Heti Szemle, 1904. (13. évfolyam, 1-52. szám)

1904-01-01 / 1. szám

Szatmár, 1^04. Január I 1-ső szám. XIII. évfolyam. POLITIKAI ÉS TÁRSADALMI HETILAP. ELŐFIZETÉSI ÁRAK: Egy évre — —- — — — — 6 korona — fillér Félévre — — — — — — — 3 » — Negyedévre — — — — — 1 » 50 „ Tanítóknak és kézműiparosoknak egy évre 4 korona. Egyes szám ára 20 fillér. Felelős szerkesztő BÁTHORY ENDRE. A lap kiadója: A „PÁZMÁNY-SAJTÓ“ A szerkesztőséget és kiadóhivatalt illető összes küldemények, pénzek, hirdetések stb. a „Páztnány- sajtó“ oziinére küldendők, (Iskolaköz 3. %z.j Hirdetések jutányos árban vétetnek fel. Nyllttér sora 40 fillér. A lap minden szerdán. A mi uj esztendőnk. Megint egy lépés a mély sir felé. Ismét lehullott egy száraz levél zöld fájáról az ember életének. Itt állunk az átjáró utón. Ez viszen minket az ó esztendőtől átal az újra. S miként ha lábunk gyö­keret verne, hogy állapodnánk meg. Hogy tekintenénk vissza az eszten­dőnek útjára. Azért hozza hullámzásba ez az időpont — az uj esztendő — az em­berek lelkét, mert emlékei erőseb­ben ujhodnak. Mert reményeiknek szárnyait is kibontogatják. A szatmári Egyházmegyének ez uj esztendővel jogosult és kiváló oka van arra, hogy szent emlékezettel és kegyelettel tekintsen vissza azon útra, melyet nem egy esztendőn, nem egy tized, sőt fél, hanem teljes egy századon át megjárt. Ezerkilenc- száz negyedik esztendőben ugyanis — mint azt már a múlt alkalommal jeleztük — a mi Egyházmegyénk százados f'mállásának emlékét ünnepeli. Álljunk meg tehát mi is az át­járó utón. Azon az utón, mely keresz­tül viszen az egyik száz esztendőtől a má­siknak virradásáig. És vessük fel a kérdést: Vájjon ennek, a már most száz éves megyé­nek volt-e és minő hatása mindazon tény­ezőkre, mikből felépül az emberiség ideigle­nes és örök boldogság<. ? Tudva van, hogy a szatmári egyházmegyét VII Pius pápa bele­egyezésével I. Feiencz király ala- pitá. Voltaképpen kiszakította az egri egyházmegyéoől. Nagy fontos­ságú és sok-sok irányban hatalmas lépés volt ez a cselekedet édes ha­zánk egy nagy kiterjedésű földré­szének vallási, erkölcsi egy szóval művelődési állapotára. Az egri püspökségtől, mint köz­ponttól, az akkori nehéz közlekedési viszonyok miatt is bizony hogy na­gyon távol éltünk. A tagok mind­egyike nem érezhette a szivnek közvetlen melegét, nem juthatott el hozzájuk kellő mértékben a táp­láló erő. Az ifjú egyházmegye, természe­tesen kezdetben fejthette ki ugyan erőjét, bár eísö püspökei (báró Fischer István, igazi'■ alkotó _és szer­vező erő, Klobusicky Péter a hitbuz- góságának igazi apostola, Kováts Flórián, a korán elhunyt püspök) nagy buzgalommal vetették egyház­megyénk földjébe a jótékonyságnak első magvait. Az isteni Gondviselés Hám Já­nosnak, egyházmegyénk negyedik főpásztorának tartotta fenn azt a nagy, egyházmegyénk jövőjét meg­teremtő, biztositó apostol kodást, mi­vel megyénk története tulajdonkép­pen kezdődik. Tehát egyházmegyénk életének huszonnegyedik évében. Püspöki székében harmincé esz­tendeig ült ez a szent férfiú. E har- mincz esztendőre terjedő apostolko­dás nem csak alapokat rakott. Egy­házmegyénk száz éves és a további századokra szóló működését illető­leg. Kiépítette úgy, hogy hatásában szinte csudás jelenségekre akadunk. Az ifjú egyházmegyének külön­böző pontjain egyszerre csak templo­mok emelkedtek. Öt politikai me­gyére, tehát igen kiterjedt területre ér el a szent püspök jótékony keze, hogy az Urnák hajlékokat építsen, jól tudván, hogy minden ingadoz ott, hol a hit hiányzik. A mily joggal nevezik Pázmány Pétert a kath. magyar egyház újjászervezőjének, második megalapítójának: úgy te­kinthetjük mi a nagy Hámot egy­házmegyénk mentorának. Tizenhárom templomot, adott ő az egyházmegyének. És hatalmas példát utódainak, hogy csak ott lehet valódi hitélet, ott vi­rágzik az erkölcs, ott lehet igazi polgárias élet, hol a nép szereti Isten templomát. A száz éves egyházme­gyének templomai Hám János óta is megsokasodtak, megujhodtak és folyton szaporodnak. tgl TABCZA, |g» Szilveszter-éji gondolatok. Irta: Karenovics József. Itt vagy tehat újra, Szilveszter apói — pedig úgy tetszik nekünk, mimha csak nem­rég lettél volna nálunk, — mintha csak nem­rég jöttünk volna ki a templomból, hol este sok-sok gyertyafénynél, szép orgonaszónál téged ünnepeltünk, Szilveszter apó. — Még hallani véljük a pap szavait: „Megtelt újra a templom és meg fog telni jövőre is. De vájjon mi, kik most itt vagyunk, itt leszünk-e mindannyian jövőre is Szilveszter estélyén ? Hányán fognak majd közülünk hiányozni, örökre hiányozni?!“ — Mógjülünkbe cseng a szent ének : Keskeny életüuk határa ; Telnek annak napjai, Mint az árnyék, füst és pára, Mint mezők virágai. Most jut eszembe ez éneknél, hogy íme, aki azt irta, már nincs az élők között és hogy az a kedves barátom, ki engem türelemmel e szent énekre tanított egykor, tavaly még ott volt a Szilveszter-festi ájta- tosságon s az idén már nem lesz ott, hiá­nyozni fog onnan jövőre is, és hiányozni fog örökre. Mi ez, egy könny tolalkodik szemembe, — félre vele, le kell törülni, helyei kell csinálni ott a többi könnynek, a melyeket talán majd más Szilveszter-esti visszaemlé­kezés fog még onnan kicsalni. És bizonyára, ha van még benned érző szív, ha van benned nemes lélek, könnyezni fogsz még sok Szilveszter esti visszaemléke­zésnél. Könnyezni fogsz, mert talán ez évben, melyre te most annak utolsó napján vissza­tekintesz, eltávozott tőled örökre egy lény, ki téged igazán, nagyon szeretett, ki árvá­nak hagyott, kinek eltávozta után senkid sem lesz többé a földön, ki oly szeretettel megtörölje munkában megizzadt homlokod. Könnyezni fogsz, mert talán ez évben hűtlen lett hozzád az, kit boldogságod meg­teremtőjének tartottál, kinek hűségében úgy bíztál, mint a hogy hiszel egy menyország­ban s ki most nevető, gúnyos arczczal egy másikkal lép firigyre — Megcsaltak talán barátaid is, kikre rábiztad volna minden percben becsületedet, éltedet, mindenedet. S lehet talán, hogy épen egy hű barátod ragadta el tőled boldogságodat s most kine­vetnek, rágalmaznak. Oh világ, világ, mit is mond rólad Puskin I E rossz világban, mely az álnok Kislelkü hitvány s szemtelen Onkénytes rabok, divatbábok. Hiú és sivár űzetem, Kőszívű erkölcsi)Író rémek- Botrányt leső mosolygó kémek, Büszkén fennhordott buta fők, Számító önzők, sima gyáva Hízelgők, áruló gazok, Szinlö kaczérok, ravaszok, Rágalmak büzhödt pocsolyája — S melyben közülünk mindenik Naponkint gázol, fürödik. Ez vagy hát, dicső világ ? 1 És ha raj­tad nemcsak rossz, de szép és jó napokat is élhetünk, óh nézzük meg e szép napokat! Bálra, mulatságra vágyik epekedve a leány. És ha jól kitánczolta magát talán tett is hódításokat, azután megint visszatér a szürke élethez, nyugtalan szívvel megint csak bálra, mulatságra vágyik. És újra el-

Next

/
Oldalképek
Tartalom