gizella, Papp Rozália, Rehberger Magdolna, Rosenberger Márta, Scheili Mária, Schneider Erzsébet, Szabó Gábor, Szabó Honor, Szabó János, Szabó László, Száki István, Takács Irma, Tischler Mária, Tóth Alojzia, Tóth Mária, Uzonyi Margit, Valdinger Ilona, Veszprémi Erzsébet, Weisz Zsuzsánna I. o. tanulók. Középfokú irodai gyorsírók: Békési Ilona II. o., Billitz Gizella II. o., Bozóky Éva, Fers Lenke, Horváth Elvira, Kelemen Jolán, Marton Éva, Mohácsy Vilma, Scheili Mária, Schneider Erzsébet, Somogyi Irén, Szabó Mária, Weisz Zsuzsánna I. o. tanulók. Középfokú irodai gépírók: Benkő Margit, Billitz Gizella II. o., Fers Lenke, Horváth Elvira, Kelemen Jolán, Marton Éva, Mohácsy Vilma, Mudron Klarissza, Németh Etelka, Patai Erzsébet, Rosenberger Márta, Schneider Erzsébet, Stark Angéla, Somogyi Irén, Szabó János, Szabó Mária, Tischler Mária, Veszprémi Erzsébet, Weisz Zsuzsánna 1. o. tanulók. Elsőrendű irodai gyorsírók : Békési Ilona II. o., Billitz Gizella II. o. tanulók. Elsőrendű irodai gépírók: Billitz Gizella II. o., Derzsó Piroska, Kelemen Jolán, Marton Éva, Patai Erzsébet, Somogyi Irén, Stark Angéla, I. o. tanulók. Rendelet a gabona csépléséröl Gabonát csépeltetni csak cséplőgéppel sza­bad, kivéve, ha a kézierővel, vagy nyomtatás­sal való cséplésre a közellátási kormánybiztos engedélyt ad. A gabona csépeltetése előtt a gazdának gazdakönyvét át kell adni a cséplő­gép vezetőjének. Ugyancsak a munkaadónak kell igazolni a cséplőgép felelős vezetője előtt, hogy a munkavállaló a cséplésre kerülő gabo­nát a gazdától aratórész címén szerezte meg. A cséplőgép vezetője másféle címen csak külön engedély alapján csépeltetheti el a cséplésre vitt gabonát A cséplőgép birtokosának a cséplés meg­kezdése előtt olyan állapotba kell hozni a gé­pét, hogy azzal a legkisebb szemveszteséggel és szemtöréssel tudja elcsépelni a gabonát. A rendelet szerint a közellátásügyi minisz­ter nyilt rendelettel ellátott közegeivel, a köz­ellátási felügyelőségek és a hatóságok útján el­lenőrizteti a cséplést, továbbá ellenőrzi azt is, hogy a mázsakönyv, a cséplési napló és a csép­lési eredménylap szabályszerűen van-e vezetve. Ha szabálytalanságokat állapítanak meg, a köz­ellátási kormánybiztos a cséplőgép vezetőjét a a csépléstől eltilthatja, vagy mellé állandó csép­lési ellenőrt rendel ki a cséplőgép vezetőjének költségére. Utazásnál a változó életmód zavarja a rendes emésztést. Ez émelygést, fejfájást okoz. Ne felejtse, hogy utazáshoz szükséges a ' L\t jó hashajtó, ÚJDONSÁGOK. — A szerkesztő szabadságon. Lapunk szerkesztője és felelős kiadója július 3-án kezdte meg két hétre terjedő szabadságát. Ez idő alatt a Pápai Hirlap szerkesztéséért és ki­adásáért is Szűcs Dezső főszerkesztő fogja a felelősséget képviselni. Lakása Szent László utca 12. (Okollégium.) — Évkönyvismertetés. Az idei iskolai Évkönyvek közül ismét a pápai ref. polgári leányisiskola Évkönyve jelent meg elsőnek. Ez az év az iskola fennállásának 42-ik, önálló mű­ködésének pedig 3-ik esztendeje. Á gondosan szerkesztett 76 oldalas Évkönyv Ligárt Ida igaz­gató szerkesztésében jelent meg. Az iskola né­pesedése óriási méreteket mutat. A tíz év előtti százas (108) létszám idén már 355-re ugrott. Jövőre két osztály lesz párhuzamos. Az Évkönyv vezetőhelyen a most nyugalomba vonult püspök­ről, Medgyasszay Vincéről emlékezik meg. Szé­pen méltatja emberi, papi és költői lelkületét, mindenütt kiemelvén törhetetlen magyarságát. A tanév szeptember 9-én kezdődött és június 19-én zárult. A tantestület 15 tagból állott a hitokta­tókkal és óraadókkal együtt. Vizsgát tett 251 nyilvános és 104 magántanuló. Ezek közül ma­gyar anyanyelvű volt 248, német anyanyelvű 2, orosz 1. Református 126, evangélikus 85, unitárius 1, rkat. 20, görög 1, izraelita 18. In­ternátusban lakott 68, kosztadónál 28, szülei­nél 155 növendék. Vidékről bejárt 41 tanuló. Tanulmányi szempontból kitűnően végzett 46, jelesen 26, jól 94, elégségesen 80, elégtelen volt 5. Ösztöndíj-, pénz- és könyvjutalomban sokan részesültek. Az iskola nagy gondot for­dított a hazafias, erkölcsi, művészi és házias nevelésre, de nagy súlyt fektetett a testnevelésre is. Az év folyamán 7 iskolai ünnepély volt. Hi­vatalos látogatás többször történt. Szülői érte­kezletet két ízben tartott a tantestület. A tanulók egészségi állapota kielégítő. A könytárak és és szertárak gyarapodtak. Az önképzőkör és az ifj. egyesületek eredményesen működtek. Az Évkönyvet az internátus ismertetése és a jövő iskolai évre vonatkozó tájékoztató rekeszti be a tankönyvjegyzékkel együtt. — Megdrágult a rádió, a telefon, a postai díjszabás. Magyar Távirati Iroda jelenti : Július elsejétől kezdve több posta, távirati, távbeszélő és rádió díjszabás megváltozik. Ezek a következők: 20 grammos levelek díja helyben 20, vidéken 30 fillér, a levelezőlapok díja helyben 12, vidékre 18 fillér. A csomagok díja 10-től 40 fillérig lesz magasabb. Az utalvány és után vételi díjak átlag 10 és 20 fillérrel emelkednek. Csekkekre 20 pengő után 10, 50 pengő után 16, 100 pengő után 30, 1000 pengő után 50 fillér fizetendő. Távirati szódíj 18 fillér lesz, legkisebb távirati díj 1'80 P. A rádió havi díja 3 pengőre emelkedett. Miután a júliusi nyugtákat már kiállították, ezért erre a hónapra még 2*60 pengő fizetendő. Augusz­tusban azonban 340 pengőt kell fizetni. A táv­beszélések díjszabása a vidéki hálózatokban az előfizetési állomásokról helyi beszélgetések díja 14 fillér lesz. Belföldi távolsági beszélge­tések díja az első díjövben 70, azután 1'40 P, 2-10 P, 2-50 P, 2-80 P és 3 pengő. A továb­biakra vonatkozólag a postahivatalok adnak részletes felvilágosítást. — Kevesen tudnak róla, hogy Schil­lernek, a nagy német költőnek egyik késői ivadéka itt született Pápán, itt is temették el az alsóvárosi temetőben. Mind a születése, mind a halála a helybeli ág. ev. egyháznak van elkönyvelve. Ki tudja, hány nevezetes embernek a sírját tüntették el, mikor úgy siettek a temető fölásásával ? — Könyvelési tanfolyam befejezése. A Keraktosz kötelékében szervezett 8 hetes köny­velési és kereskedelmi levelezési tanfolyam az elmúlt hét péntekjén befejeződött. A kitűnő fe T leletekből meglátszott, hogy Sándor József ke­resk. középisk. tanár fáradozásai nem voltak hiábavalók, mert sikerült a hallgatók általános és szaktudását újabb és korszerűbb ismeretek­kel lényegesen kibővíteni. Reméljük, hogy Sán­dor József ilyen irányú pápai tevékenysége csak bevezető volt és a jövőben is folytatni fogja ilyen irányú áldásos munkáját. — Az áll. tanítóképző-intézetben 1943 június hó 21—25-ig voltak a tanítóképesítő vizsgálatok, melyeken dr. Koch Nándor tanker. kir. főigazgató elnökölt. A vizsgálatok eredménye : kitüntetéssel végzett 3 jelölt (Gelesz A., Kóbor J., Madarász Gy.), jeles oklevelet kapott 2, jót 6 jelölt; megfelelt 17 vizsgázó. A vizsgálatok megismétlésére egy jelöltet utasított a bizottság. Róm. kat. egyházi ének és zenéből sikeres kán­torképesítő vizsgálatot tett 14 jelölt és 4 tanító. A most végzett jelöltek közül 5 ref. kántori vizsgát tett a, helybeli ref. tanítónőképzőben. — Karpaszományosok eskütétele. A soproni karpaszományosok, akik között öt pá­pai is volt, ünnepélyes külsőségek között es­küdtek fel a Legfelsőbb Hadúrra. A laktanya udvarán sorakoztak fel a karpaszományosok, akik előtt Fenyődi Ferenc főhadnagy nagy be­szédben a magyar katona kötelességeiről, a belső­rendről, az állandó munkáról beszélt. Az eskü letétele után templomba mentek, majd résztvet­tek a Magyar Művelődés házában a katonai elő­adáson, ahol részletesen ismertették a donmenti csatákat. — Pályázat. Országos irodalmi, színpadi és zenei pályázatot hirdet a Szinházi Újság 195 díj, (készpénzjutalmak) kerül kiosztásra t Részletes ismertetőt küld a Szinházi Újság, Szeged.

Next

/
Oldalképek
Tartalom