Heti Szemle, 1906. (15. évfolyam, 1-52. szám)

1906-07-04 / 27. szám

4 ..HETI SZEMLE“ Szatmár. 1906. julius 4. mányzatánál előtérbe nyomulnak, legjobb lelkiismerete és tudása szerint eleget tenni. Ezért nem kérte azonnal felmentését. Ám az idő és az elhatalmasodott kór tultengése mindnyájunk mély bánatára lehe­tetlenné tette lelkének erős óhaját. (3 nem a miénk többé. Nem lehet szavakkal kifejezni azt a veszteséget, mely egy ilyen nagylelkű, tudo­mányos, bölcs, bőkezű, élettapaszta­latokkal gazdagon megáldott főpász­tor szerencsétlen sorsa következté­ben érte az egyházmegyét. Szinte szerettük volna már itt látni ma­gunk közt azt a nemes férfiút, kinek erényeiről, s lelki jeles tulajdonai­ról olyan szép hirek érkeztek hoz­zánk. S ime most minndennek vége van. Hozzáfűzött reményeink egy csapásra megsemmisültek. Az isteni Gondviselés azonban nem sokáig hagyta szomorúságban egyházme­gyénket, uj vezért, uj főpásztort adott a napokban kinevezett dr. Boromisza Tibor kalocsai érseki hely- nök, pápai praelátus, apát-kanonok személyében, kinek szintén oly rend­kívüli szellemi és lelki nemes tulaj­donairól érkeznek tudósítások a kalocsai ősi megyéből, hogy méltán örvendhet Szatmár uj főpásztorának. Azonban . eme rendkívüli öröm mellett is kérjük az egek Urát, hogy méltóságától felmentett sze­rencsétlenül járt püspökünknek enyhítse szenvedéseit. Ungvár képviselője. Ungvár városa a múlt csütörtökön dr. Visontai Somát egy­hangúlag országgyűlési képviselőjének vá­lasztotta. Az uj képviselő tiszteletére este fényes társasvacsorát rendeztek. Áthelyezett pénzügyigazgató. Ke­mény Alajos kir. tanácsos, nagykárolyi pénz­ügyigazgatót Beszterczére helyezték. Utódja Plachy Gyula pénzügyminiszteri osztálytaná­csos lesz. Nyugdíjazott tisztviselők. A me­gyei nyugdíj választmány dr. Fekete Sámuel a helységből, és keresett magának oly mér­ges növényt, mely a leggerősebb barmot is megöli, ő ennek torsáját megette és éjsza­kára, a nélkül, hogy valaki sejtette volna, befeküdt a Biró csűrj ében, holott is reggelre halva találtatott, kinek is végső tiszteletére semmi koporsó nem készíttetett, s csak úgy amint volt öltözve saroglyára tevődött és úgy vivődött a temető helyére, — az a különös, hogy midőn ezen halottat a sarog- lyán vinnék, az ő lába meg nem meredten lóginyáztak — ezt látva, vele, a szükséges próba megtevődött, meleg pokróezokba takar- tatott — a dörzsölés einem maradt — a bal karján az ér megnyittatott, de abból a vér helyett valami hamu szinii sürii sár kevés mértékbe mutatkozott és igy az életnek semmi jele nem mutatkozván, el temettetett — ezt halván a fent tisztelt F. J. plébános ur azt az észrevételt tette hogy, azon embernek tag- jagjai, kit megmérgeznek, meg nem mered­nek ez ha igaz volna, igy a megmérgezésnek bizonyos próbája volna az, ha annak tagjai meg nem merednének, De hogy visszatérjek az előbbiekre — midőn Isten különös kegyelméből, az szük­ség és az éhenhalás megszűntek, azon em­megyei főorvost, Böszörményi Endre csengeri főszolgabírót és Rába László árvaszéki ülnö­köt nyugdíjazta. Oönyey István nagykárolyi főszolgabíró nyugdíjazása iránt beadott ké­relmét időközben viszavonta, igy a választ­mány nem hozhatott határozatot. Főszolgabirójelöltek. A főispánnál a múlt nap igen tekintélyes számú küldöttség járt a mátészalkai járásból. Tagjai többnyire vármegyei bizottsági tagok voltak. Arra kér­ték a főispánt, hogy a megüresedett máté­szalkai főszolgabírói állás betöltésénél dr. Komoróczy Ivánt vegye pártfogásába, ki iránt az egész kerület bizalommal viseltetik. A főispán biztosította jóindulatáról a küldöttsé­get, megjegyezvén, hogy miután ő nem hive a főispáni omnipotencziának, csak annyit tesz meg, amennyi a törvény korlátái kö­zött lehetséges. A csengeri főszolgabírói ál­lásra újabban Kerekes Zsigmond vármegyei aljegyzőt hangoztatják. Lelkészválasztás. A németi gör. kath. lélkészválasztás ügye békés elintézését nyert. Firczák Gyula munkácsi püspök meg­adta Szatmár városának a választás jogát, egyúttal meghirdette a pályázatot julius 20- ig terjedő idővel. A kérvényeket Szatmár város tanácsához kell benyújtani. A püspök az összes pályázók közül hármat fog kijelöl­ni, azok közül választ a város. Itt említjük meg, hogy a hangulat a városban Oönczy Antal kerületi erperes, peleskei plébános mellett van, nagyon valószínű, hogy egyhan­gúlag lesz megválasztva. Semmi kétségünk benne, hogy a püspök első helyen .ogja je­lölni. Oönczy nagyon is rászolgált, hogy vá­rosunk közönségé egyértelmíileg támogassa. Rászolgált papi karakterével, műveltségével, társadalmi kedvességével és meg vagyunk győződve, hogy nem lesz közöttünk senki, aki a gör. kath., egyház és a város közönsé­gének sorai közt konkolyt kívánna hinteni, mert annak ugysém volna meg a kívánt eredménye, sőt az illető tehetné magát odi- ózussá általa. Oönczy egyhangú megválasz­tásának eszközlését melegen ajánljuk külö­nösen a tisztviselői kar figyelmébe. Miniszteri biztos. A kereskedelmi mi­niszter di'. Képessy Árpád kereskedelmi mi­beri csoport, mely a nyomorúságot kiálván, honában viszatért, egy bizonyos nő személy azok között nem látván férjét, az emberektől kérdezte az ő férjének hol létét, s meg tudván hogy meghalt az, és Majtényban megjelent személyesen, kérdezősködvén férjének halá­láról és eltemetéséről, megkérte többször tisztelt F. t. plébános urat, engedné meg annak felásását, de midőn ez nekie meg tagadtatott volna, térdre esett az asszony, és öszvetett kezekkel az Isten nagy nevére ismételte kérését a menyiben azt állította, hogy az ő férje eljövetelekor pénzt hozott magával, ezen kérése sikerült —• a hulla felásattatott, és az ő derék szijjában (Tü­szőjében) 200 váltó forintok találtattak, melyet nőjének csakugyan kézbesítettek. — Innen lehet gyanítani, hogy ezen meg halt ember reményiette koldulása mellett a veszélyes üdőt át haladni, hogy az elmúlván, az megmentett pénzből ismét gazdálkodhas- sék, de a mint látjuk ezen feltélele nem sikerült, s az említett pénz örökre el­veszett volna, ha arról felesége semmit sem tudott volna. niszteri osztálytanácsost, vármegyénk fiát, a pécsbarcsi vasúttársaság miniszteri biztosá­nak nevezte ki Hymen. Becsek Sándor gyógyszerész tegnap esküdött örök hűséget városunkban Bárdoly Ferditiánd mészáros-iparos leányának, Juliskának. Főispáni titkár. A belügyminiszter Kerekes Zsigmond vármegyei aljegyzőt a fő­ispáni titkári teendők ideiglenes ellátásával megbízta és vármegyénk főispánja mellé osz­totta be. Öngyilkos alügyész. Orosz Sándor dr., kir. alügyész csütörtökön reggel 9 óra tájban vadászfegyverével mellbe lőte magát, s mire a házbeliek a zajra berohantak, már meg volt halva. Orosz Sándor tiz évvel eze­lőtt helyeztetett városunkba mint kir. alü­gyész. Házassága szerencsétlen volt, ami nem kis mértékben elkeserítette, ehhez já­rult mellőztetése, amit szintén igen erősen szivére vett. Talán az az oka, hogy nem is volt képes úgy cselekedni, mint normális viszonyok közt szokott az ember. Ennek tu­lajdonítható az általa elkövetett szabályta­lanság, melyért fegyelmi vizsgálatot kapott. A vizsgálat következményei elől igyekezett menekülni oly módon, hogy nyugdíjaztatá­sát, kérte. Felettes hatósága azonban nem adott helyet a kérelemnek, hanem folytatta ellene a vizsgálatot. Ez adott Orosznak a kezébe a fegyvert, melylyel csakugyan ki is oltotta életét. Pénteken délután helyezték örök nyugalomra. Temetésén megjelent a bí­rói kar, az ügyészség és sokan az ügyvédek közül. Tudorráavatás. Buji és jékei Jékey István tart. huszárhadnagyot, tiszteletbeli vármegyei szolgabirót, buji és jékei Jékey Zsigmond géberjéni nagybirtokos és volt or­szággyűlési képviselő fiát az államtudomá­nyok tudorává avatták. Tízéves találkozó volt szombaton d. e. 10 órakor a kir. kath. főgimnáziumban. Az összejövetel után isteni tiszteletet hall­gattak, majd tisztelegni mentek Ratkovszky igazgatóhoz. Délben pedig bankettre gyűltek össze a Kossuth-kerti kioszkban, ahol egész estig vidám hangulatban töltötték az időt. Vasárnap dr. Lengyel Alajos ügyvéd vendé­gei voltak, aki ugyancsak a Kioszkban ven­dégelte meg régi iskolatársait. Végezetül a nap emlékére le is fényképeztették magukat. Eljöttek a találkozóra a következők : Dr. Bakkay Kálmán tanúim, felügyelő, dr. Len­gyel Alajos ügyvéd, dr. Fekete Samu orvos Bretán Sándor törvényszéki gyakornok, Holcz- mann Béla tanár, Irsik Lajos plébános, dr. Katona (Klein) Sándor ügyvéd, dr. Kellner József járásbirósági aljegyző, Kovács Sándor tb. főszolgabiró, dr. Lakos (Léderer) Adolf mérnök, dr. Stefán Gusztáv ügyvéd, Szent- mihályi Lajos káplán, Sztán József plébános és Török Lajos plébános. Gyászhir. Részvéttel vettük a követ­kező gyászjelentést: Alulírottak a maguk és az összes rokonság nevében is mély fájda­lommal tudatják a jó testvér és rokonnak özv. Fiüöp Jánosné szül. Demidor Teréziának, f. év junius hó 30-án, délután 2 órakor, éle­tének 66. évében történt csöndes elhunytét. A megboldogult hült tetemei julius hó 2.-án hétfőn, délután 5 órakor fognak a róm. kath. egyház szertartása szerint Petőfi-utca 13. sz. házától a hidontuli sirkertbe örök nyugalomra helyeztetni. Lelki üdvéért az engesztelő szent miseáldozat julius hó 3-án, kedden reggeli 7 órakor fog az egek LTrának a székesegyház-

Next

/
Oldalképek
Tartalom