Heti Szemle, 1900. (9. évfolyam, 1-52. szám)

1900-01-17 / 3. szám

5 HETI SZEMLE“ (3-ik szám.) A Széchenyi Társnlat a múlt szerdán délután választmányi gyűlést tartott, a köz­gyűlés napjául február 28-át állapította meg. Az apai esti tanfolyamra előirányzott 50 frt segélyt 60 frtra emelte. Az elnök bejelen­tette, hogy Dobrács-Apátiban, Ar. Megyesen, Dengelegen és Vámfaluban szintén szerez­tettek esti tanfolyamok. Özv. Bugyi And- rásné és özv. Czinczás Mártonné óvónőknek 15—15 frt segélyt utalványozott. A jövő évi költségvetés megállapítására Szuhán.yi Ödön igazgató, Majos Károly aligazgató, Jaskovics Ferencz, dr. Fejes István és dr. HanzJenő választmányi tagok küldettek ki. Nyugdíj intézmény. Az egyházmegyei papi nyugdíjalap gyarapítására nyugdíj in­tézmény létesittetik, mely ez év január ltől életbe lép. Forrásait a püspök és káptalan tetszés szerinti adományai, a papság évi meghatározott befizetései, végrendeleti ha­gyományok és esetleges önkéntes adomá­nyok fogják képezni. Az egyházmegye szol­gálatában levő papok tiszta jövedelmöknek egy °/o-át kötelesek befizetni, s ezen összeg felerészben a nyugdíjalap növelésére fordit- tatik, másik fele a nyugdíjasok segélyezé­sére lesz felhasználva. A szegény gyermekekért. Sepsi-Köröspa- takon özvegy Kálnoky Félix grófné nagy áldozatokkal megtelepitette a szatmári irgal­mas nénóket, akik mintaszerű iskolában és óvodában tanítják és nevelik még a szom­széd község szegénysorsu gyermekeit is. Sőt a nemes grófné arról is gondoskodott, hogy a zárdában naponkint körülbelül 300 gyermek ebédet kapjon. A zárda épülete nemsokára szűk lett s akkor a grófné a hely­beli plébános segítségével kibővittette az épületet, úgy, hogy most már a távolabbi vidék leánygyermekei is nyerhetnek benne oktatást. Azonban ehhez képest ismét az irgalmas nővérek száma kevés, mert csak hárman vannak. De megkétszerezik szorgal­mukat és éberségüket, csakhogy a nagylelkű grófnénak örömöt szerezzenek és a sok sze­gény gyermek oktatása és nevelése hiányt ne szenvedjen. A kegyes adományok összege, melyek a múlt évben az egyházmegyei hatósághoz különböző czélokra befolytak 3121 frt 11 krt tesz ki. Ez összegből a hívekre 1244 frt 31 kr. esik, a kebelbeli papság adománya, melyhez maga Ő méltósága a püspök ur 1140 frttal járult, 1552 frt, a vidéki papság adománya 324 frt 80 kr. A vármegye közigazgatási bizottsága a múlt pénteken tartott ülésében megválasz­totta a különböző szakbizottságokat. Kacsó Károlynak, a kir. államépitészeti hivatal fő­nökének jegyzőkönyvi köszönetét szavazott, mert az úti törvény életbelépte óta most van először eset reá, hogy a kiadás teljesen fe­deztetik a bevétel által, mit az ő takarékos­sága és odaadó munkássága idézett elő. Luby Géza két interpellátiót intézett az alispán­hoz. Intézkedett-e már, hogy a közgyűlési határozat értelmében már ez év folyamán négy közgyűlés tartassék. Megnyugtató vá­laszt kapott. A másik kérése az volt, hogy a matolcsi hid kiépítésére kilátásba helye­zett 35 ezer frt segély felemelése kérelmez- tessék a minisztertől. Az alispán ezt nem tartotta időszerűnek. N. Szabó Antal, az alispán ellen elrendelt fegyelmi vizsgálat biztosa jelenti, hogy a ricsei tüzkárosultak javára adott 200 frtos nyugtának eredetben való kiadását a miniszter megtagadta, igy a vizsgálatot ez irányban nem ejtheti meg. A bizottság felirt a miniszterhez. Matiné. A Kölcsey-kör vasárnap délelőtt 10 órakor közgyűlést tart, melyre matiné következik. Bakcsy Gergely ref. főgym. tanár Kölcseynek egy ki nem adott költeményéről értekezik, Majláih Ferenczné úrnő egy áriát énekel a Bűvös Vadászból, dr Fodor Gyula Szabados Edének Vendéglátás [czimű balla­dáját olvassa fel. Galicot-bál. Folyó hó 13 án a szatmári jótékony nőegylet a Vigadó összes termeiben nagysikerű tánczestélyt rendezett. Városunk társadalmának elitje, a humánus, nemes czélokért lelkesülő és áldozni mindig kész közönsége volt jelen a bálban, melynek úgy erkölcsi mint anyagi eredménye nemcsak kielégítőnek, hanem egyenesen minden vára­kozáson felül álló igazán fényesnek mond­ható. A nagy bálterem színig telt a tánczoló fiatalsággal és az ülő és álló díszes néző társasággal. A vidék is szépen volt képvi­selve. Kedélyesség tekintetében alig hihető, hogy a farsang még egy másik vigalma kü­lönbet nyújtson. Jól találta ott magát min­denki úgy, hogy 7 órakor még majdnem az egész közönség együtt volt s emelkedett hangulatban bálozott. Ez estélyre lejött a fővárosból Rákosi Viktor (Sipulusz) jeles Írónk s bevezetésül egy igen szellemes felol­vasást tartott. A terem világos színekben pompásan volt diszitve és tündéri fénynyel világítva. Feltűnt egy óriási remek kivitelű tánczrend, melyet lovag Meissl főhadnagy készített. A 2-ik négyes cotillonul rendeződött, mulattató érdekes figurákkal, melyeknek ren­dezésében Haller Ferencz és Beznák Aladár urak közelismerósre méltóan buzgólkodtak, amúgy is mint fő-fő rendezők fáradhatatlanok voltak. A t. nőegylet hölgyei élükön Jákó Sándorné alelnöknővel a czpkrászat, kávéház és tőzsdén árultak nagy bevétellel. Ki kell emelnünk közölük : Ne\iyirth Nándorné, Szath- máry Zsigmondné, Pirfrler Józsefné, Dr. Schönpflug Jeuőné, Bakó Ignáczné, fékei Ká- rolyné, Tankóczy Gyuláné, Unger Istvánná urhölgyeket, kik önfeláldozással szolgálták ki a vevő publikumot és gyűjtötték a pénzt a szegények kasszájába. —Úgy tudjuk, hogy az alelnöknő Jákó Sándorné és a pénztáros- titkár Dr. Fechtel János, ki fáradságot nem ismerő buzgalommal törekedett biztosítani a bál sikerét, és egyáltalán nem szolgált reá a közelmúlt napok gyanúsításaira, teljesen meg vannak elégedve az elért kitűnő ered­ménynyel. — A részletes számadást jövő számunkban közöljük. Vármegyénk a knltnra érdekében. Gorzó Bertalan vármegyei levóltárnok,, Szatmár vármegye nemesi családai" czimen egy nagy­szabású müvet akar sajtó alá rendezni, mely a vármegyében élt és szerepelt családok ismertetésével a vármegye történetére van hivatva fényt deriteni. Minthogy ily módon a vármegyére nézve közérdekűnek tekintendő s helyi kulturális czélokat szolgál, a megyei közgyűlés a kiadási költségekre segélyképen 150 irtot szavazott meg. Útban hazafelé . . . Papp Árpádról, a család Amerikába vándorolt tagjáról már régen beszélnek nemcsak társaságokban, de a fővárosi és vidéki sajtóban egyaránt. Rebesgetik, hogy hazatérőben van, sőt a múlt napokban akadt is Budapesten egy szélhámos, aki, hogy pénzt szerezzen, Papp Árpádnak adta ki magát, sürgönyileg úti­költséget kért, hogy hazajöhessen. A sürgöny után mi is jeleztük, hogy Papp Árpád Buda­pesten van. Kisült azonban, hogy az illető közönséges csaló, ki akkor csakugyan a rend­őrség kezébe került. Most ismét az a hir járja be a fővárosi lapokat, hogy Papp Ár­pád utrakószen áll Amerikában és haza akar jönni. Egy fiatal ember Írja ezt igy Ameri- ból Budapesten lakó szüleinek. Mi sokáig nem akartunk hitelt adni ezen híresztelések­nek, azért is nem foglalkoztunk a dologgal. Most azonban már egész határozottan jelent­hetjük, hogy tegnapelőtt csakugyan hajóra szállt és útban van hazája felé. Hangverseny a színházban. E hó 9.-én este fényesen sikerült hangversenyt rende­zett a színházban a helybeli m. kir. hon­védzenekar. Volkmann Ouverturjével kezdte Shakspere III. Richardjához, folytatta Gou­nod édes Ábrándjával „Le tribut de Zamora“- ból. Előadták a víioriai ütközetet, Beethoven hatalmas symphoniáját, a közelgő csapatok illusiójával, a rohaminduló fenséges hangvi­harával s végezve a Heil dir im Siegeskranz győzelmi mámorával. Frenetikus tapsokat aratott a két solo művész ; egyik a hegedűn Beriot : Scene de ballet-jét, másik fuvolán Popp: Nocturne-iét játszotta remek plaszti­kával. A meg-megujuló tapsviharra a derék karmester meg is szerezte a műsort Sznla- mith népszerű dalaival s egy önmaga szer­zetté kedves Pastorales al, hol a solo hegedű méla brummolása valóban a pásztorok ka­rácsonyéji eszményitett chorusára emlékez­tet. Végül Nyáry József karmester „Zenei álomképek“ cimü potpourrija fejezte be a si­került programmot, melyben 24 legkülönfé­lébb hangulatú és stilusu melódia folyt össze lágy modulatiókkal fantasztikus egyveleggé. A művész honvódzenekar hangversenye ha­sonlított egy győztes hadvezérhez, ki meg­koszorúzva vonul át a szivek nyitott kapuin s kinek a lelkesedés viharos hozannát kiált. Beregi hírek. A főispán Tomory László munkácsi szolgabirót a vármegye szolgála­tában hosszú időn' keresztül kifejtett dicsé­retes munkálkodása elismeréséül tiszteletbeli főszolgabírónak nevezte ki, —Horváth László szolgabirót a tiszaháti, Cserszky Pétert a a latorczai, Szabó Elemért a felvidéki, Kulin Zoltánt a szolyvai főszolgabiró mellé osz­totta be. Egyleti bál. A szatmári kath. legényegy­let e hó 28-án saját házának ujra-épitési alapja javára a Vigadó összes termeiben zártkörű tánczmulatságot rendez, melyre a közönséget ez utón is tisztelettel meghívja a rendezőség. A belépés dija: személyenkint 2 korona ; családjegy 5 korona, karzatjegy 1 korona. Felülfizetéseket köszönettel foga­dunk és hirlapilag nyugtázunk. Jegyek előre válthatók : Hronyecz Antal, Botos Gyula és Ingük József urak üzletében. A mulatság kezdete este 8 órakor. A meghívó kívánatra felmutatandó. Mint halljuk, a rendezőség mindent megtesz a jó hangulat ébrentartása és a közönség kényelmének biztosítására. Különben is a legényegyleti bálok híresek arról, hogy ott jól lehet mulatni, nem igen bánta meg soha senki, ha meglátogatta. Innen van a közönség körében azon elősze­retet, melylyel ezt a mulatságot felkarolja. Hiszszük, most is sikerülni fog. Honnan lesz az előleg? Tudvalevőleg a tisztviselők szükség esetén előleget szoktak kérni, a mit rendszerint folyósítanak is. így van ez az államnál és a vármegyéknél egyaránt. Vármegyénknél azonban most egy kis baj van a kréta körül. A pénztár vérsze­génységben szenved egy kicsit. Nehogy azonban az előlegre szorultak helyzetén alap hiányban segíteni ne lehessen, az al­ispán módus vivendihez folyanodott, 2800

Next

/
Oldalképek
Tartalom