Heti Szemle, 1902. (11. évfolyam, 1-52. szám)

1902-03-19 / 12. szám

4 „HETt SZEMLE“ (12-ik ai dégót, a még körünkben idéző Szieber Ede lovag, főigazgatót, névnapja alkalmából a ragaszkodó szív melegével üdvözölje. A tanári kar jókivánatait Ratkovszki igazgató tolmá­csolta, mely méltó visszhangja volt annak a nagyrabecsülésnek, melylyel a tanári kar a főigazgató iránt viseltetik. Az elhangzott üdvözlő beszédre Szieber főigazgató meleg­ségtől áthatott beszéddel válaszolt. Az ifjúság nevében Fugel Vili. o. t. üdvözölte a főigaz­gatót. A meglepetésszerü, kedves ünnepséget az ifjúsági énekkar által előadott énekek re­kesztették be. A precziz, nagy könnyedséggel előadott darabok Mondik Endre ónektanár buzgóságát dicsérik. Gyászhir. Nagykállói Kállay Kornél e hó 13-án eleiének 66-ik évében Nagy- Bányan elhunyt. — Győry József volt hely­beli kereskedő tegnap, életének 65 ik évé­ben elhunyt. Áthelyezés. A pénzügyminiszter Osváth Lajos nagykikindai adóhivatali tisztet a helybeli kir. adóhivatalhoz hasonminőségben áthelyezte. Tisztújító gyűlés. A kath. kaszinó va­sárnap déiu:án tartotta meg tisztújító köz­gyűlését, melyet az egyesület elnöke, Hehe- lein Károly prépost-kanonok vezetett. Dr. Irinyi Tamás alelnök visszatekintvén a múlt óv eseményeire, rövid, de hü képben tárta fel az egyesület életét. Zahoránszky István titkári jelentése valóságos műgonddal készült, szinte meglepő volt. A tisztikar lemondása után a közgyűlés köszönetét és elismerést szavazott a gondos vezetésért, különösen ki­emelve Kertészffy Gábor pénztárost, ki való­ságos odaadó lelkiismeretességgel őrködött az egyesület vagyona felett. A tisztikar ma­radt a régi, az eltávozott Ékkel Lajos helyett háznagynak Mondik Endre választatott meg. Egyházi alelnök dr. Irinyi Tamás, világi aí- elnök dr. Fodor Gyula, titkár Zahoránszky István, háznagy Mondik Endre, pénztáros Kertészffy Gábor, könyvtáros Kovács Gergely, a választmányba Mondik Endre helyére dr. Góbi Alajos választató!t be. Pápai jubileum. Nagybányán szépen sike­rült Leó-ünnepólyt tartott az állami főgymn. ifjúsága. A déli növényekkel díszített terem­ben emelkedett helyen volt felállítva virágok közt a pápa arczkópe. Volt ének, szavalat s diszbeszéd. Az ünnepély fénypontja Laka­tos Ottó hittanár gyönyörű szónoklata volt. Magas, emelkedett stylusban, remek hason­latok, kiváló szó-és mondatalakzatokban fej­tegette Leo pápa életét és működését. Szólt gyermekkoráról, tanulmányi éveiről, tevé­kenységéről a papnevelés, missiók és térifé- tések terén. Emlité politikai és társadalmi tevékenységét, hires körleveleit a socialis kérdésről s végül különös szeretetét a ma­gyarok iránt. Igazán épületes, hogy állami főgymnáziumban ily szép Leó-ünnepélyen és nem fogja megengedni, hogy mi elvesz- szünk, elpusztuljunk ; nem magunkért, hisz’ mi ezt is megérdemelnék ; de e miatt az ár­tatlan gyermek miatt irgalmas atyánk lesz nekünk is, és nem hiába hittem ; az Isten nem hagyott el. Hogy ki volt a szabaditó, azt nem ne­héz kitalálni. A felügyelőt, kivel Bór István a kőra reggeli órákban találkozott, könyekig meghatotta e szegény becsületes ember szen­vedése. Ő is családos ember volt, neki is van gyermeke és mélyen megrendítette az a nagy lelki fájdalom, mely e józan- életű munkás embert a kétségbeesés szélére sodorta. A gyárigazgatóságnál azonnal jelentést tett és személyesen köuyörgött e szegény ember családja érdekében. Hogy nem tálalt süket fülekre kérése, bizonyította az igazgató rögtöni intézkedése, mely által három ember élete lett megmentve ama szörnyű végtől, mely a mai romlott erkölcsű korban oly na­gyon is gyakori. Zagyva Mariska. vehetett részt a kath. közönség. — A kap- lonyi róm. kath. elemi iskola növendéket f. hó 3-án tartották meg a hódoló ünnepélyt szentséges atyánk, XIII. Leó 25 éves papai jubileuma alkalmából a következő ünnepi sorban: 1.) 8 órakor szentmise hallgatás. 2.) Elnöki megnyitó, tartá P. Viktor igazgató! 3) „Oh, égi szűz, oh Mária“ egyházi ének, énekelték a növendékek. 4.J XIII. Leo pápa dicsőséges életének méltatása. Felolvasá : P. Péter hitoktató. 5.) „XIII. Leo“ költemény Bán Aladártól. Szavalta: Fleisz Erzsébet. 6.) „Oh, életünk reménye" egyházi ének. Éne­kelték a növendékek. 7.) „A zarándok. Borza Nándortól. Szavalta Heveli Károly. 8-) „Lel­kem lángadozva ég.“ egyházi ének. Énekel­ték a növendékek. 9.) „Ave Mária“ költ. Vathy Istvántól. Szavalta: Plekli Mária. 10.) „Krisztus győzelme“ költ. Bán Aladártól. Szavalta: Hermann Ferencz. 11.) „Pápai- hymnus“ egyházi ének. Énekelték a növen­dékek. 12.) Elnöki zárszó, tartá; igazgató. Mig az iskolai ünnepély szép sikeréért Ma­joros tanítót méltán illeti dicséret, addig a templomi hálaadó istentiszteletet válogatott énekekkel Dicig Rajmund kántor-tanitó emelte a nagy ünnepek sorába. Márczius 15. A Szabadságharcz kezde­tének emléknapját nagy fénynyel és a ma­gasztos ügyhöz méltó lelkesedéssel ünnepelte meg városunk közönsége.,A vezető szerepet a Kölcsey-kör vitte, mely mindig tettre ké­szen áll a rendezés munkájában valahány­szor a hazának, a vármegyének, vagy a vá­rosnak örömnapja van. A szinházbau folyt le délután 4 órakor a- ünnepség legkiemel­kedőbb része, hol Fekésháey Gyula dr. kir. törvényszéki biró hazafias beszéde gyújtó hatással volt a jelenlevőkre. Gönczy Bella, H. Lévay Berta művészi magaslaton állottak, s a közönség osztatlan elismeréssel adózott nekik, Szenger Gusztáv karmester most is nagy virtuouzitással játszott. Mátray allego­rikus drámája szintén elérte a kívánt hatást. A dalegyesület remek énekével gyarapította régi babórait. — Este az iparos Otthonban, úgyszintén az iparos Olvasókörben összejö­vetel volt, hol a termek zsuffolásig voltak megtöltve ünneplő közönséggel, s számos hazafias tószt hangzott el. — A kir. kath. főgymn. Kazinczy-Önképzőköre szintén meg­ülte a nagy nap emlékét. Az alkalmi beszé­det Toronszky Endre VHI. oszt. tanuló mon­dotta. Voltak ügyes szavalatok, énekek és czimbalom játék. — Az ev. ref. főgymn. Kölcsey-Ón képző köre is nagy lelkesedéssel ünnepelt. A szép ünnepi beszédet Keresztszeghy Sándor önképzőköri elnök tartotta, Borgida József egy alkalmi ódát szavalt. A programúi többi számait az ifjúsági énekkar töltötte ki. — A kir. kath. tanítóképző-intézet ifjúsága szintén kivette részét a nemzet örömünne­péből. Stokker Balázs ünnepi beszéde, Ginál János és Nagy Károly alkalmi felolvasásai, Kölcsey Elemér, Szikszai Béla és Csanálosi Endre szavalata képezték a műsor pontjait. Bevezetésül a Fohászt, záradékul a Hym- nust adta elő az ifjúsági vegyeskar. — Az ev. ref. felsőbb leányiskolában Sáfár Erzsé­bet aratott nagy tetszést alkalmi beszédével, Csendes Fanny szavalatával, Balázsy Julia és Frankó Boriska egy diolojr ügyes előadá­sával, Literáty Ilona és Grünfeld Jola a Kos- suth-nóta eléneklésével. — Halmiban is meg ünnepelték márczius 15-ót. R->ggel 8 órakor a katholikus, 9 órakor a ref. templomban volt istentisztelet. Este 6 órakor a „Polgári Olvasókör“ diszgyülóst tartott, melyen a kör elnöke, Mandics János plébános megnyitó beszéde után dr. Léderer Zsigmoud mondotta nagy hatás közt az ünnepi szónoklatot. Hor­váth Károly a „Nemzeti dalt“ szavalta. Köz­gyűlés után társas vacsora volt. Iskolalátogatás. Bodnár György kir. s. tanfelügyelő a múlt hót folyamán egy egész nap vizsgálta a róm. kath. fiúiskola összes osztályait. Vizsgálat után tanácskozásra hívta össze a tanitótestületet s megtette észrevéte­leit. A vizsgálat eredménye igen kedvező az iskolára, mert a tulhosszu kényszer szünidő daczára a tanfelügyelő az eredményt olyannak találta, hogy a fölött teljes elismerését fejezte ki a tantestület minden egyes tagjának. A hi­vatalos látogatásról jegyzőkönyv is vétetett fel. A Társaskör márczius 23 án vasárnap d.e. ám.) fél 11 órakor tartja évi rendes közgyűlését, melyre a kör összes t. tagjait szives tisztelettel meghívjuk. Tárgysorozat : 1. Választmányi jelentés a lefolyt évről. 2. A pénztári számadás bemutatása, a számvizsgáló bizottság jelenté­sével és a vagyonmérleggel. A felmentés feletti határozat. 3. A folyó évi költségvetés megálla- pitása. 4. Tisztujitás és tiz választmányi tag helyének betöltése. 5. Esetleges indítványok. Kelt a Szatmárnémeti Társaskör választmányá. 1902. évi márczius 15 én tartott üléséből. Antal Dániel alelnök. Bartha Kálmán h. jegyző. Névváltoztatás. Haraszkó Ilona simái ta­nítónő családi nevét belügyminiszteri enge- dóiylyel „Halmos“-ra változtatta. Gyorsíró verseny, a szegedi gyorsíró kora városi székház dísztermében e hó 31-ón, husvót másodnapján, országos versenyirással egybekötött jubiláris ünnepséget rendez az egyesület negyedszázados feuállása alkalmá­ból. Az ünnepély d. e. 10 órakor, az orszá­gos versenyirás d. u. pontban 2 órakor kez­dődik. Ezúton is figyelmeztetjük a rósztvenni szándékozókat, hogy a hazai vasutak ez al­kalomra mérsékelt árú menet-térti jegyeket engedélyeztek, miért is szíveskedjenek sür­gősen bejelenteni, hogy névszerint ki részére, mely vonalrészre, minő kocsiosztályba állít­sunk ki igazolványokat. Gyorsiró-körök és tanintézetek részéről kérjük még felemlíteni, hogy hány tanuló elszállásolásáról kelljen gon­doskodnunk. A szegedi várost főgymn. Gyors­író kör Elnöksége. Felsőbányái tudósítónktól vettük e soro­kat: Őszentsége, XIII. Leo pápa jubileumát itt is őszinte lelkesedéssel és örömmel ünnepelték a hívek. F. hó 2.-án és 8.-án este az ünne­pélyes komolysággal zugó harangok és való­sággal fényárban úszó kivilágított ablakok hir­dették a következő nap nagy jelentőségét. A 9.-én tartott hálaadó sz. mise és ünnepi sz. beszédre szorongásig megtelt a szép, nagy­templom a hívek örvendező sokaságával, a vá­rosi magasztratus és kir. kincstári bányahiva­tal tisztikarával. A fielemi 3.-án, az irgalmas nővérek vezetése alatt álló leányiskola 13.-án ülte meg a kath. egyház eme ritka nagy ün­nepét. A város intelligencziája mindkét alka­lommal teljes számban megjelent, hogy részt vegyen a kicsinyek lelkes örömében és elis­meréssel adózzék a vezető tanítók és tanító nők lelkiismeretet és fáradságot nem ismerő buzgalmának. A fiuk ünnepélyének fénypontja a Magyar László magvas és lelkes felolvasása volt, s a mit különösen ki kell emelnünk, a kis fiuk rendkívül kedves, bámulatraméltó köny- nyedséggel és biztossággal előadott Összhangzó éneke. Jékly Károly, karmester, a kis éneke­sekre büszke lehet, mert fáradozása nem volt eredménytelen. Ami a leányiskola ünnepélyét illeti, arra csak annyit mondhatunk, hogy már sok helyen és sokszor voltunk tanúi alkalmi is­kolai ünnepélyeknek, de elemi iskolás leány­káktól ily gazdag, változatos műsort oly biz­tossággal, jó ízléssel, oly fényes külső disz ke­retében előadva még nem láttunk. Meglepetés­számba ment ez ünnepély sikere, mert ez az első zárdái ünnepély, melyet tisztán elemi is­kolás gyermekek rendeztek. Eddig ugyanis pol­gári iskolai növendékeket is készítettek magán­vizsgára a nővérek, de ez az idén felsőbb in­tézkedés folytán be lett szüntetve. Sajnosán érzi is ennek hiányát Felsőbánya és vidéke, mert a szülők kénytelenek voltak leánykáikat a kitűnő vezetők kezéből kivenni és Nagy­bányára állami iskolába küldeni. — A már- cziusi nagy napok emlékét itt is lelkesen ün­nepelte a polgárság. A hóboritotta hegyvidék csöndes lakóinak szivét is fölmelegitette a ha­zafias érzés szent tüze. A város ünnepi külsőt öltött, sok házon lengett a trikolor. A nagy napon, 15.-én este a polgári olvasókörben 60 teritékü bankett volt, melyen Farkas Jenő pol­gármester és Pap Márton városi számvevő ékes és lelkes szavakban fejtegették a nap jelentőségét. Templomépités. A perecsenyi (Ung m.) róm. kath. hívek, f. hó 19-én tartott hitközségi értekezleten, hitközséggé alakulva elhatározták, hogy Perecsenyben templomot építenek, mely czélra maguk közt már tetemes összeget is gyűjtöttek. — Ugyanakkor megválasztottak a 9 tagból álló hitközségi tanácsot is, melynek világi elnöke Dr. Gulácsy Árpád járásorvos lett.

Next

/
Oldalképek
Tartalom