Heti Szemle, 1901. (10. évfolyam, 1-52. szám)

1901-08-07 / 32. szám

4 H E T I S Z E M L E“ (32-ik szám.) sógornője múlt hó 31-én reggeli Va7 órakor életének 23 évében Beregszászban elhunyt. A székesegyház uj kincse az a két re­mek ereklyetartó, melyet a püspök ur a sz. István és ev. sz. János oltárra ké­szíttet“» és f. hó 20-án sz. István király ünnepén fog kitótetni s sz. beszéd előtt meg­áldani. Az ereklyetartók díszes üvegkoporsók aranyozott bronz foglalványban, bennök arany- hímzésű vánkoson sz. Benedek és sz. Ve- nustus selyembe takart ereklyéi. A honvédek megérkeztek Pénteken dél­után jöttek meg honvédőink Máramaros-S'/.i- getről, hol a hadgyakorlatokat végezték. Szép rendben vonultak fel az állomástól a laktanya elé, hol imára vezényelték őket, hogy hálát adjanak a szerencsével kiállott fáradalmak után. Itt löntént meg a diszelvonulás, mely­nek végeztével ki — ki elfoglalhatta a saját helyét, hogy a jól kiérdemelt pihenőt él­vezhesse. Beton a nagytemplom körül. A székes káptalan a nagytemplom körül díszes beton burkolatot készíttet, mely míg egyrészt emelni fogja a térség kinózését, de más te­kintetből csaknem elkerülhutlenül szüksé­ges, mert a templom előtti terület emelke­dése folytán meg lesz gátolva a viz beözön- lóse. Az előcsarnok régi kopott lépcsőzete is ujjal lesz kicserélve. A költségek mintegy négyezer koronára vannak előirányozva. Gyászhír. Dávid János, m. kir. honvéd törzsőrmester múlt hó 31 én éjjeli 1 órakor életének 54-ik évében hosszas szenvedés után elhunyt: Hült tetemeit e hó 2 án délután 5 órakor helyezték örök nyugalomra. Teme tésére egy diszszázad volt kivezényelve és a honvéd zenekar játszotta a gyászónekeket. Zászlóavatás. Vasárnap délelőtt ment végbe az iparos olvasókör uj zászlójának felavatása. Előző nap este a zászlóanya Uray Gézánó tiszteletére szerenád volt. Vasárnap reggel a ref. templomban Biky Károly esperes áldotta meg a zászlót, azután a ref. főgymn. udvarára gyűlt össze a közönség, hol Rácz István az egyesület elnöke mondott beszédet. Itt történt a szegek beveróse. Este a szín­házban sikerült hanverseuy volt, mely után a Kossuth-kerli kioszkban táncz következett. Másnap nagy társaság rándult ki Etdődre, megtekintették a várat, Petőfi szobrát és a nemrég elhelyezett emléktáblát, délre a hegyi piaczra jöttek, hol zene és táncz mellett mu­latott a társaság az esteli vasút indulásig. Dalestély volt csütörtökön este a Kos­suth-kerli kioszkban. Kevés, de igen válo­gatott közönség volt jelen, mely nagy élve­zettel hallgatta a dalosok pompás énekét, elismerését minden pont után zugó tapsvi­harral fejezve ki. A műsor után táncz kö­vetkezett. Nem volna bolondság. Különösen nálunk, ahol a villanyvilágítás ugyancsak busásan bennejvan a fogyasztó közönségnek. Az Eper jeái Lapok azt újságolja, hogy Alsó-Kubinban egy amerikai mérnök ajánlatot tett a városnak a villanyvilágítás berendezésére. Ajánlata szerint egy lámpásnak havi fogyasztása csak 70 fillérbe fog kerülni. Ugyan mit monda­nának ehhez Szatmáron, ha igaz lehetne. Térzene. Honvédzenekarunk a hadgya­korlatról történt megérkezte után vasárnap délután tartotta a Kossuth-kertben az első térzenét, melyre nagy közönség verődött össze. Az eső azonban megzavarta a műél­vezetet, s a programmnak két utolsó pontját nem is lehetett lejátszani. Dónáth bncsn a hegyen. Mint minden évben, a szokásos Dónáth napi búcsút ez évben is megiinnep'lik az erdőd-hegyi kápol­nában. Dóleiőtt ünnepélyes szent mise lesz s a kápolna körül felállított diszes lombsá­torban szent beszédeket tartanak. Ez alka­lomból a Szatmár-Erdőd h. é. vasút üzlet- kezelősége a vasúti közlekedést következők­ben állapította meg : I. Szatmárról: Szatmár- Nópkert, indul reg. 850, délb. 1220, d. u. 250, estve 7££. II. Szatmárra: Szatmárhegy-piacz ind. reg. 640, 740, <j. e. 1040, d. u. 210, este 70j_, 940. A villanyvillágitás a zárdába is bevezet­tetett, 150 láng lesz elhelyezve az épülőiben. Ezzel kapcsolatban egyik helyi laptársunk azt közli, hogy a városi tanács a zárdát mint nagyobb fogyasztót 15% kedvezményben részesítette. Az igazság érdekében meg keli jegyeznünk, hogy ez nem kedvezmény. A városi közgyűlésnek 216/899 számú határo­zata alapján ez a lévonás minden olyan fo­gyasztót megillet, akt 30 hectovatt áramot használ fel. Mulatság Lázáriban. A szatmár-vidéki ifjúság ez évben is hangversenynyel egybe­kötött lánczmálatságot rendez, mely e hó 18 án lesz megtartva. A mulatságot hang­verseny előzi meg, melynek műsora a kö­vetkező: 1. Nyitány, aiőadja a zenekar. 2. Szavalat, előadja Dómján Erzsiké. 3. Szava­lat, Előadja Kürti József. 4. Czimbalom-soló, jáisza Lengyel Endre. 5. Vigszavalat, előadja Hajdú Péter. A 40 tagból álló rendező bi- zotttság mindent elkövet, hogy a mulatság minél szebben sikerüljön. Belépő-dij szemé- lyenkint 2 korona, családjegy 5 korona. Villámcsapás. Pénteken délután újra fel­hőszakadás volt városunkban s a hirtelen ke­letkezett nagy szélvihar mindenfelé nagy káro­kat okozott. A villám két helyre is leütött, a Kőrösmezei család tulajdonátképező Pelikánokért - ben és Hunyadi-utcza végén, szerencsére em­beréletben kárt nem tett, csupán fákat hasgatott össze. Csütörtökön pedig a Tankóczy József s társai cséplőtelepére sújtott le a villám s négy gazda tulajdonát képező szalmakazalt felgyújtotta. Irgalom háza. A gyógyíthatatlan bete­gek számára özv. San Marko herczegnő, szül. szentmiklósi Nákó Milova Budapesten kórhá zat épittetett, s alapit/anyát a herczegprimás védnöksége alá helyezve, a valláskülönbség nélkül felveendő betegek ápolását a paulai szent Vinczéről nevezett irgalmas nővérekre bízta. Nincs azouban alap a berendezésre s a betegek kórházi ápolásánál költségeire. A védnökség tehát a könyörületes szivekhez fordul, kérve minden emberbarátot, a ki a sze­rencsétlenek helyzetén segíteni kiván, küldje pénzadományát az Irgalom háza javára a Magyar Földhitelintézethez (Bálvány utcza 7), a természetbeni adományokat egyenesen az irgalom házába (O Buda, Fényes Elek uicza.) A debreczeni dalünnep. Az augusztus 24. 25. napjain tartandó dalos ünnepség, mint a „Debreczeni Újság“ irja nagy szabásúnak Ígér­kezik, mivel a helybéli tagegyleteken kivül már eddig 9 vidéki egyesület jelentkezett, mint részt­vevő s igy azon ritka alkalomban lesz szeren­csénk részesülni, hogy egyszerre több mint 500 énekes ajakról hallhatjuk fölzengeni nemzeti dalainkat. Az ünnepség rendezésében elsősor­ban a helybeli dalegyesületek, mint házi gaz­dák buzgólkodnak, melyek már — mint irtuk is, megalakították a különböző bizottságokat, melyek meg is kezdték működésűket. Legna­gyobb gond nehezedik az elszállásoló bizott­ságra. Igaz ugyan, hogy az érkezendő vendé­gek nagyobb része középületekben fog elszál­lásoltam! ; de az érkezendő hölgy-vendégeket a rendezőség magán hazaknál óhajtaná elhelyeni. Ugyanitt említjük meg, hogy dalegyletünk 35 működő s 30 pártoló taggal vesz részt a dal­ünnepélyen. Megőrült a hőségtől. A hőség nemcsak agyszélhüdést, hanem őrültséget is okozhat. így történt a napokban Kassán. A Kálvária-utczán ment végig Zacher Vilmos magánzó. Egyszerre különösen kezdett viselkedni. Levette a kalapját s kiállt az utca közepére s merően a napba nézett. Aztán rettenetesen kacagni kezdett. A járókelők figyelmesek lettek a különös viselke désü urra s rendőrt hivattak. Zacher folyvást azt hangoztatta, hogy a nap kiszárította agyá­ból a velőt. Családjához vitték a szerencsétlent, akinek roncsolt idegzete tönkretételéhez a nagy hőség is hozzájárult. Halál a vagyonért. Huszálc Pál 38-óves jenkei lakos, aki már kétszer járt Amerikáka, hogy ott szorgalmas munkájával vagyont szerezzen, és a múltakban szerencse is kisérto feladatában, mert több hold földet vásárolt, gazdaságát pedig szépen kifejlesztette. A si­ker nem hagyta nyugodtan, harmadszor is áthajózott az Óceánon. Hiába volt nejének minden esdése, gyermekeinek zokogó kérésé, Húszak Pált űzte a végzete. Mint most apósa, Volkovics György megrendülve értesült, Huszi-: Pált, amint most mir at igen nehéz megélhetési viszony folytán életve­széllyel járó bányai munkára le» kénysze­rítve, ahol a földtömeg reá szakadt és fejét összezúzva, holtan hozták ki a bányából. — Vegyenek erről is példát azok, akik minden áron csak Amerikába igyekeznek, hogy ott mily életveszélyes munka vár a kivándorlókra. A 48—49-iki honvédekért. Széli Kálmán miniszterelnöknek egy rendeletéről van szó. E szerint minden igazolt honvéd méltányos nyugdíjban részesül s azok az özvegyek, kik a szabadságharcz évében vagy azt meg­előzőleg életüket a haza és szabadság védő­inek i-zentehék, szintén megfelelő ellátásban részesülnek. Az évi nyugdíj-járandóság: tá­bornoknak 4000 K., ezredesnek 960 K., al­ezredesnek 816 K., őrnagynak 720 K., szá­zadosnak 624 K., főhadnagynak 552 K., had­nagynak 504 K„ őrmesternek 244 K., tize­desnek 96 K., közvitéznek 36 K. A tiszti özvegyek a férj rangja után megállapított nyugdíj felét, altisztek és közvitézek özve­gyei az egészet kapják. Világtalan altiszt és közvitóz 36 K. pótdtjban részesül. A teme­tési járulék törzstiszt után 80 K., tiszt után 50 K., altiszt és közvitóz után 30 K. A bé- tyegmentes és kellően felszerelt folyamod­ványok a polgármesterek, illetőleg főszolga­bírók utján a miniszterelnökséghez terjesz- tendők fel. A autonómiai kongresszus elhalasztása. A katholikus önkormányzat előkészítésére kiküldött 27-es bizottság tudvalevőleg elké­szült munkálatával s eddig úgy voh, hogy az autonómiai kongresszust a herczegprimás augusztusra hívja össze a szervezeti szabályok megalkotása czóljából. Mint most jelentik, a kongresszus összehívását az őszre, a kép­viselőválasztások utáni időre halasztották. Ennek az elhalasztásnak oka az volna, hogy egyrészről a püspöki kar, másrészről a kor­mány hozzájárulása még nincs biztosítva a 27-es bizottság által elfogadott szervezeti szö­veg iránt. Gyümölcsértékesitő tanfolyam. A foldmi- velósügyi miniszter a budapesti m. kir. ker­tészeti tanintézetnél ez évi augusztus hó 26— 31-ig hatnapos gyümölcsértékesitő tanfolya­mot rendezte!. A tanfolyamnak az a czólja, hogy az ügy iránt érdeklődő gazdákkal és

Next

/
Oldalképek
Tartalom