Heti Szemle, 1904. (13. évfolyam, 1-52. szám)

1904-04-07 / 15. szám

Emlékeztetés. A szatmári Kölcsey-kör a jövő szombaton, e hó 9. ón tartja meg nagyszabású irodalom és zenetörténeti elő­adását, a városi színházban. Az előadást a Pannóniában társas ósszejövelel fogja követni. A programmot már múlt számunkban közöl­tük, most csak annyit kívánunk megjegyezni, hogy aki egy kellemes estét óhajt magának szerezni, ne maradjon el a színházból, mert, a kör tagjai mindent elkövetnek, hogy az előadás művészi színvonalon álló legyen. Nagy tűzvész. Nagypéntekre virradó éjjel nagy tűzvész pusztított Mezőteremen. A község déli oldalán a Danyilla Lőrincz telkén levő szin gyuladt ki éjjel fel 11 óra tájban, s a vészes elem a nagy szélviharban óriási gyorsasággal terjedt tova úgy, hogy a községnek egy jókora része valóságos láng- tenger volt. A lakosság a fejét vesztette a borzasztó veszedelem láttára. Legtöbben akkor ébredtek fel, midőn már égett felettök a ház, s még a legszükségesebb ruháikat sem volt tdejök. megmenteni. 71 lakóház., 42 csűr, 72 melléképület, az azokban levő ösz- szes termény és gabonanemü esett a lángok martalékául. A kár mintegy 200,000 korona. Biztosítva csak a lakóházak voltak. A tűz keletkezésének okát még eddig megállapítani nem tudták. Igen szépen viselte magát Gönyey István járási főszolgabíró, ki éjjel 12 órakor csendőrsóggel jelent meg a község­ben, a szomszédfalvakból tüzoltószereket és segítséget rendelt ki s ő maga vezette az oltási munkálatokat. Dicséretet érdemelnek a gencsiek, kik amint észrevették, hogy milyen tűzvész dühöng Teremen, vizipuskák kai jelentek meg a vész helyén és hatalma­san közreműködtek az oltási munkálatokban. Másnap az alispán is megtekintette a közsé­get s látva a borzasztó rombolást táviratilag kért rendkívüli segélyt a belügyminisztertől, aki azonnal ezer koronát utalványozott. Földrengés. Husvét másodnapjáról több helyről jelentenek kisebb-nagyobb földren góseket. Nálunk Szatmáron is észlelték a Rákóczi utcza 34. számú háznál délelőtt fél 12 órakor, azonban egészen jelentéktelen volt, mindössze abban nyilvánult, hogy két szó bábán a padlásba erősített lámpazsineg ugyan­azon időben jött ingásba, holott erre semmi más ok nem működött közre. Pályázati jelentés. A nagy károlyi kér. róni. kath. esperesi kör tanítói gyűlés múlt évi határozata értelmében kitűzött tételte f. évi márczius 3l-ig következő jeligéjű pályamun­kák érkeztek be. I. „Szegénynek drága kincs a hit.“ Arany. — II. A vallás-erkölcsi ne­velés oly nagy munka, oly fontos feladata az iskolának, hogy azt nem lehet a hittani órákra szorítani.“ Dr. Steinb <>ger III. Vallá­sosság a boldogság kulcsa.■' — E pályamű­vek a bíráló bizottság elnökének kiadattak. — Esperesi hivatal. Megbízatás. Kristóffy József városunk főispánja Netter Kálmán m. kir. állatorvost Szatmár város területére ez állatorvosi teen­dők végzésével megbízta, illetve kinevezte. Miniszteri jóváhagyás. A múlt évben lefolyt képviselőválasztás után, a Pannónia szállodánál történt rombolásból kifolyólag, a városi közgyűlés deczember havi közgyű­lésén az előállott rombolást helyre hozatni rendelte oly formán, hogy a városi törzs- vagyonból fizettessék ki a szükségeltető összeg, mely közel tízezer koronára lehető. Ezen közgyűlési határozatot a be ügyminisz­ter jóváhagyólag a napokban küldötte le a város közönségének. 4 . M Erdőégés. Halm és Tamásváralja ha­tárában, a halmii lregy körül elterülő erdő­ség, mely magánosok tulajdonát képezi, már napok óta ég. Eső híján az oltási munkála tok nem vezetnek okéira, mert a televényes erdei talajban lappangó parázs oly mélyen fekszik a föld allatt, hogy ember feletti munka sem képes az erdő pusztulását meggátolni. Államsegély. A vallás-és közoktatás- ügyi miniszter a helybeli ev. ref. főgimn. részére az 1903. évre pótlólag 2000 korona fentartási államsegélyt engedélyezett. Az idei ujonpzozás. Mindenki tudja, hogy ebben az évben két sorozás lesz Ma­gyarországon. Az egyik épen most folyik, melyen a múlt évi ujoi czjutalékot szedi a hadsereg. A másik május 24 én kezdődik és junius 28 ig fog tarinni. A működési ter­vező et az alispán a cs. és kir. 5. hadki­egészítési ketületi és a m. kir. 12. honvéd kiegószitő parancsnpksággal egyetértőleg kö­vetkezőleg állapította meg: 1) az első bízott ság előtt soroz május hó 24., 2ö. és 26. najain a nagybányai járás, május hó 28 án Felső bánya város, május, 30. és 31. s junius 1. napjain a csengeri járás, junius 3.. 4., 6. és 7. napjain a mátészalkai járás, junius 9,10. és 11. napjain a fehérgyarmati járás, junius 13. és 14. napjain Nagybánya város, junius 16., 17. és 18 napjain a nagysomkuti járás, juuius hó 20., 21. és 22. napjain a szinér váraljai járás ; a második bizottság előtt soroz junius 3, 4., 6. és 7. napjain a szatmári járás, juuius 9, 10, 11. és 13 , napjain nagy károlyi járás, s junius 14. és 15. napjain Nagyká­roly város A sorozó bizottságok polgári elnö­kei lesznek : a Nagykároly várost sorozó járásban Reök Gyula varmegyei bizottsági tag, a ngykárolyi járási sorozó járásokban Madarassy Gyula vármegyei bizottsági tng, a Felsőbánya és Nagybánya városi és nagy­bányai járási sorozó járásokban llosvay Alá dár vármegyei főjegyző, a mátészalkai és szinérváraljai Nagy Sándor tb. vármegyei főjegyző, az erdidi és szatmári sorozó járá­sokban Böszörményi Sándor vármegyei bizott­sági tag, a csengeri sorozó járásban Ináncsi Papp Kálmán vármegyei bizottsági tag, a uagysomkiri sorozó járásban Mán Lajos vár megyei bizottsági tpg, a fehérgyarmati sorozó járásban Szegedi Antal vármegyei bizottsági tag. — Szatmárnémeti sz. kir város junius 17. és 18. napjain soroz. Hegyközségi közgyűlés. A szatmári hegyközség 1904. évi április hó 17-én d. e. 10 órakor Szatmáron, a városháza nagy ta­nácstermében tartja évi rendes tavaszi köz gyűlését, melyre a hegyi birtokos urak ezen­nel uieghivatnak. Tárgysorozat: 1.1903. évi zárószámadás bemutatása. 29 kilépő választ­mányi tag helyének betöltése. 3 A nap­számbérek megállapítása és ennek megfele­lőig a Rendtartás |0 § ónak kibővítése. 4. A hegyközség feloszlása iránt beadott indít­vány felett való szavazás eszközlésére egy rendkívüli közgyűlés határnapjának meg­állapítása, A választmány. Dalestély. A Szatmári iparos ének és dalegylet legközelebbi választmányi gyű ülésében elhatározta, hogy szokásához híven pünkösd másodnapján ez évben is megtartja első tavasai dalestófyót, mely annyiban fog eltérni az előző éveiktől, hogy a hangver­seny a városi színházban tartatik meg, egy nagyobbszabásu műsorral. Majd utána táncz- mulatság lesz, az iparos otthonban. Adót kell fizetni Az ex hx megszű­nésének napján, márczius 30-án a pónzügy­E T 1 S y- F M L K“ (15 -V miniszter a köv. rendeletet intézte a pénz ügyigazgatóságokhoz, melyet a közönség tájékoztatása végett közlünk ! a) Azok a közadók és illeték egyenértékek, a melyek törvény szerint az 1903. év második, harma­dik és negyedik negyedében, továbbá az 1904. év első negyedében lettek volna ese­dékesekké és az 1904. évi IV. t.-czikk életbe lépése napjáig be nem fizettettek, valamint a közadómódjára Leszedendő tartozások is ezen a napon vált ak esedékesekké és az ezt a napot követő tizenötödik napon befizeten- dők. Ennek a befizetési határidőnek elmu­lasztása esetén a késedelmi kamat az 1904. évi IV-ik törvónyczik hatályba léptének nap­jától kezdve jár. Hogy attól az utóbbi sza­bálytól a hátralékos egytnes adók tekinte­tében mikor lehet eltérésnek helye, azt egy­idejűleg 1053. p. m. sz. a kiadott körrende­letéin állapitj i meg. — b) Azok az illetékek, a melyekre nézve a fizetési meghagyások 1903. évi márczius 3l.-ike után lettek kéz­besítve, de be nem fizettettek, az 1904. évi IV-ik törvényc/ikk életbelépése napjától szá­mítolt harminczadik napon befizetendők és a késedelmi kamat ezen harminczadik nap után következő naptól kezdve számítandó. Az idei fegyvergyakorlatok. Minden óv április havában a közös had-eregben és a honvédségnél megkezdik a tartalékosok behívását s a fegyvergyakorlaton vezetik be őket a haditudományok csodálatos misztériu­maiba. A hadügyminiszter a tartalék és pót- tartalék f( gy vergyakorlatokra való bevonu­lását illetőleg az idén több rendbeli, a dele- gácz ó kívánalmainak megfelelő intézkedést tett. A magyar korona országainak területé­ről kiegé>zülő csapatoknál a fegyvergyakor- latok idejét úgy határozta meg, hogy a be­következendő újonca kiképzéssel ne essék össze. Ennélfogva a fegyvergyakorlatok má­jus 15-ónól nem fognak túlterjedni. Tartalékos tisztek és hadi p ódok közül csak azok fog­nak ezekre a tavaszi gyakorlatokra behi­vatni, a kiknek a katonai szabályzat értel­mében ebben az évben okvetlen be kell vonulni ; a többiek pedig valószínűen őszszel kapják a behívót. Anyját verte meg. Tempfli Istvántól bizonyos évi járandósága volt az édes any­jának, melyet azonban az vonakodott neki kiadni. Többször volt e miatt közönök ösz- szeszólalkozás, s miután az anya ismételt kérése daczára sem volt hajlandó a fiú ele­get tenni kötelezettségének, napról-napra ro- szabbodott a helyzet. Végre Tempfli István annyira megfeledkezett magáról, hogy édes anyjára emelte kezét, a földre teperte, össze­rugdalta, úgy hogy e miatt heteken keresztül feküdnie kellett. Az anya panaszára most ítélkezett ez ngyben a kir. törvényszék, a bűnös fiút 100 korona pénzbüntetésre, eset­leg 10 napi fogházra és a perköltségek meg­térítésére Ítélte. Ujonczozás. A fehérgyarmati járási, a Nagybanya és Felsőbánya városi sorozó já­rásokban az ujonczozás az elmúlt héten befejezetvén, a fehérgyarmati sorozó járás­ban az előzetesen önként beállott 6 ujoncz beszámításával besoroztatott a cs. és kir. közös hadsereg javára 89 ujoncz, a m. kir. honvédség részére 25 ujoncz és a cs. és kir. közös hadsereg részére felesen 6 ujoncz, a Felsőbánya városi sorozó járásban az előze­tesen önként beállott 11 ujoncz beszámítá­sával besoroztatott a cs. és kir. közös had­sereg javára 14 ujoncz és felesen 6 ujoncz, a m. kir. honvédség javára 4 ujoncz és fele­sen 6 ujoncz. A nagybányai sorozó járásban >■'70111.’)

Next

/
Oldalképek
Tartalom