28 találat (0,112 másodperc)

Találatok

1. 1899-06-28 / 26. szám
[...] nála a pénzt Teljesült is kérése de most már nyolcz forint [...] választmány javaslatának elvetésejnellett gróf Tisza István javaslatát fogadta el mely a [...]
2. 1899-12-13 / 50. szám
[...] Bodnár Gáspár Kiadja a szent István társulat Ára kötve 30 kr [...] legtöbbet tett a a szent István társulat Áldásos tevékeny­ségében az egyház [...] gonosz szándékát De az anya kérése sem használt 1 Salamon Vid [...]
3. 1900-01-17 / 3. szám
[...] aligazgató Jaskovics Ferencz dr Fejes István és dr HanzJenő választmányi tagok [...] Megnyugtató vá­laszt kapott A másik kérése az volt hogy a matolcsi [...] Ká rolyné Tankóczy Gyuláné Unger Istvánná urhölgyeket kik önfeláldozással szolgálták ki [...]
4. 1901-01-23 / 4. szám
[...] is melyet nyitogatni tetszik Szives kérése már rég teljesedésbe ment Tapasztalásból [...] tagokká lettek Rimili János Vonház István Rimili Antal Merli János Máncz [...]
5. 1901-03-20 / 12. szám
[...] egész sokaság előtt és választék Istvánt hittel és Szentlélekkel teljes férfiút [...] gondolata Hogy az ifjúság ezen kérése alapjaban indokaiban őszinte és becsületes [...]
6. 1901-06-19 / 25. szám
[...] elnök Tar Béla ellenőr Csépke István pénztáros Kálmán Sámuel ellenőr Belópti [...] rovatban foglalhat helyet M J Kérésének eleget tettünk a beküldött czikkel [...]
7. 1901-08-07 / 32. szám
[...] a püspök ur a sz István és ev sz János oltárra [...] f hó 20 án sz István király ünnepén fog kitótetni s [...] össze a közönség hol Rácz István az egyesület elnöke mondott beszédet [...] nejének minden esdése gyermekeinek zokogó kérésé Húszak Pált űzte a végzete [...]
8. 1901-12-25 / 52. szám
[...] nagykárolyi főszolgabírói állásra ki­jelöltettek Gőnyei István Szuhányi Géza és Thoma László [...] adtak be a melyből Gőnyei István 230 és Szuhányi Géza 167 szavazatot nyervén 63 szótöbbség­gel Gőnyei Istvánt választották meg A mátészalkai és erdődi főszolgabirói ál­lásokat szavazás kérése nélkül közfelkiáltással töltötték be A [...]
9. 1902-03-19 / 12. szám
[...] fel az egyesület életét Zahoránszky István titkári jelentése valóságos műgonddal készült [...] dr Fodor Gyula titkár Zahoránszky István háznagy Mondik Endre pénztáros Kertészffy [...] Hogy nem tálalt süket fülekre kérése bizonyította az igazgató rögtöni intézkedése [...] 9 Ave Mária költ Vathy Istvántól Szavalta Plekli Mária 10 Krisztus [...]
10. 1902-08-20 / 34. szám
[...] ki Olátyás szoborra gyűjtő bizottság kérése A Mátyás szobor alapra gyűjtő [...] Kustán József tibai jegyzősegéd Hegedűs István szobránci áll tan szertelen korteskedtek [...] A közigazgatási bizottság Tom csányi István főszolgabíró és Kulin AuróB szolgabiró [...]
11. 1903-09-16 / 38. szám
[...] ülnök és dr Le nárd István közgyám lelkes felköszöntőkben éltették azt [...] György fuvaros a lelkész minden kérése ellenére erősen bizva abban hogy [...]
12. 1904-03-30 / 14. szám
[...] és rangosztályba léptette elő Lossonczy Istvánt és Fuchs Gyu­lát pedig hivatalnokokká nevezte ki Helyettesítés Lénárd István dr városi közgyám katonai szo [...] anyakönyvi ke­rületbe ez utóbbit Erdei István anya­könyvvezető egyideüleg való felmentése mel­lett [...] a kereske­delmi miniszter főleg városunk kérése és aktiója folytán a régi [...]
13. 1904-04-07 / 15. szám
[...] Igen szépen viselte magát Gönyey István járási főszolgabíró ki éjjel 12 [...] behívót Anyját verte meg Tempfli Istvántól bizonyos évi járandósága volt az [...] s miután az anya ismételt kérése daczára sem volt hajlandó a [...] szabbodott a helyzet Végre Tempfli István annyira megfeledkezett magáról hogy édes [...]
14. 1905-01-01 / 1. szám
[...] főtanfelügyelő A harmadik praelátus Szabó István püs­pöki irodaigazgató Róla nemrég emlékeztünk [...] teendő 9 utasoknál ezek indokolt kérése foly­tán és a mennyiben az [...]
15. 1905-12-24 / 52. szám
[...] megtagadta a referálást gróf Károlyi István pedig keményen támadt neki Nagy [...] József prédikál 9 órakor Szabó István praelátus püspöki irodaigazgató mond szent [...] feleségével tanács­kozni kezdett a gyermek kérése fölött kit mindketien ismertek A [...]
16. 1906-06-07 / 23. szám
[...] szerkesztősége révén vagy a Szent István Társulat által beszerzi az egész [...] Templomot építeni fogna meghal gattatott kérése fia született és a templo­mot [...]
17. 1906-07-04 / 27. szám
[...] László árvaszéki ülnö­köt nyugdíjazta Oönyey István nagykárolyi főszolgabíró nyugdíjazása iránt beadott [...] eljövetelekor pénzt hozott magával ezen kérése sikerült a hulla felásattatott és [...] Tudorráavatás Buji és jékei Jékey István tart huszárhadnagyot tiszteletbeli vármegyei szolgabirót [...]
18. 1907-07-31 / 31. szám
[...] Tiszaujlakról Mezőpetribe helyez­tetett át Rokk István Nagybányára az uj misések közül [...] dorné szül Vonház Juliánná Kuncz Istvánná szül Máncz Terézia özv Kuncz [...] kérlelni kezdte szép szavakkal midőn kérése sikertelen maradt megragadta a leány [...] mezőn dolgozó munkások közül Kelesics Ist­vánná 49 éves asszony a zivatar [...]
19. 1908-05-13 / 20. szám
[...] domb utezai telkének megosztása iránti ké­rése elutasittatott mig a többi megosztás [...] Fürst Viktor 5 heti Erdélyi István főmér­nök 6 heti szabadságot kért [...]
20. 1908-07-08 / 28. szám
[...] át mivel foglalkoztassunk Gróf Széchenyi István politikájának az volt a sarkpontjai [...] kanonokot több ízben is megismételt kérése folytán a papnevelő intézetben viselt [...]

 

  • 1
  • 2