Heti Szemle, 1902. (11. évfolyam, 1-52. szám)

1902-08-20 / 34. szám

6 HETI SZEMLE., í34-ik szám.) gyében is a legközelebbi közgyűlésen, csi­náljuk meg a feliratokat, igy az országos mozgalomnak, mely a képviselőház össze­ültével napirendre kerül, bizonyára meglesz a kivánt sikere. Elintézett afiérek. Máramarosmegyében az ottani ügyekből kifolyólag Roszner Ervin báró főispán, Szabó Sándor alispán és Kóczi- ány Géza, a „Hazánk* helyettes szerkesz­tője között támadt lovagias ügyben a fő- és alispán, valamint a szóban forgott czikk írója, Kaeziány Géza megbízottai megállapi- tották, hogy egyik félen sem esett sértés. Ezzel az ügyet békésen befejezték. Hymen. Király Béla, államvasuti hivatal­nok Nagy-Szőllősön, ki városunkban is több ideig állomásozott,, vasárnap esküdött örök hűséget Bohn Kálmán nagyszőllősi földbir­tokos leányának, Margit kisasszonynak. Fegyelmi ügy. A belügyminisztérium Szokolovszky Lajos árvaszéki nyilvántartót, a ki ellen a közigazgatási bizottság fegyelmi eljárást indított és egyúttal állásától is fel­függesztette, felebbezése folytán a fegyelmi vizsgálat épségben hagyása mellett vissza­helyezte állásába. Kinevezés. A kir. kath. tanítóképző-in­tézetben Lehóczky József lemondása folytán üresedésbe jött tornatanári állásra a püspök ur Ő méltósága Bodnár Alajos tanítót ne­vezte ki. A pusztuló munkácsi vár. Zrínyi Ilona hajdani vára erősen bomladozik. Az idő vas­foga alaposan kikezdette az élő ellenséggel daczoló építményt. A gazdátlanul álló épü­letben csupán két őr gyomlálgatja a giz-gaz növényeket, azonban a fal már több helyen lyukas, a tetőn becsorog az esőviz. A hatal­mas felvonó hidak gerendái korhadtau má- ladoznak szót. Állandó gondozás mellett a hatalmas épület még századokig fennállhat, inig hanem gondolnak vele, lassanként épen úgy el pusztul, mint már annyi sok szép történelmi műemlék. Kinevezés. A debreczeni kir. ítélőtábla elnöke Szarka Imre szatmárnémeti lakos végzett joghallgatót a debreczeni kir. Ítélő­tábla kerületébe díjtalan joggyakornoknak nevezte ki. A kisgazdák érdekében. A Magyar Gazda- szövetség, melynek ólén gróf Károlyi Sándor, az országosan ismert nevű agrarpolitikus áll, ki lelkének teljes hevével karolta föl a kis­gazdák és a földművelők érdekeit, szept. 10 re orsz. gyűlésre hívja össze Pozsonyba a gaz­daköröket, szövetkezeteket, falusi olvasókö­röket, földműves és más művelődési egye­sületeket, hogy müködósök egy erélyes köz­pont támogatása mellett annál biztosabb sikerre vezethessen. Azonnal akciót fognak indítani a gabonaórtékesitósi viszonyok ked­vezőbbé tételére, hogy jobb árak éressenek el és a fedezetlen határidőüzletnek, az úgy­nevezett papiros búzának vége vettessék. Megbeszélés tárgya lesz, miként kell a sze­gény kisgazdákat és földművelőket az ezek tudatlanságával rendszerint visszaélő szakem­berek kiküszöbölésével adó, telekkönyvi, ille­ték i, peres, katonai, hitelmüveleti ügyekben teljesen megbízható jó tanácsokhoz juttatni. A lelkészeket, tanítókat és jegyzőket kéri a Ma­gyar Gazdaszövetség, legyenek vezetői azok­nak a derék földműveseknek, kik a pozsonyi gazdagyülésen való részvételre magukat el­határozzák. Az utazás kevésbe kerül, mert a vasúti jegy ára 50 %-al van mérsékelve, az elszállásolás és ellátás Pozsonyban kü­lönösen csoportos kirándulók részére igen olcsó lesz. A részvételt a Magyar Gazdaszö­vetség titkári hivatalának Budapestre VIII. kér. Baross utcza 10. azonnal be kell jelen­teni. Az elszállásolást és ellátást illetőleg valamint a kedvezményes vasúti jegy igénybe­vételére jogositó igazolványokért a pozsonyi II. mezőgazdasági országos kiállítás igazgató­ságával (Pozsony) legalább 14 nappal előbb érintkezésbe kell lépni. Szinfigyi hir. Színtársulatunknak a jövő idényen leendő igazgatója jelenleg Nagy- Károlyban működik társulatával. Szombaton volt az első előadás, mely teljes sikert ara­tott. Mint onnan Írják, a társulat igen jó erőkkel van ellátva. Értesítés. A szatmári kir. kath. főgym- násiumba lépni óhajtóknak az 1902/3. iskolai évre szeptember 2., 3. és 4. napján kell je­lentkezni felvételre és pedig: 2.-án az I, II., III. osztályba; 3.-án IV., V., VI. osztályba; 4.-én a VII. és Vili. osztályba lépők vétetnek fel délelőtt 9 órától 12 óráig terjedő időben. Az intézet volt növendékei a múlt évi isk. bizonyítványukat,, az intézetbe ez alkalommal először jelentkezők múlt évi isk. bizonyítványt, születési — és iijraoltási bizonyítványt kötelesek felmutatni; ki e követelményeknek nem tesz eleget, nem vehető fel az intézetbe. Szatmár, 1902. aug. 19. Az igazgatóság. A borértékesítés. Darányi Ignácz földmiv. miniszter — mint a lapok Írják — a ma­gyarországi borok értékesítése czóljából egy országos szövetkezet megalakítását czólozza, melynek tervezete teljesen készen áll s az őszi hónapokban hozzáfognak a terv meg­valósításához is. A miniszter ez által ismét rendkívül nagyjelentőségű intézkedést tesz a magyar szőlő- és bortermelés fellendítésére. Uj igazgató. A patóházai állami elemi népiskolánál megüresedett igazgatói állásra Marosán J nos tanító, lapunknak is munka­társa, neveztetett ki. Olátyás szoborra gyűjtő bizottság kérése A Mátyás-szobor alapra gyűjtő bizottság az­zal a kéréssel fordul azokhoz, a kiknek ke­zeihez a múlt hónapok folyamán érkezett gyűjtő iv, hogy a begyült pénzt a gyüjtőiv- vel együtt beszolgáltatni szíveskedjenek. A szobor-bizottság és Kolozsvár városa tájéko­zódni óhajt a felől, hogy a begyült összeg a szükségletet mennyiben fedezi. A vadászok nagy napja. Augusztus 15 ike nevezetes nap a vadászok előtt. Ekkor van ugyanis a vadászati tilalomnak vége. Nim­ródnak minden igaz, hü fia örömmel üdvözli e napot. Kinevezés. Czeizler Ilona Rahóra áll. óvónővé neveztetett ki. Kémes gyilkosság történt Kocsordon. Jakab Sándor és Jakab György szomszéd­ságban laktak, s már régibb idő óta holmi apróságokért folytonos czivakodásban éltek egymással, nagyobb összeütközésre azonban soha sem került a dolog. A múlt nap reg­gelén hevesebb szóváltás támadt köztök, mire a javakorabeli Jakab Sándor vasvillá­val rohant a 70 óv körüli öreg szom­szédjára. Először agyba-fejbe verte, azután átszurta a vasvillával a torkát és a hasát több helyen úgy, hogy a belei is kifordul­tak. A szerencsétlen ember szörnyet halt. A borzasztó tettről értesülve, a mátészalkai csendőrség azonnal kivonult s a gyilkost el­fogta. A bíróság részéről Binyay Endre já- rásbiró, dr. Rosenberg Ignácz és dr. Vida Jó­zsef orvosok jelentek meg a helyszínén. Vizsgálat a szobránczi járásban. Ungvár- megye alispánjának a minden irányból hal­mozott panaszok és jelentések folytán a köz- igazgatási bizottság f. hó 11-én tartott ülé­sében tett jelentéséből közöljük, miszerint a nyomozatikból meggyőződött, hogy a járási közigazgatási tisztviselők, községi elöljárók és állami szolgálatban álló egyének ellen mulasztások, törvénysértések tényálladéka és jelenségei merültek fel, melyeket mint rend­kívüli jelenségeket bejelenteni a törvény iránti tisztelet és a tiszta adminisztráció ér­dekében hivatalos kötelessége. — A tibai kör­jegyző ellen elrendelt felfüggesztés idejében nem foganatosittatotl. Hivatalos hatalommal való visszaélés, botrányos részegség és vere­kedés miatt julius 18-án felfüggesztett zavatkai biró helyettesítése irántintózkedésnem történt. A csendőrőrs által tett följelentések alapján vádlottak ellen az eljárás meg nem indítta­tott. A járás 52 községéből 32 községben 8—10 óv óta az elöljáróság és a képviselő- testület megújítva nem lett, ámbár a jelen­tés ez utóbbit nem róvja a főszolgabíró ter- terhóre. A községek nagy részében a f. évi julius 22-ón tartott o. gy. képviselőválasztás előtt a községi elöljárók, mint kortesek mű ködtek; Ubrezs község bírája a lakosokra pressziót gyakorolt; a felsőremetei biró két egyén ellen, mivel vele tartani nem akartak, erőszakoskodott; Strausz Mihá y szobránczi segédjegyző, Kustán József tibai jegyzősegéd, Hegedűs István szobránci áll. tan. szertelen* korteskedtek. Ezek alapján az 1899. évi XV. t.-c. 162. §. értelmében kórt a közigaz­gatási bizottságot, hogy megtorló eljárás iránt intézkedjék. A közigazgatási bizottság Tom- csányi István főszolgabíró és Kulin AuróB szolgabiró ellen az elővizsgálatot, a községé elöljárók, tanítók és jegyzősegédek ellen pe­dig a fegyelmi eljárást elrendelte. Sok a kaftános Egy idő óta feltűnően sok kaftános zsidót lehet látni a város ut- czáin. Vájjon nem a sokat emlegetett kazárok ivadékaihoz van szerencsénk. A rendőrség­nek jó lesz ezeket a gyanús alakokat figye­lemmel kísérni, az ismeretleneket igazolásra szólítani, hogy amelyik nem ide való, had" lóduljon a pátriájába. Pályázat egyetemi hallgatók részére A budapesti „Mensa Academica Egyesület“ az- 1902—1903. tanév I. felére a következő pályá­zatot hirdeti : 1. Az egyesület választmánya által betöltendő mintegy 100 ingyenes, illetve* féldijas ebédsególyre. E helyekre csak tu­domány egyetemi hallgatók pályázhatnak. A kérvény az elnökséghez czimzendő. 2. Bojárt gr. Vigyázó Síndor cs. és kir. kamarás úr ő Méltósága által betöltendő három ingyené» ebéd- és vacsorasególyre. A kérvények az- alapitványozóhoz czimzendők. E helyekre csak keresztény, tudományegyetemi hallga­tók pályázhatnak. 3. A Budapest székes fő­város tanácsa által betöltendő hat, továbbá Háromszék, Torontód, Trencsén és Ung vár­megyék, — Pozsony, Szabadka és Szatmár- Németi sz. kir. városok alispánja, ill. polgár- mestere által betöltendő egy-egy ingyenes ebéd- és vacsorasegélyre. E kérvények az illető törvényhatósághoz czimzendők, az ille­tékesség világos feltüntetésével, a mennyiben ezen alapítványi helyekre, első sorban c-ak az oda illetékesek tarthatnak igényt. E helyekre tudomány- és műegyetemi hallgatók pályáz­hatnak. Mindezen bélyegtelen kérvényekhez melléklendő: a) index v. indexmásolat (első­éveseknél érettségi bizonyítvány), b) a rész­letekre is kiterjedő szegénységi bizonyítvány, A kérvények (az alapitványos helyekre is> az egyesület hivatalos helyiségében (IV.,. Molnár-utcza 11. sz.) adandók be. A 2. és 3. alatti kérvények beadási határideje szept, 12, az l. alattiaké szept. 20. Budapesten,. 1902. Nagy-Boldogasszony napján. Az El­nökség. Forró vízbe esett gyermek. A szerencsét­len véletlen borzasztó szeszélyének eseti ál­dozatul a múlt szombaton a beregvári erdőőr feltűnően szép kis leánya, a 3V2 éves Hvoz-- dák Margit. Áz erdőőr neje ugyanis a konyha közepére, hol a kis leány is játszott,, egy nagy fazék forró vizet tett le s maga rövid időre kiment a konyhából. A kis leány azalatt gyermekiesen ide-oda futkosva, a fa­zékban véletlenül megbotlott s háttal kele zuhant a forró vízbe. Szivszakgató jajgatá­sára az anyja beszaladt s a gyermeket hir­telen kiragadta szörnyű helyzetéből, de tnár akkorára oly súlyos égési sebeket szenvedett, hogy reménytelen állapotban vitték be a munkácsi közkórházba. A szép, kedves gyer­mek megrázó esete a Beregváron nyaraló- ifjú grófi családot is — mint a „Munkács^ Írja — annyira megindította, hogy i kis szenvedőt a grófi fogaton szállították be a kórházba s midőn ott a gyermek egy napi kinos szenvedés után meghalt a meg­indult szivü fiatal grófné : Schönborn Károly gróf neje, szül. Dentice di Frasso herczegnőr gyönyörű koszorút küldött a kis kopor­sóra s egyszersmind a temetés költségeiről is gondoskodott. Öngyilkosság. Sáros-Reviscsén (Ung m.> Petró János, egy 25 éves fiatal ember agyon­lőtte magát és azonnal meghalt. A szeren­csétlen ifjú 6 évig voit Amerikában, hol egy kis pénzt is szerzett, melyből itthon birtokot vett magának. Már azon a ponton állott, hogy családot alapit, el is jegyzett egy falu­beli leányt. így állván dolgai, nem lehet tudni, mi adta a gyilkos fegyvert kezébe. Azt mondjak, a katonaságtól való félelem vitte a halálba, valószínűbb azonban, hogy az amerikai szabad szellem által megrontott lelkülete önmagávalmeghasonlva követhette el a végzetes tettet. Jegyese és bánatos szülei gyászolják.

Next

/
Oldalképek
Tartalom