Heti Szemle, 1901. (10. évfolyam, 1-52. szám)

1901-06-19 / 25. szám

■■H ETI S Z E M L E'' (25-ik szám.) 5 gezhető. Ugyané rendelettel megengedi még # miniszter, hogy a kézi zálogüzletekben a zálogtárgyak bezálogilása és kiváltása va sárnapokon déli 12 óráig eszközölhető. Betöréses lopást köveitek el a múlt va­sárnap éjjel Sárköz Újlakon özv. Sveda Liszlóné üzletében. A falat vágták keresz­tül és úgy hatoltak be. Nagy mennyiségű lisztet és szalonnát ejtettek zsákmányul. Jel lemző, hogy ahol csendőrőrs is van, éjjeli őröket is tart fenn a község, ilyen gyenge Iá bon áll a vagyonbiztonság. Mit csinálnak ilyenkor ott a rendőrei, mert az ilyen Sárköz- Újlakon nem ritka eset. A tetteseket nyo­mozzák. Nagy BoeskÓn a legsz. Rózsafüzér test- vérülete alakult, az alakulás szép ünnepség közt történt. Előbb szt. beszédet tartott Szent- mihályi Lajos s. lelkész a Rózsafüzérről, an­nak szépségéről, hasznáról, majd magáról a megalapítandó társulatról. Ezt követte a meg­alapítás, a melyet a domonkosok általános főnökének felhatalmazásából szintén az em­lített s. lelkész végzett, egyúttal a Szűz Mária oltárt a társulat kiváltságos oltárává avatta fel. Ezután volt az ünnepélyes szt. mise a felavatott oltáron, s a tagok beírása. Délután a beirott tagok ünnepélyes felvétele, a Ró­zsafüzér közös elvégzése, s az első társulati körmenet. A szép ünnepélyt Te Deum, s a legm. Oháriszentséggel adott áldás fejezte be. A tagok száma naponkint szaporodik. A szatmári ev. ref. főgimnázium VIII ik osztályát végzett tanulói érettségi vtzsgála uk befejezése után 1901. junius 27-én a főgmn. „Kölcsey-Onképzőkör“ alapjának gyarapítá­sára a Kossuth-kertt kioszkban juniálist rendeznek. Osváth Elemér főgimn. tanár, r. biz. elnök, Tar Béla ellenőr, Csépke István pénztáros, Kálmán Sámuel ellenőr. Belópti- dij: Személyjegy 2 korona ; családjegy 5 kor., tanulójegy 1 korona. Jegyek előre válthatók Koós Gábor és Szűcs József urak kereske­déseiben. Kezdete este 8 órakor. Felülfízetó- seket köszönettel fogad és hirlapilag nyugtáz a rendezőség. A kraszna-bélteki Hitelszövetkezet, mint az Orsz. Központi Hitelszövetkezet tagja, első évi rendes közgyűlését junius hó 23-án dél­után fogja megtartani Dr. Bohus Janos elnök­lete alatt. Dj szer a íiloxszera ellen. A jövő év ta­vaszán nagyobb kísérleteket tesznek majd egy uj filoxera-irtószerrel, melyet Godzeviks orosz vegyész talált fel. Hir szerint ez uj szer abban különbözik az eddigiektől, hogy a szőlőtőre nézve teljesen ártalmatlan és nemcsak a filoxerát pusztítja el, hanem a szőlőtőn élősdő egyébb állatokat is kiirtja. A laboratóriumban tett kí­sérletek állítólag teljesen kielégítendő eredményt adtak, nemkülönben a Krim-fészigeten és Bessza- rábiaban megkisérlett praktikus használatba­vétel is. Vármegyénk termése. A központi statisz­tikai hivatal vármegyénk mű t évi termő­képességét. igy tünteti fel : őszi búza termett 764,213, tavaszi búza 20,028, őszi rozs 204.333, tavaszi rozs 1242, kétszeres 13,543, őszi árpa 22,565, tavaszi árpa 43,744, zab 798,931, tengeri 634,651 és burgonya 440,400 méter- mázsa. Mint e jelentésből látszik, vármegyénk azon megyék között foglal helyet, melyek­nek termése a rendes átlagon nem szokott alul maradni. 6276/1901. tksz. Árverési hirdetményi kivonat. A szatmári kir. törvényszék, mint telek­könyvi hatóság, közhírré teszi, hogy VeiSZ Dávid és csatlakoztatott társai végrehajtató nak Nyekre Pável végrehajtást szenvedő el­leni 350 kor. tőkekövetelés és járulékai iránti végrehajtási ügyében a szatmárnémeti kir. törvényszék, (az erdődi kir. járásbíróság) te­rületén lévő Nántö községben fekvő, a nántűi 31 sz. tjkvben A 1 1- 11 rsz. 35. 401. 495. 619. 689. 1152. 1314. 1559.1750. 1818. 193J. hrsz. a. foglalt ingatlanokra az árverést 2078 koronában ezennel megállapított kikiáltási árban elrendelte és hogy a fentebb megje­lölt ingatlanok nz 1901 évi Julius hó 15-ik nap­ján délelőtt 10 órakor Nántü község házánál megtartandó nyilvános árverésen a megálla­pított kikiáltási áron alól is eladatni fognak. Árverezni szándékozók tartoznak az in gat lan becsárának 10°/o-át vagvis 207 kor. 80 fillért készpénzben vagy az 1881 LX. tcz. 42. §-ában jelzett, árfolyammal számított, és az 1881. évi november hó l én 3333. sz. a. kelt. m. kir. igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ában kijelölt óvadékképes érlékpapiiban a kikül­dött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. tcz. 107 §-a értelmében a bánatpénznek a bíró­ságnál előleges elhelyezéséről kiállított sza­bályszerű elismervényt átszolgáltatni. Szatmár, 1901. évi Április hó l ón. A kir. tszék, mint tkvi hatóság. Dr. Öreg-, kir. tszéki albirő. Szerkesztői üzenetek. M. V. Sajnáljuk, de éles személyes vonatkozá­sai miatt nem adhatunk helyt. Az ilyen csak nyílttéri rovatban foglalhat helyet. M. J. Kérésének eleget tettünk, a beküldött czikkel csak ezután fogunk foglalkozni. ) @f® ©te) ©te) ©te) ©t® ©is) ©f® ©t® ©t® gr® /KW=V ^©W® ©W©$ W®©W®5 ©f® í Telefon 85. Helyi 1 kor. ér­tékű vásárlás már helybe szállítva. Arj egyzék. BÖLÖNTILÁSZLÓ MÉSZÁROS és HENTES, FRISS és FÜSTÖLT HUSNEMÜEK ÜZLETÉBŐL Szatinár, Széchenyi-utcza sarkán. Helybeli megrendelések hazaszállítva. Az árak változás esetén kötelezettség nélkül készpénz, vagy 5 kilós postiirendelniény poutosim utánvéttel értendők. i- szkőzöltetik. Friss húsok frt kr frt kr frt. 1 ko. 1. Marha hús 52 1 ko. debreczeni páros “ 80 l ko. Sonka csont nélkül 1 „ „ Sertés 48 „ „ Lengyel kolbász 76 „ „ „ kifőve 2 » „ Borjú , 5(i „ » Sonka kolbász 80 „ „ Császár hús bőrrel „ „ Bárány 00 „ „ krakói „ 80 ., „ Karaj bőr nélkül . „ . Juh — „ „ Krinolin „ 80 „ „ Lapoczka és oldal . „ „ Frissháj olvasztani öti . „ Parizer 80 1 ko. Páczolt nyelv 1 „ » „ szalona , 56 „ „ Máj i,ajt . 80 1 drb. Sertés nyelv „ „ . , bőr nélkii 56 „ „ Disznófej sajt 64 1 ko. Tepertő „ „ Friss kolbász bors 100 pár Virsli tormás 4 — Szalonák. fok. czitr. 60 100 pár frankfurti 8 — 60 „ » Friss zsir 68 100 drb. Salvaládó 4 — 100 ko. Fehér szalona Kolbász áruk. Füstölt áruk. 1 ko. Paprikás stráf 1 ko. Szalámi 1 80 ., „ Kolozsvári szelet „ „ füst. magyar kolb 80 1 ko. Sonka páczolt ll — „ „ Füstölt szalona Tiszelettel Bölönyi László. I PASKUJ IMRE Saját készitményü fehérneműim az ezredéves országos kiállításon jeles munka, versenyképesség és uj iparág fejlesztésért millenniumi éremmel kitüntetve. HAZAI IPARCSARNOKA SZATMÁRON. G--------- " ----------------------■" S' /.epességi gyepen fehérített len-vásznak, damaszk asztal- ‘és ágynemüek gyárt arakban, valamint szepes iglói pamut­vásznak és siffonok Erdélyi gyapjúszövetek férfi öltöze lekre, tavaszi, nyári, őszi és téli női és férfi felöltőkre való kelmék +IS Női, férfi, leány- és fiu-fehérnemüek gyára. Nagy raktár a hires pécsi keztyükből, női derékfÜZŐkbŐl (Miederek bői), nemez-kalapokból, sapkák, női muffok es gallérok, divatos nap­es esőernyők, nyakkendők, gallérok, kézelők stb. Székelyföldi és bánáti házi iparczikkek, szőttes nőt és férfi mosó- kelmék, minden fajtájú divatos női puhakelmék, reverenda anyagok, férfi és gyermek posztó kalapok, kassai harisnyák, kötött keztyük, budai és székesfebervári kékfestő es minden szin t diva­tos crettonok, voilek, zefirek és battistok; kalotaszegi ..varrottasok', banán és székely kötények, függönyök, ágy- és asztalterítők, kéz dett mnnkák nagy választékban, szőnyegek, paplanok, pokróczok, matráczok stb. sit>. Teljes menyasszonyi kelengyék a legszebb kivitelben, a legrövidebb idő alatt készületnek. Női és férfi ruhák és fehérnemüek varratását elvállalom. Mintákat és árjegyzéket vidékre--

Next

/
Oldalképek
Tartalom