Heti Szemle, 1899. (8. évfolyam, 2-52. szám)

1899-12-13 / 50. szám

ü „H ETI S Z E M L E“ (50-ik szám.) 3 jövőben megelégedés fog beállani ez ügyre vonatkozólag. Majd ugyancsak a gazdasági bizottság javaslatára a közgyűlés Kertészffy Gábor pénztáros fizetését 100 írttal emelte. A ren­dészeti és nyugdíj-bizottság előterjesztése után Sárközy Adorján egyetemes gyógytudor oklevelét hirdették ki. És ezzel a gyűlés 5 óra után véget ért. A magyar nemzet története. Elbeszéli: Bodnár Gáspár. Kiadja a szent István társulat. Ára kötve 30 kr. Ezrenkint jelennek meg a könyvpiaczon a majd bizarr, majd hajmeresztő, majd ér­zékiséget ingerlő, felnőttek részére gyártott mesék. A szerzők — főleg a külföldön — tekintélyes összegeket kapuak egy-egy re­gény után, a közönség pedig, midőn a munka utolsó lapját elolvasta, épen annyit tud, mint az első lap elkezdése előtt tudott. A regé­nyek olvasása az üres időt betölti, de sem az elmét uj ismeretekkel nem :tölti meg, sem a szivet nem gazdagítja. Ellenben min­den értelmi felfogás elől elzárkozottnak kell lennie annak, kinek ismeretkörét bámula­tosan ne szélesítené és Ítélő tehetségének szin* vonalát ne emelné egy tudományos munka elolvasása ; azért a tudósok századunk egyik jeligéjéül tűzték ki : a tudományt népszerű­síteni kell. Feli kell mutatni ama nagyszerű vívmányokat, — melyek nem kerültek könnybe vagy vérbe és melyek a lelket vi­lágosság és igazsággal töltik meg — köny- nyed modorban mindazok számára, kiknek szemei vannak a látásra és fülei a hallásra. E czól érdekében először a természettudo­mányokat kezdték népszerűsíteni. S a ter­mészettudományok népszerűsítése üdvös visszahatást keltett. Az ipar. bámulatos ha­ladását, a technika csodáit ennek köszön­hetjük. Lassankint azonban a többi tudomá­nyokat is : történelmet, földrajzi., gazdaság­tant, aesthetikát stb. is kezdik bevinni a nép leikébe. S ennek sem marad el jótékony hatása. Erősíteni fogja a nemzeti érzést, fejleszteni a földmivelést, csiszolni az Ízlést. Hazánkban a tudomány népszerűsítésére — félszázadon keresztül — legtöbbet tett a a szent István társulat. Áldásos tevékeny­ségében az egyház szellemét tartva szem előtt, a vallásosságot összeköti a tudomány­nyal és a tudományt a hazafisággal. Jelenleg is egy ilyen könyvet ád a magyar nép kezébe. „A magyar nemzet tör­ténete“ a czime ennek a könyvnek. Megismerheti belőle a jó magyar nép a keresztény vallás áldásait, megtudhatja, hogy a sokat rágalmazott pápaság mily igaz barátja volt nemzetünknek : tanácsosai, pénzzel, sőt embereivel is mindig segélyünkre sietett, ha veszélyben voltunk ; és az ese­mények hátterében észreveheti az Isten ujját, mely mindig villámaival fenyegette meg a a nemzetet, valahányszor elpártolt az ősök hitétől, jámborságától, erkölcseitől. És ezeket az ősöket milyen közvetetlenséggel, milyen; élethűséggel állítja a szerző a magyar nép elé! • . j Mintha nem is a múltat olvasnék, ha­nem előttünk száguldanának aharczimének és. előttünk vívnák a daliás leventék az élet- halál harezot a szeretett hazáért. Különösen az Árpádok korát mutatja be élénk színe­zéssel s a tettek rugóit felfejtő, részletes jellemzéssel. Hogy mily ügyes tollal ir a a szerző, annak illustrálására idézek egy néhány sort művéből : Nem hallgattál ream, édes jó fiam! Hogy Salamonnak háta mögött valami rósz tanácsadó lehetett, azt mindjárt gondol­hattuk. Mert különben hallgatott volna a derék Ernyei ispánra, a ki a királynak csak javát akarta. Vid nevezetű tanácsos volt az a sátán, a ki rossz szellemként vezette ez ifjú ural­kodót. Ravasz, fondorkodó ember volt ez a Vid, a ki persze hogy a maga malmára haj­totta a vizet. Salamont már mint gyermeket hatalmába kerité. Az volt egyedüli czélja, hogy gyűlölné tegye a fejedelem előtt a herczegeket. Eleinte csak úgy távolról példázgatott : — Két éles kard nem fér meg egy hüvelyben — mondogatta. A mi becsületes magyar nyelven annyit jelentett, hogy : — Mig ezek a herczegek az urak itt ebben az országban, te nem lehetsz valódi fejedelem. — Az ilyenek aztán hatottak a királyra, Szerető jó édes anyja váltig csendesit- gette, kérlelte, hogy ne hallgasson Vidre. Hiába! A király már egészen Vid hálójába került. Mikor aztán Dukász császár koronája is megérkezett, Lászlónak vitézsége pedig szájról szájra szállott, nem volt hatalom, mely a királyt megnyugtassa. — Látod, uram, királyom, — szólott Vid kaján mosolylyal — hogy mindenki őket magasztalja. Salamon hitt a csábitó szavának. Lát­szólag bókét kötött a herczegekkel egy esz­tendőre. hanem ez a béke csak színlelés volt. ... A király a szegszárdi kolostorban Viddel és hasonló gondolkozásu embereivel tanácskozott. Miről beszélgettek ? Azt csak ők tudták, meg Vilmos apát, a ki egy mel- lékczellában észrevétlenül imádkozott. Ré­mülve hallotta az apát, hogy a herczegek elvesztéséről tanácskoznak. Talán egy vadá­szatkor kellene őket láb alól eltenni, talán másképen és ha úgy nem sikerül, haddal kell őket megtámadni. Az apát megrémült; fájt lelkének a gonosz beszéd, mert sajnálta a herczegeket. A kolostort apjok : Béla alapitá. Titkos em­bert küldött tehát az apát Gézához, hogy hírül adja neki a veszélyt. Géza látván, hogy közel a veszély, László öcscsét nyomban Lengyelországba küldötte segedelemért. Vid értesült erről. Rögtön azt tanácsolta a királynak : — Ne várd be uram, mig a béke ideje letelik. Most vagy soha ! László távol van, Géza vadászik. Titokban reá törhetünk, el­foghatjuk. Aztán ha László jön is a csapa­tokkal, azzal a szedett-vedett néppel elbán­hatunk. A király anyja ismét kérte Salamont, hogy hallgasson ő reá és vesse ki szivéből gonosz szándékát. De az anya kérése sem használt 1 Salamon Vid markában volt, indulnia kellett Géza ellen. Géza készületlenül állott a Tisza part­ján. Az első összecsapásnál látta, hogy a királyi csapatokkal meg nem mérkőzhetik. Csalódva szemlélte, hogy több vezető kapi­tánya meg van vesztegetve s átpártolt a király táborába. Ezek a kapitányok ugyan igen megbünhődtek; mert Opos, a királyi csapatok bátor vezére, ellenségnek tartván őket, rájok rontott és lemészárolta őket. Oly nagy volt a vérengzés, hogy Opos a király vezére, még a csata után sem tudta letenni kardját, mert ujjai meredve maradtak a kard markolatán. Géza ezután seregének maradókával fölfelé vonult, hogy találkozhassók László­val, a ki hadával már közeledett. Végre Vácznál találkoztak is. Mikor Géza Lászlót meglátta, szemei­ben könyek rezegtek. Fájt becsületes szivé­nek az árulás. — Ne sirj bátyám, — vigasztalta László. Csak imént, a hogy beszélgettünk, úgy lát­tam, hogy az égből egy titkos kéz nyúlt le és fejedre koronát tett. Isten akarja, hogy tied legyen ez az ország. Ezalatt Salamont Vid “csak biztatta hogy induljon a harezra. Az ősz Ernyei hallotta a biztatást. Sírva kórtea királyt, bóküljön meg a herczegekkel. A király látván Ernyei könyes szemeit, igy szólott: — Ernyei ispán, úgy látszik, hogy te a herczegekkel tartasz ? — Nem uram, — válaszolt Ernyei. De nagyon fáj, hogy véreiddel harczolsz. Atyja fiát, fiú atyját öli, gyilkolja. Aztán Vidhez fordult; — Csak te vagy egyedül, a ki dicséred ezért a királyt. Azzal ámítod, hogy a her­czegek csak kaszásokat, vasvillás népet gyűjtöttek össze. Meglásd, hogy a mit majd ezer kaszás vág, tiz ezer villás sem tudja összegyűjteni. Különben legyen úgy, mint a király parancsolja, de bizony okosabban is cselekedhetnék. Mogyoródnál találkozott a két ellenfél és véres csatában a herczegek győztek. Sa­lamon király alig tudott elmenekülni. A nap leszállón. Esti szürkület borult a tájra és a csatatérre, hol annyi magyar vitéz hullott el, Lászlónak megindult a szíve a tömérdek halott láttára. A mint nagy busán lépegetett, megismerte Ernyei holtestót. Rá­borult és keservesen sirt. — Ernyei ispán, — mondotta megin- dultan, — békesség barátja, úgy sajnállak, mint atyám fiát; mert szived és tanácsod telve vala békével. Aztán megcsókolta . . . és elvitette, hogy temessék el díszesen. Tovább haladva, Vid holtestóre akadt. — Téged is sajnállak, Vid — igy szó­lott a „kegyes“ László — bár mindig ellen­ségünk voltál. Bár megértettél volna ! Vigyé­tek, — monda aztán katonáinak, — temes­sétek el őt is. m De a vitézek a véres te3tvórharcznak okozóját láták benne, szemének estek, port vetettek bele mondván : — Sohasem tudott szemed jól lakni kincsesei és fónynyel; most lakjék jól szemed is, szived is — földdel. Salamon király, a kit népe egészen elhagyott, a német császárhoz menekült; Géza vezért pedig a magyar nemzet királylyá koronázta (1074. évben). Adatait a legújabb forrásokból meríti s meglátszik szép olvasottsága, bár a legen­dákat is, ha ezek tanulságosak s a kor és jellemhűséggel nem ellenkeznek, ügyesen szövi be az események szálai közzé. S ez el­járás a népnek szánt történelemben teljesen indokolt. A szerző a bevezetésben kérdi a néptől, melynek már húsz éve, hogy ir: Megfogsz-e érteni most? ... A ki ilyen nyelven és ilyen meleg szívvel beszól a nép­P

Next

/
Oldalképek
Tartalom