Heti Szemle, 1907. (16. évfolyam, 1-52. szám)

1907-07-31 / 31. szám

4 HETI SZEMLE“ Szatmár, 1907. julius 31. orvost kerületi főorvossá nevezte ki, s Kádár utódjául bányamüorvosnak, dr. Wagner Jó­zsef felsőbányái kincstári orvost helyezte át. Halál az egyházi gyűlésen. Mára- marosszigeten dr. Novak Károly kincstári főorvos a múlt szerdán délután, mint a kath. egyház világi elnöke, a plébánián tartott egyházi gyűlésen elnökölt. Az erőteljes em­ber egyszerre szivéhez kapott, szótlanul lefordult székéről és meghalt, szivszélhüdés ölte meg. Novák az utóbbi időben sok csa­ládi szerencsétlenség miatt buskomor volt. Igazgatói kinevezések. A vallás és közoktatásügyi miniszter Vangel Jenő dr. állami polgári iskolai tanitóképzőintézeti ez. igazgatót és rendes tanárt, tudományegyetemi magántanárt a budapesti I. kér. állami pol­gári iskolai tanítóképző intézethez a VII. fiz. osztálynak megfelelő illetményekkel igazga­tónak, Párvy Endre állami elemi iskolai tanitóképzőintézeti tanárt a znióváraljai ál­lami elemi tanitőképzőintézethez a VIII. fiz. osztálynak megfelelő illelményekkel igazga­tónak nevezte ki. Váugel dr. városunkban széles körben ismert, már több alkalommal elnökölt a polgári tanitónőképzőintézet ké­pesítő vizsgálatain mint miniszteri kiküldött, Párvy Endre pedig a helybeli kir. kath. ta- nitóképzőintézetnek volt jeles növendéke. Hymen. Vigner Benő vasúti osztály­mérnök a napokban esküdött örök hűséget Nagykárolyban Grünfeld Amália posta és távirdakezelőnőnek. — Szilágyi Ernő nagy­lucskai községi aljegyző a napokban esküdött örök hűséget Stefan Irma nagylucskai állami iskolai tanitónőnek. — Aczberger Gyula uzsoki állami tanító a napokban esküdött örök hűséget. Aknaszlatinán fízikle Izabella posta és távirdakiadónőnek. Egyházmegyei hir. Vadász Ágoston mátészalkai róm. kath. lelkész a paposi plé­bánia ideiglenes vezetésétől felmentetvén Paposra ideiglenes lelkésznek Szentmihályi Lajos szatmári segédlelkész neveztetett ki. Pásztor Ferencz segédlelkész Szinérváraljáról és Schwegler Ferencz Mezőteremről Szat- márra, Láng Gyula Erdődről Szinérváralyára, Hudecz Rudolf Nagybereznáról Munkácsra, Kirchmájer Ferencz Libáról Nagybereznára, Rónai János Csomaközről Beregszászba, Szűcs János Mezőpetriből Tiszaujlakra, Vil­mos András Tiszaujlakról Mezőpetribe helyez­tetett át. Rokk István Nagybányára, az uj misések közül Ettinger János Csomaközre, Bart Mihály Mezőteremre, Kuliffai Mihály Erdődre, Scpsy Márton Fehérgyarmatra, Vári Lajos Tibára küldetett segédlelkésznek. Telekkönyvvezetői kinevezés. Az igazságügyminiszter Donánszky Gyulát, az ökörmezői járásbíróságnál alkalmazott betét­szerkesztő segédtelekkönyvvezetőt a telek­könyvvezetők rendes létszámába való soro­lással a kunszentmártoni járásbírósághoz telekkönyvvezetőnek nevezte ki. Tanítónői kinevezés. A vallás és közoktatási miniszter Várady Ilona bereg­szászi állami polgári leányiskolái helyettes tanítónőt ugyanezen iskolához a XI. fiz. osztályba segédtanitónőnek nevezte ki. Gyászhir. Részvéttel vettük a követ­kező gyászjelentést: Alulírottak nehéz bá­nattól megtörötten. a szomorú család és ro­konok nevében is nagy fájdalommal jelentik a forrón szeretett férj, nagyapa, apa és ro­konnak Kuncz Miklós róm. kath. kántorta- nitónak folyó évi julius hó 28-án, reggel 3 órakor életének 71-ik, áldásos működésének 51-ik és boldog házasságának 45-ik évében a haldoklók szentségének felvétele után tör­tént gyászos elhuny tát. A megboldogult földi része folyó évi julius hó 29-én d. u. 4 óra­kor fog a róm. kath. egyház, szertartása sze­rint örök nyugalomla helyeztetni. Az engesz­telő szent miseáldozat folyó hó 29-én reggel 7 órakor fog a Mindenhatónak bemutattatni. Mezőpetri, 1907. julius hó 28-án. Áldott legyen emlékezete! Özv. Kuncz Miiklósné szül. Reiz Mária neje. Gnandt Jánosné szül. Kuncz Rozina, Kuncz Sándor, Kuncz István gyermekei. Gnandt János veje. Kuncz Sán- dorné szül. Vonház Juliánná, Kuncz Istvánná szül. Máncz Terézia, özv. Kuncz Jánosné szül. Móhr Yeronka menyei és számos uno­kák és rokonok.. Tamás Endre, az ungvári népbank igazgatója e hó 24-én. életének 52-ik évében Ungváron elhalt. Hegyi Dezső királyházai községi jegyző fiatal leánya Paula hosszas betegeskedés után elhalt. — Selyben Mariska nagykárolyi postakezelőnő e hó 24-én 21 éves korában elhalt. — Altorjai Márton ff y Gyula postamester tegnapelőtt reg­gel 8 órakor, életének 49-ik éveben Szinér- váralján elhalt. Tegnap helyezték nagy rész­vét mellett örök nyugalomra. Telekkönyvvezetöi kinevezés. Az igazságügyminiszter Truszka Károly munká­csi járásbirósági segédtelekkönyvvezetőt a sztropkói járásbírósághoz telekkönyvvezető­nek nevezte ki. Áthelyezett tanítók. A vallás és közoktatási miniszter Bereczky Sándor nagy- muzsalyi és Mont** Gyula szolyvai állami elemi iskolai tanítókat kölcsönösen áthelyezte. Nagy idők tanúi. Aranyidkai id. Svai ezer Gábor 48-as honvédkapitány és nyug. m. kir. honvédezredes e hó 25-én Aranyosmegyesen életének 78-ik évében elhunyt. Temetése e hó 27-én volt nagy részvét mellett. — Juhász Ferencz 48-as honvéd fővadász e hó 25-én reggel 6 órakor, életének 77-ik évében hosszas szenvedés után Nagykárolyban elhalt. Földi részeit e hó 2G-án nagy részvét mellett helyezték örök nyugalomra. Az uj pénzügyi palota. A királyi adóhivatal behelyezése ügyében a nagyká­rolyi pénzügyigazgatósággal folytatott tár­gyalások eredményeként a polgármester elő­terjesztést tett a tanácshoz az adóhivatal jelenlegi telkének és épületeinek becslése és tüzetesebb felvétele iránt, mivel ezen telek értékesítéséből befolyó vételárat a pénzügy- miniszter az uj adóhivatal felépítésére for­dítja. Hajlandó még a miniszter a mostani épületek kijavítására előirányzott 28.000 koronát engedélyezni. Az adóhivatal telke, az épületekkel 1898-ban 110.00 koronára volt becsülve. A tanács a becsléssel a fő­mérnököt és gazdasági tanácsost bízta meg. Utczák parkírozása. Régi közóhaj­nak tesz eleget a városi tanács, midőn a kö­vezetlen utczarészek parkírozására fordítván figyelmét, felhívta Bariba Kálmán gazdasági tanácsost, hogy tegyen e tárgyban vélemé- nyes jelentést. A kocsiút szélén kövezetlenül maradt utczarészeket ugyanis nagy előszere­tettel használják a szekérforgalomra. Ilyen­kor valóságos porfelleg lepi el a járókelőket, az ilyen tájakon való lakás pedig úgy szólván lehetetlen, mert naphosszat soha egy abla­kot megnyitni nem lehet, mert szoba és bútorok tele vannak porral. Ez nemcsak tűrhetetlen, de közegészségügyi szempontból is felette káros. Nagyon helyes tehát a ta­nácsnak ez irányban tett kezdeményező lé­pése. Különösen ajánljuk úgy a gazdasági tanácsos, mint a tanács tagjainak figyelmébe az István-teret, egy igen szép térség ez Szatmár és Németi között, hol ha egy angol kertet létesítenek, kedves üdülőhelyéül fog szolgálni a közönségnek. Pályázat. A városi tanács a dr. Fodor Gyula távozásával megüresedett kereskedelmi tanoncziskolai igazgatói állásra a pályázatot kiirta. Az igazgatói tiszteletdij évi 360 ko­rona, az óraadási dij évi 120 korona. A pályázat augusztus hó 15-én jár le. Meghalt idegenben. Dobrántzky Fló­rián nagykárolyi kereskedő, a róm. kath. egyház gondnoka Szászrégenben, ahova üdülni utazott, meghalt. Tizenhat késszurás. Tekeházán ifjú Prebus Mihály parasztlegény és Dubróka Mari régen elhatározták, hogy egymásé lesznek. Nemrég azonban hazakerült a ka­tonaságtól Csala Péter falubeli legény, ki szintén udvarolni kezdett a leánynak. Ez ki is jelentette, hogy Csala Péterhez megy fele­ségül. Prebus hiába kérlelte választottját, elutasításra talált. Ekkor keserűségében neki­adta magát az ivásnak. A minap is jól fel- pálinkázott, s egy hatalmas kést véve magához, elhatározta, hogy megöli a leányt, ha vissza nem tér hozzá. Épen a kapuban találta, amint Csala Péterrel beszélgetett. Először kérlelni kezdte szép szavakkal, midőn kérése sikertelen maradt, megragadta a leány kar­ját és 16 késszurást ejtett rajta Csala Péter a mészárlás láttára elszaladt. A leány sebei életveszélyesek. Prebust behozták a helybeli kir. ügyészséghez. Kirándulás a Szatmárhegyre. Az iparos dalegylet augusztus hó 11-én a Dónáth- bucsu alkalmából családias jellegű „kirándu­lást rendez, melyre az egyesület pártfogói és barátjai ez utón is meghivatnak; csupán a vasutidij fizetés mellett. Agyonütötte a villám. Ráksa köz­ségben óriási zivatar volt a napokban. A mezőn dolgozó munkások közül Kelesics Ist­vánná 49 éves asszony a zivatar elől egy fűzfa alá bujt. Alig volt a fa alatt egy pár perczig, midőn a villám a fába csapott lés Kelesicsnét agyonütette. Mérsékeltáru jegyek. A Szent-István ünnepnap alkalmából a magyar királyi állam­vasutak, valamint a Kassa-Oderbergi vasút magyar vonalainak összes állomásairól —az üzemükben álló helyiérdekű vasutak állomá­sainak és a szomszédos forgalomnak kizárá­sával — mind a három kocsiosztályra nézve Budapestre mintegy 30 százalékkal mérsékelt áru menettéri jegyek adatnak ki. Ezen me­nettérti jegyek folyó évi augusztus hó 18— 20. napjain — az utóbbi napon azonban csak a reggeli órákban Budapestre érkező vala­mennyi személyszállító vonathoz (expressvo- natok kivételével) fognak kiadatni. A menet' térti jegyek 5 napig érvényesek, oly módon hogy a kiadatás napját első napnak számítva érvényességük az 5. napon éjfélkor lejár j megjegyeztetvén azonban hogy a visszatérés legkorábban csak folyó évi augusztus 20-án délután történhetik ; korábbi visszatérés ese­tén e jegyek érvénytelenek. Az utazás meg­szakításának sem menet, sem jövetkor nincs helye. Gyermekekre külön kedvezmény nem engedélyeztetik. Czigányfogdosás. A dánosi borzalmas rablógyilkosság elkövetése óta gyanús min­den czigány aki él. F. hó 25-én Mezőierem határában egy 9 lovas szekérrel felszerelt oláh czigány karaván tartózkodott. A társa­ság tagjai férfiak, nők, gyermek, mintegy 40-en lehettek. Két csendőr rábukkant a ka­ravánokra és bekísérte őket a nagykárolyi rendőrségre. A mezőteremi biró 2 csendőr mellé kisegítőül 4 vasvillás embert rendelt ki. A nagykárolyi rendőrség, a befogott ka­1

Next

/
Oldalképek
Tartalom