Heti Szemle, 1907. (16. évfolyam, 1-52. szám)

1907-01-02 / 1. szám

' * V POLITIKAI ÉS TÁRSADALMI HETILAP. ELŐFIZETÉSI ARAK: Egy évre — — — — — — 6 korona — fillér Félévre-------_____ 3 „ Ne gyedévre — — — — — 1 . 50 „ Tanítóknak és kézműiparosoknak egy évre 4 korona Egyes szám ára 20 fillér. Felelős szerkesztő B Á T H O H T' E N D K E. A lap kiadója: A „PÁZMÁNY SAJTÓ*' A szerkesztőséget és kiadóhivatalt illető összes küldemények, pénzek, hirdetések stb. a „Pázmány sajtó“ ozimére küldendők, (Iskolaköz 3. sz.) Hirdetések jutányos árban vétetnek fel. Nyllttér sora 40 fillér. A l«i> megjelenik iniiitleu szerdán. Isten szeme. Irta; Bodnár Gáspár. „Az évek ezredéből megint letűnt egy.“ Az emberiség, a né­pek életének hajója tehát tovább haladt. Ott áll a halandó a révparton tűnődve, vergődve. A múltnak fá­tyolét ugyanis úgy ahogy olykor félrevonja a történelem halvány mécsese. De ez sem elégíti ki. Ám a jövő ... a jövő ? Erre egészen ráborul a nehéz, áttörhetetlen köd­tömeg. A mi szemünk egy arasznyi térre sem láthat biztosan. Sorsunk egé­szen el van takarva előttünk. Csak az Isten szeme lát mindent! 0 reá nézve nincsen köd. Nin­csen homály sem. Nincs távolság, sem a múltra nézve visszafelé, sem a jövőt illetőleg — „előre.“ 0 a századoknak egybe fűzte és fűzi lánczait. 0 nézi egyedül, változatlan az idők futását. Az Isten szeme látta a népek ke­letkezését és bukását. A most élő népek, nemzetek sorsa is, ha még oly hatalmasak is . . . bevégzett tény Isten szemében. Isten szeme látja a népek óri­ási hullámzásai közepeit ennek a Megnyitó beszéd/) Tekintetes Orsz. Kath. Tanügyi Tanács és Mélj entisztelt Uraim. Midőn tisztelt körükben itt e helyet el­foglalom, legelső kötelességemnek tartom be­cses tudomásukra hozni azt, hogy a bíboros Herczegprimás ur O eminencziája, Védő-Elnö­künk kegyes előterjesztésére, az Orsz. Kath. Tanügyi Tanács elnökévé újból az én cse­kélységemet méltóztatott kinevezni hozzám intézett magas leiratával. Hálás szívvel mondok ezért köszönetét úgy Ö eminencziájának, mint Védő-Elnökünk O méltóságának! De forró köszönettel adózom önöknek is, Uraim, hogy eme kineveztetése-- met a személyem iránt tanúsított oly rokon­szenves jóindulattal fogadni szíveskedtek. Talán mondanom sem kell, hogy mind­ezekkel szemben az én óhajtásom és legfőbb törekvésem, hogy úgy azt a magas kegyet, mint ezt a szeretetteljes jóindulatot *) Tartotta a kath. tanügyi tanács ülésén dr. szentgyörgyi Jordán Károly szaniszlói apát-plébános. kicsi, egy hullámcseppnyi népnek, a magyar nemzetnek is sorsát, hivatását, diadalait, szenvedéseit, hanyatlását avagy emelkedését. Elkerüljük-e a szírieket és ör­vényeket? eljutunk e hivatásunk kikötőjébe? Vagy pedig katasztrófa vár e reánk ? Mindezt előre szem­léli : az Isten szeme. A magyar nemzet minden idő­ben leborult az Isten nagysága előtt. Tudta, hogy sorsát, jövendőjét Isten szeme kiséri, gondviselő karja vezeti. Azért jó lelkiisrneréttel imádkozha­tott az ország főpapja ezer éves fennállásunknak mesgyéjén igy: — Uram, e népnek volt sok bűne. De volt egy erénye: az Istent sohasem tagadta meg! Hogyan lépjen a második ezer- évbe ? Hogyan vagyunk már most, mikor csak annak elején vagyunk? Isten szeme látja ! De jelek, megdöbbentő jelensé­gek tünedeznek, merednek elénk. Ezek kérdő-jelt hasítanak az izzó tár­sadalmi harezok közzé. Vájjon meg­tarthatjuk, megerősiíhetjük-e ezer­éves erényünket, hogy Istent a nem­zet egésze megtagadni sohasem fogja. Csak imint zúgott bele társa­dalmi életünk morajába a megrázó szózat. Hogy nemzetünk hitét, sőt mindenkor kiérdemeljem s a belém helyezett bizalmat nemcsak önökkel szemben, de ha lehetséges, mindenkivel szemben beigazol­hassam. Mélyen tisztelt Uraim! Legutolsó ösz- szejöveteliink óta a bérharezokat szító szo- czializmusnak sikerült elcsábítani a fizetésé­vel elégedetlen állami tanítóságnak egy tö­redékét. Ismételem, az állami tanítóságnak egy töredékét; mert a mi táborunk, a ma­gyar katholikus tanítóság, hála Istennek, eddig- elé még sértetlen maradt a szoczializmus minden legkisebb érintésétől! Igazán, elismerés és dicséret illeti meg őket, hogy szerény, mondhatnám, nyomorúsá­gos anyagi helyzetükben, szent hitük és rendíthetetlen hazaszeretetük erejével mind- idáig szembe tudtak állani azokkal a vészes tanokkal, amelyek kenyeret Ígérnek ugyan nekünk, de cserébe szivünk legdrágább kin­csétől, Istentől és hazánktól fosztanak meg bennünket 1 Elismerés és dicséret illeti meg őket, a történelmi életét napról-napra a nyugati pogányság döngeti, észrevétle­nül bomlasztja, foglalja . . . Ott vagyunk már, hogy egye­sülnünk kell arra, katholikusoknak, protestánsoknak és mindenkinek, akinek van positiv hite, hogy a nemzet számára, fenmaradhatására a kereszténységet, sőt talán magát a jó Istent . . . megtarthassuk. Ott vagyunk, hogy az uj tár­sadalmi tudomány ezége alatt be­plántált eszmék a szó teljes értel­mében veszélyeztetik nemcsak a katholicizmust, de magát a keresz­ténységet, sőt nagy körvonalaiban már látható . . . a nemzeti eszmét, a történelmi Magyarországot is. Nemcsak szoczialis életünk van izzó forrongásban. Nemcsak gazda­sági életünkből hiányzik már a ke­resztény gondolkodás, az etikai ten­gely . . a vallás, a hit forradalmá­nak izzó szele is érintette a" lelkeket. A nemzeti küzdelem többé nem­csak az ősi alkotmány bástyáit kell, hogy oltalmazza, ennek a védelem­nek ki kell terjednie a nemzet hitének megmentésére is. És mindeme társadalmi mond­hatjuk erupezióknak közepette, ho­gyan és miképen áll a kath. Egy­házunk sorsa, helyzete ? hogy meg nem tántorodtak sem „a nép ön- kormányzatának,“ sem „az állandó hadsereg Jhelyett a népfölkelésnek,“ sem „a nők és érfiak teljes jogegyenlőségének“ kecsegtető ígéretétől; hogy nem tudták őket behálózni sem „a vallásnak magánügygyé“ sem „az egyházi és vallási társulatoknak magántár­sulattá való átalakításáéval. Sőt „az iskolá­nak az igazságszolgáltatásnak, a törvény­kezésnek, jogvédelemnek s az orvosi keze­lésnek ingyenesitése és államosításáéval sem tudták őket megingatni eddigi meggyőződé­sükben ! Nem! Ok még nem tudnak örülni an­nak az általuk oly nagy hangon hirdetett jövőnek : az emberiség zavartalan jövő bol­dogságának s a mai társadalmi rend bilin­cseitől való teljes felszabadulásának! Ok még nem tudnak lelkesedést meríteni abból a káp­ráztató gondolatból, hogy „láncaikat végre elvesztik a proletárok s egy egész világot nyernek majd helyettük,“ a mai boldogtalan világ helyett egy teljesen boldog világot, Joó László óra- és ékszer-üzletét 1906. évi május lió 1-től a Gilyen József ur házába, a Szlávik Zsig*mond ur üzlete mellé

Next

/
Oldalképek
Tartalom