Heti Szemle, 1908. (17. évfolyam, 1-52. szám)

1908-05-13 / 20. szám

2 Szatmár, 1908. május 18. „HETI SZEMLE“ Több ily irányú, vagy ezeknél is jobb intézkedés, szigorú felügye­let és ellenőrzés alatt lehetetlenség rendet nem teremteni a kóbor czi- gányok között. Ez az ügy valóban elodázhatatlan már. Igaz, hogy a czigány kérdés rendezése az országra súlyos anyagi terhet rakna, de nem maradhatunk hátra a többi müveit államoktól és különösen nem en­gedhető meg a czigánykérdés to­vábbi rendezetlensége már azért sem, mert az ország belbékéjét ve­szélyezteti, a személyi és vagyoni közbiztonságot koczkára teszi. Ezen kívül a kóbor czigányok garázdál­kodása kellő tápot nyújt ellensé­geinknek a más nemzetek előtt való diszkreditálásra. Ha egy kissé ko­molyan gondolkozunk e kérdés fe­lett, azon meggyőződésre jutunk, hogy bizony, áldozatot nem kiméivé, a kérdés elintézése továb nem odáz­ható el. Városi közgyűlés. Városunk törvényhatósága f. évi május hó 11-én tartotta rendes közgyűlését. A köz­gyűlésen nem sokan jelentek meg. A köz­gyűlésről, melyen dr. Falussy Árpád főispán elnökölt, részletes tudósításunkat itt adjuk: A főispán megnyitja a gyűlést. A köz­gyűlési jegyzőkönyv hitelesitőbizottság meg­választása után a hitelesítés ideje 1908. évi május hó 15-ik napjának d. u. 3 órája álla- pittatik meg. 1. A polgármesteri havi jelentésből — me­lyet a közgyűlés egyhangúlag, minden ész­revétel nélkül tudomásul vett — a követke­zőket emeljük ki: A városi ügyek adminisztráeziója a rendes mederben, rendben, akadálytalanul folyik. A honvédzenekar elhelyezése ügyé­ben a tanács felterjesztést tett az illetékes helyre, a polgármester pedig megkérte dr. Kelemen Samu orszgy. képviselőt, hogy ez íme : vasárnap délután zónaelőadás volt. Ott voltam és örömmel tapasztaltam, hogy a jelenlevő közönségnél szebb és díszesebb publikum sem szombat, sem vasárnap este nem lehetett, nem volt. A vasárnap délutáni előadásról közönségesen kicsinylőleg szoktak nyilatkozni. Én mint szemtanú május 10-éről a következőket állítom : „Vergiliussal szólva: „Conticuere omnes, intentique óra tenebant.“ Lestük — kérem — epedve lestük a szava­kat az előadott ajkairól és ott, ahol a leg­jobb operette előadása alkalmával a zaj az uralkodó, ott a figyelem tetőpontra hágott. A máskor zajos karzat primitiv értelmisége mellett is megérezte, hogy a drámában egy szerencsétlen nemzet küzdelméről van szó. Szent meggyőződésem, hogy a haza­szeretetben ez a dráma negative jobban meg­erősített mindnyájunkat, mint ezer mézes ajkú szónok tehette volna. Gondolataimból azonban meg kell még említenem, hogy a hatás előmozdítására az ügyben járjon el a honvédelmi minisztérium­ban, hol azt az informácziót nyerte, hogy a honvéd-zenekar helye tulajdonképen Kassa városa s hogy Szatmáron léte csak ideigle­nes állapotnak minősíthető, de kilátás van reá, hogy ez az ügy kölcsönös felvilágosítás után kedvezően fog eldülni. A polgári fiú iskola felépítése, illetve létesítése tárgyában a miniszter leirt a vá­roshoz, hogy fedezet hiányában azt most nem állíthatja fel, hanem előjegyzésben tette az ügyet. A szatmár—mátészalkai vasút épí­tése szépen halad előre úgy, hogy ez a va­sút nemsokára meg fog nyilni. A rendőrség legközelebb közrendészeti ügyben a csend­őrség segítségével összeírást tart. 2. Miniszteri leiratok: A kereskedelmi miniszter leiratát a mátészalkai vasút ügyé­ben; Kossuth Ferencz, Darányi Ignácz mi­niszterek, Popovics Sándor, Mezőssy Béla, Szterényi József államtitkárok leiratát, me­lyekben üdvözlésükért köszönetét mondanak, a közgyűlés tudomásul vette; nemkülönben a róm. kath. segédlelkészek fizetés-rendezé­sének jóváhagyó belügyminiszteri rendele­tet is. 3. Tanácsi előterjesztések: A közgyűlés úgy a városi közpénztár, valamint hét alap és több más irányú számadást, melyek mind 1907. évről szólanak, tudomásul vette, úgy­szintén a márczius havi adó elő- és leírást, a pénztári vizsgálatról szóló jelentést. Az izr. hitfelekezet 1200 kor. segélye egyenlő részbeni elosztásához hozzájárul a közgyűlés. 4. Gazdisági és jogügyi szakbizottságok javaslatait tudomásul vette a közgyűlés, ki­véve a felső-körtvélyesi bérlői lakás kibőví­tése tárgyában tett jelentést, melyre vonat­kozó határozathozatalt a közgyűlés elha­lasztotta. 5. Nyugdíj választmányi határozat'. Suth György nyug. rendőr kegydij iránti kérelmét elutasította a közgyűlés. 6. Rendészeti ügyek. Lázár József vár- domb-utezai telkének megosztása iránti ké­rése elutasittatott, mig a többi megosztás iránti kérés telj esittetett. előadók is igen jelentékeny befolyással van­nak. Ha Erzsit Hahnel, Joász főhadnagyot Zilahi, Szedlacseket stb. a debreczeni szín­ház legjobb erői adják, akkor eszembe jut Lendvai, Laborfalvi, Szentpéteri. Hát nem tudna ugyanaz az Erdőssy Szatmárnak több ilyen előadást rendezni ? Tudna, csak pár­tolni kell. Sokszor meg nem bírjuk, de el­vétve epedve fogadjuk. A hatás óriási lelke­sedünk hazánkért, megszeretjük a szépet és fejlődik esztétikai érzékünk. így gondolkodom én és azt hiszem, hogy velem sokan. Hahnelnek drámai erejét Zila­hinak komikus vonásait nem említem meg. A többit is mellőzöm, mert úgy vagyok, mint az az ember, aki egy díszes kertben virágot szed. Ezt is szeretné leszakítani, azt sem akarná ott hagyni. De mindez a bírálatok dolga. Én Erdőssy urnák fejezem még ki hó­dolatomat és — azt hiszem — az egész vá­ros müértő közönségének tolmácsolom köszö­netét a 4 este élvezetéért. X—y. 0. Hatósági átirat. Szeged város átirata kamatmentes áll. kölcsön kieszközlése tár­gyában pártolólag tudomásul vétetik. 7. Magánkérelmek. Tar András 3 havi, Fürst Viktor 5 heti, Erdélyi István főmér­nök 6 heti szabadságot kért és kapott. (M—n.) Heti — Levél. Családi képecskék. — Irta: Bodnár Gáspár. — Levelet kaptam egy anyától. Meglepően mélységes érzelmekkel-teljes levelet. Kissze­rűnek látszó mozzanatait érinti a gyermek- nevelés óriási nagy kérdéseinek. De azért ezek a mozaikok oly egységes léleknek meg­nyilvánulásai, amik érdemesek — a gondol­kodásra. — Asszonyom, engedje meg tehát, hogy én is apró családi képeket fessek és ezekben, mint kis tükör-darabokban igyekezzem lel­kem tartalmának idevágó részét szemlélhe- tővé, érthetővé tenni. Ezek a családi képecs­kék lesznek ezúttal az én válaszaim is. * > * * Ön arról panaszkodik, hogy kis fiacs­kája, a népiskolába járó, tanuló talán túlsá­gosan „templomos“ lett. Már úgy érti ezt, hogy a gyerek hajnalban felébred. Reggeli nélkül siet, hogy minisztrálhasson. S bizony sokszor aggodalomra ad okot, mert megkésve érkezik haza. Az apja zúgolódik, mert fél, hogy a fia a minisztrálás révén elbotorkál. Ön bizony zavarban van, minő magatartást kövessen a gyermekkel szemben, aki való­ban boldog, hogy — minisztrálhat. Az egyik kérdés eddig ér. Nem tagadom, sokat gondolkodtam, mig az erre való válaszban megállapodtam. De meg van. íme, hallgasson meg. — Már régebben egy képet láttam. De Schtvandernek gyönyörű festménye ez a kép. Ábrázolja azt a jelenetet, mikor a tizenkét éves Jézust szülei hosszas keresés után meg­találják. A szűz Anya szerető lelkének édes szemrehányásával fordul isteni fiához. Ebben a szemrehányásban mintegy megrezzen az aggódás és remény az a harmóniája, mely még mindig a bizalomban leli meg erejét. József? Megfeledkezve mindenről, amit mon­dani akart, a szivében túláradó szeretetnek engedve, szótlanul homlokon csókolja nevelő gyermekét. Asszonyom, a jelenet hatalmasabban szól minden predikácziónál. A szeretet va­rázshatalmát hirdeti a keresztény nevelésben, a keresztény családokban. Azt a varázsha­talmat, mely a szülőknél, apánál és anyánál ott és akkor lép előtérbe, mikor arra éppen a legnagyobb szükség van. Az édes anyának szerető szemrehá­nyása itt elég biztosíték a gyermek lelkiis­meretének egyensúlyára és az apa csókja a bizalomnak roppant mélységű záloga. A gyermek egész lénye érezni fogja, éreznie kell, hogy a szülők esze, figyelme, egész lelkűk és szivük rajta csüng, érte dobog . . . aggódásban és örömben egyaránt. Ne aggódjék tehát! * * * KÉZMÜ- ÉS DIVATÁRU-ÜZLETE SZATMÁH, DEÁK-TÉR us választék színes, krém és fekete szövetekből. Angol zephirek, batisztok, szatinok, színes és kékfestő voilekben. Vászon- és kanavásznakban gyári raktár. Kői- és férfi- feliérnemüek, ing, gallér, kézelő, nyakkendő, harisnya és sok más czikkekben. Férfi és női fehér neműek megrendelés után jutányos árban. Minták vidékre bérmentve küldetnek. Olcsó árak. Gyors és pontos kiszolgálás. Olcsó árak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom