Heti Szemle, 1908. (17. évfolyam, 1-52. szám)

1908-01-01 / 1. szám

XVII. évfolyam. Szatmár, 1908. január I. í ssám. HETI SZEMLE POLITIKAI ÉS TÁRSADALMI HETILAP. A szerkesztőséget és kiadóhivatalt illető összes küldemények, pénzek, hirdetések stb. a „Pázmány sajtó“ czimére küldendők, (Iskolaköz 3. sz.) Hirdetések jutányos árban vételnek fel. Nyllttér sora 40 fillér. A. W»i> meg-jelenik minden szerdán. KI.QFIZETESl ARAK: Egy évre — — — — — — 6 korona — BUér Félévre — — — — — —- — 3 „ — Negyedévre — — — — — 1 50 „ Tanítóknak és kézműiparosoknak egy évre 4 korona E yes szám ára 20 fillér. Felelős szerkesztő HÁTHOUYENDRE A lap kiadója: A „PÁZMÁNY -SAJTÓ" Wj esztendő. (Jj esztendő napja virradt az emberiségre. Tele szívvel, újabb re­ményekkel néz mindenki a jövendő elé, hátha meghozza számára azt a boldogságot, amit a múlt megtaga­dott. így van ez minden esztendő kezdetén, de a sivár valóság aztán lassankint letöri a reményeket, újabb küzdelmet, újabb csalódásokat hoz. Hiszen az ember élete aligha már e földi életben, mint szakadatlan lánezolata a folytonos csalódások­nak. Sokszor a legszebb terveket romba dönti egy legyőzhetetlen aka­dály, melylyel az ember megbir­kózni nem tud. A világtól, az emberektől vajmi kevés támogatást lehet várni. Sőt azok legnagyobbrészt ellenségei em­bertársaiknak. A kapzsiság, a ke­nyéririgység annyira kifejlődött a mai társadalomban, hogy- ez szinte elölni látszik minden nemesebb ér­zést a lelkekben. A törekvést vágy : minél több vagyont szerezni, hogy miuton módon, az mellékes. Ha embertársaik romlásán építik fel földi jólétüket, a mai világban nem megy számításba. Az enyém, tied, övé elve ismeretlen fogalommá lett, az önzés úgyszólván határt nem ismer. Az emberi sivársághoz és kap­zsisághoz járulnak az idők viszon­tagságai. Nagyon nehéz terheket rónak ezek kinek-kinek vállaíra anélkül is, ha embertársaik gonosz­ságával nem kellene küzdeniük. így is egész lélekre és szakadatlan tett­erőre van szükség, hogy meg lehes­sen birkózni velők. Ha nincs meg a kellő elővigyázat és gondos kö­rültekintés, elsodorja a gyengéket az ár, mert ha önerejéből nem ké­pes szembeszállani az idők vihara­ival, segítő kezet ebben az életben nincs kitől remélnie. Tekintsünk csak végig a múl­tak folyásán, beigazolni látjuk e a szavak igazságát. Azon legyen te­hát mindenki, hogy ne veszítse el önbizalmát, ne veszítse el kitartá­sát, mert ha ez elveszett, minden­nek, de mindennek vége van. Ezt az önbizalmat pedig a vallásosság, az Istenben vetett hit adja meg a léleknek. Ha Isten velünk, ki van ellenünk ! . . . Egyedül az ő segít­ségében bízhatunk és aki valaha benne bízott, nem csalatkozott meg soha. Példa reá a világtörténelem épen úgy, mint egyes emberek élete. Azok a nemzetek, melyeknek fiai vallásosak, istenfélők voltak, na­gyokká, hatalmasakká lettek, mig Istenüktől elpártolt nemzetek foko­zatosan rohantak lefele azon a lej­tőn, mely őket végpusztulásba ve­zette. Kezdjük tehát Jsten nevével az uj esztendőt. Az 0 áldását kérjük munkálkodásunkra, akkor bizonyá­ra a kívánt siker fogja azt koro­názni. Aki Isten oltalma alá he­lyezi magát, akinek bizodalma és erőssége az Ur, annak nem kell félnie, hogy hajótörést szenved az élet háborgó tengerén, ahol minden pillanatban újabb és újabb zátonyok leselkednek lépteire, ahol annyi a roszakarat, mint a puszták sivata­gának homokja, ahol napról-napra újabb és újabb fajtáival találkozik az embertelenségnek. Ha mellettünk lesz a jó Isten kegyelme, nem kell tartani a go­nosz emberek kajánságaitól, el fogja ő ezeket távolítani utainkból, mert Isten a lelketlen embereknek ha­talmas bosszulója. Nem kell félnünk az idők viszontagságaitól sem, mert áldás kiséri akkor kezünk munká­ját, mely aztán bearanyozza az életet, s meghozza számunkra azt a Hegy és vőlg-y. — Újlaki Károly. — Mily boldog vagy — sóhajt a völgy — Te az éghez közel lakói. Oh hegy! Úgy irigyellek én, Hogy ormod felhők közt honol! A nap, mely kél kelet egén, Legelső csókját szórja rád; Vállaidon pihen a sas, Szemed tán tengerekre lát. Úgy van, — felelt büszkén a hegy — A koronátok én vagyok, A hajnalon a napsugár Legszebb mosolya rám ragyog. S öntelten pöffeszkedve gyújt A hegy pipára s fuj ködöt. A völgylakók jósolnak lenn, Vihar lesz, a hegy füstölög. . . / Vihar lesz, mondták. S lett vihar, Űző a fellegek raját, Mely mint meleg eső vonult A csöndes völgyön gyorsan át. Haj, de felért a hegyre is. Megmarkold oromzatát, Megtépte sziklakebelét, Megszaggatá ruházatát. Elsujtá dühhel, bosszúsan Ezer villámnak lángtiizét: S megrendült rá a hegy-gerincz S szeme szikrázott szerteszét. Nyög, bömböl, fáj a rendülés, A hegy legyőzve nyöszörög. A mig a völgy alant pihen: Ott fenn csak zúg, csak ménydörög. Äz Zstenczipo. — Irta: Ember János. — Az Ózd vidéki palócz faluba hazake­rültek mind a ketten. Kis Péter és Kis Já­nos. János plébánosnak, Péter vendégnek. Csak egy pár hétre hagyta oda a várost, ahol lendületnek indult ügyvédi irodája volt. Meglátogatták a rokonokat, felkeresték azo­kat a helyeket, melyekhez a gyermekkor édesbus emlékei fűződtek. Melankolikus han­gulatba merülve, szótlanul haladtak a pa- róchia felé. A mint a ház elé értek, meg- kondult a déli harangszó. A pap megemelte a kalapját, keresztet vetett és gondolatban elmondta az Urangyalát. Péter nem követte a példát. Feltűnt ez bátyjának. Kérdezte: — Nem szoktál imádkozni, Péter? — Bizony régen imádkoztam. Annyi a dolgom, hogy nem érek rá imádkozni. Mi agyonsanyargatott városi emberek csak felét tarthatjuk meg az intelemnek: CSAPÓ LAJOS SZATMÁR, Deák-tér 7., (I. emelet). /\ ELSŐRANGÚ PAPI- Y ft*®“’ Polgári ruhák, Papi öltönyök, Libériák, Reverendák, Szarvasbőr­Czimádák, nadrágok, Palástok, fövegek, Bőrkabátok készítését elvállalom. /\ Tisztelettel CSAPÓ LATOS, ÉS POLGÁRI SZABI) Mindennemű öltöny készítésénél a fösulyt az elegáns szabás és finom kivitelre fektetem, a mellett teljes kezességet vállalok szállítmányaim valódi színe és tartósságáért. Nagy raktár honi és angol szövetekben, sz a b ó- master.

Next

/
Oldalképek
Tartalom