Heti Szemle, 1903. (12. évfolyam, 1-51. szám)

1903-09-16 / 38. szám

Szepesmegye átiratát a választói jog szabályozása tárgyában tudomásul vették. Krüzselyi Barna II. aljegyző lemondását a közgyűlés elfogadta. Több tárgy nem lévén, a közgyűlést a polgármester berekesztette. 4 _ _ ============ ___ Ké relem a közönség hez. Ismeretes a közönség előtt, hogy egy nagy ünnepséggel járó közebéd rendezése mily óriási nehézségekkel van egybekötve legfőképen a miatt, hogy a közönség nagy része rendesen nem jelentkezik idejében a közebédre, a minek a természetes következ­ménye aztán, hogy a rendezőség és a ven­déglős nem lévén tájékozva a közebéden résztvevők számáról, és a közönség legna­gyobb része csak is az utolsó napon jelent­kezvén, rendesen panaszok merülnek fel a miatt, hogy a vendégek nem részesülnek kellő ellátásban. Nehogy tehát a tiszabecsi harczmezőn emelt Rákóczi emlékmű szept. hó 20-iki leleplezésével kapcsolatosan ren­dezendő közebéden egy nagy fejetlenség álljon elő és bekövetkezzék az, hogy a nem jelentkezők egyáltalában ne juthassanak ebéd­hez, avagy az idejében jelentkezettek jelent­kezésükkel szerzett jogaikban károsodjanak, felkérem a közebéden rósztvenni óhajtókat, hogy a vármegyei bizottsági közgyűlés ha­tározata értelmében az iránti bejelentéseiket akár hozzám, akár Ugocsa vármegye alis­pánjához, akár Szatmár-Németi szab. kir. város polgármesteréhez okvetlenül tegyék meg, mert a késői bejelentések figyelembe vehetők nem lesznek. A közebéden való részvételre a hölgy­közönséget is felkérjük. Saját érd ikében kérem a közönséget, hogy jelen kérelmemet figyelmére méltatni szíveskedjék, miután ez intézkedéssel ép azt óhajtjuk elérni, hogy a közönségnek a leg­csekélyebb oka se lehessen a panaszra, s az ebéd kifogástalansága biztosíttassák. Nagykároly, 1903. szeptember 2. NAGY LÁSZLÓ Szatmár várni, alispánja. HÍREK. 25 éves jubileum. Pap Géza polgár- mester hétfőn töltötte be a város szolgálatába történt belépésének 25-ik évfordulóját. 1878 szept. 14-én kezdette meg mint joggyakor nők pályafutását, munkakedvóvel és lörhe teilen szorgalmával fokozatosan küzdötte fel magát arra a helyre, amelyet ma mint a város első tisztviselője elfoglal. A gyakornok­ból aljegyző, majd tanácsos, azután főjegyző, végre a múlt évben polgármester lett. Kü­lönösen ez a legutóbbi előlépése talált he­ves ellenzésre azok részéről, akik úgy ké­pességeit, mint kormányzó talentumát és jó szivének a súlyos kötelmek teljesítése közt is élénken lüktető érverését félreismerték. Pap Géza azonban felvette és győzelmesen meg'is vivta a harczot az ellenfelekkel, kik ma már, miután közelebbről volt alkalmuk megismerni, nyíltan bevallják tévedésüket, férfiakhoz illő őszinteséggel hajtják meg előtte azt a lobogót, melyet csak nemrég el­lene vittek küzdelembe.Ma már alig van ember városunkban, aki be nem ismerné, hogy Pap Géza rátermett arra a helyre, amelyet betölt, hogy olyan kezekbe van letéve a polgárság sorsa, melyeknek minden moczczanása annak boldogulását munkálja. A tisztikar a délelőtt folyamán a nevezetes évforduló alkalmából ÉTI SZEMLE“ (38 ik szám.) testületileg tisztelgett a polgármesternél a város közgyűlési termében. Kőrösmezei Antal főjegyző meleg hangon ecsetelte a tisztikar bizalmát és ragaszkodását, további működé­séhez, a jövőben is dús sikert kívánt. A polgármester válaszában biztosította a tiszt­viselőket kollegiális érzelmeiről, kérte támo­gatásukat ahhoz a munkához, melyet min­denkor a közczél érdekében igyekezett ki­fejteni. Délután épen városi közgyűlés volt. Ezt az alkalmat, mint lspunk más helyén olvasható, megragadta a törvényhatóság, hogy üdvözölje munkában megedzett tisztviselőjét. Keresztszeghy Lajos dr. fejtette ki érdemeit s hangsúlyozta azt az elismerést, melylyel a törvényhatósági bizottság ez érdemek iránt adózik. Este a Pannóniában társas vacso­rára gyűlt össze a tisztikar, hol Vajay Ká­roly dr., Kőrösmezei főjegyző, Be'ke'ssy árva- széki ülnök és dr. Le'nárd István közgyám lelkes felköszöntőkben éltették azt a férfiút, kinek működése az elfogulatlan kritika előtt korszakalkotó' leend városunk fejlődésének történetében. Jótékony adomány. Lessenyey Ferencz dr., kanonok az egyházmegyei papság nyug­díjalapjára 500 koronát adományozott. A tanfelügyelő szabadsága. A vall. és közokt. miniszter Kováts Béla kir. tanfel ügyelőnek 6 hétre terjedő szabadságidőt engedélyezett, mely alatt hivatalában Bodnár György segédtanfelügyelő fogja helyette­síteni. Ezüst lakadalom. llosvay Endre, máté­szalkai főszolgabíró és neje Jesenszky Blanka a múlt nap ünnepelték meg egybekelésük­nek 25 tk évfordulóját. Délelőtt a rém. kath. templomban ünnepélyes istentisztelet volt, mely alatt a jubilánsok az egyház áldásában részesültek. Ezután a róm kath. egyházköz ség küldöttsége üdvözölte az ünnepeiteket. llosvay az egyházközségnek világi elnöke. A jegyzői kar Komoróezy Jenő gyűrtelek] jegyző vezetése alatt jelent meg a jubilálok tiszteletére, kiknek egy diszalbummal ked­veskedett. Délben mintegy 100 téritékü dísz- ebédet adott a főszolgabíró, melyen igen sok szellemes felköszöntő hangzott el. Este a polgárság fáklyászenével leple meg az ünnepeiteket. Eljegyzés. Ujfal usi Ujfalussy György, néhai Ujfalussy Sándor Szatmárvármegye volt főispánjának fia, jegyet váltott Viola Bertalan győri főmérnök leányával, Viola kisasszonynyal New-York ban. A nagykárolyi szabadelvű párt. Megindultak a mozgalmak a vidéki szabad­elvű pártok körében, s most egyre-másra csatlakoznak a nemzeti eszmék bajnokai mellé. A napokban a nagykároiyi szabadelvű párt polgársága járult hozzá, egyhangú ha­tározattal a debreczeni szabadelvű párt állás- foglalásához, sőt ezt meg is toldotta azzal, hogy a katonaság, illetve a magyar hadse­reg tegyen esküt a magyar alkotmányra is. Érdekes körülmény, hogy a gyűlésen jelen volt Domahidy Elemér, a kerület szabadelvű képviselője is, aki noha az ószeresekhez tartozik, megígérte, hogy a nemzeti kivánal­maknak az 1867. évi XII. törvényczikk kere­tén belül leendő teljesitését minden erejéből támogatni fogja. Őt kérték fel, hogy a párt határozatát nyújtsa át a képviselőháznak. Egyházmegyei hir. Boschetti András ujmisés segédlelkésznek Tisza-Ujlakra kül­detett. Alispán és pénzügyigazgató. A múlt hetekben egy kis konfliktus keletkezett az alispán és a pénzügyigazgató közt, miért ez a közkórházak pénz és gazdasági kezelésé­nek megvizsgálása végett az alispán által kért szakközeg kiküldését megtagadta. A pénzügyigazgató eljárását azzal okolta meg, hogy a legújabb körrendeletek a számvevő­séget csak a beküldött számadások megvizs­gálására kötelezik. Az alispán ebbe nem nyugodott bele, s szóvá tette a közigazgatási bizottság gyűlésén, mely indítványára a mi­niszter elvi döntését provokálja, nehogy a jövőben is hasonló összeütközések legyenek. Gyászhir. Klausz Endre, nagykárolyi előkelő polgár e hó 11-én, életének 63-ik, boldog házasságának 34-ik évében Nagy­károlyban alhunyt. Földi részeit e hó 13-án helyezték örök nyugalomra. A boldogultban Schne'bli János nagykárolyi posta és távjrda- főnök apósát gyászolja. Adóhivatali tiszt. A pénzügyminiszter Futó Mihály bácskulai adóhivatali gyakorno­kot a mátészalkai kir. adóhivatalhoz adó­tisztnek nevezte ki. Rósz omen. A napokban Józsefháza községből két szekeres Szatmárra ment, hogy az uj lelkészük szerény bútorát hazaszállít­sák. Visszajövet a berenczei korcsmánál pi­henőt tartottak rövid időre, miközben a lovak valamitől megijedve megbokrosodtak s va­dul hurczolták maguk után szekereiket. A vége az lett, hogy mindkét szekér felfordult s minden bútor darabokra törött. De ez még nem minden. Prukker György, fuvaros a lelkész minden kérése ellenére, erősen bizva abban, hogy lovait képes lesz féken tar­tani, ismét befogott, de vesztére, mert alig indult el a szekér, a lovak újból megvadul­tak s a szerencsétlen gazdát, ki a zablákat fogta, elgázolták, úgy hogy pár perez alatt kiadta lelkét. A lelkész futott a szekér után s mikor megtalálta az agyontaposott embert, csak annyi ideje volt, hogy általános felol- dozásban részesítette. Nagy a kár, főként egy szegény, önállóságot kezdő emberre, de mindez semmi ahhoz a nagy veszteséghez képest, amely Prukker György halálával ár­ván maradt családját, érte. — Csak késő éjjel sikerült az összetörött bútorokkal haza­kerülni. Alakuló gyűlés. Az ev. ref. főgymn. ifjúságának önképzőköre Osváth Elemér ve­zető tanár jelenlétében szombaton délután tartotta meg alakuló közgyűlését és válasz­totta meg tisztikarát a folyó iskolai évre. Az alelnök személyére nézve általános volt a megegyezés, mert egyhangúlag és nagy lel­kesedéssel Kiss Endre VIII. oszt. tanulót kiáltották ki. Az uj alelnök elfoglalván helyét, tartalmas beszédben fejtegette az önképzőkör czélját, tevékenységre buzdította a tagokat, üdvözölte Osváth Elemér tanár elnököt, végül köszönetét mondott a kör tagjainak, hogy bizalmukkal őt tisztelték meg. Nagy küzde­lem fejlődött ki a titkár megválasztásánál, ahol két jelölt állott egymással szemben, végre négy szótöbbséggel Likay László Vili. oszt. tanulóé lett a győzelem. Főjegyző egy­hangúlag Csüry Bálint VII. oszt. tanuló lett. A többi állásokra a jelöltek szótöbbséggel lettek megválasztva, főkönyvtáros Csépke Béla VII. o. t., pénztáros Borús Ferencz VII. o. t., ellenőr Oönczy Béla VIII. o. t. lett. Járványos betegségek. A tífusz és vörheny járványszerüen graszál a város te­rületén. A főorvos tett arról jelentést hétfőn a közigazgatási bizottság ülésén. E hó alatt négy tifuszos haláleset történt, ma is 28-an fekszenek a rettenetes betegségben. A bi­zottság a legszigorúbb óvóintézkedéseket rendelte el. A vörheny tovaterjedésének meg-

Next

/
Oldalképek
Tartalom